Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

121 resultaten

Motie Dijkgraaf/Dijksma over Technologische Topinstituten (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijkgraaf/Dijksma over Technologische Topinstituten Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN DIJKSMA Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het Fonds Economische Structuurversterking is opgeheven en de financiële bijdrage voor Technologische Topinstituten wordt afgebouwd; overwegende, dat de Technologische Topinstituten een belangrijke schakel zijn tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen en goed functioneren; verzoekt de regering te waarborgen dat de financiële bijdrage voor Technologische Topinstituten ook in 2013 en 2014 op peil blijft, zodat effectief functioneren van de topinstituten mogelijk blijft, onder voorwaarde dat vanuit het bedrijfsleven voldoende middelen beschikbaar gesteld worden en hun prestaties positief beoordeeld worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Mos over ontpoldering ten behoeve van natuurherstel (Dossier 33000-XIII)
Motie De Mos over ontpoldering ten behoeve van natuurherstel Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID DE MOS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat Nederland door middel van ontpoldering op moet draaien voor natuurherstel ten gevolge van de derde verdieping van de Westerschelde; constaterende, dat iedere vorm van natuurherstel als gevolg van de verdieping van de Westerschelde leidt tot ontpoldering van Zeeuwse polders en daarmee valt te typeren als «Het verdriet van Zeeland»; van mening, dat het kenmerkende Zeeuwse polderlandschap niet mag sneuvelen door Europees opgelegd natuurherstel in welke vorm dan ook; verzoekt de regering te garanderen dat Nederland in de toekomst niet meer verantwoordelijk wordt gesteld voor natuurherstel dat wordt opgelegd als gevolg van een nieuwe verdieping van de Westerschelde, waardoor de op zee veroverde Zeeuwse polders, met vruchtbare landbouwgrond, worden behouden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Schouten/Dijksma over de willekeurige afschrijving (Dossier 33000-XIII)
Motie Schouten/Dijksma over de willekeurige afschrijving Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKSMA Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de willekeurige afschrijving als crisismaatregel van grote waarde is gebleken, maar dat deze maatregel eind 2011 afloopt; overwegende, dat de economische crisis ook in 2012 zijn weerslag zal hebben op de liquiditeit van ondernemers; verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om de maatregel van de willekeurige afschrijving in 2012 te verlengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ouwehand over energie afkomstig uit de bont- en bio-industrie (Dossier 33000-XIII)
Motie Ouwehand over energie afkomstig uit de bont- en bio-industrie Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat mestvergisting ons land afhankelijk maakt van de bio-industrie voor warmte en stroom; constaterende, dat onder de noemer «duurzame energie» zelfs producten uit de bontindustrie worden verbrand, dat wil zeggen de nertsenlijkjes die overblijven nadat de dieren zijn gevild; constaterende, dat de bio-industrie verantwoordelijk is voor een hoge uitstoot van broeikasgassen, zelf juist hoge input aan energie vereist en dat het opvangen van mest de deur dicht doet naar een vrije uitloop voor dieren in de veehouderij; concludeert dat mestvergisting niet past binnen een duurzaam energiebeleid; verzoekt de regering energie die afkomstig is uit de bont- en bio-industrie niet langer duurzaam of groen te noemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Snijder-Hazelhoff/Koopmans over digestaat als kunstmestvervanger (Dossier 33000-XIII)
Motie Snijder-Hazelhoff/Koopmans over digestaat als kunstmestvervanger Motie begroting financiën Nr. 174 MOTIE VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN KOOPMANS Voorgesteld 22 maart 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de EU-Commissarissen van Landbouw (Ciolos), Klimaatbescherming (Hedegaard) en Biodiversiteit (Potocnik) zijn overeengekomen om het gemeenschappelijk landbouwbeleid te vergroenen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en milieu; overwegende dat in het overkoepelend kader Europees grondstoffenbeleid en stimulering van bronefficiëntie een essentiële rol spelen en een kringloopgedachte wordt voorgestaan in plaats van een «end of pipe»-oplossing; verzoekt de regering, de Europese Commissie te bewegen goedkeuring te verlenen aan mineralenconcentraten (digestaat) als kunstmestvervanger per 2013 als permanente voorziening, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink over certificering van biomassa (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink over certificering van biomassa Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de bij- en meestookverplichting voor biomassa een sterke toename van biomassastromen betekent; overwegende, dat voor vloeibare biomassa duurzaamheidcriteria binnen de EU zijn afgesproken, maar voor vaste biomassa nog aan afspraken wordt gewerkt; van mening, dat bij- en meestook alleen met duurzaam verantwoorde biomassa mag plaatsvinden, waarbij bijvoorbeeld voedsel en brandstof niet concurreren en er daadwerkelijke klimaatwinst plaatsvindt; verzoekt de regering verdere stimulering van biomassa afhankelijk te maken van duurzaamheidcriteria en zich in te zetten voor afspraken over certificering van duurzame vaste biomassa binnen de EU, rekening houdend met de broeikasgasbalans over de gehele keten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Braakhuis c.s. over OVO's (Dossier 33000-XIII)
Motie Braakhuis c.s. over OVO's Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS C.S. ...

Motie Ouwehand over sancties tegen de Faeröer-eilanden (Dossier 33000-XIII)
Motie Ouwehand over sancties tegen de Faeröer-eilanden Motie begroting financiën Nr. 180 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de gruwelijke slachting van grienden op de Faeröer-eilanden onverminderd doorgaat; constaterende dat de Europese Commissie wel dreigt met sancties tegen de Faeröer-eilanden voor het niet naleven van makreelakkoorden, maar niet voor het afslachten van meer dan duizend grienden per jaar; verzoekt de regering, zich in te zetten voor Europese sancties tegen de Faeröer-eilanden voor de slachting van grienden, en gaat over tot de orde van de dag, Ouwehand ...

Motie Van Veldhoven over de leveranciersverplichting (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Veldhoven over de leveranciersverplichting Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet de mogelijkheden onderzoekt om te komen tot een leveranciersverplichting voor duurzame energie; overwegende, dat ECN heeft berekend dat bij invoering met bijvoorbeeld Zweden miljarden bespaard kunnen worden; overwegende, dat de energiemarkt voor grootschalige opwekking steeds meer een Noordwest-Europese energiemarkt wordt; verzoekt de regering bij het onderzoeken en uitwerken van de leveranciersverplichting in te gaan op de mogelijkheden om deze goedkoper in te richten door samenwerking met het buitenland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Gerven over een onderzoek inzake vrijhandelsverdragen (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Gerven over een onderzoek inzake vrijhandelsverdragen Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een onderzoek te starten waarin de situatie voor en na afsluiting van vrijhandelsverdragen wordt bestudeerd betreffende landrechten van met name kleinere boeren en inheemse bevolking en betreffende de mate van zelfvoorzienendheid in voedsel (netto-importeur dan wel exporteur); verzoekt de regering tevens te onderzoeken in hoeverre normverlagingen betreffende sociale wetgeving, milieuwetgeving en landrechtenwetgeving in de context van deze verdragen worden verzocht van Europese dan wel Nederlandse zijde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jacobi over Staatsbosbeheer (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi over Staatsbosbeheer Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID JACOBI Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat Staatsbosbeheer gedwongen wordt, natuur te verkopen om geld te verdienen; overwegende, dat Staatsbosbeheer nu ook «exclusieve excursies» gaat organiseren voor veel geld, die bedoeld zijn voor de rijken en andere mensen uitsluiten; van mening, dat de natuur van ons allemaal is; verzoekt de regering geen activiteiten te laten organiseren door Staatsbosbeheer waarbij gewone mensen worden buitengesloten en de gronden die het moet verkopen te voorzien van de voorwaarde dat deze openbaar toegankelijk moeten blijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink over zon-thermische systemen (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink over zon-thermische systemen Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat zon-thermische systemen vanaf 100 m2 SDE-subsidie ontvangen; overwegende, dat Zon-PV vanaf ongeveer 100 m2 subsidiabel is, omdat het ongeveer 15 kWpiek oplevert, maar dat 100 m2 zonneboiler vijfmaal zoveel nuttig aanwendbare energie opwekt als 100 m2 Zon-PV; overwegende, dat de hoge grens voor subsidie veel bedrijvigheid blokkeert; verzoekt de regering om zon-thermische systemen subsidie te verstrekken vanaf een grens van 20 m2, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Vliet/Koppejan over de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepbouw (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Vliet/Koppejan over de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepbouw Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de Nederlandse zeescheepsbouw behoort tot de top van de innovatieve Nederlandse maakindustrie; overwegende, dat in deze sector in Nederland 35 000 mensen direct werkzaam zijn en de sector voor 4,5 mld. bijdraagt aan de Nederlandse export; overwegende, dat de Nederlandse scheepsbouw zichzelf drastisch heeft gesaneerd en nu als nichespeler in de race is voor verschillende mooie orders; overwegende, dat andere landen ondersteuning bieden aan de sector waardoor sprake is van een verstoring van het zogenaamde level playing field; constaterende, dat de nog bestaande Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ) net het verschil kan maken om veel van die mooie orders binnen te halen; verzoekt de regering in het kader van de SIZ eenmalig een bedrag van 4,2 mln. vrij te maken voor 2012 en dit te dekken uit artikel 13, onderdeel «programma implementatie ICT-agenda», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Mos over een herstructurering van de tuinbouwsector (Dossier 33000-XIII)
Motie De Mos over een herstructurering van de tuinbouwsector Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID DE MOS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de Nederlandse tuinbouwsector ernstig is getroffen door de EHEC-crisis; constaterende, dat er tuinders zijn die, getroffen door de EHEC-crisis, wel willen maar niet kunnen stoppen met hun bedrijf; overwegende, dat herstructurering van de tuinbouwsector een oplossing voor deze problematiek kan bieden; constaterende, dat deze herstructurering in onder andere het Westland helemaal is stilgevallen; verzoekt de regering zich in te zetten op herstructurering van de tuinbouwsector en de Kamer over de behaalde resultaten te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Ziengs over de inhuur van zzp’ers (t.v.v. 33000 XIII, nr. 19) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Ziengs over de inhuur van zzp’ers (t.v.v. 33000 XIII, nr. 19) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 50 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ZIENGS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 19 Voorgesteld 8 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat er voor ministeries een doelstelling geldt om maximaal 10% van hun totale personeelsbudget uit te geven aan externen; constaterende, dat een maximum bestedingspercentage van het personeelsbudget niet per se bijdraagt aan een verlaging van de kosten van de overheid en dat het bedrijfsleven juist meer gebruik maakt van externen om kosten te besparen; overwegende, dat met name zzp'ers door een maximumpercentage beperkt kunnen worden in het leveren van een bijdrage aan een effectieve en goedkopere overheid; overwegende, dat het van belang is om een afweging te maken op basis van de daadwerkelijke verschillen tussen kosten voor vast personeel en externen; verzoekt de regering om de doelstelling met betrekking tot externe inhuur te herzien, waarbij binnen de bestaande ministeriele budgetten wordt gebleven, zodat van ook zzp'ers een eerlijke kans krijgen om aan de slag te gaan bij het ministerie van EL&I. ...

Motie Gesthuizen c.s. over optreden tegen consumentenmisleiding (Dossier 33000-XIII)
Motie Gesthuizen c.s. over optreden tegen consumentenmisleiding Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie Van Gerven over een verbod op tentoonstellen van doorgefokte dieren (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Gerven over een verbod op tentoonstellen van doorgefokte dieren Motie begroting financiën Nr. 115 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een verbod in te stellen op het tentoonstellen van doorgefokte dieren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Koppejan c.s. over onderzoek en pilots kredietunies (Dossier 33000-XIII)
Motie Koppejan c.s. over onderzoek en pilots kredietunies Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S. ...

Motie Graus over ontnemen van certificering (Dossier 33000-XIII)
Motie Graus over ontnemen van certificering Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering gecertificeerde veetransporteurs welke de wet overtreden per direct hun certificering te ontnemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Schouten c.s. (t.v.v. 33000 XIII, nr. 44) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Schouten c.s. (t.v.v. 33000 XIII, nr. 44) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 158 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S. ...