Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

659 resultaten

Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2014 Bij de behandeling van het wetsvoorstel WMO 2015 heeft uw Kamer een motie Bergkamp1 aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur (hierna: Rob) ten behoeve van het uitvoeren van een onderzoek naar de vraag «hoe de democratische legitimiteit van de regionale samenwerkingsverbanden waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein kan worden geborgd». ...

Eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Bij brief van 19 januari 2015 heb ik van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het eerste deel van zijn advies ontvangen over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden. ...

Afschrift van de reactie aan de Eilandsraad van Bonaire met betrekking tot motie “Afschaffen Onderhandse Volmachtverlening en Wijziging Stembiljet” (Dossier 33900)
Afschrift van de reactie aan de Eilandsraad van Bonaire met betrekking tot motie “Afschaffen Onderhandse Volmachtverlening en Wijziging Stembiljet” Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2015 Op 28 mei jl. heeft de Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba de door de Eilandsraad van Bonaire aangenomen motie «Afschaffen Onderhandse Volmachtverlening en Wijziging Stembiljet» aan uw Kamer doorgeleid. ...

Stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking to wijziging van tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandraadsverkiezingen (Dossier 33900)
Stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking to wijziging van tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandraadsverkiezingen Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Bij brief van 19 januari 2015 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij verzocht te schetsen wat de stand van zaken is met betrekking tot Kamerdossier 33 9001 en de verdere ontwikkeling op dit dossier, zoals het kabinet die voor ogen ziet. ...

Afschriften reacties op brieven van de gezaghebber van Sint Eustatius en een lid van de eilandsraad van Sint Eustatius over het (blijvend) kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandsraden (Dossier 33900)
Afschriften reacties op brieven van de gezaghebber van Sint Eustatius en een lid van de eilandsraad van Sint Eustatius over het (blijvend) kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandsraden Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2014 Op 24 maart 2014 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen bij uw Kamer ingediend (Kamerstuk 33 900). ...

Spoedverzoek aangaande passief kiesrecht eilandsraadsverkiezingen (Dossier 33900)
Spoedverzoek aangaande passief kiesrecht eilandsraadsverkiezingen Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2014 Bij brief van 29 september 2014 heeft uw Kamer nadere toelichting gevraagd over de consequenties van haar besluit de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (Kamerstuk 33 900) op te schorten. ...

Inventarisatie kiescolleges Eerste Kamer (Dossier 33900)
Inventarisatie kiescolleges Eerste Kamer Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2014 1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33900)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2016 Hierbij zend ik u een afschrift van de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer1, waarmee het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (Kamerstukken 33 900) wordt ingetrokken. ...

Uitkomsten van de inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2014 van decentrale overheden (Dossier 34000-B)
Uitkomsten van de inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2014 van decentrale overheden Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2015 Zoals ik aan uw Kamer heb toegezegd in mijn brief van 27 oktober 2014 (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

SCP-rapport 'Maten voor gemeenten 2014' – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007 – 2012 (Dossier 34000-B)
SCP-rapport 'Maten voor gemeenten 2014' – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007 – 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2015 Hierbij ontvangt u het rapport Maten voor gemeenten 2014 – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007 – 20121. ...

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 (Dossier 34000-B)
Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2014 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 ter informatie1. ...

Vierde en laatste voortgangsrapportage SiSa (Dossier 34000-B)
Vierde en laatste voortgangsrapportage SiSa Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2014 1. ...

Onderzoek naar de progressie in de mate van transparantie van gemeentelijke tarieven voor de leges van omgevingsvergunningen (Dossier 34000-B)
Onderzoek naar de progressie in de mate van transparantie van gemeentelijke tarieven voor de leges van omgevingsvergunningen Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2014 Naar aanleiding van Kamervragen van het lid Fokke d.d. 6 augustus 2013 (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 330) alsmede naar aanleiding van de brief van de Minister van EZ (Kamerstuk 24 095, nr. 358), heb ik een onderzoek gelast naar de progressie in de mate van transparantie van gemeentelijke tarieven voor de leges van omgevingsvergunningen. ...

Monitor inkomsten lokale heffingen 2015 (Dossier 34000-B)
Monitor inkomsten lokale heffingen 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2015 Bijgaand ontvangt u ter informatie de rapportage van het onderzoeksinstituut COELO inzake de ontwikkeling van de lokale heffingen in 20151. ...

Aanvulling overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2015 (Dossier 34000-B)
Aanvulling overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 januari 2015 Per brief van 18 december 2014 (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

Uitwerking bevolkingsdaling gemeentefonds (Dossier 34000-B)
Uitwerking bevolkingsdaling gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2015 Eerder bent u geïnformeerd over de evaluatie van de tijdelijke krimpmaatstaf in het gemeentefonds en het voornemen om in de verdeling van het fonds deze verdeelmaatstaf te beëindigen en per 2016 over te gaan tot de instelling van de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

Uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden (Dossier 34000-B)
Uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2014 In het antwoord op de schriftelijke vragen (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1804) van het lid Fokke inzake de berichten «Stadsbestuur let onvoldoende op de centen» en «We zijn geen applausmachine van het college» (ingezonden 15 april 2014) heb ik toegezegd om Uw Kamer te informeren over de uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden. ...

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2015 (Dossier 34000-B)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2015 Hierbij bied ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) aan. ...

Handreiking Treasury (Dossier 34000-B)
Handreiking Treasury Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2015 Hierbij bied ik uw Kamer, ter informatie, de Handreiking Treasury aan1. ...

Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 2014 (Dossier 34000-B)
Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 Voor u ligt de Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 20141. ...