Zoeken


Soort
Status
Partij
PvdA 4193
CDA 3817
D66 3772
GL 3750
CU 2945
Meer...
VVD 2757
PVV 2163
SGP 1492
PvdD 1437
SP 544
DENK 476
50PLUS 382
BBB 287
FVD 186
Volt 129
BVNL 121
BIJ1 112
Fractie Den Haan 96
Lid-Haga 71
GrKÖ 70
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
PvdA 4193
CDA 3817
D66 3772
GL 3750
CU 2945
Meer...
VVD 2757
PVV 2163
SGP 1492
PvdD 1437
SP 544
DENK 476
50PLUS 382
BBB 287
FVD 186
Volt 129
BVNL 121
BIJ1 112
Fractie Den Haan 96
Lid-Haga 71
GrKÖ 70
Datum
Van:
Tot:

17138 resultaten

Motie van het lid Van Esch over de gronduitgifte voor blokkendozen bevriezen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Esch over de gronduitgifte voor blokkendozen bevriezen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende de motie-Amhaouch/Bruins (35 300 XIII, nr. 43) die de regering verzocht ongewenste verdozing af te remmen; constaterende dat de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving recent adviseerde om de gronduitgifte voor «blokkendozen» te bevriezen omdat anders de schade niet meer te herstellen is; van mening dat de schaarse bouwruimte in Nederland beter ingevuld kan worden dan met nog meer distributie- en datacentra; verzoekt de regering, conform het advies van de Rijksadviseur, de gronduitgifte voor deze blokkendozen te bevriezen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Eerdmans over geen sancties voor gemeenten die de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders niet halen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Eerdmans over geen sancties voor gemeenten die de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders niet halen Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID EERDMANS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland een woningtekort van ruim 300.000 woningen kent; constaterende dat gemeenten middels taakstellingen vanuit het Rijk worden gedwongen grote aantallen statushouders te huisvesten; constaterende dat deze taakstellingen voor veel gemeenten onhaalbaar blijken; constaterende dat gemeenten die taakstellingen niet halen, geconfronteerd kunnen worden met sancties, waaronder boetes en interventies van de provincie op kosten van de gemeente zelf; overwegende dat dergelijke sancties onder de huidige omstandigheden niet redelijk zijn; verzoekt de regering af te zien van sancties, waaronder boetes en interventies door de provincie, voor gemeenten die deze taakstellingen niet kunnen halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over studieschuld niet meer mee laten tellen bij hypotheekverstrekking (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over studieschuld niet meer mee laten tellen bij hypotheekverstrekking Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om studieschuld niet meer mee te laten tellen bij hypotheekverstrekking, door studieschuld uit te zonderen in de regeling hypothecair krediet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt over het opnemen van formele woningdoelstellingen in de begrotingswet (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Omtzigt over het opnemen van formele woningdoelstellingen in de begrotingswet Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de begroting geen formele doelstellingen bevat over het aantal te bouwen woningen; constaterende dat de regering in het debat over het Belastingplan wel heeft aangegeven dat er 80.000 woningen opgeleverd moeten worden in 2022, 90.000 in 2023 en 100.000 in 2024; verzoekt de regering deze doelstellingen per nota van wijziging in de begrotingswet/nota van toelichting op te nemen, samen met doelstellingen over het aantal betaalbare huur- en koopwoningen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bisschop over het percentage betaalbare woningen in de Woningbouwimpuls verhogen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Bisschop over het percentage betaalbare woningen in de Woningbouwimpuls verhogen Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er budget beschikbaar is voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls; constaterende dat in eerdere tranches vereist was dat minimaal 50% van de woningen uit een project betaalbare woningen zijn; overwegende dat het wenselijk is dat zo veel mogelijk woningen die mede door de Woningbouwimpuls gerealiseerd worden betaalbaar zijn, zodat groepen zoals jongeren en starters beter toegang krijgen tot de woningmarkt; verzoekt de regering het percentage van 50% in de vierde tranche te verhogen, bijvoorbeeld naar 60%, zodat meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden met ondersteuning vanuit de Woningbouwimpuls, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bromet en Van der Plas over onderzoeken hoe de rijksoverheid meer biologische producten kan afnemen (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Bromet en Van der Plas over onderzoeken hoe de rijksoverheid meer biologische producten kan afnemen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het aandeel biologische landbouw, nu ongeveer 4% van het areaal, nog ver achterblijft bij de Europese doelstellingen van 25% in 2030; overwegende dat de rijksoverheid een grote afnemer van voedsel is en kan bijdragen aan het vergroten van het aandeel biologische landbouw; verzoekt de regering om te onderzoeken op welke wijze de rijksoverheid de afname van biologische producten van Nederlandse boeren en tuinders kan vergroten en daarbij onder andere te kijken naar de aanbestedingseisen, en de Kamer hierover voor 1 maart 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt over bepalen hoeveel starters gemeenten moeten huisvesten (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Omtzigt over bepalen hoeveel starters gemeenten moeten huisvesten Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te bepalen hoeveel starters elke gemeente moet huisvesten de komende jaren en dat op dezelfde manier dwingend op te gaan leggen aan gemeentes zoals gedaan wordt met andere groepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van de leden Den Haan en Van Baarle over aandacht voor mensen met dementie bij de planvorming van ouderenhuisvesting (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Den Haan en Van Baarle over aandacht voor mensen met dementie bij de planvorming van ouderenhuisvesting Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er op dit moment 300.000 mensen zijn met dementie en dat dit aantal stijgt naar meer dan een half miljoen in 2040; constaterende dat mensen gemiddeld acht jaar met dementie leven, waarvan de eerste zes jaar thuis; constaterende dat mensen met dementie alleen thuis kunnen (blijven) wonen als er passende zorg en voorzieningen in de buurt zijn; verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat gemeenten bij de planvorming van ouderenhuisvesting specifieke aandacht geven aan mensen met dementie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Eerdmans over het loslaten van de afspraak om in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij gemaakt te hebben (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Eerdmans over het loslaten van de afspraak om in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij gemaakt te hebben Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID EERDMANS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Nationale Rekenkamer vorig jaar zeer kritisch oordeelde over het Programma Aardgasvrije Wijken en stelde dat hierbij verwachtingen werden gewekt die niet waargemaakt konden worden; constaterende dat nu ook het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het doel van 1,5 miljoen aardgasvrij gemaakte woningen in 2030 uit het Klimaatakkoord niet gehaald gaat worden; constaterende dat deze conclusies in lijn zijn met de teleurstellende resultaten en mislukte pilots in het kader van de proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken; verzoekt de regering de afspraak uit het Klimaatakkoord om in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij gemaakt te hebben los te laten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van de leden Simons en Van Baarle over een juridische definitie van "(antizwart) racisme" of "islamofobie" (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Simons en Van Baarle over een juridische definitie van "(antizwart) racisme" of "islamofobie" Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN VAN BAARLE Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen juridische definitie van «(antizwart) racisme» of «islamofobie» bestaat en de juridische definitie van «discriminatie» geen recht doet aan het structurele karakter van racisme in al haar vormen; overwegende dat antidiscriminatiewetgeving en het strafrecht daarom tekortschieten bij de bestrijding van discriminatie; verzoekt de regering om, samen met juristen, ervaringsdeskundigen en andere experts, tot een juridische definitie te komen die betrekking heeft op het structurele karakter van deze vormen van onderdrukking; verzoekt de regering tevens met een voorstel naar de Kamer te komen om deze juridische definitie te verwerken in antidiscriminatiewetgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle over de wegingsfactor voor studieschuld op leencapaciteit met 0,1 procentpunt verlagen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle over de wegingsfactor voor studieschuld op leencapaciteit met 0,1 procentpunt verlagen Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat de rente op studieleningen op 0% moet blijven; verzoekt de regering om de wegingsfactor voor studieschuld op leencapaciteit met 0,1 procentpunt te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koerhuis over in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls de gemiddelde koopprijs niet hoger laten zijn dan de NHG-grens (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Koerhuis over in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls de gemiddelde koopprijs niet hoger laten zijn dan de NHG-grens Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel dure koopwoningen worden gebouwd; overwegende dat er niet met landelijke subsidies veel dure koopwoningen horen te worden gebouwd; verzoekt de regering om in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls als voorwaarde te laten opnemen dat de gemiddelde koopprijs niet hoger mag zijn dan de NHG-grens, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ARIB C.S. ...

Motie van de leden Koerhuis en Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Koerhuis en Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN BOULAKJAR Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het woningtekort in Nederland groot is; overwegende dat we op korte termijn hiervoor moeten inzetten op flexwoningen en transformaties om snel en goedkoop woningen te bouwen; constaterende dat de regering binnenkort het nieuwe programma versnellen woningbouw opstart voor het verkorten van procedures rondom woningbouwprojecten voor flexwoningen; constaterende dat transformaties dit jaar achterlopen; verzoekt de regering om transformaties te laten aansluiten in het nieuwe programma versnellen woningbouw, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grinwis en Geurts over voorrang voor mensen met maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel bij het verlenen van een huisvestingsvergunning (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Grinwis en Geurts over voorrang voor mensen met maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel bij het verlenen van een huisvestingsvergunning Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN GEURTS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat artikel 14 van de Huisvestingswet gemeenten de mogelijkheid geeft om bij het toewijzen van een sociale huurwoning voorrang te geven aan mensen met een maatschappelijke binding aan een kern in een gemeente met meerdere woonkernen; overwegende dat wijken en stadsdelen in steden vaak meer inwoners kennen dan een dergelijke woonkern en mensen vaak ook een sterke maatschappelijke binding hebben met de wijk of het stadsdeel waar ze wonen, maar dat artikel 14 van de Huisvestingswet geen ruimte biedt om mensen met een maatschappelijke binding aan de wijk of het stadsdeel voorrang te verlenen; verzoekt de regering te onderzoeken of het van toegevoegde waarde is gemeenten de mogelijkheid te bieden om bij het verlenen van een huisvestingsvergunning ook voorrang te kunnen geven aan mensen met een maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel, en gaat over tot de orde van de dag. ...