Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Motie Van Tongeren c.s. over monitoren van lozingsputten (Dossier 34000-XIII)
Motie Van Tongeren c.s. over monitoren van lozingsputten Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 42) over de rol van de Autoriteit Consument en Markt (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 42) over de rol van de Autoriteit Consument en Markt Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over terugvorderen van subsidie bij vervroegde vervanging van windmolens (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over terugvorderen van subsidie bij vervroegde vervanging van windmolens Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren over geen innovatiesubsidies voor de winning van schaliegas (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over geen innovatiesubsidies voor de winning van schaliegas Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een mogelijkheid is om innovatiesubsidies te weigeren indien zij een inbreuk maken op de economische, ecologische of sociale dimensie van duurzaamheid; constaterende dat er innovatiegeld van de Topsector Energie is uitgekeerd om de toekomstige winning van schaliegas te bevorderen; verzoekt de regering, geen innovatiesubsidies meer beschikbaar te stellen die de winning van schaliegas of ander conventioneel gas bevorderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren (t.v.v. 34000-XIII nr. 41) over geen innovatiesubsidies voor de winning van schaliegas (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren (t.v.v. 34000-XIII nr. 41) over geen innovatiesubsidies voor de winning van schaliegas Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 96 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 41 Voorgesteld 4 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een mogelijkheid is om innovatiesubsidies te weigeren indien zij een inbreuk maken op de economische, ecologische of sociale dimensie van duurzaamheid; constaterende dat er innovatiegeld van de topsector Energie is uitgekeerd om de toekomstige winning van schaliegas te bevorderen; verzoekt de regering, geen innovatiesubsidies meer beschikbaar te stellen die de winning van schaliegas of ander conventioneel gas bevorderen, zolang er een moratorium op de winning hiervan geldt. ...

Motie van het lid Van Tongeren over de opkomst van de deeleconomie (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over de opkomst van de deeleconomie Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de opkomst van de deeleconomie substantiële invloed heeft op de arbeidsmarkt; overwegende dat de overheid moet anticiperen op de opkomst van de deeleconomie; verzoekt de regering, een arbeidsmarktverkenning naar de deeleconomie te laten uitvoeren, bijvoorbeeld door de sociaaleconomische Raad te vragen, dit mee te nemen in de al aangevraagde studie naar de circulaire economie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over afzien van besteding van de SDE+-regeling in het buitenland (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over afzien van besteding van de SDE+-regeling in het buitenland Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kleinverbruikers, boeren, zzp'ers en mkb'ers gezamenlijk een substantiële bijdrage leveren vanaf januari 2014 aan de gelden bestemd voor uitvoering van de SDE+-regeling vanaf 2014 en de komende jaren; overwegende dat de Nederlandse economie behoefte heeft aan economische impulsen, bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland; overwegende dat in het SER-energieakkoord is afgesproken in 2016 te evalueren of het op dat moment alsnog nodig is om de SDE+ in te zetten in projecten in het buitenland; verzoekt de regering, af te zien van besteding of voorbereidende activiteiten voor besteding van SDE+ in het buitenland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jan Vos en Van Tongeren over benutting van het Nationaal Energiebespaarfonds (Dossier 34000-XIII)
Motie Jan Vos en Van Tongeren over benutting van het Nationaal Energiebespaarfonds Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN TONGEREN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister voor Wonen en Rijksdienst in zijn brief van 28 oktober over het Nationaal Energiebespaarfonds niet met concrete voorstellen komt voor een betere benutting van het fonds; overwegende dat in het energieakkoord is vastgelegd dat energieleveranciers het administratief mogelijk willen maken dat leningen voor energiebesparende maatregelen via de energierekening kunnen worden terugbetaald en dat het Ministerie van Financiën in overleg met de relevante toezichthouders en energieleveranciers zal verduidelijken hoe marktpartijen, dus energieleveranciers en bouw-, technologie- en installatiebedrijven, op de meest eenvoudige manier en zonder zware administratieve lasten, klanten van meerdere financieringsopties kunnen voorzien ter bevordering van energiebesparing; overwegende dat energieleveranciers bereik hebben tot vrijwel alle huishoudens in Nederland en daarmee wezenlijk kunnen bijdragen aan versnelling van het benutten van het NEF; verzoekt de regering, het bestuur van het NEF aan te sporen om spoedig afspraken te maken met energieleveranciers zoals bedoeld in het energieakkoord; verzoekt de regering tevens om, spoedig de beloofde verduidelijking te geven ten aanzien van de financiële regelgeving waarmee belemmeringen voor energieleveranciers ten aanzien van het NEF worden weggenomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over een goede toegang tot de deeleconomiemarkt (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over een goede toegang tot de deeleconomiemarkt Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de deeleconomie veel kansen biedt voor lokale initiatieven; overwegende dat grote platformen voor de deeleconomie uit kunnen groeien tot monopolies door overstapdrempels op te werpen; verzoekt de regering, advies te vragen aan de Autoriteit Consument & Markt hoe kan worden gezorgd voor een goede toegang voor allen op de deeleconomiemarkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over verdergaande duurzaamheidseisen in de SDE+ (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over verdergaande duurzaamheidseisen in de SDE+ Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven over behouden van de vergunningen voor de Hollandse kust (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven over behouden van de vergunningen voor de Hollandse kust Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het tijdpad voor de aanbesteding voor wind op zee eind 2015 erg krap is; constaterende, dat via de SDE+-regeling geëist kan worden dat de project- en netkosten voor wind op zee binnen het kostenreductiepad van het energieakkoord blijven; verzoekt de regering, de bestaande vergunningen voor de Hollandse Kust nu nog niet te laten vervallen, zodat ze in 2015 als terugvaloptie gebruikt kunnen worden als het nieuwe stelsel vertraging oploopt, waarbij als voorwaarde voor het verlengen van de vergunning het lagere bedrag aan subsidie wordt gehanteerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over het halen van de energieakkoorddoelen (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over het halen van de energieakkoorddoelen Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Verhoeven c.s. over het SBIR-programma (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Verhoeven c.s. over het SBIR-programma Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren over vergroening van de economie (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over vergroening van de economie Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het EZ-kaderbesluit een bepaling is opgenomen dat een subsidieregeling alleen wordt vastgesteld indien de subsidiabele activiteiten tevens op enigerlei wijze bijdragen aan een aspect van duurzaamheid; overwegende dat volgens de Bedrijvenmonitor slechts een beperkt deel van de innovatiesubsidies bijdragen aan vergroening van de economie; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het aandeel innovatiesubsidies dat bijdraagt aan de verduurzaming vergroot kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de rol van de mededingingsautoriteit (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de rol van de mededingingsautoriteit Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...