Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Motie Pechtold c.s. over adequate juridisch bijstand (#:-)
Motie Pechtold c.s. over adequate juridisch bijstand Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S. ...

Motie Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1325 te concretiseren (#:-)
Motie Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1325 te concretiseren Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. ...

Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) (#:-)
Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 122 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie Pechtold over Nederlanders in buitenlandse gevangenissen (#:-)
Motie Pechtold over Nederlanders in buitenlandse gevangenissen Motie begroting financiën Nr. 137 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat ruim 2000 Nederlanders in buitenlandse gevangenissen zitten;overwegende, dat systematisch inzicht nodig is in de inspanningen van de Nederlandse regering ten behoeve van deze onderdanen;verzoekt de regering de Kamer voortaan te voorzien van een jaarlijkse rapportage waarin in ieder geval gegevens worden verstrekt over: – de gronden waarop zij gevangen zitten; – de landen waarin zij gevangen zitten; – de risico's voor een eerlijk proces en een menswaardige detentie; – de mate waarin aan hen consulaire en juridische bijstand is verleend en de resultaten die daarbij zijn bereikt; – de vraag of zij al onherroepelijk veroordeeld zijn of nog niet, en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk (#:-)
Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie Ferrier c.s. over proactief uitvoeren van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad (#:-)
Motie Ferrier c.s. over proactief uitvoeren van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S. ...

Motie El Fassed en Hachchi over een tender gericht op vrouwen en hun rechten (#:-)
Motie El Fassed en Hachchi over een tender gericht op vrouwen en hun rechten Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN HACHCHI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat naast het nieuwe medefinancieringsstelsel een standaardsubsidiekader is ontwikkeld waarvan een belangrijk doel is om flexibel in te spelen op actuele wereldwijde ontwikkelingen en waarbinnen desgewenst een extra inzet op beleidsprioriteiten mogelijk is; constaterende, dat subsidietenders voor thematische, regionale of landenspecifieke programma's zullen worden uitgeschreven;constaterende, dat er dringend behoefte is aan betere bescherming van vrouwen en hun rechten, zeker in post-conflictlanden en tijdens conflicten; verzoekt de regering in 2011 een tender uit te schrijven binnen het standaardsubsidiekader die zich richt op vrouwen en hun rechten, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedHachchi ...

Motie Hachchi over behoud van de unieke Nederlandse aanpak bij aidsbestrijding onder kwetsbare groepen (#:-)
Motie Hachchi over behoud van de unieke Nederlandse aanpak bij aidsbestrijding onder kwetsbare groepen Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID HACHCHI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat lesbiennes, homo's, biseksuele en transseksuelen (LHBT) gediscrimineerd en gemarginaliseerd worden in veel ontwikkelingssamenwerkingslanden; constaterende, dat Nederland steun geeft aan LHBT-bewegingen in het kader van mensenrechten en aidsbestrijding, en een goede reputatie heeft; verzoekt de regering de unieke Nederlandse aanpak van aidsbestrijding onder kwetsbare groepen, zoals mannen die seks hebben met mannen, te behouden in het hiv/aids-beleid, en gaat over tot de orde van de dag.Hachchi ...

Motie-Timmermans/Pechtold over herstel imagoschade (#:-)
Motie-Timmermans/Pechtold over herstel imagoschade Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN TIMMERMANS EN PECHTOLD Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de aanwezigheid van de PVV in het centrum van de Haagse macht zonder regeringsdeelname moeilijk uit te leggen is in het buitenland, onder meer omdat de PVV, waarvan de steun onontbeerlijk is voor het minderheidskabinet, juist op het gebied van het buitenlands beleid een afwijkend standpunt inneemt en alle ruimte krijgt dat te ventileren; van mening, dat deze afwijkende houding in het beste geval betekent dat Nederland onophoudelijk incidenten moet repareren in de internationale betrekkingen, maar in het slechtste geval langdurige schade voor Nederland; overwegende, dat de extra inspanningen van de regering om zowel de gedoogconstructie als de openlijk verkondigde afwijkende meningen van de PVV op het gebied van het buitenlands beleid ongetwijfeld de nodige extra kosten met zich brengen; verzoekt de regering in kaart te brengen wat de financiële meerkosten zijn van het herstel van de opgelopen imagoschade, het repareren dan wel in stand houden van de internationale relaties, alsmede de extra inspanningen die ambassades moeten leveren als gevolg van deze gedoogconstructie, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.TimmermansPechtold ...

Gew motie Pechtold over Nederlanders in buitenlandse gevangenissen (t.v.v. 32500 V, nr. 137) (#:-)
Gew motie Pechtold over Nederlanders in buitenlandse gevangenissen (t.v.v. 32500 V, nr. 137) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 146 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie-Thieme c.s. over de ecologische voetafdruk (#:-)
Motie-Thieme c.s. over de ecologische voetafdruk Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID THIEME C.S. ...

Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) (#:-)
Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 123 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie Pechtold over faciliteren van vertegenwoordigers (#:-)
Motie Pechtold over faciliteren van vertegenwoordigers Motie begroting financiën Nr. 138 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat Den Haag met het Internationaal Gerechtshof samen met New York de enige stad op de wereld is die vestigingsplaats is van een zelfstandig orgaan van de VN; constaterende, dat in Den Haag daarnaast vele andere prominente instellingen zetelen, zoals het Internationaal Strafhof, het Joegoslavië-tribunaal, Europol, Eurojust en de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), en dat Den Haag daarmee uniek is ten aanzien van de aanwezigheid van de diverse internationale gerechtshoven en tribunalen; overwegende, dat Nederland met Den Haag als internationale stad van vrede, veiligheid en recht de verantwoordelijkheid heeft om het voortouw te nemen als het gaat om de internationale dialoog die de internationale rechtsorde bevordert, te stimuleren; verzoekt de regering te allen tijde ambtelijke en politieke vertegenwoordigers die in Den Haag vanuit hun functie aanwezig dienen te zijn, zo goed mogelijk te faciliteren voor deze presentie, en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea (#:-)
Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie El Fassed c.s. over maatregelen tegen de invoer van illegaal gewonnen grondstoffen (#:-)
Motie El Fassed c.s. over maatregelen tegen de invoer van illegaal gewonnen grondstoffen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID EL FASSED C.S. ...

Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer (#:-)
Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie-El Fassed c.s. over het Shelter City Initiative (#:-)
Motie-El Fassed c.s. over het Shelter City Initiative Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID EL FASSED C.S. ...

Motie-Timmermans/Pechtold over gedragscode (#:-)
Motie-Timmermans/Pechtold over gedragscode Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN TIMMERMANS EN PECHTOLD Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat non-gouvernementele internationale organisaties (ngo's), inclusief sportkoepels en -bonden, een steeds grotere rol op het wereldtoneel spelen, waardoor het verschil met internationale organisaties minder duidelijk wordt; constaterende, dat het bij het vergroten van de invloed van ngo's, het vergroten van de verantwoordingsplicht van sommige ngo's, met name op het vlak van sport, onevenredig is achtergebleven; constaterende, dat de verplichting tot transparantie, rechtsstatelijkheid en openbare afrekenbaarheid wel van toepassing is op staten en de gevestigde internationale organisaties en eveneens dikwijls reeds van toepassing is op tal van ngo's die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking; van mening, dat deze verplichting tot transparantie, rechtsstatelijkheid en openbare afrekenbaarheid in toenemende mate ook voor ngo's zou moeten gelden; verzoekt de regering het initiatief te nemen in EU- en/of VN-verband om te komen tot een gedragscode inzake de wijze waarop ngo's, inclusief sportkoepels en -bonden intern en extern verantwoording afleggen, zodat zij gaan voldoen aan gerechtvaardigde eisen van transparantie, rechtsstatelijkheid en openbare afrekenbaarheid, en gaat over tot de orde van de dag.TimmermansPechtold ...

Motie Van der Staaij c.s. over substantieel blijven investeren in (beroeps)onderwijs (#:-)
Motie Van der Staaij c.s. over substantieel blijven investeren in (beroeps)onderwijs Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...