Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Motie van het lid Agnes Mulder over de techniek van monomestvergisting (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder over de techniek van monomestvergisting Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er vraag is naar de techniek van monomestvergisting bij agrarische ondernemers en dat deze techniek veel potentieel heeft voor emissiebesparing en duurzame-energie-opwek; verzoekt de regering om te bekijken hoe eenmalig investeringen in monomestvergisting extra ondersteund kunnen worden om een grotere toepassing en kostprijsverlaging van deze installaties te bereiken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 42) over de rol van de Autoriteit Consument en Markt (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 42) over de rol van de Autoriteit Consument en Markt Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over terugvorderen van subsidie bij vervroegde vervanging van windmolens (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over terugvorderen van subsidie bij vervroegde vervanging van windmolens Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Schouten en Agnes Mulder over een economische agenda voor de grensregio's (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Schouten en Agnes Mulder over een economische agenda voor de grensregio's Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN AGNES MULDER Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat grensregio's kunnen veranderen in groeiregio's wanneer grensbarrières voor de economie en de arbeidsmarkt worden weggenomen, bijvoorbeeld door wederzijdse erkenning van diploma's en het eenvoudiger maken van solliciteren en stage lopen over de grens; overwegende dat ondernemerschap verder kan worden gestimuleerd door regionale handelsmissies, zodat Nederlandse bedrijven meer orders uit het buitenland kunnen halen; verzoekt de regering, samen met de grensregio's een economische agenda voor de grensregio's op te stellen, met daarin voorstellen om ondernemerschap te stimuleren, de belemmeringen in wet- en regelgeving voor de arbeidsmarkt en de economie weg te nemen en de Kamer hierover in het voorjaar van 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agnes Mulder over branche-overstijgende regelhulpen (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder over branche-overstijgende regelhulpen Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat regelgeving nog onnodig complex is vanuit het perspectief van ondernemers; overwegende dat met behulp van slimme ICT-hulpmiddelen kleine en middelgrote ondernemingen beter geïnformeerd worden over de praktische toepassing van regelgeving; overwegende dat regelhulpen wetgeving begrijpelijker maken, wat kan leiden tot betere naleving en lagere toezichtslasten; verzoekt de regering om, voor het kerstreces met voorstellen te komen over welke branche-overstijgende regelhulpen de regering zal maken in 2015 en ook in beheer zal nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Smaling en Agnes Mulder (t.v.v. 34000-XIII, nr. 99) over het in Groningen te bouwen windpark N33 (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Smaling en Agnes Mulder (t.v.v. 34000-XIII, nr. 99) over het in Groningen te bouwen windpark N33 Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 135 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 99 Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de doelen uit het energieakkoord voor Wind op Land gehaald dienen te worden met draagvlak; constaterende dat er voor het bij Groningen te bouwen windpark N33 vijf verschillende varianten zijn voorgesteld door de ontwikkelaars, en door de provincie Groningen nog een zesde variant is gepresenteerd; constaterende dat de door de provincie Groningen aangedragen zesde variant weliswaar minder woningen belast dan de eerdere varianten, maar onvoldoende draagvlak heeft omdat het voorgestelde windpark zeer dichtbij het dorp Meeden komt te liggen; constaterende dat een alternatieve zevende variant, voorgesteld door de gemeente Menterwolde, breed gedragen wordt onder de bevolking van Menterwolde; constaterende dat het college van gedeputeerde staten, ondanks dit brede draagvlak, heeft aangegeven de alternatieve variant niet te willen onderzoeken; verzoekt de regering, de ruimte te geven aan de provincie Groningen om de door de gemeente Menterwolde breed gedragen variant op haalbaarheid te onderzoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber over meebesturen van bewoners en lokale overheden over de planning van een windpark (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber over meebesturen van bewoners en lokale overheden over de planning van een windpark Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de mogelijkheid voor bewoners en lokale overheden om in een zo vroeg mogelijk planstadium mee te beslissen in de planning van een nabijgelegen windpark wettelijk te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Verhoeven c.s. over het SBIR-programma (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Verhoeven c.s. over het SBIR-programma Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder over stimuleren van het thuis opwekken van zonnestroom (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder over stimuleren van het thuis opwekken van zonnestroom Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de wijze waarop stimulering van het thuis opwekken van zonnestroom in de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. ...

Motie van de leden Agnes Mulder en Gesthuizen over meer of volledige mobiele dekking in Nederland (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Agnes Mulder en Gesthuizen over meer of volledige mobiele dekking in Nederland Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN GESTHUIZEN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat tienduizenden mensen in zowel steden, grensgebieden als buitengebieden met hun mobiele telefoon niet naar alarmnummer 112 kunnen bellen; constaterende dat TNO en Agentschap Telecom een onderzoek doen naar het in kaart brengen van waar men buitenshuis goed, nauwelijks of niet kan bellen naar 112 met de mobiele telefoon; overwegende dat het in kaart brengen van de technische mogelijkheden en de kosten voor het verzorgen van meer of volledige mobiele dekking in Nederland nodig is om te kunnen bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om het probleem op te lossen; verzoekt de regering, een aanvullend onderzoek te doen naar de technische mogelijkheden en de kosten voor het verzorgen van meer of volledige mobiele dekking in Nederland en het bestaande onderzoek van TNO en Agentschap Telecom hierbij te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agnes Mulder over een aparte categorie voor energiecoöperaties (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder over een aparte categorie voor energiecoöperaties Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de «postcoderoosregeling» na bijna een jaar opgesteld te zijn nog geen enkel gerealiseerd project heeft opgeleverd; overwegende dat hierdoor het enthousiasme van inwoners verwordt tot frustratie en kleinschalige, duurzame energieopwekkingsinitiatieven van coöperaties zoals beoogd in de derde pijler van het energieakkoord nauwelijks van de grond komen; verzoekt de regering om, in de SDE+ een nieuwe aparte categorie te maken voor energiecoöperaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber over de in de SDE+-regeling berekende grondvergoeding (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber over de in de SDE+-regeling berekende grondvergoeding Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voor het welslagen van de transitie naar een duurzame energievoorziening draagvlak voor duurzame energieprojecten onmisbaar is; overwegende dat de gedragscodes van de windenergiesector en van de Vereniging van Omwonenden van Windturbines niet bindend zijn, verschillen, en onvoldoende houvast geven aan omwonenden van windparken; verzoekt de regering om, in de SDE+-regeling vast te leggen dat een deel van de in de SDE+ berekende grondvergoeding ten goede komt aan omwonenden, die in verhouding staat tot het bedrag dat wordt gereserveerd voor de grondeigenaar en grondgebruiker, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agnes Mulder over vermindering regeldruk ministeries (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder over vermindering regeldruk ministeries Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regeldruk voor inwoners, ondernemers en professionals daadwerkelijk en merkbaar moet worden verminderd; overwegende dat alleen het Ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk is voor de kabinetsdoelstelling; overwegende dat de Minister van Economische Zaken geen doorzettingsmacht heeft wanneer collega-ministers onvoldoende vaart maken met het verminderen van de regeldruk; verzoekt de regering om, elk ministerie zelf verantwoordelijk te maken voor de aanpak van de regeldruk op hun departement met bijbehorende kwantitatieve doelstelling per ministerie, waarbij de Minister van Economische Zaken een coördinerende taak krijgt met doorzettingsmacht; verzoekt de regering tevens om, elk jaar per ministerie in één overzicht de daadwerkelijke vermeerdering of vermindering regeldruk te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agnes Mulder over windenergie buiten de 12-mijlszone (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder over windenergie buiten de 12-mijlszone Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voor de Hollandse kust een langgerekte opstelling wordt voorzien van windmolens, onder meer binnen de twaalfmijlszone; overwegende dat duurzame energie gerealiseerd moet worden met draagvlak en dat deze er niet is bij kustgemeenten en provincies; verzoekt de regering om, windenergie op zee in het kader van het energieakkoord te realiseren buiten de twaalfmijIszone, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de rol van de mededingingsautoriteit (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de rol van de mededingingsautoriteit Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...