Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

27 resultaten

Motie Van Veldhoven over de leveranciersverplichting (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Veldhoven over de leveranciersverplichting Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet de mogelijkheden onderzoekt om te komen tot een leveranciersverplichting voor duurzame energie; overwegende, dat ECN heeft berekend dat bij invoering met bijvoorbeeld Zweden miljarden bespaard kunnen worden; overwegende, dat de energiemarkt voor grootschalige opwekking steeds meer een Noordwest-Europese energiemarkt wordt; verzoekt de regering bij het onderzoeken en uitwerken van de leveranciersverplichting in te gaan op de mogelijkheden om deze goedkoper in te richten door samenwerking met het buitenland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Verhoeven c.s. over de autonomie van KNAW en NWO (Dossier 33000-XIII)
Motie Verhoeven c.s. over de autonomie van KNAW en NWO Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het betrekken van wind op zee bij de leveranciersverplichting (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het betrekken van wind op zee bij de leveranciersverplichting Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink / Van Veldhoven over een businesscase voor splitconnectie (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink / Van Veldhoven over een businesscase voor splitconnectie Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering heeft aangegeven TenneT verantwoordelijk te willen maken voor de elektriciteitsinfrastructuur op het Nederlandse deel van de Noordzee; constaterende, dat de rijksoverheid in de onlangs gesloten green deal met de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) heeft afgesproken dat nieuwe wetgeving voor een net op zee wordt ontwikkeld, die moet leiden tot gelijke marktomstandigheden voor offshore windenergie ten opzichte van andere energieopwekking; verzoekt de regering TenneT op te dragen samen met de industrie de businesscase voor splitconnectie (interconnectie gecombineerd met elektriciteitsopwekking) te ontwikkelen en in te brengen in het North Sea Countries Offshore Grid Initiative en de Kamer hierover uiterlijk voor het zomerreces te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Gesthuizen c.s. over betaalbaarheid handelsmissies (Dossier 33000-XIII)
Motie Gesthuizen c.s. over betaalbaarheid handelsmissies Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over het EU-doel voor schone energie (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over het EU-doel voor schone energie Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord stelt dat de EU-doelen voor een duurzame energievoorziening leidend zijn en dat het EU-doel voor duurzame energie in Nederland 14% in 2020 is; overwegende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving het regeringsbeleid, inclusief de green deal, heeft beoordeeld en dat daaruit blijkt dat de regering het bindende EU-doel voor schone energie met het huidige beleid niet haalt; verzoekt de regering uiterlijk voor 1 maart 2012 met voorstellen te komen waarmee Nederland het bindende EU-doel voor schone energie wel gaat halen en deze voorstellen door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie Samsom/ Van Veldhoven over een wettelijke leveranciersverplichting (t.v.v. 33000-XII, nr. 58) (Dossier 33000-XIII)
Gewijzigde motie Samsom/ Van Veldhoven over een wettelijke leveranciersverplichting (t.v.v. 33000-XII, nr. 58) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 87 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SAMSOM EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 58 Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het Nederlandse investeringsklimaat voor duurzame energie gebaat is bij langjarige zekerheid over de koers en ambities; overwegende, dat een spoedig wettelijk vastleggen van een leveranciersverplichting met doelen voor 2020 en verder, die zekerheid kan bieden en daarmee de nodige investeringen en innovatie kan aanjagen; overwegende, dat er in de energiesector brede consensus is over de wenselijkheid van deze verplichting; verzoekt de regering om de Kamer in 2012 een wettelijke leveranciersverplichting voor te leggen, gebaseerd op een doelstelling van 30–40% duurzame elektriciteit in 2020 en een voortzetting van de producentenverplichting om windfall-profits en te veel stijgende consumentenprijzen tegen te gaan, Samsom Van Veldhoven ...

Motie Van Veldhoven over een richtsnoer voor dodingsmethoden (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Veldhoven over een richtsnoer voor dodingsmethoden Motie begroting financiën Nr. 175 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 22 maart 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Kamer via de moties-Van Veldhoven c.s. (32 372, nr. 80) en (32 372, nr. 86) de regering verzocht heeft met urgentie te zorgen voor een integrale uitvoering van het Ganzen-7-akkoord; overwegende dat voor de uitvoering van het akkoord het vaststellen van het door de Kamer gevraagde richtsnoer voor dodingsmethoden op basis van dierenwelzijn onmisbaar is; constaterende dat de regering aangeeft op dit moment pas medio 2013 te willen komen met een uitwerking van het richtsnoer; verzoekt de regering, zo snel mogelijk, maar in ieder geval nog voor het einde van dit jaar, het richtsnoer vast te stellen en dit te betrekken bij de voorbereidingen van de Wet natuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Dijksma c.s. over het collectief verhalen van schade (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijksma c.s. over het collectief verhalen van schade Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie Van Tongeren c.s. over duidelijkheid over wind op zee (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren c.s. over duidelijkheid over wind op zee Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie Van Veldhoven c.s. over de biodiversiteit (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Veldhoven c.s. over de biodiversiteit Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN HET LID VELDHOVEN C.S. ...

Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over een ambitieus Europees beleid (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over een ambitieus Europees beleid Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de energiemarkt zich van een nationale tot een Europese markt heeft ontwikkeld; overwegende, dat voor het verduurzamen van de Europese energiemarkt Europese afspraken nodig zijn; verzoekt de regering zich samen met koplopers zoals Denemarken in te zetten voor een ambitieuzer Europees beleid op het gebied van schone energie en energiebesparing, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Veldhoven en Samsom over een landelijk dekkende green deal (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Veldhoven en Samsom over een landelijk dekkende green deal Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN SAMSOM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat Nederland de transitie moet maken naar een duurzame energiehuishouding en dat daarbij zowel groei van grote duurzame energiecentrales als decentrale energieopwekking noodzakelijk zal zijn, maar dat stimulering van decentrale energieopwekking nog geen volwaardige poot is van het nationale energiebeleid; constaterende, dat de voorfinanciering van het benodigde kapitaal voor kleinverbruikers vaak een drempel is om te investeren in efficiënter gebruik van energie of duurzame energieopwekking, ook bij een relatief laag risicoprofiel en een korte terugverdientijd; van mening, dat het van belang is om de financiering van dergelijke projecten waar mogelijk te ondersteunen zonder daarvoor directe subsidies in te zetten buiten de bestaande regelingen; verzoekt de regering om met banken, institutionele beleggers, burgerinitiatieven, energiemaatschappijen en woningbouwcorporaties in 2012 te komen tot een landelijk dekkende, grootschalige green deal, waar mogelijk in de context van de Groene Investerings Maatschappij, die bijvoorbeeld via een revolving fund tegen aantrekkelijke kosten investeringen voorfinanciert, – door kleinverbruikers; – voor zover deze leiden tot efficiënter gebruik van energie of duurzame energieopwekking die buiten de ETS-sectoren plaatsvindt; – voor zover deze gekenmerkt worden door een relatief laag risico of terugverdientijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Braakhuis c.s. over de Autoriteit Consument en Markt (Dossier 33000-XIII)
Motie Braakhuis c.s. over de Autoriteit Consument en Markt Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS C.S. ...

Gew motie Van Veldhoven c.s. over de biodiversiteit (t.v.v. 33000 XIII, nr. 118) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Van Veldhoven c.s. over de biodiversiteit (t.v.v. 33000 XIII, nr. 118) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 151 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie Ziengs/Verhoeven over kredietverlening aan het mkb (Dossier 33000-XIII)
Motie Ziengs/Verhoeven over kredietverlening aan het mkb Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN ZIENGS EN VERHOEVEN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat een goed functionerende kredietverlening aan het mkb van groot belang is voor het investeringsvermogen van deze bedrijven; constaterende, dat MKB Nederland en de Nederlandse banken tegenstrijdige informatie geven over de mate van kredietverlening aan het mkb; constaterende, dat de taskforce kredietverlening de aanbeveling heeft gedaan dat MKB Nederland, DNB, het ministerie van EL&I en de Nederlandse Banken afspraken maken over meer gedetailleerde informatie over kredietverlening aan het mkb; constaterende dat deze aanbeveling door alle betrokken partijen wordt onderschreven; constaterende, dat de betrokken partijen hierover nog steeds geen afspraken hebben gemaakt; verzoekt de regering om voor eind 2011 met de betrokken partijen om tafel te gaan zitten en de Kamer voor eind februari te informeren over de gemaakte afspraken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over steun aan netbeheerders (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over steun aan netbeheerders Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van Veldhoven over het Platform Verduurzaming Voedsel (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van Veldhoven over het Platform Verduurzaming Voedsel Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het Platform Verduurzaming Voedsel in 2011 belangrijke stappen heeft gezet in het versnellen en verbreden van verduurzaming van voedsel, wat in 2012 en de jaren daarna voortgang verdient; verzoekt de regering de samenwerkingsovereenkomst van het Platform Verduurzaming Voedsel ook na 2012 actief voort te zetten om ambities voortvarend uit te blijven voeren; verzoekt de regering tevens het platform te verbinden aan het topsectorenbeleid; verzoekt de regering voorts om de staatssecretaris van EL&I actief invulling te laten geven aan het voorzitterschap van de stuurgroep van dit platform en actief een faciliterende rol te laten spelen door bijvoorbeeld belemmerende regelgeving weg te nemen, en financiële dekking voor deze samenwerking te vinden in artikel 16 van de begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, «Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijksma c.s. over budget fundamenteel onderzoek (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijksma c.s. over budget fundamenteel onderzoek Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...