Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

33 resultaten

Motie-Voordewind over een robuust duurzaamheidshoofdstuk (#:-)
Motie-Voordewind over een robuust duurzaamheidshoofdstuk Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de EU in onderhandeling is met India over een vrijhandelsverdrag en dat zij voornemens is, een duurzaamheidshoofdstuk op te nemen waarin duurzame ontwikkeling en fundamentele arbeidsrechten centraal staan; constaterende, dat India heeft aangegeven, geen behoefte te hebben aan een dergelijk hoofdstuk en dat de onderhandelingen hierover daarom niet erg ver gevorderd zijn; overwegende, dat het ontbreken van een dergelijke paragraaf de bestaande grote sociale ongelijkheid en milieuproblemen in India sterk dreigt te vergroten; van mening, dat het ontbreken van een dergelijk hoofdstuk onwenselijk zou zijn daar het duurzaamheidhoofdstukken in andere EU handelsoverkomsten zou ondermijnen; overwegende, dat de 250 miljoen zogenaamde Dalits nog altijd massaal gediscrimineerd en uitgebuit worden en dat India het grootste aantal werkende kinderen ter wereld kent; verzoekt de regering zich in Europees verband sterk te maken voor een robuust duurzaamheidhoofdstuk, waar o.a. ingezet wordt op het terugdringen van kinderarbeid, het verbeteren van de positie van Dalits, de beschikbaarheid van medicijnen voor hiv/aids en een geschillenbeslechtingmechanisme, en geen genoegen te nemen met een sterk afgezwakt compromis, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Motie-Kortenoeven c.s. over boycotten van de Iraanse centrale bank (#:-)
Motie-Kortenoeven c.s. over boycotten van de Iraanse centrale bank Motie begroting financiën Nr. 211 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN C.S. ...

Motie Voordewind over handhaven van de norm van minimaal 0,7% bnp (#:-)
Motie Voordewind over handhaven van de norm van minimaal 0,7% bnp Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in 1970 binnen de VN is afgesproken 0,7% van het bnp aan officiële ontwikkelingshulp uit te geven en dat de Europese lidstaten in 2002 hebben aangegeven zich aan deze verplichting te houden; overwegende, dat Nederland als handelsnatie een groot belang heeft bij stabiele wereldverhoudingen, open internationale betrekkingen en een stevige ontwikkeling van arme landen; verzoekt de regering de norm van minimaal 0,7% van het bnp te handhaven en geen uitgaven uit ODA te doen, die volgens de internationale norm niet meegeteld mogen worden, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Motie-Voordewind c.s. over verbieden van IHH Nederland (#:-)
Motie-Voordewind c.s. over verbieden van IHH Nederland Motie begroting financiën Nr. 177 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) (#:-)
Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 122 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk (#:-)
Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie Voordewind over stapsgewijs invoeren van de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking (#:-)
Motie Voordewind over stapsgewijs invoeren van de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering in snel tempo forse bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking wenst door te voeren;van mening, dat in lijn met behoorlijk bestuur en respect voor afspraken met partners (zowel gouvernementeel als niet-gouvernementeel) het zou getuigen van onbetrouwbaarheid en onbehoorlijk bestuur als lopende meerjarige programma's in één klap zouden moeten stoppen; verzoekt de regering de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking in de komende periode stapsgewijs en met oplopende bedragen in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Motie-Voordewind over een Palestijnse interim-regering met Hamas (#:-)
Motie-Voordewind over een Palestijnse interim-regering met Hamas Motie begroting financiën Nr. 178 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de terroristische organisatie Hamas een overeenkomst heeft gesloten met Fatah met het oog op de vorming van een interim-regering; overwegende, dat Hamas de vernietiging van de staat Israël nastreeft en dat in dit kader nog altijd gericht burgerdoelen worden bestookt met raketten; van mening, dat een Palestijnse interim-regering waarvan de terroristische organisatie Hamas onderdeel uitmaakt een duurzame vrede met Israël onmogelijk maakt; verzoekt de regering geen betrekkingen te onderhouden met een toekomstige Palestijnse interim-regering waarvan Hamas onderdeel uitmaakt zolang deze organisatie Israël niet erkent, het geweld niet afzweert alsmede eerder afgesloten akkoorden niet eerbiedigt en binnen de EU steun te verwerven voor dit standpunt, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Motie Voordewind c.s. over vroegtijdige juridische bijstand (#:-)
Motie Voordewind c.s. over vroegtijdige juridische bijstand Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie-Voordewind/Irrgang over de zaak-Victoire Ingabire (#:-)
Motie-Voordewind/Irrgang over de zaak-Victoire Ingabire Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN IRRGANG Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er een inval is gedaan in het huis van de familie Ingabire op verzoek van de Rwandese regering op basis van het VN-verdrag antiterrorisme; constaterende, dat het VN-verdrag anti-terrorisme alleen van toepassing is indien er geen sprake is van een politiek proces;overwegende, dat volgens artikel 6 EVRM geen juridische medewerking verleend mag worden aan staten waar geen sprake is van een eerlijk proces; verzoekt de regering voordat ingewonnen informatie over de zaak Victoire Ingabire wordt afgegeven aan de Rwandese regering, de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.VoordewindIrrgang ...

Motie-Voordewind c.s. over afbouw steun onderwijsprogramma's (#:-)
Motie-Voordewind c.s. over afbouw steun onderwijsprogramma's Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie Dijkhoff c.s. over het per 2011 verlagen van de directiesalarissen tot op of onder de dg-norm (#:-)
Motie Dijkhoff c.s. over het per 2011 verlagen van de directiesalarissen tot op of onder de dg-norm Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Motie Voordewind c.s. over uitbreiding van de zwarte lijst (#:-)
Motie Voordewind c.s. over uitbreiding van de zwarte lijst Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie-Thieme c.s. over de ecologische voetafdruk (#:-)
Motie-Thieme c.s. over de ecologische voetafdruk Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID THIEME C.S. ...

Gewijzigde motie Dikkers c.s. over de beloningsstructuur bij VN-instellingen (t.v.v. 32500 V, nr. 26) (#:-)
Gewijzigde motie Dikkers c.s. over de beloningsstructuur bij VN-instellingen (t.v.v. 32500 V, nr. 26) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 118 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIKKERS C.S. ...

Motie-Kortenoeven en Voordewind over intrekking van de landingsrechten van Iran Air (#:-)
Motie-Kortenoeven en Voordewind over intrekking van de landingsrechten van Iran Air Motie begroting financiën Nr. 212 MOTIE VAN DE LEDEN KORTENOEVEN EN VOORDEWIND Voorgesteld 14 september 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, gezien het rapport van 2 september 2011 van het International Atomic Energy Agency; constaterende, dat het regime van de Islamitische Republiek Iran doorgaat met illegale praktijken op het gebied van de verrijking van uranium en dat aan inspecteurs van het International Atomic Energy Agency geen volledige toegang wordt geboden tot nucleaire installaties; constaterende, dat het lraanse regime voortdurend oorlogszuchtige taal uitslaat, in het bijzonder richting de Verenigde Staten («de grote satan») en Israel («de kleine satan»); constaterende, dat het lraanse regime betrokken is bij internationaal terrorisme, in het bijzonder bij Hezbollah, Hamas en islamitische strijdgroepen in Irak; constaterende, dat de concrete aanwijzingen zich opstapelen dat het lraanse regime werkt aan de verwerving van kernwapens en ballistische overbrengingsmiddelen; overwegende, dat een nucleair Iran tegen elke prijs dient te worden voorkomen; overwegende, dat het risico toeneemt dat derde partijen hun toevlucht zoeken in het met militaire middelen vertragen of elimineren van het lraanse nucleaire programma; constaterende dat een verscherping van het sanctieregime tegen Iran aangewezen is; constaterende, dat het internationale sanctieregime tot dusverre niet geleid heeft tot stopzetting van de lraanse praktijken met betrekking tot uraniumverrijking en de verwerving van nucleaire wapens en overbrengingsmiddelen; constaterende, dat de Verenigde Staten op 23 juni 2011 de Iraanse nationale luchtvaartmaatschappij Iran Air hebben geïdentificeerd en op de zwarte lijst hebben geplaatst als een instrument van het Iraanse regime en van de Iraanse Revolutionaire Garde bij de proliferatie van nucleaire materialen en ballistische systemen; overwegende, dat Nederland ook unilateraal concrete en harde signalen naar het Iraanse regime moet afgeven; verzoekt de regering, de landingsrechten van Iran Air en van Iran Air Cargo in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dikkers c.s. over handhaven van 0,8% bnp voor ontwikkelingssamenwerking (#:-)
Motie Dikkers c.s. over handhaven van 0,8% bnp voor ontwikkelingssamenwerking Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID DIKKERS C.S. ...

Motie Voordewind over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (#:-)
Motie Voordewind over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de supermarktketen Albert Heijn ervoor kiest om in 2015 alle huismerkproducten duurzaam geproduceerd aan te bieden; overwegende, dat op producentenniveau convenanten en verbeterinitiatieven zijn afgesproken, maar dat ook aanbieders van producten hun verantwoordelijkheid moeten nemen; van mening, dat het duurzame initiatief van Albert Heijn waardering en bovendien navolging van andere supermarktketens verdient en dat via een convenant afspraken gemaakt kunnen worden over het aanbieden van producten die voldoen aan internationale arbeids-, mensen- en milieurechten en aan dierenwelzijn; van mening, dat de criteria voor duurzaam inkopen een prima ondergrens kunnen vormen voor een dergelijk convenant en dat bovendien jaarlijks gerapporteerd kan worden over de voortgang van verduurzaming van het aanbod bij supermarkten; van mening, dat de gehele keten, dus ook de primaire keten, essentieel is in verduurzaming en dat transparantie in markten en een eerlijke margeverdeling in de keten onderdeel moeten zijn van gesprekken over het convenant; verzoekt de regering in overleg met de in Nederland actieve supermarktketens te treden en in te zetten op een convenant, waarin wordt afgesproken dat in 2015 de aangeboden huismerkproducten duurzaam zijn geproduceerd, dat de criteria voor duurzaam inkopen als minimumnorm worden gehanteerd en dat via een jaarlijkse monitor wordt gerapporteerd over de voortgang, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Motie Voordewind over tegengaan van belastingontwijking (#:-)
Motie Voordewind over tegengaan van belastingontwijking Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het bedrijfsleven een prominentere rol zal spelen binnen internationale samenwerking;van mening, dat daarom ook marktverstorende elementen voor ontwikkelingslanden moeten worden weggenomen;verzoekt de regering alles in het werk te stellen, zowel nationaal als internationaal, om belastingontwijking van burgers en bedrijven tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) (#:-)
Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 123 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...