Zoeken


Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

4007 resultaten

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Motie om de effecten van de wetswijziging voor tijdschriften en dagbladen te evalueren Kamerstuk nr. 15MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VOSVoorgesteld 3 september 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het wetsvoorstel ten aanzien van de stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten gunstig is voor consumenten, maar onzekerheden teweeg kan brengen bij uitgeverijen, met het oog op hun langetermijnplanning;overwegende, dat het van belang is voor een gezonde (journalistieke) mediamarkt dat deze onzekerheden inzichtelijk zijn en geadresseerd kunnen worden;verzoekt de regering de effecten van de wet voor tijdschriften en dagbladen twee jaar na inwerkingtreding in kaart te brengen door middel van een evaluatie,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVos ...

Gewijzigde motie van de leden Gesthuizen en Van Nispen (t.v.v. 34218, nr. 11) over het verplicht stellen van een voorziening voor consumenten in geval van doorstart (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Gesthuizen en Van Nispen (t.v.v. 34218, nr. 11) over het verplicht stellen van een voorziening voor consumenten in geval van doorstart Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 14 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11 Voorgesteld 21 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat bij een flitsfaillissement en doorstart ook belangen van consumenten gemoeid kunnen zijn; overwegende, dat consumenten bij flitsfaillissement en doorstart achterin de rij van schuldeisers staan terwijl met consumentenbelangen explicieter rekening zou moeten worden gehouden; van mening, dat een schuldenaar en een potentiële koper altijd afspraken zouden moeten maken over de verplichtingen aan consumenten en dit niet over te laten aan onderhandelingen; verzoekt de regering, een voorziening voor consumenten in geval van doorstart verplicht te stellen en indien aan deze verplichting niet kan worden voldaan een verplichting tot het uitleggen van het afwijken van dit principe in te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Gesthuizen en Van Nispen over het verplicht stellen van een voorziening voor consumenten bij faillissement (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Motie; Motie van de leden Gesthuizen en Van Nispen over het verplicht stellen van een voorziening voor consumenten bij faillissement Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN VAN NISPEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met een flitsfaillissement ook belangen van consumenten gemoeid kunnen zijn; overwegende dat consumenten bij faillissement achter in de rij van schuldeisers staan, terwijl met consumentenbelangen explicieter rekening zou moeten worden gehouden; van mening dat een schuldenaar en een potentiële koper altijd afspraken zouden moeten maken over de verplichtingen aan consumenten en dit niet zouden moeten overlaten aan onderhandelingen; verzoekt de regering, een voorziening voor consumenten verplicht te stellen en indien aan deze verplichting niet kan worden voldaan, een verplichting tot het uitleggen van het afwijken van dit principe in te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over handhaving in de richting van opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen (t.v.v. 34036, nr.46) (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over handhaving in de richting van opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen (t.v.v. 34036, nr.46) Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 58 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 46 Voorgesteld 13 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de handhaving op de Wet DBA nu is uitgesteld van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018; constaterende dat het bestrijden van schijnzelfstandigheid doel van de wet is en voorlopig on hold staat; overwegende dat malafide opdrachtgevers die te kwader trouw werknemers buiten dienstbetrekking laten werken, door de chaos van de Wet DBA geen vrij spel mogen hebben; verzoekt de regering, per direct te handhaven richting opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen; verzoekt de regering tevens, voor 1 februari de eerste resultaten van de handhaving aan de Kamer te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg over het creëren van een "veilige zone" voor zelfstandigen (t.v.v. 34036, nr. 48) (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg over het creëren van een "veilige zone" voor zelfstandigen (t.v.v. 34036, nr. 48) Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 48 Voorgesteld 13 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uitstel van handhaving opdrachtgevers onvoldoende zekerheid geeft om weer opdrachten te geven aan zelfstandigen en dat er op korte termijn een oplossing nodig is, verzoekt de regering als reparatiemaatregel een «veilige zone» te creëren door voor opdrachten voor zelfstandig ondernemers boven een tarief van 40 euro per uur of met een duur korter dan 500 uur de wet DBA niet van toepassing te verklaren en er van uit te gaan dat in ieder geval in deze opdrachten buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader (t.v.v. 34036, nr. 51) (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader (t.v.v. 34036, nr. 51) Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 60 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 51 Voorgesteld 13 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de commissie Boot onderzoek gedaan heeft naar de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA), overwegende dat de commissie tien aanbevelingen heeft gedaan ter verbetering van de beoordeling of een arbeidsrelatie als dienstbetrekking kwalificeert, verzoekt de regering de aanbevelingen van de commissie Boot te betrekken bij een nieuw beoordelingskader, Verzoekt de regering de criteria van de commissie Boot om te bepalen of sprake is van ondernemerschap of werknemerschap te gebruiken bij de handhaving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt over het uitvoeren van de aanbevelingen van de commissie-Boot (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Omtzigt over het uitvoeren van de aanbevelingen van de commissie-Boot Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 45 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de commissie-Boot een juridisch scherp rapport geschreven heeft over de beoordeling van modelovereenkomsten; overwegende dat de commissie hierbij tien aanbevelingen gedaan heeft die, met uitzondering van het criterium of de werkzaamheden van de opdrachtnemer tot de corebusiness van de opdrachtgever behoren, snel uitgevoerd kunnen worden; verzoekt de regering, alle aanbevelingen van de commissie-Boot, behalve de «corebusiness-beoordeling» en de verlengde gewenningsperiode tot 2018, over te nemen en uiterlijk per 1 februari 2017 in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over handhaving in de richting van opdrachtgevers die te kwader trouw handelen (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over handhaving in de richting van opdrachtgevers die te kwader trouw handelen Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN WEYENBERG Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de handhaving op de Wet DBA nu is uitgesteld van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018; constaterende dat het bestrijden van schijnzelfstandigheid doel van de wet is en voorlopig on hold staat; overwegende dat malafide opdrachtgevers die te kwader trouw werknemers buiten dienstbetrekking laten werken, door de chaos van de Wet DBA geen vrij spel mogen hebben; verzoekt de regering, per direct te handhaven richting opdrachtgevers die te kwader trouw handelen; verzoekt de regering tevens, voor 1 februari de eerste resultaten van de handhaving aan de Kamer te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Weyenberg en Omtzigt Omtzigt over een formeel besluit over de wijze waarop de Wet DBA wordt gehandhaafd (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Omtzigt Omtzigt over een formeel besluit over de wijze waarop de Wet DBA wordt gehandhaafd Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN OMTZIGT Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het uitstel van handhaving van de Wet DBA, behalve voor kwaadwillenden, nog steeds tot veel onduidelijkheid leidt; verzoekt de Staatssecretaris van Financiën, voor het kerstreces in een formeel besluit vast te leggen op welke wijze hij de handhaving van de Wet DBA vormgeeft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Weyenberg over het creëren van een "veilige zone" voor zelfstandigen (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Van Weyenberg over het creëren van een "veilige zone" voor zelfstandigen Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uitstel van handhaving opdrachtgevers onvoldoende zekerheid geeft om weer opdrachten te geven aan zelfstandigen en dat er op korte termijn een oplossing nodig is; verzoekt de regering, als reparatiemaatregel een «veilige zone» te creëren door voor opdrachten boven een tarief van € 40 per uur of met een duur korter dan 500 uur de Wet DBA niet van toepassing te verklaren en ervan uit te gaan dat in ieder geval in deze opdrachten buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Weyenberg over een uitzondering op de loonheffing voor zelfstandig ondernemerschap (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Van Weyenberg over een uitzondering op de loonheffing voor zelfstandig ondernemerschap Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij goedkeuring van modelovereenkomsten alleen wordt gekeken of er geen sprake is van een dienstbetrekking; overwegende dat dit voor veel zelfstandigen tot een ongewenste lappendeken van opdrachten en dienstbetrekkingen kan leiden; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe zelfstandig ondernemerschap een uitzondering kan vormen op de loonheffing, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Weyenberg en Omtzigt over voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Omtzigt over voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN OMTZIGT Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering onderzoek doet naar een andere invulling van de begrippen «gezagsverhouding» en «vrije vervanging»; overwegende dat er snel duidelijkheid nodig is over een structurele oplossing voordat opdrachtgevers weer zzp'ers willen inhuren; verzoekt de regering, een brief met voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging uiterlijk 1 februari aan de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 51 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de commissie-Boot onderzoek gedaan heeft naar de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA); overwegende dat de commissie tien uitstekende aanbevelingen heeft gedaan ter verbetering van de beoordeling of een arbeidsrelatie als dienstbetrekking kwalificeert; verzoekt de regering, de aanbevelingen van de commissie-Boot te betrekken bij een nieuw beoordelingskader, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tony van Dijck c.s. over het per direct intrekken van de Wet DBA (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Tony van Dijck c.s. over het per direct intrekken van de Wet DBA Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 52 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK C.S. ...

Motie van het lid Schouten over het ten spoedigste vervangen van de modelovereenkomsten door de VAR (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Schouten over het ten spoedigste vervangen van de modelovereenkomsten door de VAR Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 53 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat per 1 mei 2016 de VAR (verklaring arbeidsrelatie) is afgeschaft en in plaats daarvan modelovereenkomsten zijn geïntroduceerd; overwegende dat de introductie van modelovereenkomsten heeft geleid tot het mislopen door zzp'ers van opdrachten; overwegende dat de door de Staatssecretaris van Financiën afgekondigde opschorting van de handhaving de verwarring en onzekerheid rond de modelovereenkomsten op korte termijn niet oplost; van mening dat zolang niet tot een integrale benadering van het fenomeen zzp'er is besloten er beter teruggegrepen kan worden op het niet ideale, maar wel bewezen concept van de VAR; verzoekt de regering, de modelovereenkomsten ten spoedigste te vervangen door de VAR, waarbij zo mogelijk de inmiddels opgedane inzichten uit het rapport van de Commissie beoordeling modelovereenkomsten Wet DBA worden verwerkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bashir over duidelijke criteria en zekerheid vooraf voor ondernemers (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Bashir over duidelijke criteria en zekerheid vooraf voor ondernemers Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 54 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de onrust rond de Wet DBA is veroorzaakt door een tekort aan zekerheid voor opdrachtgevers en zzp'ers; verzoekt de regering, zo snel mogelijk duidelijke criteria op te stellen en, indien volgens deze criteria wordt gewerkt, ondernemers zekerheid vooraf te geven. ...

Motie van de leden Bashir en Van Weyenberg over gelijke behandeling in arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van de leden Bashir en Van Weyenberg over gelijke behandeling in arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN WEYENBERG Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers uit te voeren en hier uiterlijk 1 februari 2017 voorstellen voor te doen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over het Europese grondrecht van vrij en onbelemmerd ondernemerschap (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Klein over het Europese grondrecht van vrij en onbelemmerd ondernemerschap Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 56 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat, zoals in artikel 16 van het Europees Handvest van de grondrechten van de Europese Unie staat, iedereen «recht op een vrij en onbelemmerd ondernemerschap» heeft; overwegende dat het derhalve iedereen vrij moet staan om op een behoorlijke en vrije manier als zelfstandige een onderneming te drijven; verzoekt de regering, de betekenis van dit Europees grondrecht te toetsen aan de wettelijke mogelijkheden en wettelijke beperkingen om in Nederland als zelfstandig ondernemer vrij en onbelemmerd te ondernemen en het resultaat van deze toetsing te rapporteren aan de Tweede Kamer voor 1 februari 2017, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg c.s. (t.v.v. 34036, nr. 21) over voor uiterlijk 19 december een voortgangsrapportage aan de Kamer te sturen (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg c.s. ...

Gewijzigde motie van het lid Tony van Dijck c.s. over intrekken van de Wet DBA en het laten herleven van de VAR (t.v.v. 34036, nr.35) (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Tony van Dijck c.s. over intrekken van de Wet DBA en het laten herleven van de VAR (t.v.v. 34036, nr.35) Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 39 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK C.S. ...