Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het betrekken van wind op zee bij de leveranciersverplichting (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het betrekken van wind op zee bij de leveranciersverplichting Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink / Paulus Jansen over het stimuleren van duurzame energietechnologie (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink / Paulus Jansen over het stimuleren van duurzame energietechnologie Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN PAULUS JANSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat een thuismarkt nodig is om valorisatie, opschaling en export van een vooruitstrevende technologie mogelijk te maken, zoals zonne-energie en wind op zee; overwegende, dat de green deal tussen NWEA en het Rijk en in de topsector energie onder meer tot doel heeft om de kostprijs van duurzame technieken terug te dringen; verzoekt de regering in samenwerking met duurzame energiebedrijven en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) om in het kader van de genoemde green deal te onderzoeken op welke wijze de thuismarkt voor duurzame energietechnologie kan worden gestimuleerd ten behoeve van opschaling en export en de resultaten voor de Voorjaarsnota aan de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Samsom/Paulus Jansen over zelflevering (Dossier 33000-XIII)
Motie Samsom/Paulus Jansen over zelflevering Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN SAMSOM EN PAULUS JANSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat zelflevering – waarbij geen energiebelasting verschuldigd is over zelf geproduceerde elektriciteit – goed is voor draagvlak, innovatie en de ontwikkeling van decentrale opwekking; overwegende, dat zelflevering beperkt kan worden tot coöperatieve installaties die via kleinverbruikersaansluiting of in het regionale net uitsluitend voor eigen energiegebruik energie produceren, zodat ongecontroleerde belastingderving door de overheid wordt voorkomen; verzoekt de regering de mogelijkheid van zelflevering, met inachtneming van genoemde beperkingen, mogelijk te maken door artikelen 47, 50 en 63 van de Wet belastingen op milieugrondslag te wijzigen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Paulus Jansen over gaskwaliteit (Dossier 33000-XIII)
Motie Paulus Jansen over gaskwaliteit Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat: – de minister van ELI stelt dat door het decentrale niveau van invoeding in Nederland en de lokaal wisselende afname de netbeheerders sprongen in de gaskwaliteit niet altijd kunnen voorkomen; – de minister het tankmanagement bij LNG-terminals wil gebruiken om fluctuaties in de gaskwaliteit te voorkomen; – fluctuaties een risico vormen voor de veiligheid en het milieu; van mening, dat de landelijke en regionale netbeheerders als publieke, onafhankelijke partijen verantwoordelijk dienen te zijn voor de levering van een homogeen, veilig product; verzoekt de regering om in overleg met grootverbruikers, gasleveranciers en netbeheerders te onderzoeken in hoeverre de Gaswet een aanpassing behoeft om de netbeheerders voldoende instrumenten te geven om ook op langere termijn de gasspecificaties binnen voor het gasgebruik aanvaardbare en verantwoorde normen te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over energiebesparing in de bestaande gebouwen (Dossier 33000-XIII)
Motie Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over energiebesparing in de bestaande gebouwen Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat energiebesparing in de bestaande gebouwen achterblijft bij de verwachting; overwegende, dat de green deals onvoldoende perspectief bieden dat dit op korte termijn gaat verbeteren; verzoekt de regering om binnen zes maanden met nadere voorstellen te komen die de investeringen in de bestaande gebouwenvoorraad stimuleren, zoals: – differentiatie van de onroerendezaakbelasting op basis van het energielabel; – fiscale prikkels gericht op collectieve aanpak van het eigen woningbezit; – gefaseerde invoering van een minimumenergielabel voor bestaande gebouwen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over samenwerking met Duitsland (Dossier 33000-XIII)
Motie Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over samenwerking met Duitsland Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat: – de wisselwerking tussen de energiemarkten van Nederland en Duitsland toeneemt; – Duitsland een voortrekkersrol heeft op het gebied van technologiebeleid en de uitrol van duurzame energieproductie; – de Duitse Atomausstieg ook effecten zal hebben aan de Nederlandse zijde van de grens; van mening, dat samenwerking op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening en het daaraan gerelateerd technologiebeleid in beider belang is; verzoekt de regering om in overleg te treden met de Duitse regering over een intensivering van de bilaterale samenwerking op deze terreinen, in de vorm van afstemming van wetgeving, financiële regelingen, onderzoeksprogramma's, netbeheer en dergelijke; verzoekt de regering om bij de Miljoenennota 2013 te rapporteren over de stand van zaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...