Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Motie-Ormel/Nicolai over prioriteiten ontwikkelingsbeleid (#:-)
Motie-Ormel/Nicolai over prioriteiten ontwikkelingsbeleid Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN NICOLAÏ Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat dit kabinet voedsel en water heeft benoemd als prioriteiten in het ontwikkelingsbeleid;constaterende, dat het WRR-rapport «Aan het buitenland gehecht» een pleidooi houdt voor de keuze van een aantal strategische thema's waarop Nederland onderscheidend kan zijn; overwegende, dat de komende bezuinigingen bij de posten moeten worden ingevuld aan de hand van duidelijke strategische beleidskeuzes;overwegende, dat met de inzet op voedsel en water gebruik kan worden gemaakt van Nederlandse kennis die in het buitenland kan worden ingezet; verzoekt de regering de bestaande deskundigheid bij de posten op het gebied van voedsel en water strategisch te coördineren en waar nodig uit te breiden, zodat Nederland op deze terreinen onderscheidend is, en gaat over tot de orde van de dag.OrmelNicolaï ...

Motie Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1325 te concretiseren (#:-)
Motie Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1325 te concretiseren Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. ...

Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) (#:-)
Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 122 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk (#:-)
Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie Ferrier c.s. over proactief uitvoeren van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad (#:-)
Motie Ferrier c.s. over proactief uitvoeren van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S. ...

Motie Dijkhoff c.s. over het per 2011 verlagen van de directiesalarissen tot op of onder de dg-norm (#:-)
Motie Dijkhoff c.s. over het per 2011 verlagen van de directiesalarissen tot op of onder de dg-norm Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Motie-Thieme c.s. over de ecologische voetafdruk (#:-)
Motie-Thieme c.s. over de ecologische voetafdruk Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID THIEME C.S. ...

Motie Ormel over de VN-Mensenrechtenraad (#:-)
Motie Ormel over de VN-Mensenrechtenraad Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID ORMEL Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de dood van Zahra Bahrami past in een breed beeld van een regime dat de mensenrechten met voeten treedt, ook ten aanzien van burgers met een andere dan de Iraanse nationaliteit; overwegende, dat Nederland en de internationale gemeenschap geen moment mogen laten passeren om de daden van het Iraanse regime te bespreken; van mening, dat de dagelijkse terechtstellingen in Iran zo spoedig mogelijk moeten stoppen;verzoekt de regering de talrijke executies in Iran aanhangig te maken in de VN-Mensenrechtenraad en de mogelijkheid te onderzoeken om de onderliggende materie voor te leggen aan het Internationaal Gerechtshof, en gaat over tot de orde van de dag.Ormel ...

Motie-Nicolai/Ormel over notitie grondstoffenzekerheid (#:-)
Motie-Nicolai/Ormel over notitie grondstoffenzekerheid Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN NICOLAÏ EN ORMEL Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kritieke mineralen, waaronder alle zeldzame aardmetalen, essentieel zijn voor onze innovatieve, duurzame industrie; overwegende, dat door de toegenomen vraag van opkomende economieën relatieve schaarste van deze grondstoffen sterk toeneemt;overwegende, dat schaarste van deze grondstoffen een destabiliserend effect kan hebben op de wereldeconomie en dat internationale afspraken hierover gewenst zijn; overwegende, dat China meer dan 90% van de zeldzame aardmetalen produceert en in het recente verleden dit als strategisch drukmiddel heeft gebruikt; overwegende, dat een aantal kritieke mineralen veelal op weinig duurzame wijze wordt gedolven in conflictgebieden en fragiele staten; verzoekt de regering voor de zomer van 2011 te komen met een notitie aangaande het integrale Nederlandse beleid ten aanzien van grondstoffenzekerheid, in het bijzonder met betrekking tot zeldzame aardmetalen, waarin wordt aangegeven: 1. hoe deze grondstoffenzekerheid zal worden bevorderd; 2. hoe een stabiel investeringsklimaat in de producerende landen zal worden bevorderd, met aandacht voor anticorruptie, duurzame extractie, versterking van het lokaal bestuur en transparantie van financiële stromen, mede met het oog op de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven; 3. tot welke bijstelling dit moet leiden wat betreft het nationaal en Europees buitenlandbeleid en het nationaal economisch beleid (met betrekking tot substitutie, diversificatie en recycling), en gaat over tot de orde van de dag.NicolaïOrmel ...

Motie-Ferrier/Dijkhoff over eisen aan gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties (#:-)
Motie-Ferrier/Dijkhoff over eisen aan gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties Motie begroting financiën Nr. 171 MOTIE VAN DE LEDEN FERRIER EN DIJKHOFF Voorgesteld 27 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat met het vertrek van de voorzitters van de raad van toezicht en de raad van bestuur een belangrijke eerste stap is gezet om een eind te maken aan de misstanden bij SNV; overwegende, dat de aangetoonde praktijken bij SNV de goede naam van het maatschappelijk middenveld hebben geschaad;van mening, dat voorkomen moet worden dat situaties als deze zich in de toekomst herhalen;verzoekt de regering aan alle gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties duidelijk te maken welke eisen aan hen worden gesteld op gebied van transparantie, goed bestuur en beloning en welke (financiële) sancties tegemoet kunnen worden gezien als deze regels niet worden nageleefd; verzoekt de regering, de Kamer hierover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.FerrierDijkhoff ...

Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) (#:-)
Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 123 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie Ferrier over coherentie in verband met duurzame ontwikkeling (#:-)
Motie Ferrier over coherentie in verband met duurzame ontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID FERRIER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de WRR in zijn rapport Minder pretentie, meer ambitie pleit voor een globaliseringagenda waarin hulp, coherentiebeleid en internationale publieke goederen integraal benaderd worden vanuit een visie op globale ontwikkeling; constaterende, dat Nederland in EU-verband, o.a. in de European Consensus on Development van mei 2005, is overeengekomen dat coherentie van beleid inhoudt dat elk beleid dat ontwikkelingslanden raakt (zoals handel, klimaat, veiligheid en migratie), bijdraagt aan duurzame ontwikkeling wereldwijd; overwegende, dat coherentie voor duurzame ontwikkeling bijdraagt aan de modernisering en effectiviteitsverhoging van armoedebestrijding;van mening, dat meer coherentie van beleid o.a. nodig is op de terreinen voedselzekerheid, watermanagement en biodiversiteit;overwegende, dat daadkracht van de hele regering nodig is om vooruitgang op dit gebied te boeken;verzoekt de regering vanuit een mondialiseringsvisie coherentie voor duurzame ontwikkeling in praktijk vorm te geven en de Kamer jaarlijks een overzicht van projecten te sturen waarin coherentie actief wordt ingezet, Ferrier ...

Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea (#:-)
Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Gew. motie Ferrier/Dikkers over coherentie in verband met duurzame ontwikkeling (t.v.v. 32500 V, nr. 35) (#:-)
Gew. motie Ferrier/Dikkers over coherentie in verband met duurzame ontwikkeling (t.v.v. 32500 V, nr. 35) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 121 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN FERRIER EN DIKKERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35 Voorgesteld 16 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de WRR in zijn rapport Minder pretentie, meer ambitie pleit voor een globaliseringagenda waarin hulp, coherentiebeleid en internationale publieke goederen integraal benaderd worden vanuit een visie op globale ontwikkeling; constaterende, dat Nederland in EU-verband, o.a. in de European Consensus on Development van mei 2005, is overeengekomen dat coherentie van beleid inhoudt dat elk beleid dat ontwikkelingslanden raakt (zoals handel, klimaat, veiligheid en migratie), bijdraagt aan duurzame ontwikkeling wereldwijd; overwegende, dat coherentie voor duurzame ontwikkeling bijdraagt aan de modernisering en effectiviteitsverhoging van armoedebestrijding;van mening, dat meer coherentie van beleid o.a. nodig is op de terreinen voedselzekerheid, watermanagement, biodiversiteit en handel; overwegende, dat daadkracht van de hele regering nodig is om vooruitgang op dit gebied te boeken;verzoekt de regering vanuit een mondialiseringsvisie coherentie voor duurzame ontwikkeling in praktijk vorm te geven, de Kamer op korte termijn daarover te informeren, en vervolgens de Kamer jaarlijks een overzicht te sturen van projecten waarin coherentie actief wordt ingezet, en inzicht te geven in de gemaakte belangenafweging, en gaat over tot de orde van de dag.FerrierDikkers ...

Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer (#:-)
Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie Dijkhoff en Ferrier over ontkoppeling van hiv/aids-beleid en SRGR-beleid (#:-)
Motie Dijkhoff en Ferrier over ontkoppeling van hiv/aids-beleid en SRGR-beleid Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN FERRIER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat hiv/aids vooral in veel ontwikkelingslanden dramatische vormen heeft aangenomen;constaterende, dat hiv/aids vooral in ontwikkelingslanden ernstige sociale gevolgen heeft omdat veel kinderen hun ouders kwijtraken aan deze ziekte; constaterende, dat hiv/aids vooral in ontwikkelingslanden ernstige economische gevolgen heeft omdat de ziekte vooral jonge mensen treft die in de bloei van hun leven zijn en die de economische motor van hun land vormen; constaterende, dat tot voor kort de bestrijding van hiv/aids als beleidsprioriteit onlosmakelijk verbonden was met de bevordering van SRGR; constaterende, dat in international verband deze koppeling onverminderd gebruikelijk is en gehanteerd door de voornaamste organisaties actief op dit gebied; herinnerend aan de motie-Koenders/Terpstra van december 2002 die leidde tot een verhoging van het budget voor de bestrijding van (onder meer) hiv/aids; verzoekt de regering de ontkoppeling van het beleid op het gebied hiv/aids van het beleid omtrent SRGR die in de basisbrief ontwikkelingsamenwerking wordt verricht weer ongedaan te maken en beide gekoppeld als beleidsprioriteit te hanteren, en gaat over tot de orde van de dag.DijkhoffFerrier ...

Motie Ferrier over ontwikkelen van een duurzame lokale economie (#:-)
Motie Ferrier over ontwikkelen van een duurzame lokale economie Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID FERRIER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat zelfredzaamheid van ontwikkelingslanden een belangrijk uitgangspunt vormt voor de moderniseringsagenda van dit kabinet; overwegende, dat naast (ecologische) veiligheid en conflictpreventie, beheer, herstel en behoud van ecosystemen en biodiversiteit waaronder bossen, essentiële voorwaarden zijn voor een in die landen gewenste duurzame ontwikkeling; van mening, dat in de benodigde heroriëntatie van het gehele ontwikkelingsbeleid het bijdragen aan duurzame ontwikkeling een veel belangrijker plek en beoordelingscriterium moet worden; verzoekt de regering in haar voorstellen gericht op modernisering van het ontwikkelingsbeleid meer aandacht en ruimte te geven aan het belang van ecologische veiligheid en ecosysteembeheer en behoud; verzoekt de regering bij het ontwikkelen van een duurzame lokale economie in ontwikkelingslanden specifieke op duurzaamheid gerichte kennis en ervaring van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen te brengen en waar mogelijk nieuwe pilots te starten en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.Ferrier ...

Motie-Ormel c.s. over berechten van piraten (#:-)
Motie-Ormel c.s. over berechten van piraten Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID ORMEL C.S. ...