Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie Ouwehand over energie afkomstig uit de bont- en bio-industrie (Dossier 33000-XIII)
Motie Ouwehand over energie afkomstig uit de bont- en bio-industrie Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat mestvergisting ons land afhankelijk maakt van de bio-industrie voor warmte en stroom; constaterende, dat onder de noemer «duurzame energie» zelfs producten uit de bontindustrie worden verbrand, dat wil zeggen de nertsenlijkjes die overblijven nadat de dieren zijn gevild; constaterende, dat de bio-industrie verantwoordelijk is voor een hoge uitstoot van broeikasgassen, zelf juist hoge input aan energie vereist en dat het opvangen van mest de deur dicht doet naar een vrije uitloop voor dieren in de veehouderij; concludeert dat mestvergisting niet past binnen een duurzaam energiebeleid; verzoekt de regering energie die afkomstig is uit de bont- en bio-industrie niet langer duurzaam of groen te noemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ouwehand over sancties tegen de Faeröer-eilanden (Dossier 33000-XIII)
Motie Ouwehand over sancties tegen de Faeröer-eilanden Motie begroting financiën Nr. 180 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de gruwelijke slachting van grienden op de Faeröer-eilanden onverminderd doorgaat; constaterende dat de Europese Commissie wel dreigt met sancties tegen de Faeröer-eilanden voor het niet naleven van makreelakkoorden, maar niet voor het afslachten van meer dan duizend grienden per jaar; verzoekt de regering, zich in te zetten voor Europese sancties tegen de Faeröer-eilanden voor de slachting van grienden, en gaat over tot de orde van de dag, Ouwehand ...

Motie Ouwehand over voorwaarden voor een vrijhandelsakkoord met Japan (Dossier 33000-XIII)
Motie Ouwehand over voorwaarden voor een vrijhandelsakkoord met Japan Motie begroting financiën Nr. 179 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Europese Commissie in gesprek is met Japan over een vrijhandelsakkoord; verzoekt de regering, het naleven van mensenrechten-, milieu- en dierenwelzijnverdragen, waaronder het moratorium op de walvisjacht, als voorwaarde te stellen voor het aangaan van een eventueel vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Japan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Gew motie Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb (t.v.v. 33000 XIII, nr. 36) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb (t.v.v. 33000 XIII, nr. 36) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Ouwehand over de inzet voor het IWC64 (Dossier 33000-XIII)
Motie Ouwehand over de inzet voor het IWC64 Motie begroting financiën Nr. 181 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland de jacht op walvissen principieel afkeurt; constaterende dat bij dit principiële standpunt een stevige inzet hoort voor de komende vergadering van de International Whaling Commission; constaterende dat de ambtelijke voorbereidingen voor die vergadering in Panama City, waaraan ook Nederland deelneemt, al van start gaan; verzoekt de regering, om voor het IWC64 een stevige inzet te formuleren en daarbij met een nieuw voorstel te komen om de beschermingsbevoegdheden van de IWC uit te breiden naar alle walvisachtigen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Thieme en Ouwehand over opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Dossier 33000-XIII)
Motie Thieme en Ouwehand over opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie de verhoudingen op scherp heeft gezet tussen de centrale overheid, decentrale overheden en maatschappelijke organisaties als het gaat om het Nederlandse natuurbeleid; constaterende, dat vooraanstaande wetenschappers en regeringsadviseurs herhaald hebben gewaarschuwd dat de Nederlandse natuurkwaliteit zal verslechteren met het ingezette beleid, dat de natuur- en biodiversiteitsdoelen nog verder buiten bereik komen en dat het beleid van de staatssecretaris op veel punten in strijd is met internationale verdragen waar Nederland zich aan heeft verbonden; constaterende, dat de staatssecretaris deze waarschuwingen en adviezen negeert en diskwalificeert als «een mening»; constaterende, dat de staatssecretaris de Kamer verschillende keren een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven van de kritische analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving over de effecten van het door hem ingezette natuurbeleid; zegt het vertrouwen op in de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Bemmel c.s. over een tarief betaalde servicenummers (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Bemmel c.s. over een tarief betaalde servicenummers Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Ouwehand over vermindering van de vleesconsumptie (Dossier 33000-XIII)
Motie Ouwehand over vermindering van de vleesconsumptie Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, de noodzaak van het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen; constaterende, dat in Nederland gebruikt krachtvoer in de vee-industrie jaarlijks 62PJ aan energie opslokt; overwegende, dat ruim de helft van dit energiegebruik in het buitenland plaatsvindt in de vorm van transport en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen; verzoekt de regering binnen vijf jaar de import van veevoer te beëindigen en de veestapel dienovereenkomstig in te krimpen, verzoekt de regering tevens in te zetten op vermindering van de vleesconsumptie in Nederland en Europa, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ouwehand over het uitfaseren van het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen (Dossier 33000-XIII)
Motie Ouwehand over het uitfaseren van het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de productie van kunstmest en bestrijdingsmiddelen zeer veel energie kost, die makkelijk bespaard kan worden door biologisch te boeren en gebruik te maken van organische mest; verzoekt de regering binnen vijf jaar te komen tot een uitfasering van het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen in de gehele landbouwketen, en gaat over tot de orde van de dag. ...