Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

111 resultaten

Motie van het lid Hachchi c.s. over de introductie van een kiescollege BES (Dossier 33900)
Motie van het lid Hachchi c.s. over de introductie van een kiescollege BES Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 9 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. ...

Gew motie Cramer over een goedkoop alternatief voor registratie van familiesamenwoners (t.v.v. 31 930, nr. 70) (Dossier 31930)
Gew motie Cramer over een goedkoop alternatief voor registratie van familiesamenwoners (t.v.v. 31 930, nr. 70) Motie (gewijzigd/nader) belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 85GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID CRAMER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 70Voorgesteld 3 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor samenwonende mensen de eerste tariefgroep in de Successiewet geldt, wanneer er een bewijs van samenwonen overlegd kan worden, ofwel in de vorm van een geregistreerd partnerschap, ofwel via een samenlevingsovereenkomst;overwegende, dat een samenlevingsovereenkomst aanzienlijke kosten met zich mee brengt, maar dat een geregistreerd partnerschap een goedkoper alternatief is;overwegende, dat familiesamenwoners, zoals broers en zussen, alleen voor de samenlevingsovereenkomst in aanmerking komen en daarmee per definitie voor hoge kosten worden geplaatst;verzoekt de regering om familiesamenwoners een goedkoop registratie-alternatief te bieden waaruit blijkt dat er sprake is van een wederzijdse zorgplicht en gemeenschappelijke huishouding, waardoor tariefgroep 1 op hen van toepassing isen gaat over tot de orde van de dag.Cramer ...

Motie Tang over onmiddellijke werking van een samenlevingscontract (Dossier 31930)
Motie Tang over onmiddellijke werking van een samenlevingscontract Motie belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 73MOTIE VAN HET LID TANGVoorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap voor het successierecht onmiddellijk gelding heeft na het sluiten van het huwelijk of het tekenen van de partnerschapakte;overwegende, dat samenwonenden die een notarieel samenlevingscontract met zorgplicht sluiten, voor het successierecht een wachttijd hebben van zes maanden;van mening, dat een dergelijk onderscheid voor een wettelijke akte niet gerechtvaardigd is;verzoekt de regering om een samenlevingscontract met zorgplicht voor het successierecht eenzelfde onmiddellijke werking te geven,en gaat over tot de orde van de dag.Tang ...

Motie Koser Kaya c.s. over betrekken van de positie van alleenstaanden in het onderzoek van de belastingscommissie (Dossier 31930)
Motie Koser Kaya c.s. over betrekken van de positie van alleenstaanden in het onderzoek van de belastingscommissie Motie belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 74MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S.Voorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de samenlevingsvormen in de samenleving veranderen en dat hiermee rekening dient te worden gehouden;verzoekt de regering de positie van de alleenstaanden en andere moderne samenlevingsvormen expliciet mee te nemen in het onderzoek van de belastingcommissie onder voorzitterschap van prof. ...

Motie Tang en Omtzigt over een goedkope manier om een partnerschap aan te gaan (Dossier 31930)
Motie Tang en Omtzigt over een goedkope manier om een partnerschap aan te gaan Motie belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 72MOTIE VAN DE LEDEN TANG EN OMTZIGTVoorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er een groep samenwoners is die al jaren samenwoont zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of notariële akte, met wederzijdse zorgplicht;overwegende, dat er een helderder partnerbegrip ingevoerd wordt bij zowel de successiebelasting als de inkomstenbelasting;overwegende, dat mensen op een laagdrempelige manier een geregistreerd partnerschap moeten kunnen aangaan om hiermee publiekelijk te kiezen voor een partnerschap met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen;verzoekt de regering op korte termijn in contact te treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en een voorstel uit te werken voor een laagdrempelige, goedkope manier om een partnerschap aan te gaan en daar voldoende publiciteit aan te geven,en gaat over tot de orde van de dag.TangOmtzigt ...

Motie Cramer over een goedkoop alternatief voor registratie van familiesamenwoners (Dossier 31930)
Motie Cramer over een goedkoop alternatief voor registratie van familiesamenwoners Motie belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 70MOTIE VAN HET LID CRAMERVoorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor samenwonende mensen de eerste tariefgroep in de Successiewet geldt, wanneer er een bewijs van samenwonen overlegd kan worden, ofwel in de vorm van een geregistreerd partnerschap, ofwel via een samenlevingsovereenkomst;overwegende, dat het geregistreerd partnerschap aanzienlijke kosten met zich mee brengt, maar dat een samenlevingsovereenkomst een goedkoper alternatief is;overwegende, dat familiesamenwoners, zoals broers en zussen, alleen voor het geregistreerd partnerschap in aanmerking komen en daarmee per definitie voor hoge kosten worden geplaatst;verzoekt de regering om familiesamenwoners een goedkoop registratiealternatief te bieden, waaruit blijkt dat er sprake is van een wederzijdse zorgplicht en gemeenschappelijke huishouding, waardoor tariefgroep 1 op hen van toepassing is,en gaat over tot de orde van de dag.Cramer ...

Motie Omtzigt c.s. over een register voor toegelaten instellingen (Dossier 31930)
Motie Omtzigt c.s. over een register voor toegelaten instellingen Motie belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 69MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.Voorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat sportverenigingen, niet-commerciële buurt- en dorpshuizen, jeugdgroepen en andere maatschappelijke organisaties en verenigingen van onschatbare waarde zijn voor de samenleving;van mening, dat deze verenigingen en organisaties het verdienen dat de overheid hen faciliteert;constaterende, dat de door de regering in het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 voorgestelde faciliteiten voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) hiervoor zorgen;constaterende, dat mensen die vermogen nalaten of schenken aan voornoemde instellingen zekerheid moeten hebben over de vraag of hetgeen zij nalaten of schenken aan een dergelijke instelling niet met successierechten wordt getroffen;constaterende, dat deze zekerheid kan worden geboden door toegelaten instellingen in een register op te nemen;verzoekt de regering in overleg met het veld voor 1 maart 2010 voor een dergelijk register te zorgen en de Kamer hierover te informeren;en verzoekt de regering tevens met nadere voorstellen te komen ter ondersteuning en facilitering van SBBI’s,en gaat over tot de orde van de dag.OmtzigtCramerTang ...

Motie Cramer over onderzoek naar een voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling (Dossier 31930)
Motie Cramer over onderzoek naar een voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling Motie belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 71MOTIE VAN HET LID CRAMERVoorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat bij verkrijging van ondernemingsvermogen als gevolg van een nalatenschap het op basis van de bedrijfsopvolgingsregeling voorwaardelijk vrij te stellen gedeelte van dat vermogen wordt berekend over de waarde van het ondernemingsvermogen zonder aftrek van de met de verkrijging samenhangende overbedelingsschulden aan de andere erfgenamen;overwegende, dat bij die andere erfgenamen het met het ondernemingsvermogen samenhangende deel van hun onderbedelingsvorderingen normaal onderworpen is aan de heffing van erfbelasting, behoudens een faciliteit voor rentedragend uitstel;overwegende, dat in die situatie de bedrijfsopvolgingsregeling in onvoldoende mate uitwerkt overeenkomstig haar ratio, te weten het bevorderen van de continuïteit van ondernemingen, doordat het «indirecte» aandeel van de andere erfgenamen in het ondernemingsvermogen niet onder de regeling valt en de erfgenaam die het ondernemingsvermogen verkrijgt, een te hoge voorwaardelijke vrijstelling krijgt;overwegende, dat het voorgaande zich in het bijzonder voordoet in de «standaard»-situatie dat een partner overlijdt met achterlating van de andere partner en kinderen en de langstlevende partner krachtens, al dan niet wettelijke, verdeling het ondernemingsvermogen verkrijgt;verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om in de genoemde situatie de voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling te verlenen op het niveau van de nalatenschap, waarbij de andere erfgenamen ook voor hun deel van de onderbedelingsvorderingen dat samenhangt met het ondernemingsvermogen in de faciliteit delen, en gaat over tot de orde van de dag.Cramer ...

Motie van het lid Leijten over onderzoek naar de handelwijze van bestuurders bij een faillissement van een ziekenhuis (Dossier 33168)
Motie van het lid Leijten over onderzoek naar de handelwijze van bestuurders bij een faillissement van een ziekenhuis Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een faillissement van een ziekenhuis een grote impact heeft op de bereikbaarheid van zorg, de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening aan patiënten en de banen van personeel; constaterende dat bestuurders bij een faillissement bijna altijd vrijuit gaan, al dan niet met een riante vertrekbonus; verzoekt de regering om, bij een faillissement van een ziekenhuis altijd een onderzoek in te stellen naar de handelwijze van bestuurders en te beoordelen of de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins Slot over het CIBG in kennis stellen van substantiële statutenwijzigingen van ziekenhuizen (Dossier 33168)
Motie van het lid Bruins Slot over het CIBG in kennis stellen van substantiële statutenwijzigingen van ziekenhuizen Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de statuten van een ziekenhuis van groot belang zijn voor een zorgvuldige winstuitkering; constaterende dat de statuten van een ziekenhuis na toelating tot de Wet toelating zorginstellingen gewijzigd kunnen worden zonder kennisneming van het CIBG; verzoekt de regering, te regelen dat het CIBG voortaan ook kennis krijgt van substantiële statutenwijzigingen van ziekenhuizen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

officiële publicatie (Dossier 28996)
Wet buitenspeelruimte; Motie met verzoek om voorstellen voor de inrichting van een speelruimtefonds (voor speelruimten in een gemeente) Kamerstuk cultuur en recreatie jongeren recreatie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening zorg en gezondheid 28 996Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)nr. 9MOTIE VAN HET LID GERKENSVoorgesteld 1 november 2005De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat bij de reservering en inrichting van een speelruimte de financiën een doorslaggevende rol kunnen spelen;overwegende, dat niet alleen de ruimte, maar ook de kwaliteit bij de speelruimte van belang is;voorts overwegende, dat een speelruimtefonds een goede stimulering kan zijn voor het inrichten van speelruimte in een gemeente;verzoekt de regering te komen tot voorstelen voor de inrichting van een speelruimtefonds en hierover binnen een half jaar te rapporteren,en gaat over tot de orde van de dag.Gerkens ...

Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel (Dossier 35099-(R2114))
Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Motie van het lid Leijten over de functiewaardering gezondheidszorg (Dossier 33127)
Motie van het lid Leijten over de functiewaardering gezondheidszorg Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 48 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de huishoudelijke verzorging medewerkers geconfronteerd zijn met functie-uitholling en lagere inschaling in de functiewaardering gezondheidszorg (fwg); van mening dat bij de overheveling van de AWBZ-functie begeleiding niet eenzelfde uitholling van functies en lagere inschaling van de fwg mag plaatsvinden; verzoekt de regering, de gemeenten te informeren over de opbouw van de functiewaardering gezondheidszorg en hen te verzoeken, deze te respecteren bij het opdrachtgeverschap voor de nieuwe taak begeleiding, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de prestatie kortdurend verblijf (Dossier 33127)
Motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de prestatie kortdurend verblijf Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 51 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het accent van de zorg van kortdurend verblijf op verblijf ligt; constaterende dat het doel van kortdurend verblijf het overnemen is van permanent toezicht op de verzekerde ter ontlasting van de gebruikelijke zorger of mantelzorger; constaterende dat er een breed draagvlak is om voor de prestatie kortdurend verblijf een integraal tarief in te voeren; overwegende dat voor cliënten die recht hebben op de functie kort verblijf niet is vastgelegd dat zij een intramurale zorgbehoefte hebben, terwijl zij deze behoefte wel hebben; verzoekt de regering, de beleidsregel Indicatiestelling AWBZ aan te passen en voor de prestatie kortdurend verblijf een integraal tarief in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Wolbert over zintuiglijk gehandicapten (Dossier 33127)
Motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Wolbert over zintuiglijk gehandicapten Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN WOLBERT Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal zintuiglijk gehandicapten met specialistische begeleiding zodanig klein is dat het voor gemeenten lastig is om een goed aanbod te contracteren; constaterende dat het aanbod voor deze doelgroep door een beperkt aantal aanbieders, die regio-overstijgende en veelal landelijke functies vervullen, wordt aangeboden; overwegende dat ook op andere terreinen landelijke afspraken worden gemaakt voor specialistische begeleiding voor zintuiglijk gehandicapten, zo is er bijvoorbeeld in het onderwijs sprake van een aparte landelijke budgetbekostiging en wordt de doventolkvoorziening bij één zorgkantoor ondergebracht; verzoekt de regering, een beperkt aantal gemeenten de regie te geven rondom het opzetten, beheren en uitvoeren van specialistische begeleiding voor zintuiglijk gehandicapten voor het gehele land, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de modelverordening Wmo (Dossier 33127)
Motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de modelverordening Wmo Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 50 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat, wanneer in de zorgsituatie is vastgesteld dat enige ondoelmatigheid acceptabel is, dit niet noodzakelijkerwijs zal leiden tot verblijf; constaterende dat dit alleen wordt vastgesteld voor kinderen onder de 18 jaar; overwegende dat de cliënten automatisch onder de AWBZ en de daarbij horende zorgzwaartepakketten vallen wanneer zij 18 jaar worden; van mening dat deze ongelijkheid niet in het belang is van deze cliënten; verzoekt de regering, in overleg met de VNG in de modelverordening Wmo de begeleiding van cliënten waarvan is vastgesteld dat enige ondoelmatigheid acceptabel is, op te nemen en op een verantwoorde wijze te borgen, waarbij er voor deze cliënten geen verschil is van begeleiding onder de Wmo en de AWBZ, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Wiegman-van Meppelen Scheppink over recht doen aan de pluriformiteit van de samenleving (Dossier 33127)
Motie van de leden Van der Staaij en Wiegman-van Meppelen Scheppink over recht doen aan de pluriformiteit van de samenleving Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 4 van de Wmo bij het bepalen van voorzieningen rekening dient te houden met de persoonskenmerken en behoeften van de personen die voor ondersteuning in aanmerking komen; overwegende dat dit met zich brengt dat ook rekening moet worden gehouden met de wensen van de cliënten voor zorg die aansluit bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging, culturele achtergrond en hun eigen specifieke beperkingen en juist ook mogelijkheden; overwegende dat het bieden van keuzevrijheid voor aanbieders die in staat zijn hun ondersteuningsaanbod hierop af te stemmen ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bevorderen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen; verzoekt de regering daarom, de gemeenten, onder verwijzing naar de compensatieplicht, actief het belang onder de aandacht te brengen van het contracteren van een breed scala aan aanbieders, waaronder identiteitsgebonden aanbieders, zodat recht wordt gedaan aan de pluriformiteit van de samenleving; verzoekt de regering voorts, te bevorderen dat in de gemeentelijke verordeningen het belang van keuzevrijheid voor alle cliënten wordt verankerd, door het hanteren van flexibele instrumenten, zoals het persoonsvolgend budget, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over het aanhouden van het wetsvoorstel (Dossier 33127)
Motie van het lid Leijten over het aanhouden van het wetsvoorstel Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 46 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog geen helderheid is over het verdeelmodel van de over te hevelen middelen in het kader van de decentralisatie van begeleiding naar gemeenten; van mening dat het niet past bij de goede relatie tussen overheden om financiële consequenties van nieuwe taken niet te weten wanneer er beslist wordt over wettelijke veranderingen; verzoekt de regering, het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in het kader van de overheveling van begeleiding aan te houden totdat zij de financiële gevolgen voor individuele gemeenten kan presenteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Wolbert en Joldersma over cliënten met een complexe of specifieke begeleidingsbehoefte (Dossier 33127)
Motie van de leden Wolbert en Joldersma over cliënten met een complexe of specifieke begeleidingsbehoefte Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN WOLBERT EN JOLDERSMA Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de overheveling van de begeleiding ook cliënten betreft met een complexe en/of specifieke begeleidingsbehoefte; overwegende dat het voor deze cliënten wenselijk is externe expertise in te schakelen tijdens het «keukentafelgesprek» of bij het formuleren van de hulpvraag; verzoekt de regering, te bevorderen dat in de modelverordening van de VNG wordt opgenomen dat voor cliënten met een complexe of specifieke begeleidingsbehoefte externe expertise wordt ingezet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Ortega-Martijn over mensen met een WSW-indicatie (Dossier 33127)
Motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Ortega-Martijn over mensen met een WSW-indicatie Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat arbeid binnen de Wmo voorliggend wordt gemaakt aan dagbesteding; overwegende dat dagbesteding een positief effect heeft op het vergroten van de kans op werk voor mensen met een beperking die een arbeidsvermogen tot 80% hebben; overwegende dat dagbesteding tevens bijdraagt aan de ontplooiing van mensen met een WSW-indicatie; van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt en zich kunnen ontplooien in de samenleving; verzoekt de regering, om er alles aan te doen om de toegang tot dagbesteding te bewerkstellingen voor zowel mensen met een beperking die een arbeidsvermogen tot 80% hebben als voor mensen met een WSW-indicatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...