Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

23 resultaten

Motie Snijder-Hazelhoff/Koopmans over digestaat als kunstmestvervanger (Dossier 33000-XIII)
Motie Snijder-Hazelhoff/Koopmans over digestaat als kunstmestvervanger Motie begroting financiën Nr. 174 MOTIE VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN KOOPMANS Voorgesteld 22 maart 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de EU-Commissarissen van Landbouw (Ciolos), Klimaatbescherming (Hedegaard) en Biodiversiteit (Potocnik) zijn overeengekomen om het gemeenschappelijk landbouwbeleid te vergroenen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en milieu; overwegende dat in het overkoepelend kader Europees grondstoffenbeleid en stimulering van bronefficiëntie een essentiële rol spelen en een kringloopgedachte wordt voorgestaan in plaats van een «end of pipe»-oplossing; verzoekt de regering, de Europese Commissie te bewegen goedkeuring te verlenen aan mineralenconcentraten (digestaat) als kunstmestvervanger per 2013 als permanente voorziening, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Vliet/Koppejan over de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepbouw (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Vliet/Koppejan over de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepbouw Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de Nederlandse zeescheepsbouw behoort tot de top van de innovatieve Nederlandse maakindustrie; overwegende, dat in deze sector in Nederland 35 000 mensen direct werkzaam zijn en de sector voor 4,5 mld. bijdraagt aan de Nederlandse export; overwegende, dat de Nederlandse scheepsbouw zichzelf drastisch heeft gesaneerd en nu als nichespeler in de race is voor verschillende mooie orders; overwegende, dat andere landen ondersteuning bieden aan de sector waardoor sprake is van een verstoring van het zogenaamde level playing field; constaterende, dat de nog bestaande Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ) net het verschil kan maken om veel van die mooie orders binnen te halen; verzoekt de regering in het kader van de SIZ eenmalig een bedrag van 4,2 mln. vrij te maken voor 2012 en dit te dekken uit artikel 13, onderdeel «programma implementatie ICT-agenda», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Koppejan c.s. over onderzoek en pilots kredietunies (Dossier 33000-XIII)
Motie Koppejan c.s. over onderzoek en pilots kredietunies Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S. ...

Motie Van der Werf / Wiegman-van Meppelen Scheppink over het decentraal opwekken van energie (Dossier 33000-XIII)
Motie Van der Werf / Wiegman-van Meppelen Scheppink over het decentraal opwekken van energie Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het decentraal opwekken en leveren van energie, zowel voor als achter de meter, wettelijk niet verankerd is, terwijl een groeiend aantal (collectieven van) kleinverbruikers decentraal duurzame energie wil opwekken; verzoekt de regering te onderzoeken hoe (collectieven van) kleinverbruikers die decentraal duurzame energie willen produceren voor eigen gebruik, hiertoe in staat kunnen worden gesteld, door laagdrempelige modellen te ontwikkelen en waar nodig wet- en regelgeving aan te passen, binnen verantwoorde financiële kaders voor het Rijk; verzoekt de regering tevens de Kamer hierover voor 1 april 2012 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf/Koppejan over het takenpakket van productschappen (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijkgraaf/Koppejan over het takenpakket van productschappen Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet wil snijden in het takenpakket van productschappen; overwegende, dat de productschappen een belangrijke rol spelen bij het financieren van praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling in de topsectoren agro en food en tuinbouw en uitgangsmaterialen; overwegende, dat in de genoemde topsectoren veel individuele ondernemers en kleine bedrijven actief zijn, die zelfstandig niet in staat zijn noodzakelijk praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling te financieren; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het voor productschappen mogelijk blijft om, gesteund door de betreffende sectoren en ondernemers, praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling te financieren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Koopmans over uitvoering van het onderhandelingsakkoord (Dossier 33000-XIII)
Motie Koopmans over uitvoering van het onderhandelingsakkoord Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de onderhandelingen geleid hebben tot een onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur op 20 september 2011 en deze per 7 december 2011 verduidelijkt is; van mening, dat provincies die instemmen met het voorliggende onderhandelingsakkoord niet benadeeld dienen te worden door provincies die niet instemmen; verzoekt de regering om verdere stilstand in het landelijk gebied te voorkomen, met provincies die instemmen haar afspraken ten aanzien van financiering en decentralisatie na te komen en daarmee gebruik te maken van de opbrengst en mogelijkheden welke gecreëerd zijn middels aangenomen of aan te nemen moties tijdens de behandeling van het VAO (verslag algemeen overleg) Decentralisatie Natuurakkoord; verzoekt de regering om verder onverwijld verder te gaan met de herijking van de ehs en daartoe de (wettelijke) voorbereiding te treffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew. motie Koopmans c.s. over uitvoering van het onderhandelingsakkoord (t.v.v. nr. 116) (Dossier 33000-XIII)
Gew. motie Koopmans c.s. over uitvoering van het onderhandelingsakkoord (t.v.v. nr. 116) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 155 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Koppejan/Dijksma over maatschappelijk verantwoord ondernemen (Dossier 33000-XIII)
Motie Koppejan/Dijksma over maatschappelijk verantwoord ondernemen Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN DIJKSMA Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat dit kabinet, net als zijn voorgangers, MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) wil stimuleren en belonen; constaterende, dat de wereldwijde richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, ISO 26 000, opgesteld via een multistakeholderproces, een breed gedeelde interpretatie geeft van wat onder MVO-beleid verstaan dient te worden; van mening, dat van de topsectoren verwacht mag worden dat zij in hun plannen en activiteiten aangeven wat de ambities zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen; verzoekt de regering te bevorderen dat bedrijven zo veel mogelijk verantwoording afleggen over hun maatschappelijke handelen door middel van jaarverslagen; verzoekt de regering tevens bij de toebedeling van middelen rekening te houden met mvo-aspecten; verzoekt de regering voorts in de af te sluiten innovatiecontracten expliciet te vermelden hoe de sectoren bijdragen aan duurzaamheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling (t.v.v. 33000 XIII, nr. 137) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling (t.v.v. 33000 XIII, nr. 137) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 153 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie Van der Werf / Wiegman-van Meppelen Scheppink over voortzetting van (co)biovergisting (Dossier 33000-XIII)
Motie Van der Werf / Wiegman-van Meppelen Scheppink over voortzetting van (co)biovergisting Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de doelstelling 14% duurzame energie in 2020 een internationale verplichting is waar het kabinet hard aan werkt om die te halen; constaterende, dat agrarische initiatieven zoals mestvergisters bijdragen aan het percentage duurzame energie; overwegende, dat zo'n 75 bestaande MEP-vergisters moeilijkheden kennen om overeind te blijven met de voorgestelde warmtevergoeding van € 6,30/ GJ binnen de SDE-plusregeling in 2012; constaterende, dat het uit de SDE-plusregeling goedkoper is om bestaande vergisters voldoende te financieren voor de productie van warmte dan om nieuwe (co)vergisting biogasprojecten op te zetten; verzoekt de regering om in gesprek te gaan met LTO en de bedrijven in kwestie om tot een oplossing te komen voor een rendabele en concurrerende voorzetting van (co)biovergisting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Koppejan over ondernemingspleinen (Dossier 33000-XIII)
Motie Koppejan over ondernemingspleinen Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat dit kabinet, de kamers van koophandel en Syntens laat opgaan in één zbo en hun functies opneemt in de nieuw te vormen ondernemingspleinen; overwegende, dat de bepaalde functies van de kamers van koophandel en Syntens, bijvoorbeeld informatie en ondersteuning voor startende ondernemers, advies bij innovatietrajecten en de schakelfunctie tussen onderwijs, overheid en ondernemerschap, van grote waarde zijn voor ondernemers in de regio; van mening, dat de huidige regionale functie van de KvK's en Syntens goed geborgd moeten worden in de nieuwe organisatie van de ondernemingspleinen; verzoekt de regering bij het inrichten van de nieuw op te richten ondernemingspleinen rekening te houden met de kracht van de regio en daarmee functies als startersbegeleiding en advisering op het gebied van innovatie door de KvK's en Syntens te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie El Fassed en Koopmans over decentrale energieopwekking door boeren (Dossier 33000-XIII)
Motie El Fassed en Koopmans over decentrale energieopwekking door boeren Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat boeren een aanvulling op hun inkomen kunnen gebruiken; overwegende, dat boeren diverse mogelijkheden hebben decentrale energieleveranciers te worden; overwegende, dat er regels en omstandigheden zijn die het niet altijd makkelijk maken voor boeren om energieleverancier te worden; verzoekt de regering samen met het maatschappelijk middenveld, zoals LTO en natuur- en milieuorganisaties, te komen tot een green deal waardoor boeren hun inkomenspositie kunnen verbeteren door middel van decentrale energieopwekking, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Werf over "wind op land"-projecten (Dossier 33000-XIII)
Motie Van der Werf over "wind op land"-projecten Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat windenergie zowel op land als op zee kansrijk is voor het behalen van de doelstellingen ten aanzien van duurzame energie; constaterende, dat deze vormen van energieopwekking vooralsnog overheidssteun nodig hebben in verband met de te hoge kosten per kWh energie; constaterende, dat de SDE-plusregeling een kosteneffectief instrument is waarbij verschillende technieken voor het opwekken van duurzame energieopwekking gebruik kunnen maken van de SDE-plusregeling; constaterende, dat er diverse methoden zijn om de kWh-prijs te berekenen en dat voor wind op land momenteel een generieke berekening wordt gebruikt terwijl de kosten voor «wind op land»-projecten verschillen per specifiek project; constaterende, dat daarmee de «goedkopere» «wind op land»-projecten minder kans hebben om in aanmerking te komen voor SDE-plusgelden, daar de SDE-plusregeling kosteneffectief is ingericht; verzoekt de regering om de berekening van de kWh-prijs voor «wind op land»-projecten zo snel mogelijk te differentiëren naar de daadwerkelijke kosten van een specifiek project en niet te baseren op het algemene gemiddelde van de verschillende projecten, waardoor de goedkopere «wind op land»-projecten eerder in aanmerking komen voor de SDE-plus, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling (Dossier 33000-XIII)
Motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling Motie begroting financiën Nr. 137 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over de inzet van PAS-middelen (Dossier 33000-XIII)
Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over de inzet van PAS-middelen Motie begroting financiën Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de kern van de Programmatische Aanpak van de Stikstofproblematiek (PAS) is het maken van bindende afspraken om het stikstofprobleem aan te pakken op verschillende niveaus (landelijk, provinciaal en per Natura 2000-gebied) en vanuit verschillende sectoren (landbouw, Industrie, verkeer en vervoer); overwegende, dat het regeerakkoord drie keer 40 mln. beschikbaar stelt voor het PAS om de stikstofbelasting terug te dringen zodat (economische) ontwikkeling in de omgeving van Natura 2000-gebieden mogelijk blijft en de natuur goed wordt beschermd; verzoekt de regering ter realisatie van stikstofreductie de PAS-middelen prioritair in te zetten voor stikstofreductiemaatregelen via veevoerspoor, huisvesting (zowel nieuwe integraal duurzame stallen als bestaande stallen) en mesttoedieningstechnieken en de resterende PAS-middelen alleen in te zetten voor herstelmaatregelen die aantoonbaar en noodzakelijk zijn voor de ontwikkelruimte, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb (t.v.v. 33000 XIII, nr. 36) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb (t.v.v. 33000 XIII, nr. 36) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Van Vliet/Koppejan over invoeren van de RDA (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Vliet/Koppejan over invoeren van de RDA Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de regering werk wil maken van het stimuleren van innovatie bij het Nederlandse bedrijfsleven; overwegende, dat de regering daarom van plan is per 1 januari 2012 een Research & Development Aftrek, de zogenaamde RDA, in te voeren in de vennootschapsbelasting; overwegende, dat deze aftrekregeling een plafond kent van 500 mln. maar op details nog moet worden uitgewerkt; overwegende, dat evenredige toegang tot de RDA voor innovatieve midden- en kleinbedrijven en startende ondernemingen met aanloopverliezen niet is gegarandeerd; constaterende, dat innovatiefaciliteiten zoals de RDA juist ook evenredig toegankelijk moeten zijn voor het mkb en startende ondernemingen met aanloopverliezen; verzoekt de regering om voor invoering van de RDA-maatregelen te nemen om evenredige toegang tot de regeling te verzekeren voor het mkb en voor startende ondernemingen met aanloopverliezen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Mos en Koopmans over vervanging van de Nitraatrichtlijn (Dossier 33000-XIII)
Motie De Mos en Koopmans over vervanging van de Nitraatrichtlijn Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN DE MOS EN KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de Nitraatrichtlijn een verouderde en overbodige richtlijn is, die dezelfde doelen nastreeft als de reeds aanwezige en meer moderne en doelgerichte Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn; constaterende, dat de Nitraatrichtlijn geen rekening houdt met de volgende aspecten: – het hergebruik van mineralen uit dierlijke mest; – negatieve milieueffecten van traditionele kunstmestproductie; – behoud van bodemvruchtbaarheid; – regionale verschillen in bijvoorbeeld weer, grondsoort en productieniveau; overwegende, dat regelgeving zo eenvoudig mogelijk en beperkt moet zijn; van mening, dat het doel, schoon oppervlakte- en grondwater, centraal moet staan en niet het middel; verzoekt de regering zich in Europees verband ervoor hard te maken dat de Nitraatrichtlijn rekening houdt met genoemde aspecten, in de periode heden tot 2017 en het eerstvolgende actieprogramma; verzoekt de regering tevens bij de Europese Commissie aan te dringen op integratie van richtlijnen welke hetzelfde doel beogen, zoals de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn, tot één doelrichtlijn waarbij de genoemde aspecten centraal staan en die qua normstelling een versoepeling ten opzichte van de oude Nitraatrichtlijn moet inhouden; verzoekt de regering voorts middels een jaarlijkse voortgangsrapportage de Kamer te informeren over de stappen die zij zet in Europa ter uitvoering van deze motie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jacobi en Koopmans over mkb-bedrijven en streekproducten (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi en Koopmans over mkb-bedrijven en streekproducten Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat streekproducten onderdeel zijn van het «Duurzaam Inkopen»-beleid; overwegende, dat formele regels hiertoe een belemmering blijken te zijn; overwegende, dat streekproducten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het plattelandsbeleid en promotie van de eigen regio; overwegende, een aangenomen resolutie in het Europarlement waarin mkb-bedrijven toegang tot overheidsopdrachten kan worden verschaft door bijvoorbeeld aanbestedingen op te knippen in kleinere delen; overwegende, dat in deze zelfde resolutie staat dat de kostprijs alleen niet langer doorslaggevend is voor de uiteindelijke opdrachtverlening, maar dat de prijs-kwaliteitverhouding bepalend is; verzoekt de regering een veel actiever beleid te voeren om mkb-bedrijven toegang te geven tot overheidsopdrachten en overheden te stimuleren om eigen kwaliteitscriteria aan te leggen, zodat er meer streekproducten in de restaurants en kantines geserveerd worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...