Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Motie Pechtold c.s. over adequate juridisch bijstand (#:-)
Motie Pechtold c.s. over adequate juridisch bijstand Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S. ...

Motie-El Fassed over uitbreiding EU-Handboek (#:-)
Motie-El Fassed over uitbreiding EU-Handboek Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID EL FASSED Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat nieuwe media en technologieën ongekende mogelijkheden bieden voor mensenrechtenactivisten, maar ook voor de onderdrukking daarvan; constaterende, dat het aantal landen waar media worden gecensureerd en internetgebruikers worden bestraft in 2010 sterk is toegenomen; constaterende, dat Nederlandse ambassades mensenrechtenverdedigers wereldwijd ondersteuning bieden aan de hand van het EU-handboek voor mensenrechtenverdedigers; verzoekt de regering zich in te zetten het EU-handboek voor mensenrechtenverdedigers uit te breiden met specifieke richtlijnen en informatie over nieuwe media, technologieën en internet, en gaat over tot de orde van de dag.El Fassed ...

Motie Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1325 te concretiseren (#:-)
Motie Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1325 te concretiseren Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. ...

Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) (#:-)
Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 122 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie El Fassed over consulaire bijstand (#:-)
Motie El Fassed over consulaire bijstand Motie begroting financiën Nr. 140 MOTIE VAN HET LID EL FASSED Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat Iran stelselmatig weigert, Nederlanders die ook de Iraanse nationaliteit bezitten en in Iran zijn gedetineerd, toegang te verschaffen tot consulaire bijstand door de Nederlandse regering; constaterende, dat in het internationale recht een duidelijke trend waar te nemen is dat mensen met een dubbele nationaliteit, op basis van het principe van effective nationality, het recht op consulaire bijstand door de staat van hun effectieve of overheersende nationaliteit niet mag worden ontzegd; constaterende, dat Iran net als Nederland is aangesloten bij het Internationaal Gerechtshof;verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheid, procedures te starten tegen Iran bij het Internationaal Gerechtshof vanwege de ontzegging van het recht op Nederlandse consulaire bijstand aan de in Iran gedetineerde Nederlanders;verzoekt de regering tevens hierbij specifiek onderzoek te doen naar de kansen van een procedure over het recht op consulaire bijstand van de heer Al-Mansouri, aangezien zijn effective nationality relatief makkelijk te bewijzen is; verzoekt de regering voorts de uitkomsten van dit onderzoek binnen drie maanden naar de Kamer te sturen,en gaat over tot de orde van de dag.El Fassed ...

Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk (#:-)
Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie El Fassed en Hachchi over een tender gericht op vrouwen en hun rechten (#:-)
Motie El Fassed en Hachchi over een tender gericht op vrouwen en hun rechten Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN HACHCHI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat naast het nieuwe medefinancieringsstelsel een standaardsubsidiekader is ontwikkeld waarvan een belangrijk doel is om flexibel in te spelen op actuele wereldwijde ontwikkelingen en waarbinnen desgewenst een extra inzet op beleidsprioriteiten mogelijk is; constaterende, dat subsidietenders voor thematische, regionale of landenspecifieke programma's zullen worden uitgeschreven;constaterende, dat er dringend behoefte is aan betere bescherming van vrouwen en hun rechten, zeker in post-conflictlanden en tijdens conflicten; verzoekt de regering in 2011 een tender uit te schrijven binnen het standaardsubsidiekader die zich richt op vrouwen en hun rechten, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedHachchi ...

Motie Voordewind c.s. over vroegtijdige juridische bijstand (#:-)
Motie Voordewind c.s. over vroegtijdige juridische bijstand Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie-El Fassed over aandacht voor mensenrechten (#:-)
Motie-El Fassed over aandacht voor mensenrechten Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID EL FASSED Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering verbreding en verdieping van de relatie met prioritaire energielanden als Saudi-Arabië, Algerije en Kazachstan ambieert, maar dat daar structureel mensenrechtenschendingen plaatsvinden; verzoekt de regering binnen het Mensenrechtenfonds meer en bijzondere aandacht te geven aan mensenrechten en mensenrechtenverdedigers in prioritaire energielanden, en gaat over tot de orde van de dag.El Fassed ...

Motie-Thieme c.s. over de ecologische voetafdruk (#:-)
Motie-Thieme c.s. over de ecologische voetafdruk Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID THIEME C.S. ...

Motie-El Fassed/Braakhuis over bilaterale grensgeschillen (#:-)
Motie-El Fassed/Braakhuis over bilaterale grensgeschillen Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN BRAAKHUIS Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat langslepende bilaterale geschillen tussen lidstaten van de Europese Unie en potentiële toetreders, zoals het conflict tussen Griekenland en Macedonië over de naam van dat laatste land, de besluitvaardigheid van de Europese instellingen ondergraven; overwegende, dat zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat nieuwe toetreders de besluitvorming binnen de EU gijzelen teneinde bilaterale geschillen met potentiële toetreders in hun voordeel te beslechten; overwegende, dat de oplossing van dit soort geschillen ligt in serieus overleg en aanvaarding van onafhankelijke, bindende arbitrage door EU-landen en potentiële toetreders en dat dit ook past binnen de Europese geest; verzoekt de regering binnen de Raad ervoor te pleiten dat de Europese Unie een actievere rol gaat spelen bij de oplossing van bilaterale (grens)geschillen tussen EU-lidstaten en potentiële toetreders en verzoekt de regering om de Europese Commissie te vragen uitgebreid verslag te doen van de voortgang in het beslechten van bilaterale grensgeschillen en van de opstelling van de betrokken regeringen en parlementen daarin, in het bijzonder waar het kandidaat-lidstaat Kroatië betreft, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedBraakhuis ...

Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) (#:-)
Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 123 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea (#:-)
Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie El Fassed en Dijkhoff over ontsluiten van data van het directoraat-generaal Internationale Samenwerking (#:-)
Motie El Fassed en Dijkhoff over ontsluiten van data van het directoraat-generaal Internationale Samenwerking Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN DIJKHOFF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Wereldbank onlangs een initiatief heeft genomen door de haar beschikbare data openbaar te maken;overwegende, dat het Britse DFID stelt dat open data de potentie heeft een internationaal publiek goed te worden met hoge sociale voordelen; overwegende, dat de Algemene Rekenkamer van oordeel is dat de transparantie van de begroting en verantwoording van het Ministerie van Buitenlandse Zaken beperkt is, vooral als het gaat om ontwikkelingssamenwerking; constaterende, dat Nederland als belangrijke donor van ontwikkelingslanden over data beschikt die nu nog gesloten is en dat openheid van data uiteindelijk effectievere ontwikkelingssamenwerking oplevert; verzoekt de regering in 2011 een start te maken met het ontsluiten van beschikbare data van het directoraat-generaal Internationale Samenwerking en de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie en een uitgewerkt voorstel hiertoe voor de Voorjaarsnota naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedDijkhoff ...

Gew motie El Fassed over consulaire bijstand (t.v.v. 32500 V, nr. 140) (#:-)
Gew motie El Fassed over consulaire bijstand (t.v.v. 32500 V, nr. 140) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 144 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EL FASSED TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie El Fassed c.s. over maatregelen tegen de invoer van illegaal gewonnen grondstoffen (#:-)
Motie El Fassed c.s. over maatregelen tegen de invoer van illegaal gewonnen grondstoffen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID EL FASSED C.S. ...

Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer (#:-)
Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie-El Fassed c.s. over het Shelter City Initiative (#:-)
Motie-El Fassed c.s. over het Shelter City Initiative Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID EL FASSED C.S. ...

Motie-El Fassed/Braakhuis over druk op Servië (#:-)
Motie-El Fassed/Braakhuis over druk op Servië Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN BRAAKHUIS Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat volledige medewerking van Servië aan het Joegoslavië-tribunaal een harde voorwaarde is voor verdergaande Europese samenwerking met Servië; overwegende, dat de manier waarop Servië de opsporing van Mladic, Hadzic en andere verdachten van oorlogsmisdaden aanpakt, volgens het decemberrapport van hoofdaanklager Brammertz onder de maat is; verzoekt de regering om binnen de Raad te bepleiten dat de EU maximale druk op Servië gaat uitoefenen om de operationele capaciteit voor het opsporen van verdachten van oorlogsmisdaden maximaal te verhogen; verzoekt de regering voorts om binnen de Raad te bepleiten dat de EU daarbij operationele steun aan Servië aanbiedt en dat de EU deze steun zou kunnen financieren uit een Europees hunt fund dat gevuld wordt met bestaande middelen die gereserveerd zijn voor landen met een EU-toetredingsperspectief, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedBraakhuis ...

Motie-El Fassed/Nicolai over vrije nieuwsgaring (#:-)
Motie-El Fassed/Nicolai over vrije nieuwsgaring Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN NICOLAÏ Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in het Handvest van de VN en in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten is vastgelegd dat iedereen recht heeft op vrije meningsuiting en nieuwsgaring en dat deze rechten dus ook voor het internet van kracht zijn; constaterende, dat er bijna geen mogelijkheden zijn om de naleving van deze rechten te controleren;verzoekt de regering zich in te zetten om in VN-verband onderzoek te doen naar toetsings- en nalevingsmechanismen voor het recht op vrije meningsuiting en nieuwsgaring, met bijzondere aandacht voor het internet, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedNicolaï ...