Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

100 resultaten

Motie van het lid Agnes Mulder over de techniek van monomestvergisting (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder over de techniek van monomestvergisting Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er vraag is naar de techniek van monomestvergisting bij agrarische ondernemers en dat deze techniek veel potentieel heeft voor emissiebesparing en duurzame-energie-opwek; verzoekt de regering om te bekijken hoe eenmalig investeringen in monomestvergisting extra ondersteund kunnen worden om een grotere toepassing en kostprijsverlaging van deze installaties te bereiken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Tongeren c.s. over monitoren van lozingsputten (Dossier 34000-XIII)
Motie Van Tongeren c.s. over monitoren van lozingsputten Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Ouwehand over het inzicht dat "groene groei" een illusie is (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Ouwehand over het inzicht dat "groene groei" een illusie is Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat oneindige economische groei op een eindige planeet onmogelijk is; constaterende dat onze huidige productie en consumptie de draagkracht van de aarde al ver overschrijdt; komt tot het inzicht dat «groene groei» een illusie is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 42) over de rol van de Autoriteit Consument en Markt (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 42) over de rol van de Autoriteit Consument en Markt Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Ouwehand over een heffing op stikstofproductie (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Ouwehand over een heffing op stikstofproductie Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat stikstofdepositie belastend is voor veel kwetsbare natuurgebieden; van mening dat het, indachtig het «de vervuiler betaalt»-principe rechtvaardig en effectief is om de kosten van de stikstofbelasting neer te leggen bij de veroorzakers ervan; verzoekt de regering, een heffing op te leggen aan de stikstofproductie in de veehouderij, en de opbrengsten daarvan ten goede te laten komen aan de natuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over terugvorderen van subsidie bij vervroegde vervanging van windmolens (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over terugvorderen van subsidie bij vervroegde vervanging van windmolens Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Klever over stoppen met het bouwen van windmolens op land (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Klever over stoppen met het bouwen van windmolens op land Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN HET LID KLEVER Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat windmolens op land zorgen voor waardedaling van woningen, verlies van banen, geluidsoverlast, slagschaduw en vervuiling van ons landschap; verzoekt de regering om, te stoppen met het bouwen van windmolens op land en bestaande windmolens niet te vervangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over geen innovatiesubsidies voor de winning van schaliegas (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over geen innovatiesubsidies voor de winning van schaliegas Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een mogelijkheid is om innovatiesubsidies te weigeren indien zij een inbreuk maken op de economische, ecologische of sociale dimensie van duurzaamheid; constaterende dat er innovatiegeld van de Topsector Energie is uitgekeerd om de toekomstige winning van schaliegas te bevorderen; verzoekt de regering, geen innovatiesubsidies meer beschikbaar te stellen die de winning van schaliegas of ander conventioneel gas bevorderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Klaver over het tegengaan van voedselverspilling (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Klaver over het tegengaan van voedselverspilling Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KLAVER Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de overheid zich tot doel heeft gesteld om de voedselverspilling in 2015 met 20% te verminderen ten opzichte van 2009 en dat de voedselverspilling in 2012 nog op hetzelfde niveau lag als in 2009; overwegende dat pas eind 2016 duidelijk zal worden of de doelstelling van 20% minder verspilling in 2015 zal worden gehaald; verzoekt de regering, bij de volgende update van de Monitor Voedselverspilling (met daarin cijfers over 2013) in overleg met de Alliantie Verduurzaming Voedsel met concrete maatregelen te komen om voedselverspilling tegen te gaan, indien blijkt dat geen significante verbetering is opgetreden ten opzichte van 2012, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Graus over vergroten van de pakkans van dierenbeulen (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Graus over vergroten van de pakkans van dierenbeulen Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de pakkans van en bewijsmateriaal tegen dierenbeulen te vergroten door deskundigen van de Faculteit voor Diergeneeskunde en de Programmamanager Dierenpolitie binnen de Nationale Politie te betrekken bij het jaarlijks op te stellen «Service Level Agreement» met het Nederlands Forensisch Instituut, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Geurts c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 61) over ondersteuning van de land- en tuinbouwexport (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Geurts c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 61) over ondersteuning van de land- en tuinbouwexport Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 93 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van het lid Jan Vos over de ambachtseconomie (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Jan Vos over de ambachtseconomie Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID JAN VOS Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de werkloosheid met 628.000 werkzoekenden nog steeds veel te hoog is; overwegende dat volledige werkgelegenheid nog steeds uitgangspunt is van het kabinetsbeleid; overwegende dat meer werk de kerntaak zou moeten zijn voor de resterende kabinetsperiode tot 2017; verzoekt de regering, alles uit de kast te halen om zo veel mogelijk banen te (laten) creëren; verzoekt de regering tevens, te bevorderen dat het energieakkoord volledig wordt uitgevoerd, zodat 15.000 extra banen ontstaan; verzoekt de regering voorts, de onderbenutting van de garantieregelingen zoals BMKB en GO op te heffen, zodat meer kredieten kunnen worden verstrekt; verzoekt de regering eveneens, om ingewikkelde regelingen zoals het energiebesparingsfonds drastisch te vereenvoudigen, zodat deze daadwerkelijk gebruikt gaan worden; verzoekt de regering verder om, te bevorderen dat beklemd vermogen, zoals bij de provincies en de pensioenfondsen, wordt geactiveerd via NII, en mogelijk op andere manieren; verzoekt de regering ten slotte om het bovenstaande prioriteit te geven en in 2015 te realiseren, en om over de voortgang in de begroting van 2016 te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Klaveren over bejaagbare ganzensoorten (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Klaveren over bejaagbare ganzensoorten Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN HET LID VAN KLAVEREN Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederlandse boeren nog immer forse schade ondervinden als gevolg van vraat door ganzen aan landbouwgrond; constaterende dat, hoewel de Europese Vogelrichtlijn diverse ganzensoorten als bejaagbaar beschouwt, deze soorten niet zijn opgenomen in de Nederlandse Flora- en faunawet; verzoekt de regering: – de grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans op te nemen als bejaagbare soorten in de Nederlandse Flora- en faunawet; – tegelijkertijd de geldende schaderegeling voor boeren in stand te houden totdat de aantallen van genoemde ganzensoorten in Nederland zijn teruggebracht naar het niveau van 2005; – het huidige onderscheid tussen jaarronde en overwinterende soorten te schrappen totdat het totale aantal ganzen in Nederland is teruggebracht naar het niveau van 2005, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Schouten en Agnes Mulder over een economische agenda voor de grensregio's (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Schouten en Agnes Mulder over een economische agenda voor de grensregio's Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN AGNES MULDER Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat grensregio's kunnen veranderen in groeiregio's wanneer grensbarrières voor de economie en de arbeidsmarkt worden weggenomen, bijvoorbeeld door wederzijdse erkenning van diploma's en het eenvoudiger maken van solliciteren en stage lopen over de grens; overwegende dat ondernemerschap verder kan worden gestimuleerd door regionale handelsmissies, zodat Nederlandse bedrijven meer orders uit het buitenland kunnen halen; verzoekt de regering, samen met de grensregio's een economische agenda voor de grensregio's op te stellen, met daarin voorstellen om ondernemerschap te stimuleren, de belemmeringen in wet- en regelgeving voor de arbeidsmarkt en de economie weg te nemen en de Kamer hierover in het voorjaar van 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren (t.v.v. 34000-XIII nr. 41) over geen innovatiesubsidies voor de winning van schaliegas (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren (t.v.v. 34000-XIII nr. 41) over geen innovatiesubsidies voor de winning van schaliegas Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 96 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 41 Voorgesteld 4 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een mogelijkheid is om innovatiesubsidies te weigeren indien zij een inbreuk maken op de economische, ecologische of sociale dimensie van duurzaamheid; constaterende dat er innovatiegeld van de topsector Energie is uitgekeerd om de toekomstige winning van schaliegas te bevorderen; verzoekt de regering, geen innovatiesubsidies meer beschikbaar te stellen die de winning van schaliegas of ander conventioneel gas bevorderen, zolang er een moratorium op de winning hiervan geldt. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Geurts over teeltoptimalisatie van eiwitgewassen (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Geurts over teeltoptimalisatie van eiwitgewassen Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN GEURTS Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Europa in grote mate afhankelijk is van de import uit Zuid-Amerika van onder andere soja om de sector van voldoende veevoer te kunnen voorzien; overwegende dat de teelt van eiwitgewassen in Europa de mogelijkheid biedt om de regionale nutriëntenkringloop te sluiten en om de voetafdruk van de veevoerketen in Zuid-Amerika te verkleinen; voorts overwegende dat concurrentiekracht van akkerbouwers kan verbeteren door de teelt van eiwitgewassen rendabel te maken en de economische positie van veehouders kan verbeteren door zekerheid over de beschikbaarheid van grondstoffen te verstevigen; verzoekt de regering, actief in te zetten op kennisontwikkeling voor de veredeling en teeltoptimalisatie van eiwitgewassen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over netwerkbedrijven als bemiddelaar (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over netwerkbedrijven als bemiddelaar Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat juist in de gebouwde omgeving veel potentieel voor energiebesparing onbenut blijft; verzoekt de regering om, zolang de markt dit potentieel niet verwezenlijkt, voor netwerkbedrijven een rol mogelijk te maken als bemiddelaar tussen financiers, de bouwsector en woningeigenaren waarbij financiering via een tijdelijke verhoging het vastrecht kan worden afgelost, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jacobi over traditioneel werkende herders (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Jacobi over traditioneel werkende herders Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID JACOBI Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de traditioneel gescheperde schaapskuddes bijdragen aan de cultuurhistorie en cultuurbeleving van ons land. ...

Motie van het lid Smaling over het in Groningen te bouwen windpark N33 (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Smaling over het in Groningen te bouwen windpark N33 Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor het bij het in Groningen te bouwen windpark N33 vijf verschillende varianten zijn voorgesteld door de ontwikkelaars, en door de provincie Groningen nog een zesde variant is gepresenteerd; constaterende dat de door de provincie Groningen aangedragen zesde variant weliswaar minder woningen belast dan de eerdere varianten, maar onvoldoende draagvlak heeft omdat het hele dorp Meeden binnen de zwaarste geluidszone komt te liggen; constaterende dat een alternatieve zevende variant, voorgesteld door de gemeente Menterwolde, breed gedragen wordt onder de bevolking van Menterwolde; constaterende dat het college van gedeputeerde staten, ondanks dit brede draagvlak, heeft aangegeven de alternatieve variant niet te willen onderzoeken; verzoekt de Minister, de door de gemeente Menterwolde breed gedragen variant op haalbaarheid te onderzoeken of te laten onderzoeken, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klever over zuiniger omgaan met het Groninger gas (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Klever over zuiniger omgaan met het Groninger gas Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID KLEVER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning zorgen voor veel schade en overlast; constaterende dat langlopende exportcontracten met het buitenland kennelijk verhinderen dat de gaskraan verder kan worden dichtgedraaid; van mening dat wij zuiniger om moeten gaan met het Groninger gas en dat dit gas vooral voor de Nederlandse gasvraag moet worden gebruikt; overwegende dat de vrijwel leegstaande lng-terminal in de Rotterdamse haven een uitstekend alternatief biedt om aan onze rol als gasrotonde te voldoen en gas door te voeren naar de ons omringende landen; verzoekt de regering om, zuiniger te zijn met ons Groninger gas door maximaal gebruik te maken van de capaciteit van de Rotterdamse lng-terminal om aan onze buitenlandse gasleveranties te voldoen, en gaat over tot de orde van de dag. ...