Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Motie van het lid Jan Vos over de ambachtseconomie (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Jan Vos over de ambachtseconomie Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID JAN VOS Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de werkloosheid met 628.000 werkzoekenden nog steeds veel te hoog is; overwegende dat volledige werkgelegenheid nog steeds uitgangspunt is van het kabinetsbeleid; overwegende dat meer werk de kerntaak zou moeten zijn voor de resterende kabinetsperiode tot 2017; verzoekt de regering, alles uit de kast te halen om zo veel mogelijk banen te (laten) creëren; verzoekt de regering tevens, te bevorderen dat het energieakkoord volledig wordt uitgevoerd, zodat 15.000 extra banen ontstaan; verzoekt de regering voorts, de onderbenutting van de garantieregelingen zoals BMKB en GO op te heffen, zodat meer kredieten kunnen worden verstrekt; verzoekt de regering eveneens, om ingewikkelde regelingen zoals het energiebesparingsfonds drastisch te vereenvoudigen, zodat deze daadwerkelijk gebruikt gaan worden; verzoekt de regering verder om, te bevorderen dat beklemd vermogen, zoals bij de provincies en de pensioenfondsen, wordt geactiveerd via NII, en mogelijk op andere manieren; verzoekt de regering ten slotte om het bovenstaande prioriteit te geven en in 2015 te realiseren, en om over de voortgang in de begroting van 2016 te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jan Vos en Van Tongeren over benutting van het Nationaal Energiebespaarfonds (Dossier 34000-XIII)
Motie Jan Vos en Van Tongeren over benutting van het Nationaal Energiebespaarfonds Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN TONGEREN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister voor Wonen en Rijksdienst in zijn brief van 28 oktober over het Nationaal Energiebespaarfonds niet met concrete voorstellen komt voor een betere benutting van het fonds; overwegende dat in het energieakkoord is vastgelegd dat energieleveranciers het administratief mogelijk willen maken dat leningen voor energiebesparende maatregelen via de energierekening kunnen worden terugbetaald en dat het Ministerie van Financiën in overleg met de relevante toezichthouders en energieleveranciers zal verduidelijken hoe marktpartijen, dus energieleveranciers en bouw-, technologie- en installatiebedrijven, op de meest eenvoudige manier en zonder zware administratieve lasten, klanten van meerdere financieringsopties kunnen voorzien ter bevordering van energiebesparing; overwegende dat energieleveranciers bereik hebben tot vrijwel alle huishoudens in Nederland en daarmee wezenlijk kunnen bijdragen aan versnelling van het benutten van het NEF; verzoekt de regering, het bestuur van het NEF aan te sporen om spoedig afspraken te maken met energieleveranciers zoals bedoeld in het energieakkoord; verzoekt de regering tevens om, spoedig de beloofde verduidelijking te geven ten aanzien van de financiële regelgeving waarmee belemmeringen voor energieleveranciers ten aanzien van het NEF worden weggenomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Verhoeven en Jan Vos over de Britisch Business Bank als inspiratiebron (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Verhoeven en Jan Vos over de Britisch Business Bank als inspiratiebron Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN JAN VOS Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ondernemers de weg naar de grote hoeveelheid overheidsregelingen nog onvoldoende weten te vinden, waardoor veel regelingen onderbenut zijn; constaterende dat er in het Verenigd Koninkrijk goede ervaringen zijn met de British Business Bank om ondernemers bekend te maken met overheidsregelingen teneinde het gebruik ervan te bevorderen; verzoekt de regering, de British Business Bank te zien als een inspiratiebron voor de manier waarop Nederlandse ondernemers in de financiering van hun eigen vermogen en vreemd vermogen kunnen worden voorzien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over voorkomen c.q. beperken van eventuele hinder en schade voor bewoners (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over voorkomen c.q. beperken van eventuele hinder en schade voor bewoners Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van de leden Jan Vos en Leegte over een samenhangend plan van aanpak (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Jan Vos en Leegte over een samenhangend plan van aanpak Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN LEEGTE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het energieakkoord wordt onderkend dat er ontzettend veel potentie is voor het gebruik van restwarmte in de bebouwde omgeving, waarbij het gaat om meer dan één miljoen huizen waarmee heel veel energie bespaard kan worden; constaterende dat de komende jaren veel oude gasnetten vervangen moeten worden en dat het daarom nu het moment is om een besluit te nemen over de mogelijke uitbreiding van warmtenetten; constaterende dat in het energieakkoord is afgesproken dat er een «samenhangend plan van aanpak komt om de potentie in Nederland te kunnen benutten»; verzoekt de regering, dit samenhangende plan van aanpak samen met de relevante partijen van het energieakkoord op te stellen en voor 1 april 2015 naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over duurzaamheidscriteria voor biomassa (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over duurzaamheidscriteria voor biomassa Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het energieakkoord is afgesproken dat er voor biomassa die wordt bij- of meegestookt in een kolencentrale «verdergaande duurzaamheidseisen worden geformuleerd ten aanzien van koolstofschuld, indirecte landgebruikseffecten (IULC) en duurzaam bosbeheer (FSC), aanvullend op de NTA8080-eisen»; constaterende dat de regering van plan is om biomassameestook in aanmerking te laten komen voor de SDE+ 2015; constaterende dat de regering ervan uitgaat dat er voor 30 november overeenstemming komt tussen de partijen van het energieakkoord over de duurzaamheidscriteria; verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de duurzaamheidscriteria zodra deze akkoord zijn bevonden door alle partijen die bij de gesprekken hierover betrokken zijn, en er hoe dan ook zorg voor te dragen dat er voor de SDE+ 2015 voor biomassa duurzaamheidscriteria zullen gelden en de Kamer hierover tijdig te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...