Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

101 resultaten

Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur (#:-)
Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur Motie begroting financiën Nr. 170 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN C.S. ...

Motie Dijkhoff en Dikkers over niet langer verdubbelen van donaties bij inzamelingsacties (#:-)
Motie Dijkhoff en Dikkers over niet langer verdubbelen van donaties bij inzamelingsacties Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN DIKKERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het bij inzamelingsacties voor noodhulp gebruik is dat de nationale overheid de in het land opgebrachte donaties verdubbelt (of anderszins vermenigvuldigt); constaterende, dat daarbij ook door andere dan de nationale overheid gedoneerde belastinggelden worden meegeteld als basis voor een dergelijke verdubbeling (of anderszins vermenigvuldiging); van mening, dat het verdubbelen (of anderszins vermenigvuldigen) neerkomt op het stapelen van belastinggeld op belastinggeld;van mening, dat dergelijke stapelingen hoe dan ook geen recht doen aan het karakter van dergelijke publieksacties en het risico brengen de geefbereidheid te ondermijnen; spreekt uit, dat de nationale overheid in het vervolg niet langer gedoneerde belastinggelden meetelt als basis voor een verdubbeling (of anderszins vermenigvuldiging) bij dergelijke publieksacties en deze enkel baseert op door personen en bedrijven gedoneerde middelen, en gaat over tot de orde van de dag.DijkhoffDikkers ...

Motie-Voordewind over een robuust duurzaamheidshoofdstuk (#:-)
Motie-Voordewind over een robuust duurzaamheidshoofdstuk Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de EU in onderhandeling is met India over een vrijhandelsverdrag en dat zij voornemens is, een duurzaamheidshoofdstuk op te nemen waarin duurzame ontwikkeling en fundamentele arbeidsrechten centraal staan; constaterende, dat India heeft aangegeven, geen behoefte te hebben aan een dergelijk hoofdstuk en dat de onderhandelingen hierover daarom niet erg ver gevorderd zijn; overwegende, dat het ontbreken van een dergelijke paragraaf de bestaande grote sociale ongelijkheid en milieuproblemen in India sterk dreigt te vergroten; van mening, dat het ontbreken van een dergelijk hoofdstuk onwenselijk zou zijn daar het duurzaamheidhoofdstukken in andere EU handelsoverkomsten zou ondermijnen; overwegende, dat de 250 miljoen zogenaamde Dalits nog altijd massaal gediscrimineerd en uitgebuit worden en dat India het grootste aantal werkende kinderen ter wereld kent; verzoekt de regering zich in Europees verband sterk te maken voor een robuust duurzaamheidhoofdstuk, waar o.a. ingezet wordt op het terugdringen van kinderarbeid, het verbeteren van de positie van Dalits, de beschikbaarheid van medicijnen voor hiv/aids en een geschillenbeslechtingmechanisme, en geen genoegen te nemen met een sterk afgezwakt compromis, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Motie Pechtold c.s. over adequate juridisch bijstand (#:-)
Motie Pechtold c.s. over adequate juridisch bijstand Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S. ...

Motie-Driessen over stoppen subsidie aan ICCO (#:-)
Motie-Driessen over stoppen subsidie aan ICCO Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering alle subsidies aan ICCO te stoppen indien ICCO nog meer asielzoekers naar Nederland haalt,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-El Fassed over uitbreiding EU-Handboek (#:-)
Motie-El Fassed over uitbreiding EU-Handboek Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID EL FASSED Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat nieuwe media en technologieën ongekende mogelijkheden bieden voor mensenrechtenactivisten, maar ook voor de onderdrukking daarvan; constaterende, dat het aantal landen waar media worden gecensureerd en internetgebruikers worden bestraft in 2010 sterk is toegenomen; constaterende, dat Nederlandse ambassades mensenrechtenverdedigers wereldwijd ondersteuning bieden aan de hand van het EU-handboek voor mensenrechtenverdedigers; verzoekt de regering zich in te zetten het EU-handboek voor mensenrechtenverdedigers uit te breiden met specifieke richtlijnen en informatie over nieuwe media, technologieën en internet, en gaat over tot de orde van de dag.El Fassed ...

Motie-Kortenoeven c.s. over boycotten van de Iraanse centrale bank (#:-)
Motie-Kortenoeven c.s. over boycotten van de Iraanse centrale bank Motie begroting financiën Nr. 211 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN C.S. ...

Motie Voordewind over handhaven van de norm van minimaal 0,7% bnp (#:-)
Motie Voordewind over handhaven van de norm van minimaal 0,7% bnp Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in 1970 binnen de VN is afgesproken 0,7% van het bnp aan officiële ontwikkelingshulp uit te geven en dat de Europese lidstaten in 2002 hebben aangegeven zich aan deze verplichting te houden; overwegende, dat Nederland als handelsnatie een groot belang heeft bij stabiele wereldverhoudingen, open internationale betrekkingen en een stevige ontwikkeling van arme landen; verzoekt de regering de norm van minimaal 0,7% van het bnp te handhaven en geen uitgaven uit ODA te doen, die volgens de internationale norm niet meegeteld mogen worden, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Motie-Ormel/Nicolai over prioriteiten ontwikkelingsbeleid (#:-)
Motie-Ormel/Nicolai over prioriteiten ontwikkelingsbeleid Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN NICOLAÏ Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat dit kabinet voedsel en water heeft benoemd als prioriteiten in het ontwikkelingsbeleid;constaterende, dat het WRR-rapport «Aan het buitenland gehecht» een pleidooi houdt voor de keuze van een aantal strategische thema's waarop Nederland onderscheidend kan zijn; overwegende, dat de komende bezuinigingen bij de posten moeten worden ingevuld aan de hand van duidelijke strategische beleidskeuzes;overwegende, dat met de inzet op voedsel en water gebruik kan worden gemaakt van Nederlandse kennis die in het buitenland kan worden ingezet; verzoekt de regering de bestaande deskundigheid bij de posten op het gebied van voedsel en water strategisch te coördineren en waar nodig uit te breiden, zodat Nederland op deze terreinen onderscheidend is, en gaat over tot de orde van de dag.OrmelNicolaï ...

Motie Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1325 te concretiseren (#:-)
Motie Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1325 te concretiseren Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. ...

Gew. motie Kortenoeven over intrekking van de landingsrechten van Iran Air (t.v.v. 32500-V-212) (#:-)
Gew. motie Kortenoeven over intrekking van de landingsrechten van Iran Air (t.v.v. 32500-V-212) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 214 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 212 Voorgesteld 15 september 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, gezien het rapport van 2 september 2011 van het International Atomic Energy Agency; constaterende, dat het regime van de Islamitische Republiek Iran doorgaat met illegale praktijken op het gebied van de verrijking van uranium en dat aan inspecteurs van het International Atomic Energy Agency geen volledige toegang wordt geboden tot nucleaire installaties; constaterende, dat het lraanse regime voortdurend oorlogszuchtige taal uitslaat, in het bijzonder richting de Verenigde Staten («de grote satan») en Israel («de kleine satan»); constaterende, dat het lraanse regime betrokken is bij internationaal terrorisme, in het bijzonder bij Hezbollah, Hamas en islamitische strijdgroepen in Irak; constaterende, dat de concrete aanwijzingen zich opstapelen dat het lraanse regime werkt aan de verwerving van kernwapens en ballistische overbrengingsmiddelen; overwegende, dat een nucleair Iran tegen elke prijs dient te worden voorkomen; overwegende, dat het risico toeneemt dat derde partijen hun toevlucht zoeken in het met militaire middelen vertragen of elimineren van het lraanse nucleaire programma; constaterende dat een verscherping van het sanctieregime tegen Iran aangewezen is; constaterende, dat het internationale sanctieregime tot dusverre niet geleid heeft tot stopzetting van de lraanse praktijken met betrekking tot uraniumverrijking en de verwerving van nucleaire wapens en overbrengingsmiddelen; constaterende, dat de Verenigde Staten op 23 juni 2011 de Iraanse nationale luchtvaartmaatschappij Iran Air hebben geïdentificeerd en op de zwarte lijst hebben geplaatst als een instrument van het Iraanse regime en van de Iraanse Revolutionaire Garde bij de proliferatie van nucleaire materialen en ballistische systemen; overwegende, dat Nederland ook unilateraal concrete en harde signalen naar het Iraanse regime moet afgeven; verzoekt de regering, de landingsrechten van Iran Air en van Iran Air Cargo in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie-Voordewind c.s. over verbieden van IHH Nederland (#:-)
Motie-Voordewind c.s. over verbieden van IHH Nederland Motie begroting financiën Nr. 177 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) (#:-)
Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 122 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Gewijzigde motie-Dijkhoff over haalbare doelstellingen (t.v.v. 32500-V-172) (#:-)
Gewijzigde motie-Dijkhoff over haalbare doelstellingen (t.v.v. 32500-V-172) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 180 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 172 Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de ontwikkelingsorganisatie SNV verantwoordelijk is voor het nakomen van haar verplichtingen zoals voortvloeiend uit de subsidieovereenkomst en de Algemene wet bestuursrecht; constaterende, dat de staatssecretaris de subsidie kan intrekken of wijzigen indien de subsidieontvanger haar verplichtingen niet, niet geheel dan wel niet tijdig nakomt; verzoekt de regering hetzij via overleg met de subsidieontvanger SNV hetzij met gebruikmaking van mogelijke juridische middelen, te komen tot herziene, haalbare doelstellingen voor de resterende periode van de huidige subsidieovereenkomst met daarbij passende substantieel lagere subsidiebedragen dan momenteel voorzien, en gaat over tot de orde van de dag.Dijkhoff ...

Motie Pechtold over Nederlanders in buitenlandse gevangenissen (#:-)
Motie Pechtold over Nederlanders in buitenlandse gevangenissen Motie begroting financiën Nr. 137 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat ruim 2000 Nederlanders in buitenlandse gevangenissen zitten;overwegende, dat systematisch inzicht nodig is in de inspanningen van de Nederlandse regering ten behoeve van deze onderdanen;verzoekt de regering de Kamer voortaan te voorzien van een jaarlijkse rapportage waarin in ieder geval gegevens worden verstrekt over: – de gronden waarop zij gevangen zitten; – de landen waarin zij gevangen zitten; – de risico's voor een eerlijk proces en een menswaardige detentie; – de mate waarin aan hen consulaire en juridische bijstand is verleend en de resultaten die daarbij zijn bereikt; – de vraag of zij al onherroepelijk veroordeeld zijn of nog niet, en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Motie El Fassed over consulaire bijstand (#:-)
Motie El Fassed over consulaire bijstand Motie begroting financiën Nr. 140 MOTIE VAN HET LID EL FASSED Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat Iran stelselmatig weigert, Nederlanders die ook de Iraanse nationaliteit bezitten en in Iran zijn gedetineerd, toegang te verschaffen tot consulaire bijstand door de Nederlandse regering; constaterende, dat in het internationale recht een duidelijke trend waar te nemen is dat mensen met een dubbele nationaliteit, op basis van het principe van effective nationality, het recht op consulaire bijstand door de staat van hun effectieve of overheersende nationaliteit niet mag worden ontzegd; constaterende, dat Iran net als Nederland is aangesloten bij het Internationaal Gerechtshof;verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheid, procedures te starten tegen Iran bij het Internationaal Gerechtshof vanwege de ontzegging van het recht op Nederlandse consulaire bijstand aan de in Iran gedetineerde Nederlanders;verzoekt de regering tevens hierbij specifiek onderzoek te doen naar de kansen van een procedure over het recht op consulaire bijstand van de heer Al-Mansouri, aangezien zijn effective nationality relatief makkelijk te bewijzen is; verzoekt de regering voorts de uitkomsten van dit onderzoek binnen drie maanden naar de Kamer te sturen,en gaat over tot de orde van de dag.El Fassed ...

Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk (#:-)
Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie Ferrier c.s. over proactief uitvoeren van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad (#:-)
Motie Ferrier c.s. over proactief uitvoeren van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S. ...

Motie Dikkers over een jaarlijkse evaluatie van het coherentiebeleid (#:-)
Motie Dikkers over een jaarlijkse evaluatie van het coherentiebeleid Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID DIKKERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat Nederlands en Europees beleid op het gebied van onder andere handel, landbouw, energie, klimaat en migratie van groot belang is voor ontwikkelingslanden; overwegende, dat de Kamer een belangenafweging wil kunnen maken maar nu niet inzichtelijk heeft hoe het Nederlands en Europees beleid uitpakt voor ontwikkelingslanden; constaterende, dat het kabinet streeft naar een herziening van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, met als leidraad het WRR-rapport Minder pretentie, meer ambitie; constaterende, dat in het regeerakkoord staat dat coherentie van beleid een prioriteit is;constaterende, dat de WRR aanbeveelt om onafhankelijke evaluaties uit te laten voeren van het totale coherentiebeleid;verzoekt de regering om een jaarlijkse onafhankelijke evaluatie te laten uitvoeren van het totale coherentiebeleid, inclusief de door de Nederlandse regering en door de Europese Commissie gemaakte keuzes en hier deskundigen uit ontwikkelingslanden bij te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag.Dikkers ...

Gewijzigde motie Dikkers over terugdringen van de hulpafhankelijkheid (t.v.v. 32500 V, nr. 27) (#:-)
Gewijzigde motie Dikkers over terugdringen van de hulpafhankelijkheid (t.v.v. 32500 V, nr. 27) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 119 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIKKERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27 Voorgesteld 16 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat steun aan ontwikkelingslanden in de vorm van budgetsteun of sectorsteun een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van een land; overwegende, dat hulpafhankelijkheid moet worden vermeden of verholpen;overwegende, dat mensen in ontwikkelingslanden uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling;constaterende, dat een groot aantal hulpontvangende landen op dit moment een groot deel van hun begroting financieren met buitenlandse steun in de vorm van ontwikkelingshulp van enkele donoren; van mening, dat het wenselijk is dat hulp niet meer dan gemiddeld 25% van de begroting van het ontvangende land zou moeten mogen uitmaken; verzoekt de regering te onderzoeken hoe de hulpafhankelijkheid kan worden teruggebracht en verzoekt de regering om in internationaal verband aan te dringen op een maximering van het bedrag dat een ontwikkelingsland aan hulpgelden ontvangt, en gaat over tot de orde van de dag.Dikkers ...