Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Motie Dijkgraaf/Dijksma over Technologische Topinstituten (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijkgraaf/Dijksma over Technologische Topinstituten Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN DIJKSMA Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het Fonds Economische Structuurversterking is opgeheven en de financiële bijdrage voor Technologische Topinstituten wordt afgebouwd; overwegende, dat de Technologische Topinstituten een belangrijke schakel zijn tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen en goed functioneren; verzoekt de regering te waarborgen dat de financiële bijdrage voor Technologische Topinstituten ook in 2013 en 2014 op peil blijft, zodat effectief functioneren van de topinstituten mogelijk blijft, onder voorwaarde dat vanuit het bedrijfsleven voldoende middelen beschikbaar gesteld worden en hun prestaties positief beoordeeld worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf/Koppejan over het takenpakket van productschappen (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijkgraaf/Koppejan over het takenpakket van productschappen Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet wil snijden in het takenpakket van productschappen; overwegende, dat de productschappen een belangrijke rol spelen bij het financieren van praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling in de topsectoren agro en food en tuinbouw en uitgangsmaterialen; overwegende, dat in de genoemde topsectoren veel individuele ondernemers en kleine bedrijven actief zijn, die zelfstandig niet in staat zijn noodzakelijk praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling te financieren; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het voor productschappen mogelijk blijft om, gesteund door de betreffende sectoren en ondernemers, praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling te financieren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew. motie Koopmans c.s. over uitvoering van het onderhandelingsakkoord (t.v.v. nr. 116) (Dossier 33000-XIII)
Gew. motie Koopmans c.s. over uitvoering van het onderhandelingsakkoord (t.v.v. nr. 116) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 155 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Motie Dijkgraaf over verdubbeling van het maximale SDE-plusregelingbasisbedrag (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijkgraaf over verdubbeling van het maximale SDE-plusregelingbasisbedrag Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat voor een groot deel van de mestvergisters de MEP-subsidie afloopt en dat deze installaties nog niet rendabel kunnen draaien; overwegende, dat het maximale SDE-plusbasisbedrag voor warmtebenutting bij bestaande projecten wel toereikend is voor AVI's, maar voor de genoemde installaties minimaal een verdubbeling nodig is; overwegende, dat een verdubbeling van het maximale basisbedrag voor warmtebenutting bij bestaande projecten onder het maximale basisbedrag voor warmtebenutting in fase 1 blijft; verzoekt de regering het maximale SDE-plusbasisbedrag voor warmtebenutting bij bestaande installaties voor mestvergisting, in overleg met de betrokken partijen, minimaal te verdubbelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling (t.v.v. 33000 XIII, nr. 137) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling (t.v.v. 33000 XIII, nr. 137) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 153 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie Dijkgraaf over programmaonderzoek MKB en ondernemerschap (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijkgraaf over programmaonderzoek MKB en ondernemerschap Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat continuering van het programmaonderzoek MKB en ondernemerschap na 2012 onzeker is; overwegende, dat het programmaonderzoek MKB en ondernemerschap een belangrijke bijdrage levert aan het verkrijgen, analyseren en delen van informatie over mkb en ondernemerschap; van mening, dat het programmaonderzoek MKB en ondernemerschap waardevol is en gecontinueerd moet worden; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het programmaonderzoek MKB en ondernemerschap na 2012 gecontinueerd kan worden en daarvoor dekking te zoeken binnen begrotingsartikel 11.1, indien binnen dit artikel sprake is van onderuitputting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling (Dossier 33000-XIII)
Motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling Motie begroting financiën Nr. 137 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie Van Tongeren c.s. over een green deal board (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren c.s. over een green deal board Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie Dijkgraaf over de effectiviteit van de green deals (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijkgraaf over de effectiviteit van de green deals Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de green deals een belangrijke pijler zijn onder de kabinetsinzet inzake verduurzaming van energievoorziening en energiegebruik; constaterende, dat bij de gesloten green deals weinig meetbare en afdwingbare afspraken en doelen opgenomen zijn; overwegende, dat onderzoek uitwijst dat convenanten vaak niet effectief zijn, omdat afspraken en doelen onvoldoende concreet en afdwingbaar zijn; overwegende, dat de Kamer via de motie Dijkgraaf c.s. (32 500 XII, nr. ...

Motie Van Bemmel c.s. over een tarief betaalde servicenummers (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Bemmel c.s. over een tarief betaalde servicenummers Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Van der Staaij c.s. over het mededingingsbeleid voor primaire producenten in de agri-nutriketen (Dossier 33000-XIII)
Motie Van der Staaij c.s. over het mededingingsbeleid voor primaire producenten in de agri-nutriketen Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...