Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie Jacobi over Staatsbosbeheer (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi over Staatsbosbeheer Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID JACOBI Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat Staatsbosbeheer gedwongen wordt, natuur te verkopen om geld te verdienen; overwegende, dat Staatsbosbeheer nu ook «exclusieve excursies» gaat organiseren voor veel geld, die bedoeld zijn voor de rijken en andere mensen uitsluiten; van mening, dat de natuur van ons allemaal is; verzoekt de regering geen activiteiten te laten organiseren door Staatsbosbeheer waarbij gewone mensen worden buitengesloten en de gronden die het moet verkopen te voorzien van de voorwaarde dat deze openbaar toegankelijk moeten blijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jacobi en Van Dekken over een sterrensysteem (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi en Van Dekken over een sterrensysteem Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN VAN DEKKEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de intensieve veehouderij op een kruispunt staat, en dat nu het moment is voor de omslag naar een duurzame veehouderij; constaterende, dat het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming momenteel een stormachtige groei doormaakt en zorgt voor onafhankelijke controle en borging van de primaire bedrijven door middel van een sterrensysteem; van mening, dat door middel van een dergelijk sterrensysteem voor de bouw steeds duurzamere constructies geëist worden en hierdoor innovatie wordt uitgelokt en gestimuleerd; verzoekt de regering in samenspraak met de Dierenbescherming te komen tot een sterrensysteem op basis van het keurmerk Beter Leven waarbij ook de mate van grondgebondenheid en de milieukenmerken worden meegenomen, dat als toetssteen gebruikt kan worden om steeds hogere eisen te stellen aan nieuw te bouwen stallen in Nederland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jacobi over licht-alcoholische dranken (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi over licht-alcoholische dranken Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN HET LID JACOBI Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat alcoholgebruik onder jongeren moet worden tegengegaan maar dat de uitvoering van het alcoholverkoopbeleid soms ridicule vormen aanneemt; overwegende, dat de Voedsel en Waren Autoriteit een stringent beleid voert om de verkoop van licht-alcoholische dranken bij VVV-kantoren, streekwinkels en markten/braderieën te verbieden; overwegende, dat het hier gaat om streekproducten die een belangrijk deel van de couleur locale vormen en bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de streek voor de toeristen; overwegende, dat in de ons omringende landen de verkoop van deze licht-alcoholische producten op streekmarkten en in toeristische winkels de gewoonste zaak van de wereld is; verzoekt de regering om te onderzoeken wat de effecten zijn van ons stringent beleid op de verkoop van licht-alcoholische streekproducten en op welke manier dit fatsoenlijk kan worden geregeld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jacobi over natuurbeleid als onderdeel van het MIRT (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi over natuurbeleid als onderdeel van het MIRT Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID JACOBI Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de staatssecretaris van EL&l, die nu nog verantwoordelijk is voor het natuurbeleid, een afbraakbeleid voert, getuige zijn grove manier van bezuinigen, zijn botte omgang met de provincies en zijn «weg-met-de-natuur-wet» die hij in voorbereiding heeft; overwegende, dat de rijksoverheid verantwoordelijk is en blijft voor de biodiversiteit en de zekerstelling van natuur op lange termijn, wat vraagt om een samenhangende, langdurige en structurele aanpak van investeringen, beheer en onderhoud op nationaal niveau; overwegende, dat er een sterke samenhang bestaat tussen projecten op het gebied van infrastructuur (zoals natuurcompensatie en ecoducten) en met name op het gebied van waterinvesteringen waarbij natuur in de uiterwaarden een grote component vormt; verzoekt de regering om het natuurbeleid onder te brengen bij het ministerie van I en M en een integraal onderdeel te laten zijn van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, waarbij de financiering op meerjarige basis gebeurt vanuit het Infrastructuurfonds, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Veldhoven c.s. over de biodiversiteit (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Veldhoven c.s. over de biodiversiteit Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN HET LID VELDHOVEN C.S. ...

Motie Jacobi over agrarisch natuurbeheer buiten de ehs (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi over agrarisch natuurbeheer buiten de ehs Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID JACOBI Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de regering agrarisch natuurbeheer buiten de ecologische hoofdstructuur (ehs) wil gaan betalen op basis van de nieuwe landbouwsubsidies, maar dat deze pas ingaan per 2015; overwegende, dat hierdoor agrarisch natuurbeheercontracten die vóór die tijd aflopen niet in aanmerking komen voor verlenging; overwegende, dat hiermee belangrijke natuurwaarden buiten de ehs dreigen te verdwijnen, immers eenmaal weg is weg; verzoekt de regering middels artikel 68 geld vrij te maken in het huidige landbouwbeleid en hiermee agrarisch natuurbeheer buiten de ehs in de overgangsperiode te blijven steunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van Veldhoven c.s. over de biodiversiteit (t.v.v. 33000 XIII, nr. 118) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Van Veldhoven c.s. over de biodiversiteit (t.v.v. 33000 XIII, nr. 118) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 151 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie Jacobi over de afspraken over financiering (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi over de afspraken over financiering Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN HET LID JACOBI Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat nu Noord-Brabant het natuurakkoord verworpen heeft, het gehele decentralisatieakkoord Natuur van tafel is; overwegende, dat de eerder gemaakte afspraken in het kader van de Wet investeringsbudget landelijk gebied, onder bewind van LNV-minister Veerman, nog geldig zijn tot 2014; overwegende, dat de regering eenzijdig deze afspraken heeft opgeschort; verzoekt de regering per direct de eerdere afspraken over financiering van het natuurbeleid weer gestand te doen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jacobi over permanente bebouwing (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi over permanente bebouwing Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID JACOBI Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat in tijden van financiële krapte aankoop van natuur moet worden uitgesteld; overwegende, dat het van belang blijft, op termijn, de natuur in Nederland te verbinden zodat alle eerder gedane investeringen in natuur ook echt gaan renderen; overwegende, dat het herijken er niet toe mag leiden dat de natuur nooit meer verbonden kan worden doordat er tussendoor gebouwd gaat worden; verzoekt de regering de gebieden die voorlopig niet als natuur gerealiseerd kunnen worden wel te vrijwaren van permanente bebouwing, zodat de mogelijkheid om deze in de toekomst te realiseren niet tenietgedaan wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jacobi en Koopmans over mkb-bedrijven en streekproducten (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi en Koopmans over mkb-bedrijven en streekproducten Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat streekproducten onderdeel zijn van het «Duurzaam Inkopen»-beleid; overwegende, dat formele regels hiertoe een belemmering blijken te zijn; overwegende, dat streekproducten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het plattelandsbeleid en promotie van de eigen regio; overwegende, een aangenomen resolutie in het Europarlement waarin mkb-bedrijven toegang tot overheidsopdrachten kan worden verschaft door bijvoorbeeld aanbestedingen op te knippen in kleinere delen; overwegende, dat in deze zelfde resolutie staat dat de kostprijs alleen niet langer doorslaggevend is voor de uiteindelijke opdrachtverlening, maar dat de prijs-kwaliteitverhouding bepalend is; verzoekt de regering een veel actiever beleid te voeren om mkb-bedrijven toegang te geven tot overheidsopdrachten en overheden te stimuleren om eigen kwaliteitscriteria aan te leggen, zodat er meer streekproducten in de restaurants en kantines geserveerd worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...