Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Motie-Ormel/Nicolai over prioriteiten ontwikkelingsbeleid (#:-)
Motie-Ormel/Nicolai over prioriteiten ontwikkelingsbeleid Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN NICOLAÏ Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat dit kabinet voedsel en water heeft benoemd als prioriteiten in het ontwikkelingsbeleid;constaterende, dat het WRR-rapport «Aan het buitenland gehecht» een pleidooi houdt voor de keuze van een aantal strategische thema's waarop Nederland onderscheidend kan zijn; overwegende, dat de komende bezuinigingen bij de posten moeten worden ingevuld aan de hand van duidelijke strategische beleidskeuzes;overwegende, dat met de inzet op voedsel en water gebruik kan worden gemaakt van Nederlandse kennis die in het buitenland kan worden ingezet; verzoekt de regering de bestaande deskundigheid bij de posten op het gebied van voedsel en water strategisch te coördineren en waar nodig uit te breiden, zodat Nederland op deze terreinen onderscheidend is, en gaat over tot de orde van de dag.OrmelNicolaï ...

Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk (#:-)
Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie-Thieme c.s. over de ecologische voetafdruk (#:-)
Motie-Thieme c.s. over de ecologische voetafdruk Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID THIEME C.S. ...

Motie Ormel over de VN-Mensenrechtenraad (#:-)
Motie Ormel over de VN-Mensenrechtenraad Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID ORMEL Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de dood van Zahra Bahrami past in een breed beeld van een regime dat de mensenrechten met voeten treedt, ook ten aanzien van burgers met een andere dan de Iraanse nationaliteit; overwegende, dat Nederland en de internationale gemeenschap geen moment mogen laten passeren om de daden van het Iraanse regime te bespreken; van mening, dat de dagelijkse terechtstellingen in Iran zo spoedig mogelijk moeten stoppen;verzoekt de regering de talrijke executies in Iran aanhangig te maken in de VN-Mensenrechtenraad en de mogelijkheid te onderzoeken om de onderliggende materie voor te leggen aan het Internationaal Gerechtshof, en gaat over tot de orde van de dag.Ormel ...

Motie-Nicolai/Ormel over notitie grondstoffenzekerheid (#:-)
Motie-Nicolai/Ormel over notitie grondstoffenzekerheid Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN NICOLAÏ EN ORMEL Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kritieke mineralen, waaronder alle zeldzame aardmetalen, essentieel zijn voor onze innovatieve, duurzame industrie; overwegende, dat door de toegenomen vraag van opkomende economieën relatieve schaarste van deze grondstoffen sterk toeneemt;overwegende, dat schaarste van deze grondstoffen een destabiliserend effect kan hebben op de wereldeconomie en dat internationale afspraken hierover gewenst zijn; overwegende, dat China meer dan 90% van de zeldzame aardmetalen produceert en in het recente verleden dit als strategisch drukmiddel heeft gebruikt; overwegende, dat een aantal kritieke mineralen veelal op weinig duurzame wijze wordt gedolven in conflictgebieden en fragiele staten; verzoekt de regering voor de zomer van 2011 te komen met een notitie aangaande het integrale Nederlandse beleid ten aanzien van grondstoffenzekerheid, in het bijzonder met betrekking tot zeldzame aardmetalen, waarin wordt aangegeven: 1. hoe deze grondstoffenzekerheid zal worden bevorderd; 2. hoe een stabiel investeringsklimaat in de producerende landen zal worden bevorderd, met aandacht voor anticorruptie, duurzame extractie, versterking van het lokaal bestuur en transparantie van financiële stromen, mede met het oog op de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven; 3. tot welke bijstelling dit moet leiden wat betreft het nationaal en Europees buitenlandbeleid en het nationaal economisch beleid (met betrekking tot substitutie, diversificatie en recycling), en gaat over tot de orde van de dag.NicolaïOrmel ...

Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) (#:-)
Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 123 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea (#:-)
Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer (#:-)
Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie-Ormel c.s. over berechten van piraten (#:-)
Motie-Ormel c.s. over berechten van piraten Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID ORMEL C.S. ...