Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

129 resultaten

Motie Voordewind over de 2.42-omroepen (Dossier 33000-VIII)
Motie Voordewind over de 2.42-omroepen Motie begroting financiën Nr. 138 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat wordt gekozen voor het onderbrengen van de 2.42-omroepen bij verschillende omroepen of bij de NTR en dat de bezuinigingstaakstelling ten gunste komt van deze omroepen en de NTR; van mening, dat de 2.42-omroepen moeten kunnen voldoen aan de eis van specifieke programmering op kerkelijk en geestelijk terrein binnen de zendtijdtoewijzing van het Commissariaat voor de Media tot en met 2015; verzoekt de regering erop toe te zien dat de verlaging van de bezuinigingstaakstelling (de «bruidschat») ingezet wordt ten behoeve van de taken van de 2.42-omroepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie van het lid Çelik over verplicht toestemming aan de minister vragen voor investeringen vanaf 30 mln. (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Çelik over verplicht toestemming aan de minister vragen voor investeringen vanaf 30 mln. ...

Motie Ferrier en Van der Ham over beperking van de regeldruk en bureaucratie (Dossier 33000-VIII)
Motie Ferrier en Van der Ham over beperking van de regeldruk en bureaucratie Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN FERRIER EN VAN DER HAM Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat leerkrachten nu veel tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren voor zorgleerlingen; overwegende, dat de invoering van passend onderwijs mede als doel heeft een vermindering van de regeldruk en bureaucratie te bewerkstelligen door de verantwoordelijkheid neer te leggen bij het samenwerkingsverband; verzoekt de regering een nulmeting uit te voeren over de tijdsbesteding ten aanzien van zorgformulieren voor inwerkingtreding van de samenwerkingsverbanden en met de scholen afspraken te maken over het zoveel mogelijk beperken van de regeldruk en bureaucratie zodat het beheersbaar blijft voor docenten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jadnanansing en Marcouch over budget voor Gay-Straight Alliances (Dossier 33000-VIII)
Motie Jadnanansing en Marcouch over budget voor Gay-Straight Alliances Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN MARCOUCH Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het budget voor homo-emancipatie met 2 mln. wordt verhoogd van 3,5 mln. naar 5,5 mln.; constaterende, dat de bestemming van het nieuwe budget (5,5 mln.) nog onduidelijk is; constaterende, dat projecten die de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen bevorderen circa 75% (€ 760 000 naar € 200 000) worden gekort, onder meer door het wegvallen van het budget van het ministerie van BZK; constaterende dat de minister met minder geld meer Gay-Straight Alliances (GSA) op scholen wenst te realiseren; overwegende, dat volgens het SCP-rapport «Steeds gewoner, nooit gewoon» de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen nog steeds veel aandacht verdient; overwegende dat het voorgestelde budget voor het realiseren van meer GSA onvoldoende is om meer GSA's op te kunnen zetten en te ondersteunen: verzoekt de regering: – projecten die de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen bevorderen niet te korten, maar het jaarlijkse budget te verhogen tot € 800 000 (een verhoging van € 600 000); – het jaarlijkse budget voor ondersteuning van GSA's te verhogen tot € 450 000 (een verhoging van € 250 000); – de hierboven genoemde verhogingen (€ 600 000 en € 250 000) te financieren uit de budgetverhoging (jaarlijks 2 mln.) voor homo-emancipatiebeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Beertema over het dragen van een hoofddoek (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema over het dragen van een hoofddoek Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 22 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat gelijkheid tussen man en vrouw een grondbeginsel is van onze westerse cultuur; overwegende, dat het islamitisch gebod voor vrouwen om het haar te bedekken daar diametraal tegenover staat; constaterende, dat het dragen van een hoofddoek door islamitische vrouwen en zelfs door zeer jonge meisjes in het onderwijs hand over hand toeneemt; overwegende, dat leraren als cultuurdrager de leidende principes van onze westerse cultuur moeten voorleven; verzoekt de regering om het dragen van een islamitische hoofddoek door leraressen en leerlingen/studenten in het onderwijs niet toe te staan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Biskop over overleg met Syntens (Dossier 33000-VIII)
Motie Biskop over overleg met Syntens Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID BISKOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het van belang is dat de regering zich inzet voor het faciliteren van cultureel en sociaal ondernemerschap; constaterende, dat het innovatiecentrum Syntens namens de overheid innovatie stimuleert en daarmee welvaart en welzijn in Nederland bevordert; verzoekt de regering in overleg te gaan met Syntens over de vraag of zij zich ook kunnen toeleggen op en adviseren over cultureel ondernemerschap, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham over behandeling grondrechten in het onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham over behandeling grondrechten in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM Voorgesteld 22 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de grondrechten een belangrijke basis zijn voor burgerschap in de samenleving; verzoekt de regering onderwijs in de grondrechten een groter onderdeel te laten zijn van het curriculum binnen het onderwijs, en daarover te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham en Biskop over stages in industriële omgevingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Biskop over stages in industriële omgevingen Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het van belang is dat het aantal leerlingen en studenten techniek groeit; constaterende, dat het voor leerlingen van 16 en 17 jaar moeilijker is om een stage te lopen in industriële omgevingen vanwege regelgeving ten aanzien van minderjarigen; verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen hoe er binnen de kaders van de Arbeidswet en de daaraan ten grondslag liggende internationale verdragen, meer mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om leerlingen stage te laten lopen en kennis te vergaren in technische werkomgevingen, zoals de industrie en de resultaten mee te nemen in het Masterplan Techniek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (t.v.v. 33000 VIII, nr. 102) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (t.v.v. 33000 VIII, nr. 102) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 144 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102 Voorgesteld 13 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat ambachtelijk vakmanschap van groot belang is voor de Nederlandse economie; overwegende, dat de (her-)invoering van de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap een bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid en waardering hiervan; overwegende, dat een dergelijke titel waardevast dient te zijn en dat de voorwaarden in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties tot stand dienen te komen; verzoekt de regering in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties te onderzoeken hoe de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her-) ingevoerd zou kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan (t.v.v. 33000 VIII, nr. 48) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan (t.v.v. 33000 VIII, nr. 48) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 48 Voorgesteld 29 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet wil dat «culturele instellingen en kunstenaars meer ondernemend worden en een groter deel van hun inkomsten zelf gaan verwerven»; overwegende, dat men in de culturele sector, waaronder veel zzp'ers, in principe positief staat tegenover meer mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven, maar dat men tegen grenzen en belemmeringen aanloopt; verzoekt de regering in overleg met kunst en cultuurinstellingen en kunstenaars een Cultureel Ondernemersplan op te stellen waarin zij onderzoekt hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen en ondernemerschap verder gestimuleerd kan worden en de Kamer daarover te informeren voor 1 mei 2012, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie-Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (t.v.v. 33000 VIII, nr. 39) (Dossier 33000-VIII)
Gewijzigde motie-Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (t.v.v. 33000 VIII, nr. 39) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie van het lid Çelik over de toezichthoudende taak van raden van toezicht (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Çelik over de toezichthoudende taak van raden van toezicht Motie begroting financiën Nr. 200 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 12 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin scholen erin slagen om ouders te betrekken bij hun onderwijs; overwegende dat de raden van toezicht hun toezicht niet dienen te beperken tot de financiële huishouding en bedrijfsvoering alleen, maar ook specifiek aandacht dienen te besteden aan de wijze waarop scholen inspanningen leveren voor en gestalte weten te geven aan ouderbetrokkenheid; verzoekt de regering, om de raden van toezicht te wijzen op hun toezichthoudende taak bij de wijze waarop het bestuur en de school gestalte geven aan ouderbetrokkenheid op alle niveaus van de onderwijsorganisatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Beertema over een jaarlijkse verantwoordingsdag (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema over een jaarlijkse verantwoordingsdag Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat schoolbesturen in veel gevallen te weinig verantwoording afleggen over hun beleid aan ouders, leerlingen en studenten; overwegende, dat ouders leerlingen en studenten in staat moeten worden gesteld kennis te nemen van het gevoerde en het te voeren beleid en om schoolbesturen daarover te bevragen; verzoekt de regering om onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo en hbo op te dragen een jaarlijkse verantwoordingsdag voor ouders, leerlingen en studenten te organiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Dijkgraaf en Van der Ham over uitvoering van de motie-Dijkgraaf/Van der Ham (32500-VIII, nr. 122) (Dossier 33000-VIII)
Motie Dijkgraaf en Van der Ham over uitvoering van de motie-Dijkgraaf/Van der Ham (32500-VIII, nr. 122) Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN DER HAM Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat voor het garanderen van voldoende basisvaardigheden rekenen en taal de lat hoog genoeg moet liggen; overwegende, dat de aangenomen motie-Dijkgraaf/Van der Ham (32 500 VIII, nr. ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over consumenteninvloed op het aanbod van radio- en televisiezenders (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over consumenteninvloed op het aanbod van radio- en televisiezenders Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Çelik over de ombuiging bij passend onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik over de ombuiging bij passend onderwijs Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, contaterende, dat de regering bij de invoering van het passend onderwijs een ombuiging doorvoert van € 300 mln.; voorts constaterende, dat er in het onderwijs nauwelijks draagvlak bestaat voor de invoering van (experimenten met) de prestatiebeloning in het onderwijs; verzoekt de regering om het volledige bedrag de komende jaren in verband met de prestatiebeloning aan te wenden om de ombuiging bij het passend onderwijs te beperken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Elias over vrijheid van onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Elias over vrijheid van onderwijs Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID ELIAS Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat de vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, een groot en belangrijk goed is; van mening, dat kwalitatieve misstanden in het onderwijs niet behoren te kunnen worden gelegitimeerd met een beroep op dit artikel; spreekt als haar oordeel uit dat op korte termijn gepoogd moet worden, deze kwalitatieve misstanden te bestrijden en te voorkomen zonder bovenbedoelde vrijheid van onderwijs aan te tasten; verzoekt de regering aan een dergelijk streven mee te werken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Elias en Van Gent over financieel incompetente schoolleiders (Dossier 33000-VIII)
Motie van de leden Elias en Van Gent over financieel incompetente schoolleiders Motie begroting financiën Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN ELIAS EN VAN GENT Voorgesteld 31 mei 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat scholen en schoolbesturen met de zogeheten lumpsumfinanciering sinds respectievelijk 1991 (middelbaar beroepsonderwijs), 1995 (voortgezet onderwijs) en 2006 (primair onderwijs) een grotere eigen verantwoordelijkheid hebben voor de financiële inrichting van het onderwijsproces; overwegende dat daarbij van schoolbesturen en raden van toezicht goed financieel management en financiële deskundigheid verwacht mogen worden; constaterende dat te veel schoolbesturen hun financiële zaken niet of onvoldoende op orde hebben (onder meer blijkend uit het rapport «Lumpsum PO in de praktijk») overwegende dat uit de vijfjaarlijkse evaluatie van de lumpsumbekostiging in het voortgezet onderwijs door het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven blijkt dat bijna de helft van de schoolbesturen de middelen voor materiële bekostiging ondoelmatig inzet; verzoekt de regering om, de Kamer voor 1 januari 2013 te informeren over de concrete resultaten van de met werkgevers in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gemaakte afspraken die beweerdelijk leiden tot concrete ondersteuning voor schoolleiders en/of besturen die hun financiële taken onvoldoende aankunnen; verzoekt de regering voorts, om met deze werkgevers en raden van toezicht nader in overleg te treden om, aangezien het hier immers het beheer van publieke middelen betreft, financieel incompetente schoolleiders c.q. onderwijsbestuurders in een uiterst geval, wanneer bedoelde ondersteuning niet tot verbetering leidt, te laten vervangen en de Kamer per onderwijssector voor 1 januari 2013 te informeren over de resultaten van zulk overleg, en gaat over tot de orde van de dag. ...