Zoeken


Soort
Partij
PvdA 4254
CDA 3920
D66 3849
GL 3798
VVD 2823
Meer...
CU 2781
PVV 2193
SP 2156
SGP 1572
PvdD 1472
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
PvdA 4254
CDA 3920
D66 3849
GL 3798
VVD 2823
Meer...
CU 2781
PVV 2193
SP 2156
SGP 1572
PvdD 1472
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

17534 resultaten

Motie van het lid Fritsma over niet eeuwig voor de Antillen blijven zorgen (Dossier 34000-IV)
Motie van het lid Fritsma over niet eeuwig voor de Antillen blijven zorgen Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN HET LID FRITSMA Voorgesteld 1 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het ongewenst is om op grond van het verre verleden huidige en toekomstige generaties in Nederland plichten jegens de voormalige Antillen op te leggen; constaterende dat de zelfopgelegde verantwoordelijkheid voor de voormalige Antillen er niet toe leidt dat wantoestanden zoals corruptie verdwijnen; verzoekt de regering, af te stappen van het idee dat Nederland door het verleden voor eeuwig voor de voormalige Antillen moet blijven zorgen en er dus niet de banden mee kan verbreken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raak over onderzoek naar stemmen kopen op Sint-Maarten (Dossier 34000-IV)
Motie van het lid Van Raak over onderzoek naar stemmen kopen op Sint-Maarten Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK Voorgesteld 1 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de rechter op Sint-Maarten een zaak van stemmen kopen door de UP niet ontvankelijk verklaarde omdat in het onderzoek de opdrachtgevers, waaronder partijleider Heyliger, buiten schot zijn gebleven; verzoekt de regering, het initiatief te nemen om in Koninkrijksverband alsnog een onderzoek te doen naar stemmen kopen door de UP; verzoekt de regering tevens, het Openbaar Ministerie op Sint-Maarten daarbij op zodanige wijze te ondersteunen dat een grondig en onafhankelijk onderzoek mogelijk is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Segers en Hachchi over actief overleg over wetsvoorstellen (Dossier 34000-IV)
Motie van de leden Segers en Hachchi over actief overleg over wetsvoorstellen Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN HACHCHI Voorgesteld 1 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in artikel 209 van de WolBES de verplichting ligt vastgelegd dat de Minister Caribisch Nederland de gelegenheid geeft een oordeel te geven omtrent onder andere voorstellen van wet; constaterende dat er formeel wel consultatie plaatsvindt, maar er niet altijd een inhoudelijke reactie van de eilanden volgt; verzoekt de regering om, op voor de eilanden aangelegen punten actief het overleg te zoeken met de eilanden wanneer wetsvoorstellen ter consultatie voorliggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Fritsma over de benoeming van de nieuwe Rijksvertegenwoordiger (Dossier 34000-IV)
Motie van het lid Fritsma over de benoeming van de nieuwe Rijksvertegenwoordiger Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID FRITSMA Voorgesteld 1 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onlangs een omstreden oud-wethouder van de gemeente Utrecht is benoemd tot Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba; constaterende dat deze oud-wethouder in verband is gebracht met tal van misstanden, terwijl is vastgesteld dat de nieuwe Rijksvertegenwoordiger integer en van onbesproken gedrag moet zijn; verzoekt de regering, de recente benoeming van een PvdA-sjoemelaar tot Rijksvertegenwoordiger onmiddellijk ongedaan te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koolmees over aanpassen van de erfbelasting ten behoeve van alleenstaanden (Dossier 34000-IX)
Motie van het lid Koolmees over aanpassen van de erfbelasting ten behoeve van alleenstaanden Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KOOLMEES Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat alleenstaanden en mensen zonder kinderen geen gebruik kunnen maken van verschillende hogere vrijstellingen en lagere tarieven in de successiewetgeving; overwegende dat zij hierdoor benadeeld worden ten opzichte van mensen met kinderen en/of een partner; verzoekt de regering om, in het Belastingplan 2016 de erfbelasting budgettair neutraal aan te passen zodat alleenstaanden zonder kinderen minimaal één andere sociale relatie kunnen aanwijzen die in tariefgroep 1A valt van 18% tot € 117.214 en 36% daarboven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over de koopkracht van gezinnen met kinderen (Dossier 34000-IX)
Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over de koopkracht van gezinnen met kinderen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN OMTZIGT Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gezinnen met kinderen de afgelopen jaren meer in koopkracht moesten inboeten dan mensen zonder kinderen; overwegende dat het onwenselijk is als kinderen opgroeien in armoede én dat het onwenselijk is als modale gezinnen met kinderen niet goed rond meer kunnen komen, omdat het gezin de hoeksteen van onze samenleving is; verzoekt de regering, bij de herziening van het belastingstelsel er zorg voor te dragen dat gezinnen er niet minder op vooruitgaan dan andere groepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over een lagere belastingdruk voor de middeninkomens (Dossier 34000-IX)
Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over een lagere belastingdruk voor de middeninkomens Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN OMTZIGT Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het huidige belastingstelsel arbeid te veel belast, met een lagere werkgelegenheid tot gevolg; overwegende dat in het huidige belastingstelsel de marginale druk voor inkomens rond € 20.000 al 44,32% is en voor inkomens rond € 50.000 zelfs 48,32%; verzoekt de regering, bij de herziening van het belastingstelsel er zorg voor te dragen dat de middeninkomens een lagere belastingdruk krijgen zodat werken meer loont en de werkgelegenheid zal stijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Merkies over de vermogensverdeling in Nederland (Dossier 34000-IX)
Motie van het lid Merkies over de vermogensverdeling in Nederland Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID MERKIES Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de vermogensverdeling in Nederland zich verhoudt tot de vermogensverdeling in andere EU-landen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Merkies en Klaver over het instellen van een vermogensregister (Dossier 34000-IX)
Motie van de leden Merkies en Klaver over het instellen van een vermogensregister Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN KLAVER Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering blijk geeft van een informatiegebrek over de ontwikkeling, samenstelling en verdeling van het vermogen in Nederland; van mening dat voor een goed geïnformeerde discussie over de effectiviteit en maatschappelijke doelstellingen van ons belastingstelsel het vermogen in Nederland, inclusief het vermogen dat momenteel niet geregistreerd wordt door de Belastingdienst, beter in kaart moet worden gebracht; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van een vermogensregister en de Kamer hierover uiterlijk in augustus 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Merkies en Klaver over het progressiever belasten van vermogen (Dossier 34000-IX)
Motie van de leden Merkies en Klaver over het progressiever belasten van vermogen Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN KLAVER Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, met voorstellen te komen om vermogen progressiever te belasten en de Kamer hierover uiterlijk 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg van het COA met gemeenten en bewoners (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg van het COA met gemeenten en bewoners Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen over mogelijk maken van verzet in de ZSM-procedure (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen over mogelijk maken van verzet in de ZSM-procedure Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verdachten in een ZSM-procedure die direct overgaan tot het betalen van de transactie zoals vastgelegd in de strafbeschikking, geen mogelijkheid meer hebben om in verzet te gaan bij de rechter; verzoekt de regering, het op korte termijn mogelijk te maken dat eenieder binnen veertien dagen alsnog in verzet kan en zijn of haar zaak ter toetsing kan voorleggen aan de rechter, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Segers c.s. over verlengen van de functie van politie-liaison officer in Boekarest (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Segers c.s. over verlengen van de functie van politie-liaison officer in Boekarest Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Oskam c.s. (t.v.v. 34 000-VI, nr. 89) over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen (Dossier 34000-VI)
Gewijzigde motie van het lid Oskam c.s. (t.v.v. 34 000-VI, nr. 89) over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 95 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van de leden Segers en Dijkhoff over een kenniscentrum over geweld tegen professionele en vrijwillige hulpverleners (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Segers en Dijkhoff over een kenniscentrum over geweld tegen professionele en vrijwillige hulpverleners Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN DIJKHOFF Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel professionele en vrijwillige hulpverleners met geweld worden geconfronteerd en als gevolg hiervan onder andere risico lopen op posttraumatische-stressstoornissen; overwegende dat contact met de getroffen professionele en vrijwillige hulpverleners en het bieden van zorg van groot belang is om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen; van mening dat het initiatief van de Stichting Hulp voor Hulpverleners om een kenniscentrum op te zetten een nuttige aanvulling kan zijn op de inspanningen van de werkgevers; verzoekt de regering, in overleg te treden met de Stichting Hulp voor Hulpverleners over het opzetten van een kenniscentrum dat geweld tegen professionele en vrijwillige hulpverleners signaleert en een vraagbaak voor werkgevers en de betrokken hulpverleners kan zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Segers en Van der Staaij over de verschillen in prostitutiebeleid van landen in Noordwest-Europa (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Segers en Van der Staaij over de verschillen in prostitutiebeleid van landen in Noordwest-Europa Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de aanpak van gedwongen prostitutie een kabinetsprioriteit is; overwegende dat verschillende Europese rapporten uitspraken doen over de gevolgen van het prostitutiebeleid van de verschillende landen voor de omvang van mensenhandel, maar dat nader vergelijkend wetenschappelijk onderzoek ontbreekt; verzoekt de regering om, een wetenschappelijke vergelijking van de verschillen in prostitutiebeleid van landen in Noordwest-Europa en het effect op de omvang van mensenhandel in de betreffende landen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bontes over opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Bontes over opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID BONTES Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het een grote puinhoop is bij de Nationale Politie; overwegende dat er jaarlijks 50.000 minder misdrijven worden opgelost; overwegende dat de aanpak van jihadisme volstrekt onvoldoende is; overwegende dat de bescherming van burgers bij aanslagen en rampen niet goed is geregeld; voorts overwegende dat er met deze Minister geen enkel zicht is op verbetering; zegt het vertrouwen op in de Minister van Veiligheid en Justitie, en gaat over tot de orde van de dag. ...