Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

95 resultaten

motie Ferrier c.s. over een onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten bij extreme toe- of afname van het aantal leerlingen (Dossier 32500-VIII)
motie Ferrier c.s. over een onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten bij extreme toe- of afname van het aantal leerlingen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S. ...

Motie Voordewind over themakanalen (Dossier 32500-VIII)
Motie Voordewind over themakanalen Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het kabinet stelt dat de themakanalen uit de eigen middelen van de omroepen moeten worden betaald;constaterende, dat de inkomsten van omroepen vanuit vergoeding van kabelaars voor de doorgifte van programma's sedert enkele jaren gecentraliseerd via de NPO worden ingezet voor de themakanalen; verzoekt de regering er bij de NPO op toe te zien dat deze gelden weer naar de omroepen gaan, zodat ze zelfstandig in staat zijn om bijvoorbeeld de themakanalen voort te zetten, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Nader gew motie Dijkgraaf en Van der Ham over de lat hoger leggen voor het onderdeel spelling (t.v.v. 32500 VIII, nr. 39) (Dossier 32500-VIII)
Nader gew motie Dijkgraaf en Van der Ham over de lat hoger leggen voor het onderdeel spelling (t.v.v. 32500 VIII, nr. 39) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 122 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 39 Voorgesteld 14 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat voor het garanderen van voldoende basisvaardigheden rekenen en taal de lat hoog genoeg moet liggen en dat het streefniveau in het referentiekader voor rekenen en taal aan moet sluiten bij het niveau dat de meeste leerlingen op dat moment kunnen bereiken; overwegende, dat de referentieniveaus niet bedoeld zijn als statisch model en dat eventuele onvolkomenheden in de niveaubeschrijvingen juist gaandeweg aangepast moeten worden, in tegenstelling tot de evaluatie van het systeem op zich; constaterende, dat het referentiekader voor het onderdeel spelling aan het eind van de basisschool niveau 1F voorschrijft, terwijl uit onderzoek over de afgelopen twintig jaar blijkt dat ongeveer 80% van de leerlingen op dat moment niveau 3F al beheerst; verzoekt de regering voor het onderdeel spelling in het referentiekader de lat hoger te leggen,en gaat over tot de orde van de dag.DijkgraafVan der Ham ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over voortbestaan bibliotheken (Dossier 32500-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over voortbestaan bibliotheken Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Beertema over het dagelijks hijsen van de Nederlandse vlag op elke school (Dossier 32500-VIII)
Motie Beertema over het dagelijks hijsen van de Nederlandse vlag op elke school Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 11 november 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat onze vlag het symbool is van onze gedeelde normen, waarden, instituties en geschiedenis;overwegende, dat dit alles bij uitstek moet worden uitgedragen in het Nederlandse onderwijs;verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat op elke Nederlandse school dagelijks onze vlag wordt gehesen,en gaat over tot de orde van de dag.Beertema ...

Gew. motie Van der Ham over de Bibliotheca Philosophica Hermetica (t.v.v. 32 500 - VIII, nr. 96) (Dossier 32500-VIII)
Gew. motie Van der Ham over de Bibliotheca Philosophica Hermetica (t.v.v. 32 500 - VIII, nr. 96) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 126 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 96 Voorgesteld 16 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Bibliotheca Philosophica Hermetica grote cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde heeft;overwegende, dat deze collectie tezamen met de huidige beschikbare expertise en de leerstoel een belangrijke nationale en internationale meerwaarde hebben; overwegende, dat thans een deel van de collectie is veiliggesteld bij de Koninklijke Bibliotheek;verzoekt de regering zich in te spannen de Bibliotheca Philosophica Hermetica zo veel mogelijk bijeen te houden en zich in te zetten, het Rijksdeel van de collectie uiteindelijk terug te plaatsen op de plek waar ook de Leerstoel en wetenschappelijke expertise is gevestigd, en gaat over tot de orde van de dag.Van der Ham ...

Motie Klaver over het niet verplichten van een uniforme eindtoets (Dossier 32500-VIII)
Motie Klaver over het niet verplichten van een uniforme eindtoets Motie begroting financiën Nr. 195 MOTIE VAN HET LID KLAVER Voorgesteld 30 juni 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat 85% van de basisscholen een Cito-eindtoets afneemt en 15% een andere toets; constaterende, dat sommige scholen een andere eindtoets dan de Cito-eindtoets beter vinden aansluiten bij hun didactische grondslag; overwegende, dat de Onderwijsraad adviseert scholen vrij te laten in hun keuze voor een type eindtoets en meent dat het toestemmen van meerdere eindtoetsen slechts beperkt meerwerk oplevert; verzoekt de regering scholen niet te verplichten om een uniforme eindtoets af te nemen, maar ook andere eindtoetsen toe te staan die aan de eisen voldoen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie-Çelik over studenten met een niet-westerse achtergrond (Dossier 32500-VIII)
Motie-Çelik over studenten met een niet-westerse achtergrond Motie begroting financiën Nr. 187 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 23 juni 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering de subsidie wil beëindigen voor het studierendement voor Nederlandse studenten in het hoger onderwijs met een niet-westerse achtergrond; van oordeel dat de nog altijd bestaande problematiek van studie-uitval in het hoger onderwijs bij studenten met een niet-westerse achtergrond deze ingreep niet rechtvaardigt; verzoekt de regering om deze subsidie te handhaven voor een bedrag van 5 mln., en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Smits over het toevoegen van subsidie voor de sectorraden aan het onderwijsbudget (t.v.v. 32500 VIII, nr. 18) (Dossier 32500-VIII)
Gew motie Smits over het toevoegen van subsidie voor de sectorraden aan het onderwijsbudget (t.v.v. 32500 VIII, nr. 18) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 43 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SMITS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18 Voorgesteld 16 november 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in het regeerakkoord wordt gesproken van een efficiencykorting op adviesraden en instituten die niet raakt aan het primaire onderwijsproces maar de bestuurlijke drukte en overbodige stapeling van instituties in het onderwijs terugdringt; overwegende, dat het kabinet miljoenen euro's subsidie verstrekt aan de sectorraden in het onderwijs, waaronder de de PO-Raad, de VO-raad, de MBO-Raad en de HBO-raad; verzoekt de regering voorstellen te doen waardoor een substantieel deel van deze subsidie aan het onderwijsbudget wordt toegevoegd,en gaat over tot de orde van de dagSmits ...

motie Biskop c.s. over verbetering van de aansluiting mbo-hbo (Dossier 32500-VIII)
motie Biskop c.s. over verbetering van de aansluiting mbo-hbo Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S. ...

Motie-Biskop over specifieke expertise van LSEM en LISD (Dossier 32500-VIII)
Motie-Biskop over specifieke expertise van LSEM en LISD Motie begroting financiën Nr. 189 MOTIE VAN HET LID BISKOP Voorgesteld 23 juni 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet heeft voorgenomen om specifiek doelgroepenbeleid te beëindigen; overwegende, dat het studiesucces van specifieke doelgroepen nog steeds niet gelijkloopt met dat van de gemiddelde onderwijspopulatie; overwegende, dat voor het studiesucces van bepaalde doelgroepen het noodzakelijk kan zijn te beschikken over specifieke expertise zoals dat tot op heden door LSEM en LISD is vormgegeven; verzoekt de regering deze expertise te behouden en de Kamer een voorstel te doen om deze expertise te borgen binnen het algemene ondersteuningsaanbod, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf over een onafhankelijke klachtenfunctie (Dossier 32500-VIII)
Motie Dijkgraaf over een onafhankelijke klachtenfunctie Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het van belang is dat omroepen richtlijnen voor hun handelen kenbaar maken en daarop aanspreekbaar zijn bij een onafhankelijke instantie; constaterende, dat commerciële omroepen wel een mediacode hebben maar daarop niet aanspreekbaar zijn bij een door hen gekozen onafhankelijk instantie; verzoekt de regering in gesprek te gaan met commerciële omroepen met het oog op de vorming van een onafhankelijke klachtenfunctie,en gaat over tot de orde van de dag.Dijkgraaf ...

Motie Dijkgraaf over keuze voor gespecialiseerde vakleerkracht bij de school (Dossier 32500-VIII)
Motie Dijkgraaf over keuze voor gespecialiseerde vakleerkracht bij de school Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld 11 november 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de huidige middelen voor het onderwijs effectiever moeten worden ingezet;constaterende, dat de verplichte afzonderlijke bevoegdheid voor bewegingsonderwijs voor veel scholen tot problemen in de formatie leidt; constaterende, dat veel leraren met de specialisatie bewegingsonderwijs niet als vakleerkracht worden ingezet;verzoekt de regering de keuze voor een gespecialiseerde vakleerkracht bij de school te leggen en binnen het reguliere curriculum van de pabo te voorzien in een algemene bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs, en gaat over tot de orde van de dag.Dijkgraaf ...

Motie Dijkgraaf over ongedaan maken van de perverse prikkel die het uitstellen van studies stimuleert (Dossier 32500-VIII)
Motie Dijkgraaf over ongedaan maken van de perverse prikkel die het uitstellen van studies stimuleert Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de systematiek van het wettelijk en instellingscollegegeld zo min mogelijk perverse prikkels moet bevatten;constaterende, dat studenten die twee studies tegelijk volgen gestimuleerd worden om tot het moment van afronden van de tweede studie hun eerste studie aan te houden, aangezien zij recht hebben op betaling van het wettelijk collegegeld tot het moment dat zij hun eerste graad behaald hebben; verzoekt de regering de perverse prikkel die het uitstellen van studies stimuleert ongedaan te maken,en gaat over tot de orde van de dag.Dijkgraaf ...

Motie Klaver c.s. over de leerling-leraarratio als bekostigingsgrondslag voor de lumpsumfinanciering (Dossier 32500-VIII)
Motie Klaver c.s. over de leerling-leraarratio als bekostigingsgrondslag voor de lumpsumfinanciering Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie Van Miltenburg over een nieuw mediabestel (Dossier 32500-VIII)
Motie Van Miltenburg over een nieuw mediabestel Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN HET LID VAN MILTENBURG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat regionale zenders een duidelijkere positie moeten krijgen in het publieke bestel;overwegende, dat het College van Omroepen het niet mogelijk acht de bezuinigingen op de omroepen uit te voeren zonder in te boeten op verscheidenheid, kwaliteit en aantrekkelijkheid van de programmering; verzoekt de regering de optie waarbij de landelijke publieke omroep zich terugtrekt op twee netten en Nederland 3 in zijn geheel ter beschikking wordt gesteld aan de regionale zenders, mee te nemen in de plannen voor een nieuw landelijk mediabestel, en gaat over tot de orde van de dag.Van Miltenburg ...

Motie Van der Ham over transparante en eenduidige toelatingseisen voor de havo (Dossier 32500-VIII)
Motie Van der Ham over transparante en eenduidige toelatingseisen voor de havo Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Dibi over het btw-tarief voor digitale nieuwsproducten (Dossier 32500-VIII)
Motie Dibi over het btw-tarief voor digitale nieuwsproducten Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIBI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor de papieren krant vanwege zijn maatschappelijk belang een laag btw-tarief van 6% geldt;constaterende, dat voor de digitale versie van dezelfde krant een hoog btw-tarief van 19% geldt,verzoekt de regering zich sterk te maken voor een laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten,en gaat over tot de orde van de dag.Dibi ...

Motie Dijkgraaf c.s. over verbeteren maatwerk in de toewijzing van VVE-programma's (Dossier 32500-VIII)
Motie Dijkgraaf c.s. over verbeteren maatwerk in de toewijzing van VVE-programma's Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie Çelik over een systeem van voorlopige en definitieve inschrijvingen (Dossier 32500-VIII)
Motie Çelik over een systeem van voorlopige en definitieve inschrijvingen Motie begroting financiën Nr. 197 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 30 juni 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering het moment waarop de basisscholen de Cito-toets afnemen, wil verschuiven naar de tweede helft van april; overwegende, dat dit tot gevolg kan hebben dat ouders al op basis van het schooladvies hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs hebben aangemeld als de uitslag van de Cito-toets later een hoger niveau blijkt te rechtvaardigen; voorts overwegende, dat dit in de praktijk kan betekenen dat het niet in alle gevallen nog mogelijk zal zijn om tijdig van school of niveau te veranderen en dat vooral ouders en leerlingen hier de dupe van zullen worden; van oordeel, dat de Cito-toets in geen geval mag verworden tot mosterd na de maaltijd en dat het koste wat kost zijn waarde moet behouden als een volwaardige second opinion, naast het schooladvies; verzoekt de regering om de positie van ouders en leerlingen en de waarde van de Cito-toets te borgen door scholen voor voortgezet onderwijs een systeem voor te schrijven van voorlopige en definitieve inschrijvingen, net zoals dat nu al het geval is in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...