Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur (#:-)
Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur Motie begroting financiën Nr. 170 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN C.S. ...

Motie Dijkhoff en Dikkers over niet langer verdubbelen van donaties bij inzamelingsacties (#:-)
Motie Dijkhoff en Dikkers over niet langer verdubbelen van donaties bij inzamelingsacties Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN DIKKERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het bij inzamelingsacties voor noodhulp gebruik is dat de nationale overheid de in het land opgebrachte donaties verdubbelt (of anderszins vermenigvuldigt); constaterende, dat daarbij ook door andere dan de nationale overheid gedoneerde belastinggelden worden meegeteld als basis voor een dergelijke verdubbeling (of anderszins vermenigvuldiging); van mening, dat het verdubbelen (of anderszins vermenigvuldigen) neerkomt op het stapelen van belastinggeld op belastinggeld;van mening, dat dergelijke stapelingen hoe dan ook geen recht doen aan het karakter van dergelijke publieksacties en het risico brengen de geefbereidheid te ondermijnen; spreekt uit, dat de nationale overheid in het vervolg niet langer gedoneerde belastinggelden meetelt als basis voor een verdubbeling (of anderszins vermenigvuldiging) bij dergelijke publieksacties en deze enkel baseert op door personen en bedrijven gedoneerde middelen, en gaat over tot de orde van de dag.DijkhoffDikkers ...

Motie-Ormel/Nicolai over prioriteiten ontwikkelingsbeleid (#:-)
Motie-Ormel/Nicolai over prioriteiten ontwikkelingsbeleid Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN NICOLAÏ Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat dit kabinet voedsel en water heeft benoemd als prioriteiten in het ontwikkelingsbeleid;constaterende, dat het WRR-rapport «Aan het buitenland gehecht» een pleidooi houdt voor de keuze van een aantal strategische thema's waarop Nederland onderscheidend kan zijn; overwegende, dat de komende bezuinigingen bij de posten moeten worden ingevuld aan de hand van duidelijke strategische beleidskeuzes;overwegende, dat met de inzet op voedsel en water gebruik kan worden gemaakt van Nederlandse kennis die in het buitenland kan worden ingezet; verzoekt de regering de bestaande deskundigheid bij de posten op het gebied van voedsel en water strategisch te coördineren en waar nodig uit te breiden, zodat Nederland op deze terreinen onderscheidend is, en gaat over tot de orde van de dag.OrmelNicolaï ...

Gewijzigde motie-Dijkhoff over haalbare doelstellingen (t.v.v. 32500-V-172) (#:-)
Gewijzigde motie-Dijkhoff over haalbare doelstellingen (t.v.v. 32500-V-172) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 180 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 172 Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de ontwikkelingsorganisatie SNV verantwoordelijk is voor het nakomen van haar verplichtingen zoals voortvloeiend uit de subsidieovereenkomst en de Algemene wet bestuursrecht; constaterende, dat de staatssecretaris de subsidie kan intrekken of wijzigen indien de subsidieontvanger haar verplichtingen niet, niet geheel dan wel niet tijdig nakomt; verzoekt de regering hetzij via overleg met de subsidieontvanger SNV hetzij met gebruikmaking van mogelijke juridische middelen, te komen tot herziene, haalbare doelstellingen voor de resterende periode van de huidige subsidieovereenkomst met daarbij passende substantieel lagere subsidiebedragen dan momenteel voorzien, en gaat over tot de orde van de dag.Dijkhoff ...

Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk (#:-)
Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie Dijkhoff over beëindiging van ontwikkelingssamenwerkingsbeleid door lagere overheden (#:-)
Motie Dijkhoff over beëindiging van ontwikkelingssamenwerkingsbeleid door lagere overheden Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat een aanzienlijk aantal lagere overheden, met name gemeenten, eigenstandig ontwikkelingssamenwerkingbeleid heeft ontwikkeld; overwegende, dat de verantwoordelijkheid voor en uitvoering van beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking enkel ligt bij de nationale overheid en niet behoort tot de kerntaken van de lokale overheden zoals gemeenten; overwegende, dat voor een effectieve inzet van belastinggelden in het kader van ontwikkelingssamenwerking veel expertise vereist is die bij met name de nationale overheid aanwezig is; van mening, dat lagere overheden niet over een vergelijkbare expertise beschikken;van mening, dat voor een effectief ontwikkelingssamenwerkingbeleid een nationale aanpak efficiënter werkt dan een veelvoud aan (ongecoördineerde) nationale en lokale initiatieven; van mening, dat het onwenselijk is dat meerdere bestuurslagen zich bezighouden met dezelfde overheidstaak;verzoekt de regering bij de Voorjaarsnota 2011 te komen met een voorstel een einde te maken aan ontwikkelingssamenwerkingbeleid door lagere overheden door aanpassing van de Gemeentewet, dan wel het in mindering brengen van aan ontwikkelingssamenwerkingbeleid besteedde middelen op de uitkering uit het Gemeentefonds, dan wel langs andere wegen, en gaat over tot de orde van de dag.Dijkhoff ...

Motie Dijkhoff c.s. over het per 2011 verlagen van de directiesalarissen tot op of onder de dg-norm (#:-)
Motie Dijkhoff c.s. over het per 2011 verlagen van de directiesalarissen tot op of onder de dg-norm Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Motie-Nicolai/Ormel over notitie grondstoffenzekerheid (#:-)
Motie-Nicolai/Ormel over notitie grondstoffenzekerheid Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN NICOLAÏ EN ORMEL Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kritieke mineralen, waaronder alle zeldzame aardmetalen, essentieel zijn voor onze innovatieve, duurzame industrie; overwegende, dat door de toegenomen vraag van opkomende economieën relatieve schaarste van deze grondstoffen sterk toeneemt;overwegende, dat schaarste van deze grondstoffen een destabiliserend effect kan hebben op de wereldeconomie en dat internationale afspraken hierover gewenst zijn; overwegende, dat China meer dan 90% van de zeldzame aardmetalen produceert en in het recente verleden dit als strategisch drukmiddel heeft gebruikt; overwegende, dat een aantal kritieke mineralen veelal op weinig duurzame wijze wordt gedolven in conflictgebieden en fragiele staten; verzoekt de regering voor de zomer van 2011 te komen met een notitie aangaande het integrale Nederlandse beleid ten aanzien van grondstoffenzekerheid, in het bijzonder met betrekking tot zeldzame aardmetalen, waarin wordt aangegeven: 1. hoe deze grondstoffenzekerheid zal worden bevorderd; 2. hoe een stabiel investeringsklimaat in de producerende landen zal worden bevorderd, met aandacht voor anticorruptie, duurzame extractie, versterking van het lokaal bestuur en transparantie van financiële stromen, mede met het oog op de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven; 3. tot welke bijstelling dit moet leiden wat betreft het nationaal en Europees buitenlandbeleid en het nationaal economisch beleid (met betrekking tot substitutie, diversificatie en recycling), en gaat over tot de orde van de dag.NicolaïOrmel ...

Motie-Dijkhoff over haalbare doelstellingen (#:-)
Motie-Dijkhoff over haalbare doelstellingen Motie begroting financiën Nr. 172 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF Voorgesteld 27 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de ontwikkelingsorganisatie SNV verantwoordelijk is voor het nakomen van haar verplichtingen zoals voortvloeiend uit de subsidieovereenkomst en de Algemene wet bestuursrecht; constaterende, dat de staatssecretaris de subsidie kan intrekken of wijzigen indien de subsidieontvanger zijn verplichtingen niet, niet geheel dan wel niet tijdig nakomt; constaterende, dat redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht dat SNV in 2015 de doelstelling van grotendeels overheidsonafhankelijke financiering behaalt; verzoekt de regering hetzij via overleg met de subsidieontvanger SNV hetzij met gebruikmaking van juridische middelen, te komen tot herziene, haalbare doelstellingen voor de resterende periode van de huidige subsidieovereenkomst met daarbij passende, substantieel lagere subsidiebedragen dan momenteel voorzien, en gaat over tot de orde van de dag.Dijkhoff ...

Motie-Ferrier/Dijkhoff over eisen aan gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties (#:-)
Motie-Ferrier/Dijkhoff over eisen aan gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties Motie begroting financiën Nr. 171 MOTIE VAN DE LEDEN FERRIER EN DIJKHOFF Voorgesteld 27 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat met het vertrek van de voorzitters van de raad van toezicht en de raad van bestuur een belangrijke eerste stap is gezet om een eind te maken aan de misstanden bij SNV; overwegende, dat de aangetoonde praktijken bij SNV de goede naam van het maatschappelijk middenveld hebben geschaad;van mening, dat voorkomen moet worden dat situaties als deze zich in de toekomst herhalen;verzoekt de regering aan alle gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties duidelijk te maken welke eisen aan hen worden gesteld op gebied van transparantie, goed bestuur en beloning en welke (financiële) sancties tegemoet kunnen worden gezien als deze regels niet worden nageleefd; verzoekt de regering, de Kamer hierover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.FerrierDijkhoff ...

Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) (#:-)
Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 123 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea (#:-)
Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie El Fassed en Dijkhoff over ontsluiten van data van het directoraat-generaal Internationale Samenwerking (#:-)
Motie El Fassed en Dijkhoff over ontsluiten van data van het directoraat-generaal Internationale Samenwerking Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN DIJKHOFF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Wereldbank onlangs een initiatief heeft genomen door de haar beschikbare data openbaar te maken;overwegende, dat het Britse DFID stelt dat open data de potentie heeft een internationaal publiek goed te worden met hoge sociale voordelen; overwegende, dat de Algemene Rekenkamer van oordeel is dat de transparantie van de begroting en verantwoording van het Ministerie van Buitenlandse Zaken beperkt is, vooral als het gaat om ontwikkelingssamenwerking; constaterende, dat Nederland als belangrijke donor van ontwikkelingslanden over data beschikt die nu nog gesloten is en dat openheid van data uiteindelijk effectievere ontwikkelingssamenwerking oplevert; verzoekt de regering in 2011 een start te maken met het ontsluiten van beschikbare data van het directoraat-generaal Internationale Samenwerking en de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie en een uitgewerkt voorstel hiertoe voor de Voorjaarsnota naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedDijkhoff ...

Motie Dijkhoff over een minder gefragmenteerde structuur bij de medefinancieringsorganisaties (#:-)
Motie Dijkhoff over een minder gefragmenteerde structuur bij de medefinancieringsorganisaties Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er een groot aantal Nederlandse medefinancieringsorganisaties op het vlak van ontwikkelingssamenwerking is; constaterende, dat het gehanteerde argument ten gunste van deze versnippering gelegen is in het geclaimde bestaan van eigenstandige unieke maatschappelijke posities met bijbehorend eigenstandig draagvlak; van mening, dat de nadruk moet worden gelegd op het streven naar effectiviteit bij de Nederlandse ontwikkelingshulp;van mening, dat de versnippering van de Nederlandse medefinancieringsorganisaties op het vlak van ontwikkelingssamenwerking niet ten dienste staat van de effectiviteit en efficiëntie van beleid; overwegende, dat het aantonen van een beweerde eigenstandige maatschappelijke positie momenteel in zeer beperkte mate in financiële zin van deze organisaties gevraagd wordt; overwegende, dat het ten minste voor 50% van de eigen begroting zelf opbrengen (bijvoorbeeld door contributies en fondsenwerving) een duidelijk bewijs van een eigenstandige maatschappelijke positie zou zijn; verzoekt de regering aan te sturen op een minder gefragmenteerde structuur bij de medefinancieringsorganisaties door een eis te stellen voor subsidieverstrekking van afhankelijkheid van overheidsfinanciering tot een maximum van 50%, en gaat over tot de orde van de dag.Dijkhoff ...

Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer (#:-)
Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie Dijkhoff en Ferrier over ontkoppeling van hiv/aids-beleid en SRGR-beleid (#:-)
Motie Dijkhoff en Ferrier over ontkoppeling van hiv/aids-beleid en SRGR-beleid Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN FERRIER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat hiv/aids vooral in veel ontwikkelingslanden dramatische vormen heeft aangenomen;constaterende, dat hiv/aids vooral in ontwikkelingslanden ernstige sociale gevolgen heeft omdat veel kinderen hun ouders kwijtraken aan deze ziekte; constaterende, dat hiv/aids vooral in ontwikkelingslanden ernstige economische gevolgen heeft omdat de ziekte vooral jonge mensen treft die in de bloei van hun leven zijn en die de economische motor van hun land vormen; constaterende, dat tot voor kort de bestrijding van hiv/aids als beleidsprioriteit onlosmakelijk verbonden was met de bevordering van SRGR; constaterende, dat in international verband deze koppeling onverminderd gebruikelijk is en gehanteerd door de voornaamste organisaties actief op dit gebied; herinnerend aan de motie-Koenders/Terpstra van december 2002 die leidde tot een verhoging van het budget voor de bestrijding van (onder meer) hiv/aids; verzoekt de regering de ontkoppeling van het beleid op het gebied hiv/aids van het beleid omtrent SRGR die in de basisbrief ontwikkelingsamenwerking wordt verricht weer ongedaan te maken en beide gekoppeld als beleidsprioriteit te hanteren, en gaat over tot de orde van de dag.DijkhoffFerrier ...

Motie-El Fassed/Nicolai over vrije nieuwsgaring (#:-)
Motie-El Fassed/Nicolai over vrije nieuwsgaring Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN NICOLAÏ Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in het Handvest van de VN en in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten is vastgelegd dat iedereen recht heeft op vrije meningsuiting en nieuwsgaring en dat deze rechten dus ook voor het internet van kracht zijn; constaterende, dat er bijna geen mogelijkheden zijn om de naleving van deze rechten te controleren;verzoekt de regering zich in te zetten om in VN-verband onderzoek te doen naar toetsings- en nalevingsmechanismen voor het recht op vrije meningsuiting en nieuwsgaring, met bijzondere aandacht voor het internet, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedNicolaï ...

Motie-Ormel c.s. over berechten van piraten (#:-)
Motie-Ormel c.s. over berechten van piraten Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID ORMEL C.S. ...