Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie Van Vliet/Koppejan over de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepbouw (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Vliet/Koppejan over de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepbouw Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de Nederlandse zeescheepsbouw behoort tot de top van de innovatieve Nederlandse maakindustrie; overwegende, dat in deze sector in Nederland 35 000 mensen direct werkzaam zijn en de sector voor 4,5 mld. bijdraagt aan de Nederlandse export; overwegende, dat de Nederlandse scheepsbouw zichzelf drastisch heeft gesaneerd en nu als nichespeler in de race is voor verschillende mooie orders; overwegende, dat andere landen ondersteuning bieden aan de sector waardoor sprake is van een verstoring van het zogenaamde level playing field; constaterende, dat de nog bestaande Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ) net het verschil kan maken om veel van die mooie orders binnen te halen; verzoekt de regering in het kader van de SIZ eenmalig een bedrag van 4,2 mln. vrij te maken voor 2012 en dit te dekken uit artikel 13, onderdeel «programma implementatie ICT-agenda», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Koppejan c.s. over onderzoek en pilots kredietunies (Dossier 33000-XIII)
Motie Koppejan c.s. over onderzoek en pilots kredietunies Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S. ...

Motie Dijkgraaf/Koppejan over het takenpakket van productschappen (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijkgraaf/Koppejan over het takenpakket van productschappen Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet wil snijden in het takenpakket van productschappen; overwegende, dat de productschappen een belangrijke rol spelen bij het financieren van praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling in de topsectoren agro en food en tuinbouw en uitgangsmaterialen; overwegende, dat in de genoemde topsectoren veel individuele ondernemers en kleine bedrijven actief zijn, die zelfstandig niet in staat zijn noodzakelijk praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling te financieren; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het voor productschappen mogelijk blijft om, gesteund door de betreffende sectoren en ondernemers, praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling te financieren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Koppejan/Dijksma over maatschappelijk verantwoord ondernemen (Dossier 33000-XIII)
Motie Koppejan/Dijksma over maatschappelijk verantwoord ondernemen Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN DIJKSMA Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat dit kabinet, net als zijn voorgangers, MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) wil stimuleren en belonen; constaterende, dat de wereldwijde richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, ISO 26 000, opgesteld via een multistakeholderproces, een breed gedeelde interpretatie geeft van wat onder MVO-beleid verstaan dient te worden; van mening, dat van de topsectoren verwacht mag worden dat zij in hun plannen en activiteiten aangeven wat de ambities zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen; verzoekt de regering te bevorderen dat bedrijven zo veel mogelijk verantwoording afleggen over hun maatschappelijke handelen door middel van jaarverslagen; verzoekt de regering tevens bij de toebedeling van middelen rekening te houden met mvo-aspecten; verzoekt de regering voorts in de af te sluiten innovatiecontracten expliciet te vermelden hoe de sectoren bijdragen aan duurzaamheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Koppejan over ondernemingspleinen (Dossier 33000-XIII)
Motie Koppejan over ondernemingspleinen Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat dit kabinet, de kamers van koophandel en Syntens laat opgaan in één zbo en hun functies opneemt in de nieuw te vormen ondernemingspleinen; overwegende, dat de bepaalde functies van de kamers van koophandel en Syntens, bijvoorbeeld informatie en ondersteuning voor startende ondernemers, advies bij innovatietrajecten en de schakelfunctie tussen onderwijs, overheid en ondernemerschap, van grote waarde zijn voor ondernemers in de regio; van mening, dat de huidige regionale functie van de KvK's en Syntens goed geborgd moeten worden in de nieuwe organisatie van de ondernemingspleinen; verzoekt de regering bij het inrichten van de nieuw op te richten ondernemingspleinen rekening te houden met de kracht van de regio en daarmee functies als startersbegeleiding en advisering op het gebied van innovatie door de KvK's en Syntens te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb (t.v.v. 33000 XIII, nr. 36) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb (t.v.v. 33000 XIII, nr. 36) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Van Vliet/Koppejan over invoeren van de RDA (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Vliet/Koppejan over invoeren van de RDA Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de regering werk wil maken van het stimuleren van innovatie bij het Nederlandse bedrijfsleven; overwegende, dat de regering daarom van plan is per 1 januari 2012 een Research & Development Aftrek, de zogenaamde RDA, in te voeren in de vennootschapsbelasting; overwegende, dat deze aftrekregeling een plafond kent van 500 mln. maar op details nog moet worden uitgewerkt; overwegende, dat evenredige toegang tot de RDA voor innovatieve midden- en kleinbedrijven en startende ondernemingen met aanloopverliezen niet is gegarandeerd; constaterende, dat innovatiefaciliteiten zoals de RDA juist ook evenredig toegankelijk moeten zijn voor het mkb en startende ondernemingen met aanloopverliezen; verzoekt de regering om voor invoering van de RDA-maatregelen te nemen om evenredige toegang tot de regeling te verzekeren voor het mkb en voor startende ondernemingen met aanloopverliezen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Schaart c.s. over het Innovatiefonds MKB+ (Dossier 33000-XIII)
Motie Schaart c.s. over het Innovatiefonds MKB+ Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID SCHAART C.S. ...

Motie Koppejan c.s. over het volgen van innovatiegelden (Dossier 33000-XIII)
Motie Koppejan c.s. over het volgen van innovatiegelden Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S. ...