Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Motie van het lid Beckerman over afzien van een extra huuropslag voor energielabels (#:-)
Motie van het lid Beckerman over afzien van een extra huuropslag voor energielabels Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 63 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering van plan is een puntenopslag in het nieuwe woningwaarderingsstelsel voor hoge energielabels in te voeren; overwegende dat dit leidt tot het onwenselijke beeld dat voor nieuwe appartementen met label A++ (de nieuwbouweis) alleen kleine woningen (55m2 en kleiner) onder het puntentotaal van 187 punten zullen blijven; constaterende dat een duurzame woning de norm moet zijn; verzoekt de regering in haar besluit af te zien van een extra huuropslag voor energielabels, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid El Abassi over bij de evaluatie van de Wet betaalbare huur meenemen of de aanbevelingen van de Woonbond bijdragen aan een gezondere huurmarkt (#:-)
Motie van het lid El Abassi over bij de evaluatie van de Wet betaalbare huur meenemen of de aanbevelingen van de Woonbond bijdragen aan een gezondere huurmarkt Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 68 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet betaalbare huur tot doel heeft woekerhuren te voorkomen en de betaalbaarheid van huren te verbeteren; constaterende dat de Woonbond, als vertegenwoordiger van huurders, gedeeltelijk positief is over het wetsvoorstel, maar ook ruimte ziet voor verbeteringen; overwegende dat de aanbevelingen van de Woonbond bijdragen aan een gezonde huurmarkt, waarbij huurprijzen meer in overeenstemming zijn met de kwaliteit van woningen, en waarbij huurverhogingen beter aansluiten bij de financiële mogelijkheden van huurders; verzoekt de regering om bij de evaluatie van de Wet betaalbare huur mee te nemen of de aanbevelingen van de Woonbond kunnen bijdragen aan een gezondere huurmarkt die meer in balans is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over in het Belastingplan 2025 het belastingtarief voor institutionele beleggers verlagen door de tarieven in de overdrachtsbelasting budgetneutraal aan te passen (#:-)
Motie van het lid Grinwis c.s. over in het Belastingplan 2025 het belastingtarief voor institutionele beleggers verlagen door de tarieven in de overdrachtsbelasting budgetneutraal aan te passen Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 65 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over bezien of de indexatie van de WWS-tabel adequaat is en inzicht verschaffen in de neveneffecten van een aanpassing van deze tabel (#:-)
Motie van het lid Grinwis c.s. over bezien of de indexatie van de WWS-tabel adequaat is en inzicht verschaffen in de neveneffecten van een aanpassing van deze tabel Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 64 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Motie van het lid Beckerman over bij uitponding woningen middels een opkoopfonds behouden voor de verhuur (#:-)
Motie van het lid Beckerman over bij uitponding woningen middels een opkoopfonds behouden voor de verhuur Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 62 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een reëel risico bestaat op uitpondingen; overwegende dat er een goed volkshuisvestelijk alternatief moet zijn; verzoekt de regering bij uitpondingen middels een opkoopfonds gericht woningen te behouden voor de verhuur en te laten verhuren door woningcorporaties en woningcoöperaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Madlener over het woningwaarderingsstelsel indien nodig zo aanpassen dat regionale verschillen in woningwaarde en huurprijzen voldoende waarborg bieden voor een redelijk rendement op investeringen (#:-)
Motie van het lid Madlener over het woningwaarderingsstelsel indien nodig zo aanpassen dat regionale verschillen in woningwaarde en huurprijzen voldoende waarborg bieden voor een redelijk rendement op investeringen Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 66 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel verhuurders van woningen welke onder het woningwaarderingsstelsel tussen 146 en 186 punten vallen, hun woningen dreigen te zullen verkopen vanwege te lage rendementen; overwegende dat er grote lokale verschillen zijn in woningprijzen, draagkracht bij huurders en redelijke huurprijzen; verzoekt de regering het woningwaarderingsstelsel te monitoren en indien nodig zodanig aan te passen dat regionale verschillen in woningwaarde en huurprijzen voldoende waarborg bieden voor een redelijk rendement op investeringen en zodoende het aantal huurwoningen in deze huurcategorie op peil blijft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Welzijn over het extra bezien van stimuleringen met punten die leiden tot het verkrijgen van meer betaalbare woningen voor middenhuurders (#:-)
Motie van het lid Welzijn over het extra bezien van stimuleringen met punten die leiden tot het verkrijgen van meer betaalbare woningen voor middenhuurders Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 70 MOTIE VAN HET LID WELZIJN Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet betaalbare huur gericht is op de bescherming van middenhuurders die als gevolg van ongezonde schaarste problemen ervaren; constaterende dat de oplossing ligt in het verkrijgen van meer huurwoningen die voor hen betaalbaar zijn via nieuwbouw, optoppen, splitsen et cetera; constaterende dat dit zeer forse investeringen vraagt; verzoekt de regering de volgende stimuleringen extra te bezien zolang er sprake is van een statistisch woningtekort van meer dan 2%, waarbij het gaat om de nieuwbouwopslag van 10% voor woningen met een startbouw tot 1 januari 2028: in de WWS 1 extra punt voor label A en 2 extra punten voor label B, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid El Abassi over beleid ontwikkelen om onredelijk hoge inkomenseisen in de vrije huursector aan banden te leggen (#:-)
Motie van het lid El Abassi over beleid ontwikkelen om onredelijk hoge inkomenseisen in de vrije huursector aan banden te leggen Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 67 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de vrije huursector vaak te hoge inkomenseisen worden gesteld door zowel particuliere verhuurders als woningcorporaties, waarbij niet zelden een inkomenseis van viermaal de huurprijs geldt; overwegende dat dergelijke exorbitante inkomenseisen maken dat een aanzienlijk deel van het huursegment onbetaalbaar is voor alleenstaanden, starters en gezinnen uit de lagere inkomensklassen; verzoekt de regering om beleid te ontwikkelen dat onredelijk hoge inkomenseisen in de vrije huursector aan banden legt en deze meer in lijn brengt met de financiële realiteit van de gemiddelde Nederlander, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid El Abassi over in samenspraak met woningcorporaties criteria vaststellen voor de verkoop van huurwoningen (#:-)
Motie van het lid El Abassi over in samenspraak met woningcorporaties criteria vaststellen voor de verkoop van huurwoningen Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 69 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Raad van State aangeeft dat de invoering van de Wet betaalbare huur het risico met zich meebrengt dat verhuurders massaal overgaan tot de verkoop van hun huurwoningen; overwegende dat het behoud van een omvangrijk en divers aanbod van huurwoningen cruciaal is voor het welzijn van de huurmarkt; overwegende dat woningcorporaties een substantieel deel van de huurwoningenvoorraad beheren; verzoekt de regering om in samenspraak met woningcorporaties duidelijke en stringente criteria vast te stellen voor de verkoop van huurwoningen, waarbij verkoop enkel onder strikte voorwaarden en met gedegen motivering plaatsvindt; verzoekt de regering tevens om de Kamer over deze afspraken te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Paternotte en Brekelmans over opties voor een Nederlandse Foreign Agents Registration Act uitwerken (Dossier 36280)
Motie van de leden Paternotte en Brekelmans over opties voor een Nederlandse Foreign Agents Registration Act uitwerken Motie recht strafrecht Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BREKELMANS Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren digitale en fysieke politieke spionage een omvangrijk probleem is; constaterende dat er onvoldoende zicht is op welke belangenbehartigers van buitenlandse mogendheden in Nederland actief zijn en welke activiteiten zij hier verrichten; overwegende dat landen als Australië en de Verenigde Staten om die reden een vorm van een Foreign Agents Registration Act kennen, waarbij deze in het geval van de VS belangenbehartigers van buitenlandse mogendheden verplicht zich te registreren en periodiek openbaar te maken wat hun relatie is met de buitenlandse mogendheid, welke activiteiten zij verrichten en welke financiële compensatie zij daarvoor krijgen, waarbij het niet nakomen van die plicht kan leiden tot vijf jaar celstraf; verzoekt de regering de opties voor een Nederlandse Foreign Agents Registration Act (FARA) uit te werken en aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Faber-van de Klashorst over het verbieden van de Islamitische Stichting Nederland (Dossier 36280)
Motie van het lid Faber-van de Klashorst over het verbieden van de Islamitische Stichting Nederland Motie recht strafrecht Nr. 12 MOTIE VAN HET LID FABER – VAN DER KLASHORST Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: • spionage voor Nederland verstrekkende gevolgen kan hebben waaronder het uitoefenen van invloed op onze rechtstaat of de inrichting daarvan; • de door de Minister genoemde diaspora spionage daar een van is; • de imams van de Islamitische Stichting Nederland hun salaris, instructies en vrijdagpreken ontvangen vanuit het Turkse Ministerie van Religieuze Zaken, Diyanet; • de Turkse autoriteit via de Islamitische Stichting Nederland invloed probeert uit te oefenen op onze democratische rechtsstaat en de inrichting daarvan; verzoekt de Minister de Islamitische Stichting Nederland te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties (Dossier 36377)
Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties Motie bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN KATHMANN EN MUTLUER Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 16 mei 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij het ontoegankelijk maken van materiaal van seksueel misbruik van kinderen zelfregulering en de bestuursrechtelijke aanpak in elkaars verlengde komen te liggen; van mening dat als het niet lukt om na een melding materiaal op vrijwillige basis ontoegankelijk te maken, de bestuursrechtelijke aanpak zo snel als mogelijk moet worden ingezet; van mening dat er daarom in de afstemming tussen Offlimits en de ATKM geen organisatorische hindernissen mogen zijn; verzoekt de regering om binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet te onderzoeken of en in hoeverre het feit dat er sprake is van twee organisaties belemmerend werkt voor het snel ontoegankelijk maken en die belemmeringen dan weg te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Six Dijkstra over onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak van het aanbieden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal en deepfakes kan worden geïmplementeerd of geïntensiveerd (Dossier 36377)
Motie van het lid Six Dijkstra over onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak van het aanbieden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal en deepfakes kan worden geïmplementeerd of geïntensiveerd Motie bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 17 MOTIE VAN HET LID SIX DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 16 mei 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde bestuursrechtelijke aanpak hoofdzakelijk hosting- en communicatiediensten verantwoordelijk houdt voor het ontoegankelijk maken van online kinderpornografisch materiaal; overwegende dat het vernietigen van dit materiaal preferabel is boven het ontoegankelijk maken via bijvoorbeeld DNS-blokkades, die vaak niet effectief zijn; overwegende dat Nederland uitstekende cyberaanvalscapaciteiten heeft bij onder meer de politie, de I&V-diensten en Defensie; verzoekt de regering te onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak geïmplementeerd of geïntensiveerd kan worden, waarbij websites en platforms die kinderpornografisch materiaal aanbieden gehackt, gesaboteerd en volledig ontmanteld worden; verzoekt de regering in dit onderzoek ook een soortgelijke aanpak jegens terroristisch materiaal en deepfakes mee te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren (Dossier 36377)
Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren Motie bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 15 MOTIE VAN HET LID MICHON-DERKZEN Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 16 mei 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat online kindermisbruik een van de meest verwoestende vormen van criminaliteit is, die krachtig bestreden moet worden; constaterende dat online kindermisbruik een grensoverschrijdende vorm van criminaliteit is en dat een effectieve aanpak per definitie een grensoverschrijdend karakter heeft; overwegende dat zowel de opsporingsinstanties als de ATKM effectiever en intensiever moeten samenwerken met partners in andere landen, waaronder het delen van relevante gegevens en het uitwisselen van best practices zoals de monitor van de TU Delft; verzoekt het kabinet zo spoedig mogelijk, parallel aan de instelling van een EU-centrum ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik, met een integraal plan te komen om de samenwerking met andere landen te intensiveren en daarbij in te zetten op het maken van nadere afspraken over gegevensuitwisseling, en gaat over tot de orde van de dag. ...