Zoeken


Soort
Partij
PvdA 4255
CDA 3890
D66 3851
GL 3798
CU 3009
Meer...
VVD 2815
PVV 2193
SGP 1522
PvdD 1472
SP 558
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
PvdA 4255
CDA 3890
D66 3851
GL 3798
CU 3009
Meer...
VVD 2815
PVV 2193
SGP 1522
PvdD 1472
SP 558
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

17539 resultaten

Motie van het lid Beckerman c.s. over in gesprek gaan met het Instituut Asbestslachtoffers (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Beckerman c.s. over in gesprek gaan met het Instituut Asbestslachtoffers Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Madlener over een overzicht in het MIRT opnemen van de top tien N-wegen met de meeste ongevallen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Madlener over een overzicht in het MIRT opnemen van de top tien N-wegen met de meeste ongevallen Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel N-wegen relatief onveilig zijn; van mening dat er in het MIRT naast de fileproblematiek nadrukkelijk aandacht moet zijn voor verkeersveiligheid; verzoekt de regering een overzicht in het MIRT op te nemen van de top tien N-wegen waar de meeste ongevallen plaatsvinden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Madlener en Wilders over het voldoende ophogen van het budget voor waterveiligheid (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Madlener en Wilders over het voldoende ophogen van het budget voor waterveiligheid Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN MADLENER EN WILDERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het huidige budget voor waterveiligheid de komende jaren tekortschiet; spreekt uit dat waterveiligheid in Limburg en de rest van Nederland de hoogste prioriteit verdient en dat het beschikbare budget voor waterveiligheid door een volgend kabinet voldoende moet worden opgehoogd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geurts over de reguliere procedure om een Nederlands rijbewijs te krijgen ook voor kenniswerkers uit landen buiten Europa laten gelden (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Geurts over de reguliere procedure om een Nederlands rijbewijs te krijgen ook voor kenniswerkers uit landen buiten Europa laten gelden Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mensen uit landen buiten Europa hun buitenlandse rijbewijs alleen kunnen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs als Nederland met het land van afkomst, na een zorgvuldige beoordeling van het buitenlandse rijbewijsstelsel door de RDW, een overeenkomst heeft afgesloten; overwegende dat met het oog op de verkeersveiligheid een onverklaarbare uitzondering geldt voor kenniswerkers, inclusief hun inwonende gezinsleden, uit landen waar Nederland geen overeenkomst mee heeft afgesloten; overwegende dat Nederland het enige land in Europa is dat deze uitzondering kent en Nederlandse rijinstructeurs al langere tijd melden dat ze in de praktijk zien dat een groot deel van deze kenniswerkers totaal niet kan autorijden; verzoekt de regering deze uitzondering op te heffen, zodat kenniswerkers uit landen buiten Europa waar Nederland geen overeenkomst mee heeft afgesloten gewoon de reguliere procedure moeten volgen om een Nederlands rijbewijs te kunnen krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over asbestlocaties inventariseren om tot uitvoering van een saneringsplan te komen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Beckerman c.s. over asbestlocaties inventariseren om tot uitvoering van een saneringsplan te komen Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Van Esch over in de voorlichting over houtstook de focus leggen op ontmoediging (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Esch over in de voorlichting over houtstook de focus leggen op ontmoediging Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een run is op haardhout sinds de gasprijzen zijn gestegen; constaterende dat de voorlichting over houtstook momenteel vooral bestaat uit houtstooktips; overwegende dat houtstook niet duurzaam is en gepaard gaat met luchtvervuiling en gezondheidsschade; verzoekt de regering om de focus in de voorlichting over houtstook te leggen op ontmoediging in plaats van stooktips, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Geurts en Hagen over een helmplicht voor snorfietsers per 1 juli 2022 (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Geurts en Hagen over een helmplicht voor snorfietsers per 1 juli 2022 Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Tweede Kamer als sinds 2019 via meerdere moties heeft gepleit voor een snelle invoering van de helmplicht voor snorfietsers in verband met de verkeersveiligheid, maar er nu toch weer uitstel wordt bepleit door de Minister; verzoekt de regering de helmplicht voor snorfietsers niet uit te stellen en 1 juli 2022 in te laten gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hagen over het actief tegengaan van misleidende informatie op textiel en kledingproducten (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Hagen over het actief tegengaan van misleidende informatie op textiel en kledingproducten Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de consument uit moet kunnen gaan van feitelijke claims, zodat een eerlijke keuze gemaakt kan worden in de aanschaf van een (kleding)product; overwegende dat het Europees beleid, dat tot uiting komt in de Textielverordening en in horizontale wetgeving, momenteel de consument niet voldoende beschermt tegen inaccurate en/of misleidende informatie op of over textiel; overwegende dat misleidende claims de transitie naar een circulaire textielketen ondermijnen; constaterende dat een handelspraktijk misleidend is indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie; verzoekt de regering te onderzoeken hoe via het aanscherpen van nationale en Europese productregelgeving (bijvoorbeeld via het Europese wetgevingsinitiatief duurzame producten en circulaire-economieactieplan) misleidende informatie op textiel en kledingproducten actief kan worden tegengegaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Amhaouch en Minhas over lik-op-stukbeleid voor veelplegers in het openbaar vervoer (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Amhaouch en Minhas over lik-op-stukbeleid voor veelplegers in het openbaar vervoer Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN MINHAS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal agressie-incidenten richting ov-personeel het afgelopen jaar wederom is gestegen; overwegende dat het ov-personeel het wettelijke recht heeft op een veilige werkomgeving; overwegende dat er in 2015 een sociaal veiligheidsakkoord is gesloten; verzoekt de regering te onderzoeken of en op welke wijze persoonsgegevens van reizigers die zich misdragen in het openbaar vervoer, makkelijker kunnen worden gedeeld tussen ov-bedrijven, en de Kamer te informeren over hoe de regering dit wil bevorderen; verzoekt de regering tevens in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid de vervoerders, het Openbaar Ministerie en de politie het lik-op-stukbeleid voor veelplegers op basis van de ZSM-aanpak – zorgvuldig, snel en op maat – te evalueren en de uitkomsten van deze evaluatie zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Hagen en Sneller over het opzetten van een met privacywaarborgen omkleed gedeeld informatiesysteem inzake milieucriminaliteit (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Hagen en Sneller over het opzetten van een met privacywaarborgen omkleed gedeeld informatiesysteem inzake milieucriminaliteit Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN HAGEN EN SNELLER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de datakwaliteit in informatiesystemen (zoals Inspectieview) betreffende milieucriminaliteit tekortschiet, zowel als het gaat om toezicht door inspecties zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als strafrechtelijke handhaving door politie en justitie; overwegende dat correcte informatievoorziening noodzakelijk is voor het effectief uitoefenen van toezicht en het garanderen van aansluiting op de strafrechtketen, zoals door verschillende rapporten in 2021 is bevestigd; overwegende dat tientallen teams binnen het OM, politie, justitie en handhavingsdiensten zich bezighouden met milieucriminaliteit, maar deze niet centraal worden aangestuurd; overwegende dat huidige verbeteringen in de informatievoorziening zich voornamelijk richten op de ILT en omgevingsdiensten en niet zozeer op de informatiedeling tussen de verschillende instanties; verzoekt de regering om een met privacywaarborgen omkleed gedeeld informatiesysteem op te zetten waarvan alle bestuurlijke en strafrechtelijke diensten die betrokken zijn bij opsporing en handhaving van milieucriminaliteit gebruik kunnen maken, zodat de handhaving van het milieurecht en de slagvaardigheid en effectiviteit van VTH-taken worden verhoogd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bromet over geen lozingsvergunningen die langer lopen dan 2027 (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bromet over geen lozingsvergunningen die langer lopen dan 2027 Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater sterk lijdt onder het legaal en vergund lozen van schadelijke stoffen, met gevolgen voor de natuur en ons drinkwater; constaterende dat met de nu vastgestelde maatregelen de doelstellingen uit de KRW niet worden gehaald en dat minder lozingen van schadelijke stoffen nodig is; verzoekt de Minister om samen met provincies en andere vergunningverleners geen lozingsvergunningen meer te verlenen die langer lopen dan 2027 en lozingen na 2027 alleen te vergunnen als de waterkwaliteit ruim aan de normen voldoet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bromet over het vasthouden van CO2 in veenweidegebieden (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bromet over het vasthouden van CO2 in veenweidegebieden Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met verhoging van de waterstanden het veenweidegebied een grote bijdrage kan leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde; overwegende dat de Kamer en het Klimaatakkoord hier eerder toe hebben besloten, maar dat dit nog vrijwel nergens is gerealiseerd; overwegende dat de doelen voor 2030 uit het Klimaatakkoord in het geval van de veenweidegebieden nog geen uitzicht bieden op de langere termijn; verzoekt de regering om te inventariseren hoe we tussen 2030 en 2040 meer CO2 in veenweidegebieden kunnen vasthouden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT C.S. ...

Motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN BOUCHALLIKH EN VAN ESCH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er vanuit algemene middelen een afdracht van 213 miljoen euro aan de Europese Unie wordt betaald voor niet-gerecycled plastic afval; overwegende dat niet de burger maar de vervuiler voor deze kosten zou moeten opdraaien door invoering van een belasting op virgin plastic, die tevens leidt tot meer gebruik van gerecyclede materialen en structurele investeringen in recycling; constaterende dat CE Delft heeft geconstateerd dat een belasting op polymeren de makkelijkste manier is om een belasting op virgin plastic vorm te geven; verzoekt het kabinet om samen met de Staatssecretaris van Financiën een belasting op polymeren uit te werken, hierbij rekening te houden met mogelijke weglekeffecten en in te voeren per 1 januari 2023, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over forensisch accountantsonderzoek naar alle stikstofdepositieberekeningen in de periode 2014 tot en met 2020 rondom Lelystad Airport (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Raan over forensisch accountantsonderzoek naar alle stikstofdepositieberekeningen in de periode 2014 tot en met 2020 rondom Lelystad Airport Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: – de rekenmethodiek voor de stikstofdepositie voor luchtvaart eenduidig vastligt; – dat hierbij voor bronkenmerken is uitgegaan van de waarden die het RIVM toepast; – dat het RIVM in de berekeningen in alle jaren een warmte-inhoud van 0 MW heeft toegepast; – maar dat in de geactualiseerde PAS-meldingen voor Lelystad Airport van 2018 en 2019 opeens is gerekend met 43 MW, waardoor de maximale depositietoename onder de 1 mol/ha/jaar bleef en er minder stikstofruimte hoefde te worden afgeboekt; – dat dit de schijn heeft van een dubbele stikstofboekhouding; verzoekt de regering forensisch accountantsonderzoek te laten uitvoeren naar alle stikstofdepositieberekeningen in de periode 2014 tot en met 2020 rondom Lelystad Airport, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over natuurherstel in het Westerscheldegebied realiseren door buitendijkse maatregelen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over natuurherstel in het Westerscheldegebied realiseren door buitendijkse maatregelen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering in het ontwerp Nationaal Water Programma op te nemen dat eventueel natuurherstel in het Westerscheldegebied wordt gerealiseerd via buitendijkse maatregelen en niet door nieuwe ontpoldering van goede landbouwgronden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over onderzoek naar realisatie van de Noordtak van de Betuweroute (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot c.s. over onderzoek naar realisatie van de Noordtak van de Betuweroute Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT C.S. ...

Motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN BOULAKJAR EN DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verschillende instrumenten worden ingezet om duurzame mobiliteit te stimuleren in het buitenland, zodat reizigers gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer (voorbeelden hiervan zijn het Klimaticket in Oostenrijk, het Europese Interrailticket voor jongeren en het gratis openbaar vervoer in Luxemburg); overwegende dat zulke maatregelen gericht moeten zijn op meer mensen naar het openbaar vervoer krijgen die anders met de auto zouden gaan, en dat deze niet een modaliteitsverschuiving van voetgangers en fietsers naar het ov teweeg moeten brengen; verzoekt de regering te analyseren welke instrumenten ingezet kunnen worden om de modaliteitsshift verder uit te breiden daar waar nog mogelijkheden en capaciteit zijn voor het Nederlandse openbaar vervoer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Madlener over het opwaarderen van N-wegen naar twee-keer-tweebaans (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Madlener over het opwaarderen van N-wegen naar twee-keer-tweebaans Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat N-wegen een belangrijke rol vervullen voor de bereikbaarheid van de regio en voor toekomstige woningbouw; constaterende dat veel N-wegen relatief smal en onveilig zijn; verzoekt de regering, in samenwerking met de provincies, haast te maken met het opwaarderen van N-wegen naar fysiek gescheiden twee-keer-tweebaans en waar mogelijk een snelheidsverhoging door te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grinwis en Boswijk over het gebruik van data van rioolwaterzuiveringsinstallaties om de waterkwaliteit te verbeteren (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Grinwis en Boswijk over het gebruik van data van rioolwaterzuiveringsinstallaties om de waterkwaliteit te verbeteren Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN BOSWIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het RIVM met de waterschappen samenwerkt om rioolwateronderzoek te doen en daarmee lokale corona-uitbraken vroeg kan signaleren; overwegende dat rioolwateronderzoek ook kan bijdragen aan een gerichte aanpak om de waterkwaliteit te verhogen door de bronnen van gevaarlijke stoffen zoals pfas, microplastics, drugs en medicijnresten op te sporen; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de beschikbare data van rioolwaterzuiveringsinstallaties worden gebruikt om (gebieds)gerichte maatregelen te nemen teneinde de waterkwaliteit te verbeteren; en gaat over tot de orde van de dag. ...