Zoeken


Soort
Partij
PvdA 4255
CDA 3890
D66 3851
GL 3798
CU 3009
Meer...
VVD 2815
PVV 2193
SGP 1522
PvdD 1472
SP 558
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
PvdA 4255
CDA 3890
D66 3851
GL 3798
CU 3009
Meer...
VVD 2815
PVV 2193
SGP 1522
PvdD 1472
SP 558
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

17539 resultaten

Motie van het lid Van Raan over geen nieuwe of bredere snelwegen aanleggen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Raan over geen nieuwe of bredere snelwegen aanleggen Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat dit kabinet voornemens is ondanks de klimaat-, biodiversiteits-, stikstof- en gezondheidscrisis de komende jaren miljarden te besteden aan nieuwe (snel)wegen; verzoekt de regering geen nieuwe of bredere snelwegen aan te leggen en waar mogelijk het vrijkomende geld te investeren zodat het openbaar vervoer in de stedelijke omgeving aantrekkelijker wordt dan de auto, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geurts over lichte elektrische voertuigen uit categorie 1b alleen toestaan op de openbare weg als de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Geurts over lichte elektrische voertuigen uit categorie 1b alleen toestaan op de openbare weg als de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2019 aangaf dat mede door druk vanuit de Tweede Kamer veiligheid ondergeschikt is gemaakt aan de wens tot innovatie in het wegverkeer; overwegende dat de SWOV aangeeft dat er nog weinig bekend is over de veiligheid van lichte elektrische voertuigen; overwegende dat Nederland de ambitie heeft om het aantal verkeersslachtoffers flink te verlagen; verzoekt de regering om de lichte elektrische voertuigen uit categorie 1b, zoals e-steps, alleen toe te staan op de openbare weg als onafhankelijke experts aangeven dat volstrekt helder is dat de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd en de voertuigveiligheid kan worden gegarandeerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh over concrete extra stappen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh over concrete extra stappen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN BOUCHALLIKH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Staatssecretaris de Kamer in het eerste kwartaal van 2022 zal informeren over de monitoring en modellering van de ultrafijnstofconcentraties; overwegende dat de Gezondheidsraad stelt dat het, gezien de steeds sterkere aanwijzingen dat ultrafijnstof de gezondheid kan schaden, niet nodig is om te wachten met het treffen van (extra) maatregelen; verzoekt de regering de Kamer voor het einde van 2022 te informeren over welke concrete extra stappen er worden genomen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de potentiële kosten van het toewerken naar een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid inmiddels in kaart zijn gebracht naar aanleiding van de motie-De Groot/Bromet (35 570-XII, nr. 77); overwegende dat het hanteren van een dubbele doelstelling naast kosten ook besparingen en baten kan opleveren op het gebied van verminderd onderhoud, de biodiversiteit en de waterkwaliteit, gelet ook op de verschillende wettelijke kaders; van mening dat een compleet beeld van deze baten en besparingen nodig is om een gewogen beslissing te kunnen nemen over budgetten; verzoekt de regering om aan de hand van een aantal concrete voorbeeldprojecten een onafhankelijke analyse uit te laten voeren naar de mogelijke besparingen, baten en kosten die een dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid met zich meebrengt op verschillende beleidsterreinen voor alle overheden, uitgedrukt in monetaire waarde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Alkaya over betere monitoring van het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Alkaya over betere monitoring van het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er verspreid over heel Nederland buslijnen geschrapt worden; van mening dat dorpen en regio's buiten de grote steden ook goed bereikbaar moeten blijven met het openbaar vervoer, en dat de coronacrisis dit niet nadelig mag beïnvloeden; overwegende dat er veel geld beschikbaar wordt gesteld voor de beschikbaarheidsvergoeding; verzoekt de regering het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer beter te monitoren en de Kamer te informeren over de hoeveelheid door corona uitgevallen buslijnen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over een innameplicht voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over een innameplicht voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van de leden Alkaya en De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Alkaya en De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat bereikbaarheid in de regio meer investeringen verdient; verzoekt de regering af te zien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd en dat geld te besteden aan bereikbaarheid in de regio, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Madlener over bij het investeren in woningbouw rekening houden met weginfrastructuur (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Madlener over bij het investeren in woningbouw rekening houden met weginfrastructuur Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is om tot 1 miljoen woningen bij te bouwen; constaterende dat in veel nieuwe wijken amper parkeerplaatsen aangelegd zijn; overwegende dat goede infrastructuur noodzakelijk is om gebruik te maken van deze woningen; van mening dat goede infrastructuur bijdraagt aan de marktwaarde van nieuwbouwwoningen en daarmee aan de economie; verzoekt de regering bij het investeren in woningbouw nadrukkelijk rekening te houden met de weginfrastructuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over afstemming van de normering van waterkwaliteit in grensgebieden met de ons omringende landen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over afstemming van de normering van waterkwaliteit in grensgebieden met de ons omringende landen Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Duitsland en België voor KRW- en niet-KRW-waterlichamen in grensgebieden soepelere normen hanteren dan Nederland; verzoekt de regering de normering van de waterkwaliteit in Nederland te vergelijken met die in Duitsland en België; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de normering in grensgebieden afgestemd wordt op de normering in omliggende landen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peter de Groot over de Kamer informeren over de overwegingen in geval van een volledige of gedeeltelijke afsluiting van wegen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot over de Kamer informeren over de overwegingen in geval van een volledige of gedeeltelijke afsluiting van wegen Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat afgelopen september de A12 in de richting van Den Haag tussen Utrecht en Nieuwerburg volledig werd afgesloten voor negen dagen; constaterende dat deze afsluiting voor ernstige verkeershinder heeft gezorgd; constaterende dat Rijkswaterstaat een korte, aaneengesloten afsluiting van de snelweg als noodzakelijk achtte om relatief meer werk te kunnen verzetten en de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers te kunnen blijven garanderen; overwegende dat er bij wegwerkzaamheden keuzes moeten worden gemaakt tussen volledige of gedeeltelijke afsluitingen; overwegende dat de keuze van volledige of gedeeltelijke afsluiting gebaseerd dient te worden op verschillende factoren zoals verkeersveiligheid, veiligheid van wegwerkers, verschil in kosten tussen gedeeltelijke en gehele afsluiting, hinder voor de omgeving, verwachting in vertraging van weggebruikers, druk op onderliggend wegennet, verlies van bedrijfsactiviteiten door afsluiting, in de buurt zijnde andere wegwerkzaamheden en mogelijkheid voor alternatief vervoer of routes; verzoekt de regering de Kamer te informeren hoe een goede afweging en keuze wordt gemaakt tussen een volledige of gedeeltelijke afsluiting, waarbij niet alleen de uiterst belangrijke onderdelen, uitvoeringskosten of de veiligheid van wegwerkers worden meegenomen maar ook de bovenstaande overwegingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over tijdens de komende triënnale van ICAO voorstellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Raan over tijdens de komende triënnale van ICAO voorstellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet in haar Luchtvaartnota aangeeft dat geen sprake meer kan zijn van ongeclausuleerde groei; constaterende dat ICAO ongeclausuleerde groei van de luchtvaart sinds 1944 expliciet in haar statuten heeft en al het beleid toetst aan deze doelstelling; verzoekt de regering bij de komende triënnale van ICAO voor te stellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen en in de voorbereiding daarvoor actief bij andere landen steun te zoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van de leden De Hoop en Bromet over adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden De Hoop en Bromet over adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN DE HOOP EN BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de provincie Limburg wegens haar ligging relatief kwetsbaar is voor hoogwater; van mening dat woningen in kwetsbare gebieden beter bestand moeten zijn tegen wateroverlast en dat huishoudens hier ook ondersteund in moeten worden; verzoekt de regering om in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater gericht in te zetten op adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld door middel van bewustwordingscampagnes en subsidieregelingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh over mogelijke vormen van compensatie uitwerken voor Lelystad Airport (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh over mogelijke vormen van compensatie uitwerken voor Lelystad Airport Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat, mocht Lelystad Airport niet geopend worden, het rechtvaardig is dat de regio op een bepaalde manier wordt gecompenseerd, bij voorkeur door op alternatieve wijze de regio beter bereikbaar te maken; verzoekt de regering mogelijke vormen van compensatie uit te werken; verzoekt de regering bij het uitwerken hiervan het bredewelvaartsbegrip toe te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van het lid Alkaya over geld vrijmaken voor infrastructuur en dit dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Alkaya over geld vrijmaken voor infrastructuur en dit dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering meer geld vrij te maken voor de instandhouding van infrastructuur en dit te dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Alkaya en Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Alkaya en Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN BOUCHALLIKH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat omwonenden en medewerkers van Schiphol worden blootgesteld aan schadelijke concentraties van ultrafijnstof; van mening dat luchthavens hoofdverantwoordelijk zijn voor een veilige werkplek en medeverantwoordelijk voor een veilige en gezonde leefomgeving; van mening dat de ambitie om pas in 2030 duurzaam te taxiën onnodig laat is; verzoekt de regering om zich tot het uiterste in te spannen om duurzaam taxiën zo veel mogelijk te versnellen, zodat dit eerder dan 2030 is gerealiseerd; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop over voorbereidingen treffen om een tracébesluit Lelylijn zo snel mogelijk uit te voeren (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop over voorbereidingen treffen om een tracébesluit Lelylijn zo snel mogelijk uit te voeren Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een Deltaplan Noord-Nederland ligt om woningbouw te combineren met nieuwe spoorlijnen; constaterende dat er brede steun is in de Kamer voor een Lelylijn, ook bij de formerende partijen; verzoekt de regering om de nodige voorbereidingen te treffen zodat een tracébesluit tot aanleg van de Lelylijn zo snel mogelijk uitgevoerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail (t.v.v. 35925-XII-42) (Dossier 35925-XII)
Gewijzigde motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail (t.v.v. 35925-XII-42) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 57 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN BOULAKJAR TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 42 Voorgesteld 9 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de afgelopen periode treinverkeer op belangrijke trajecten op het hoofdrailnet constaterende dat in de afgelopen periode treinverkeer op belangrijke trajecten op het hoofdrailnet moest worden stilgelegd vanwege een personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail; overwegende dat het van groot belang is dat de treinreizigers zo min mogelijk gedupeerd worden door de structurele problemen van het personeelstekort; overwegende dat het van belang is dat snel duidelijk wordt hoe het bestaande personeel meer behouden kan blijven; verzoekt de regering om in samenwerking met alle vervoerders ervoor te zorgen dat treinreizigers zo min mogelijk de dupe worden van het personeelstekort bij ProRail door te bezien hoe treinuitval zo veel mogelijk kan worden voorkomen, en de Kamer voor het commissiedebat Spoor te informeren welke opties hiervoor zijn; verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek naar het structurele probleem rond het personeelstekort bij ProRail zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...