Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie Snijder-Hazelhoff/Koopmans over digestaat als kunstmestvervanger (Dossier 33000-XIII)
Motie Snijder-Hazelhoff/Koopmans over digestaat als kunstmestvervanger Motie begroting financiën Nr. 174 MOTIE VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN KOOPMANS Voorgesteld 22 maart 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de EU-Commissarissen van Landbouw (Ciolos), Klimaatbescherming (Hedegaard) en Biodiversiteit (Potocnik) zijn overeengekomen om het gemeenschappelijk landbouwbeleid te vergroenen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en milieu; overwegende dat in het overkoepelend kader Europees grondstoffenbeleid en stimulering van bronefficiëntie een essentiële rol spelen en een kringloopgedachte wordt voorgestaan in plaats van een «end of pipe»-oplossing; verzoekt de regering, de Europese Commissie te bewegen goedkeuring te verlenen aan mineralenconcentraten (digestaat) als kunstmestvervanger per 2013 als permanente voorziening, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Koopmans over uitvoering van het onderhandelingsakkoord (Dossier 33000-XIII)
Motie Koopmans over uitvoering van het onderhandelingsakkoord Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de onderhandelingen geleid hebben tot een onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur op 20 september 2011 en deze per 7 december 2011 verduidelijkt is; van mening, dat provincies die instemmen met het voorliggende onderhandelingsakkoord niet benadeeld dienen te worden door provincies die niet instemmen; verzoekt de regering om verdere stilstand in het landelijk gebied te voorkomen, met provincies die instemmen haar afspraken ten aanzien van financiering en decentralisatie na te komen en daarmee gebruik te maken van de opbrengst en mogelijkheden welke gecreëerd zijn middels aangenomen of aan te nemen moties tijdens de behandeling van het VAO (verslag algemeen overleg) Decentralisatie Natuurakkoord; verzoekt de regering om verder onverwijld verder te gaan met de herijking van de ehs en daartoe de (wettelijke) voorbereiding te treffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew. motie Koopmans c.s. over uitvoering van het onderhandelingsakkoord (t.v.v. nr. 116) (Dossier 33000-XIII)
Gew. motie Koopmans c.s. over uitvoering van het onderhandelingsakkoord (t.v.v. nr. 116) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 155 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Gew motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling (t.v.v. 33000 XIII, nr. 137) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling (t.v.v. 33000 XIII, nr. 137) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 153 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie El Fassed en Koopmans over decentrale energieopwekking door boeren (Dossier 33000-XIII)
Motie El Fassed en Koopmans over decentrale energieopwekking door boeren Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat boeren een aanvulling op hun inkomen kunnen gebruiken; overwegende, dat boeren diverse mogelijkheden hebben decentrale energieleveranciers te worden; overwegende, dat er regels en omstandigheden zijn die het niet altijd makkelijk maken voor boeren om energieleverancier te worden; verzoekt de regering samen met het maatschappelijk middenveld, zoals LTO en natuur- en milieuorganisaties, te komen tot een green deal waardoor boeren hun inkomenspositie kunnen verbeteren door middel van decentrale energieopwekking, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling (Dossier 33000-XIII)
Motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling Motie begroting financiën Nr. 137 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over de inzet van PAS-middelen (Dossier 33000-XIII)
Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over de inzet van PAS-middelen Motie begroting financiën Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de kern van de Programmatische Aanpak van de Stikstofproblematiek (PAS) is het maken van bindende afspraken om het stikstofprobleem aan te pakken op verschillende niveaus (landelijk, provinciaal en per Natura 2000-gebied) en vanuit verschillende sectoren (landbouw, Industrie, verkeer en vervoer); overwegende, dat het regeerakkoord drie keer 40 mln. beschikbaar stelt voor het PAS om de stikstofbelasting terug te dringen zodat (economische) ontwikkeling in de omgeving van Natura 2000-gebieden mogelijk blijft en de natuur goed wordt beschermd; verzoekt de regering ter realisatie van stikstofreductie de PAS-middelen prioritair in te zetten voor stikstofreductiemaatregelen via veevoerspoor, huisvesting (zowel nieuwe integraal duurzame stallen als bestaande stallen) en mesttoedieningstechnieken en de resterende PAS-middelen alleen in te zetten voor herstelmaatregelen die aantoonbaar en noodzakelijk zijn voor de ontwikkelruimte, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Mos en Koopmans over vervanging van de Nitraatrichtlijn (Dossier 33000-XIII)
Motie De Mos en Koopmans over vervanging van de Nitraatrichtlijn Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN DE MOS EN KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de Nitraatrichtlijn een verouderde en overbodige richtlijn is, die dezelfde doelen nastreeft als de reeds aanwezige en meer moderne en doelgerichte Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn; constaterende, dat de Nitraatrichtlijn geen rekening houdt met de volgende aspecten: – het hergebruik van mineralen uit dierlijke mest; – negatieve milieueffecten van traditionele kunstmestproductie; – behoud van bodemvruchtbaarheid; – regionale verschillen in bijvoorbeeld weer, grondsoort en productieniveau; overwegende, dat regelgeving zo eenvoudig mogelijk en beperkt moet zijn; van mening, dat het doel, schoon oppervlakte- en grondwater, centraal moet staan en niet het middel; verzoekt de regering zich in Europees verband ervoor hard te maken dat de Nitraatrichtlijn rekening houdt met genoemde aspecten, in de periode heden tot 2017 en het eerstvolgende actieprogramma; verzoekt de regering tevens bij de Europese Commissie aan te dringen op integratie van richtlijnen welke hetzelfde doel beogen, zoals de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn, tot één doelrichtlijn waarbij de genoemde aspecten centraal staan en die qua normstelling een versoepeling ten opzichte van de oude Nitraatrichtlijn moet inhouden; verzoekt de regering voorts middels een jaarlijkse voortgangsrapportage de Kamer te informeren over de stappen die zij zet in Europa ter uitvoering van deze motie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jacobi en Koopmans over mkb-bedrijven en streekproducten (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi en Koopmans over mkb-bedrijven en streekproducten Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat streekproducten onderdeel zijn van het «Duurzaam Inkopen»-beleid; overwegende, dat formele regels hiertoe een belemmering blijken te zijn; overwegende, dat streekproducten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het plattelandsbeleid en promotie van de eigen regio; overwegende, een aangenomen resolutie in het Europarlement waarin mkb-bedrijven toegang tot overheidsopdrachten kan worden verschaft door bijvoorbeeld aanbestedingen op te knippen in kleinere delen; overwegende, dat in deze zelfde resolutie staat dat de kostprijs alleen niet langer doorslaggevend is voor de uiteindelijke opdrachtverlening, maar dat de prijs-kwaliteitverhouding bepalend is; verzoekt de regering een veel actiever beleid te voeren om mkb-bedrijven toegang te geven tot overheidsopdrachten en overheden te stimuleren om eigen kwaliteitscriteria aan te leggen, zodat er meer streekproducten in de restaurants en kantines geserveerd worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Staaij c.s. over het mededingingsbeleid voor primaire producenten in de agri-nutriketen (Dossier 33000-XIII)
Motie Van der Staaij c.s. over het mededingingsbeleid voor primaire producenten in de agri-nutriketen Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...