Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Motie Van Tongeren c.s. over monitoren van lozingsputten (Dossier 34000-XIII)
Motie Van Tongeren c.s. over monitoren van lozingsputten Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 42) over de rol van de Autoriteit Consument en Markt (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 42) over de rol van de Autoriteit Consument en Markt Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over terugvorderen van subsidie bij vervroegde vervanging van windmolens (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over terugvorderen van subsidie bij vervroegde vervanging van windmolens Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Klaver over het tegengaan van voedselverspilling (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Klaver over het tegengaan van voedselverspilling Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KLAVER Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de overheid zich tot doel heeft gesteld om de voedselverspilling in 2015 met 20% te verminderen ten opzichte van 2009 en dat de voedselverspilling in 2012 nog op hetzelfde niveau lag als in 2009; overwegende dat pas eind 2016 duidelijk zal worden of de doelstelling van 20% minder verspilling in 2015 zal worden gehaald; verzoekt de regering, bij de volgende update van de Monitor Voedselverspilling (met daarin cijfers over 2013) in overleg met de Alliantie Verduurzaming Voedsel met concrete maatregelen te komen om voedselverspilling tegen te gaan, indien blijkt dat geen significante verbetering is opgetreden ten opzichte van 2012, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Schouten en Agnes Mulder over een economische agenda voor de grensregio's (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Schouten en Agnes Mulder over een economische agenda voor de grensregio's Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN AGNES MULDER Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat grensregio's kunnen veranderen in groeiregio's wanneer grensbarrières voor de economie en de arbeidsmarkt worden weggenomen, bijvoorbeeld door wederzijdse erkenning van diploma's en het eenvoudiger maken van solliciteren en stage lopen over de grens; overwegende dat ondernemerschap verder kan worden gestimuleerd door regionale handelsmissies, zodat Nederlandse bedrijven meer orders uit het buitenland kunnen halen; verzoekt de regering, samen met de grensregio's een economische agenda voor de grensregio's op te stellen, met daarin voorstellen om ondernemerschap te stimuleren, de belemmeringen in wet- en regelgeving voor de arbeidsmarkt en de economie weg te nemen en de Kamer hierover in het voorjaar van 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over afzien van besteding van de SDE+-regeling in het buitenland (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over afzien van besteding van de SDE+-regeling in het buitenland Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kleinverbruikers, boeren, zzp'ers en mkb'ers gezamenlijk een substantiële bijdrage leveren vanaf januari 2014 aan de gelden bestemd voor uitvoering van de SDE+-regeling vanaf 2014 en de komende jaren; overwegende dat de Nederlandse economie behoefte heeft aan economische impulsen, bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland; overwegende dat in het SER-energieakkoord is afgesproken in 2016 te evalueren of het op dat moment alsnog nodig is om de SDE+ in te zetten in projecten in het buitenland; verzoekt de regering, af te zien van besteding of voorbereidende activiteiten voor besteding van SDE+ in het buitenland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over 100% verantwoorde soja in de varkens- en veehouderij (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over 100% verantwoorde soja in de varkens- en veehouderij Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat is afgesproken dat in 2015 100% van de aangekochte soja die in Nederland als veevoer wordt gebruikt, verantwoord geproduceerd moet zijn; overwegende dat volgens de veevoersector de doelstelling slechts voor een derde wordt gehaald; overwegende dat de melkveehouderij er wel in geslaagd is om de doelstelling binnen bereik te halen, maar dat de varkens- en pluimveehouderij achterblijven; verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen hoe de varkens- en pluimveehouderij kunnen worden gestimuleerd om op korte termijn ook 100% verantwoorde soja te gebruiken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 34000-XIII, nr. 78) over 100% verantwoorde soja in de varkens- en pluimveehouderij (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 34000-XIII, nr. 78) over 100% verantwoorde soja in de varkens- en pluimveehouderij Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 95 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 78 Voorgesteld 4 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat is afgesproken dat in 2015 100% van de aangekochte soja die in Nederland als veevoer wordt gebruikt, verantwoord geproduceerd moet zijn; overwegende dat volgens de veevoersector de doelstelling slechts voor een derde wordt gehaald; overwegende dat de melkveehouderij er wel in geslaagd is om de doelstelling binnen bereik te halen, maar dat de varkens- en pluimveehouderij achterblijven; spreekt uit dat ook van de varkens- en pluimveehouderij mag worden verwacht dat zij de gemaakte afspraken nakomen; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de varkens- en pluimveehouderij en deze sectoren indringend te wijzen op hun verantwoordelijkheid om de doelstelling van 100% verantwoorde soja op korte termijn te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over verdergaande duurzaamheidseisen in de SDE+ (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over verdergaande duurzaamheidseisen in de SDE+ Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over het halen van de energieakkoorddoelen (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over het halen van de energieakkoorddoelen Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over regionalisering van de voedselproductie (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over regionalisering van de voedselproductie Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de economische en ecologische duurzaamheid van de Nederlandse land- en tuinbouwsector door intensivering en focus op een lage kostprijs steeds meer onder druk staat; overwegende dat de Nederlandse veehouderij de transitie naar een meer duurzame kringloop wil inzetten en dat daarvoor ondersteunend beleid nodig is; overwegende dat het Europese landbouwbeleid in dient te spelen op deze ontwikkelingen en moet streven naar duurzaamheid, verminderde afhankelijkheid van derde landen, een eerlijke margeverdeling in de voedselketen en een goede toekomst voor gezinsbedrijven en jonge boeren; verzoekt de regering, in samenspraak met de agrofoodsector het voortouw te nemen bij het opstellen van een Europese strategie voor regionalisering van de voedselproductie gericht op duurzame voedselzekerheid, die als basis kan dienen voor het Europese landbouwbeleid na 2020, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber over meebesturen van bewoners en lokale overheden over de planning van een windpark (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber over meebesturen van bewoners en lokale overheden over de planning van een windpark Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de mogelijkheid voor bewoners en lokale overheden om in een zo vroeg mogelijk planstadium mee te beslissen in de planning van een nabijgelegen windpark wettelijk te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Verhoeven c.s. over het SBIR-programma (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Verhoeven c.s. over het SBIR-programma Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber over de in de SDE+-regeling berekende grondvergoeding (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber over de in de SDE+-regeling berekende grondvergoeding Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voor het welslagen van de transitie naar een duurzame energievoorziening draagvlak voor duurzame energieprojecten onmisbaar is; overwegende dat de gedragscodes van de windenergiesector en van de Vereniging van Omwonenden van Windturbines niet bindend zijn, verschillen, en onvoldoende houvast geven aan omwonenden van windparken; verzoekt de regering om, in de SDE+-regeling vast te leggen dat een deel van de in de SDE+ berekende grondvergoeding ten goede komt aan omwonenden, die in verhouding staat tot het bedrag dat wordt gereserveerd voor de grondeigenaar en grondgebruiker, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Schouten en Gesthuizen over de Commissie van Aanbestedingsexperts (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Schouten en Gesthuizen over de Commissie van Aanbestedingsexperts Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN GESTHUIZEN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal klachten over aanbestedingsprocedures bij de Commissie van Aanbestedingsexperts fors is gegroeid; overwegende dat klachten met een kritieke termijn voorrang krijgen, maar dat andere klachten vertraging oplopen; van mening dat een snelle, deskundige, zorgvuldige en laagdrempelige klachtenbehandeling van groot belang is, ook om te voorkomen dat ondernemers of aanbestedende diensten naar de rechter moeten stappen; verzoekt de regering, snelle en laagdrempelige toegang tot onafhankelijk advies bij de Commissie van Aanbestedingsexperts te waarborgen en zo nodig extra financiële middelen in te zetten om de capaciteit te kunnen uitbreiden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de rol van de mededingingsautoriteit (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de rol van de mededingingsautoriteit Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...