Zoeken


Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

4064 resultaten

Motie van het lid Neppérus c.s. over dienstverlening door banken aan inwoners van Nederland die ook Amerikaans staatsburger zijn (Dossier 33985)
Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.); Motie; Motie van het lid Neppérus c.s. over dienstverlening door banken aan inwoners van Nederland die ook Amerikaans staatsburger zijn Kamerstuk belasting financiën Nr. 9 MOTIE VAN HET LID NEPPЀRUS C.S. ...

Motie van het lid Merkies over even strenge afspraken in de CRS als in de administratievebijstandsrichtlijn (Dossier 33985)
Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.); Motie; Motie van het lid Merkies over even strenge afspraken in de CRS als in de administratievebijstandsrichtlijn Kamerstuk belasting financiën Nr. 10 MOTIE VAN HET LID MERKIES Voorgesteld 17 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Common Reporting Standard op onderdelen vrijblijvender is dan de administratievebijstandsrichtlijn; verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat de afspraken in de Common Reporting Standard minstens net zo streng worden als die in de administratievebijstandsrichtlijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s (t.v.v. 33983, nr. 12) over het inkoopproces in regio's (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s (t.v.v. 33983, nr. 12) over het inkoopproces in regio's Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Keijzer en Bergkamp over informatie over de transitie van de jeugdzorg (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Motie; Motie van de leden Keijzer en Bergkamp over informatie over de transitie van de jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP Voorgesteld 8 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er informatie beschikbaar is over de stand van zaken met betrekking tot de transitie van de jeugdzorg; overwegende dat de Kamer daarover geïnformeerd is per brief van 23 september 2014 (Kamerstuk 31 839, nr. 412); roept de Staatssecretaris op, deze monitor per direct aan de Kamer te verschaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Siderius over voorkomen dat de behandeling van kinderen wordt gestaakt (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Motie; Motie van het lid Siderius over voorkomen dat de behandeling van kinderen wordt gestaakt Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 9 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS Voorgesteld 8 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de Achterhoek 37 kinderen met een licht verstandelijke beperking per 1 januari 2015 op straat komen te staan, omdat gemeenten 50% op het budget voor lvb-jeugdzorg korten; van mening dat het onwenselijk is dat het overhevelen van jeugdzorgtaken leidt tot het staken van behandelingen en zelfs het op straat komen te staan van kwetsbare kinderen; verzoekt de regering, de wettelijke aanwijzingsbevoegdheid te gebruiken om te voorkomen dat kwetsbare kinderen hun behandeling moeten staken en zelfs op straat komen te staan door de budgetkortingen van gemeenten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Keijzer over een garantstelling voor het overgangsrecht (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Motie; Motie van het lid Keijzer over een garantstelling voor het overgangsrecht Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KEIJZER Voorgesteld 8 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de Jeugdwet overgangsrecht geregeld is op basis waarvan de jeugdige de reeds ingezette hulp kan voortzetten bij dezelfde aanbieder; constaterende dat nog steeds veel gemeenten om allerlei redenen de contracten niet rond hebben; constaterende dat onzekerheid over het aantal personen en het beschikbare budget een van die redenen is; roept de Staatssecretaris op, om afspraken te maken met de VNG over een garantstelling zodat gemeenten in situaties van zorgverlening zoals bedoeld in het overgangsrecht van de Jeugdwet onder aftrek van in ieder geval de rijksbezuiniging per direct kunnen contracteren omdat, indien dit leidt tot onbedoelde en onredelijke financiële tekorten, de Staatssecretaris zijn systeemverantwoordelijkheid neemt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Keijzer over het inkoopproces in regio's (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Motie; Motie van de leden Bergkamp en Keijzer over het inkoopproces in regio's Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN KEIJZER Voorgesteld 8 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor een optimale democratische controle voor de gemeenteraden noodzakelijk is om te weten hoe het inkoopproces in hun gemeente ervoor staat; verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om binnen één week transparant te maken welke regio's aangaande het inkoopproces op dit moment onvoldoende zekerheid bieden dat de subsidies voor 1 november 2014 zijn vastgesteld dan wel dat de contracten voor die datum gesloten zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Potters en Kerstens over deactivering van de quotumheffing (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Motie; Motie van de leden Potters en Kerstens over deactivering van de quotumheffing Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN POTTERS EN KERSTENS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 10 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het doel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is dat er meer mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere baan aan de slag gaan; constaterende dat het afgesproken aantal extra banen voor deze mensen moet worden gerealiseerd; constaterende dat werkgevers met de banenafspraak in het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben aangegeven dat zij hiervoor zelf verantwoordelijkheid willen nemen; overwegende dat de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers gestimuleerd en beloond moet worden; overwegende dat het mogelijk is dat ondanks dat de quotumheffing is geactiveerd omdat in een bepaald jaar het aantal van de banenafspraak niet is gerealiseerd, de aantallen in volgende jaren wel zijn gerealiseerd; verzoekt de regering om ervoor zorg te dragen dat, na overleg met sociale partners en gemeenten, de quotumheffing kan worden gedeactiveerd als drie jaar na de invoering van het quotum het aantal banen ruim voldoet aan het afgesproken aantal banen dat conform de baanafspraak en het quotum in deze periode gerealiseerd had moeten worden; het overleg met sociale partners en gemeenten betreft onder meer de monitorgegevens en verklarende factoren (bijvoorbeeld conjunctuur, regionale arbeidsmarktvraag en -aanbod, omvang en definiëring doelgroep, werkbedrijf et cetera); verzoekt de regering vervolgens, de Kamer hierover te informeren, en een dergelijk onderzoek telkens iedere drie jaar te herhalen, en de Kamer ook hierover telkens te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Potters en Kerstens over voorkomen van verdringing (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Motie; Motie van de leden Potters en Kerstens over voorkomen van verdringing Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN POTTERS EN KERSTENS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 10 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de doelgroep van de Participatiewet voor de banenafspraak uitgaat van de groep mensen die niet het wettelijk minimumloon kan verdienen; constaterende dat mensen die een medische beperking hebben die is ontstaan voor hun 18de verjaardag of tijdens studie en die zonder voorziening geen WML kunnen verdienen, maar met voorziening(en) wel, buiten de doelgroep vallen; constaterende dat dit ertoe kan leiden dat werkgevers mensen uit deze groep geen dienstbetrekking aanbieden of hen niet langer in dienst houden, omdat zij niet tot de doelgroep behoren; overwegende dat er werkgevers zijn die met name werkzaamheden hebben voor mensen uit deze groep en hen in dienst zouden willen nemen als zij wel tot de doelgroep zouden behoren; overwegende dat als de quotumheffing wordt geactiveerd, het wenselijk is om enerzijds te voorkomen dat vergroting van de doelgroep tot verdringing van de mensen uit de oorspronkelijke doelgroep leidt en anderzijds te voorkomen dat mensen die net buiten de doelgroep voor de banenafspraak vallen door de quotumheffing op achterstand worden geplaatst en om te waarborgen dat werkgevers voor wie deze mensen nu werken voldoende mogelijkheden houden aan het quotumpercentage te voldoen; overwegende dat als werkgevers deze mensen in dienst nemen, en deze mensen ook tot de doelgroep voor de quotumheffing behoren, dit bijdraagt om aan het opgelegde quotumpercentage te voldoen; overwegende dat het aantal van 125.000 banen uit de baanafspraak (en de daarbij horende definitie van de doelgroep) zoals afgesproken in het sociaal akkoord van 11 april 2013 met sociale partners onveranderd blijft; verzoekt de regering om met het gelijktijdig ophogen van het quotumpercentage de doelgroep uit te breiden met bovengenoemde groep, zodanig dat verdringing van de doelgroep onder de baanafspraak wordt voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Karabulut over een banenplan dat niemand uitsluit (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Motie; Motie van het lid Karabulut over een banenplan dat niemand uitsluit Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 11 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in het sociaal akkoord onvoldoende banen worden gerealiseerd voor alle werkzoekende arbeidsgehandicapten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; verzoekt de regering om, in overleg met de sociale partners te komen met een banenplan dat niemand uitsluit, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Karabulut over regels om verdringing uit te sluiten (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Motie; Motie van het lid Karabulut over regels om verdringing uit te sluiten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 30 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 11 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de 125.000 garantiebanen die in het sociaal akkoord zijn afgesproken alleen gelden voor de mensen die minder dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en dat hierdoor een grote groep mensen met een arbeidsbeperking niet in aanmerking komt voor een garantiebaan; overwegende dat de quotumheffing ertoe kan leiden dat werkgevers medewerkers ontslaan om hiervoor in de plaats mensen die onder het doelgroepregister vallen in dienst te nemen, met als gevolg verdringing; overwegende dat bij inwerkingtreding van de quotumregeling voldoende instrumenten aanwezig dienen te zijn om verdringing te voorkomen; verzoekt de regering om, voor de zomer 2015 te komen met regels om verdringing bij inwerkingtreding van de quotumregeling uit te sluiten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Karabulut over garantiebanen bij bedrijven met minder dan 25 werknemers (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Motie; Motie van het lid Karabulut over garantiebanen bij bedrijven met minder dan 25 werknemers Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 31 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 11 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat garantiebanen alleen bij bedrijven met 25 werknemers of meer meetellen voor het banenquotum; overwegende dat ook kleinere bedrijven mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben; verzoekt de regering om, met sociale partners en regionale werkbedrijven afspraken te maken opdat bedrijven met minder dan 25 werknemers actief worden gestimuleerd om mensen uit het doelgroepregister in dienst te nemen en hen gebruik te laten maken van alle voorzieningen die voor deze doelgroep gelden ter realisatie van additionele banen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kerstens c.s. over cao-afspraken voor mensen met een arbeidsbeperking (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Motie; Motie van het lid Kerstens c.s. over cao-afspraken voor mensen met een arbeidsbeperking Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 35 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S. ...

Motie van het lid Karabulut over een sociaal jaarverslag voor bedrijven met meer dan 50 werknemers (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Motie; Motie van het lid Karabulut over een sociaal jaarverslag voor bedrijven met meer dan 50 werknemers Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 32 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 11 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een banenquotum een belangrijke manier kan zijn om bij te dragen aan gelijke kansen op een baan voor mensen met een arbeidsbeperking; overwegende dat dit sociaal ondernemerschap vergt; verzoekt de regering om, bedrijven met meer dan 50 mensen in dienst te verplichten tot publicatie van een sociaal jaarverslag, waarin wordt verantwoord wat men heeft gedaan om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kerstens c.s. over een brede prestatieladder sociaal ondernemen (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Motie; Motie van het lid Kerstens c.s. over een brede prestatieladder sociaal ondernemen Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over monitoren of het totaal aantal banen voor de doelgroep toeneemt (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Motie; Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over monitoren of het totaal aantal banen voor de doelgroep toeneemt Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Motie van de leden Schouten en Kerstens over mogelijkheden om sociale ondernemingen fiscaal te belonen (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Motie; Motie van de leden Schouten en Kerstens over mogelijkheden om sociale ondernemingen fiscaal te belonen Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN KERSTENS Voorgesteld 11 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het wetsvoorstel over de banenafspraak en de quotumheffing geen positieve prikkels bevat voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben; overwegende dat sociale ondernemingen een nuttige bijdrage leveren aan de participatie van mensen met een arbeidsbeperking; van mening dat positieve financiële prikkels voor sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan een verdere stijging van de participatie van mensen met een arbeidsbeperking; verzoekt de regering, zowel nu als bij de herziening van het belastingstelsel te bezien welke mogelijkheden er zijn om sociale ondernemingen fiscaal te belonen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Ojik en Kerstens over het eventueel verhogen van de heffing (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Motie; Motie van de leden Van Ojik en Kerstens over het eventueel verhogen van de heffing Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN KERSTENS Voorgesteld 11 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het doel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is om werkgevers te stimuleren om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen; constaterende dat het voor werkgevers verstandig en economisch meer rendabel moet zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen dan om jaarlijks de heffing te betalen; overwegende dat het, als mocht blijken dat er niet genoeg banen ingevuld worden, nodig is de heffing te verhogen teneinde de economische afweging van de werkgever aanvullend te prikkelen; verzoekt de regering om, de heffing te verhogen wanneer duidelijk wordt dat werkgevers in overwegende mate besluiten de heffing te betalen en geen mensen van de doelgroep in dienst te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over het doorgeven van het quotum bij afnemen van diensten (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Motie; Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over het doorgeven van het quotum bij afnemen van diensten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 33 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot over de onderbouwing van de conclusie van de medisch adviseur (t.v.v. 33980, nr. 24) (Dossier 33980)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot over de onderbouwing van de conclusie van de medisch adviseur (t.v.v. 33980, nr. 24) Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24 Voorgesteld 13 september 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat medisch adviseurs of onder hun verantwoordelijkheid werkende personen op basis van de wet als ultimum remedium inzicht hebben in de medische gegevens van een verzekerde, van mening, dat een medisch adviseur niet meer informatie aan een zorgverzekeraar verstrekt dan proportioneel of noodzakelijk is, verzoekt de Minister in de regeling op basis van artikel 68a, derde en vijfde lid, en artikel 68b eerste lid van de Wet marktordening gezondheidszorg te regelen, dat de conclusie en de onderbouwing van de conclusie door de medisch adviseur niet meer informatie bevat dan noodzakelijk is en dat de beoordeling enkel is aangewezen in het kader van de materiële controle, en gaat over tot de orde van de dag, Bruins Slot ...