Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

37e Voortgangsrapportage Sint Maarten (Dossier 35570-IV)
37e Voortgangsrapportage Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2020 Hierbij bied ik u aan de 37e Voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten, die op 21 september jl. aan het Ministerieel Overleg, bestaande uit de Minister-President van Sint Maarten en mij, werd gezonden1. ...

Uitstel terugkoppeling mogelijkheden om de jaarramingen van liquiditeitsbehoeften te verwerken in begrotingen (Dossier 35570-IV)
Uitstel terugkoppeling mogelijkheden om de jaarramingen van liquiditeitsbehoeften te verwerken in begrotingen Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2021 In de brief van 22 december 2020 «Beantwoording schriftelijke vragen akkoord Curaçao en Nederland inzake voorwaarden liquiditeitssteun» (Kamerstuk 35 420, nr. 205), heb ik u toegezegd uw Kamer voor het voorjaarsreces te informeren over de uitkomsten van de Rijksministerraad inzake het voorlopig toegestane begrotings-/financieringstekort 2021 van de landen en de geraamde liquiditeitsbehoefte van de landen voor heel 2021. ...

Duurzame ondermijningsaanpak Cariben (Dossier 35570-IV)
Duurzame ondermijningsaanpak Cariben Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2020 Mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid informeer ik u hierbij over de bestendiging van de ondermijningsaanpak in het Caribisch deel van het Koninkrijk. ...

Halfjaarrapportage (januari tot en met juni 2020) van het College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Dossier 35570-IV)
Halfjaarrapportage (januari tot en met juni 2020) van het College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2020 Het College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten zenden eens per halfjaar een schriftelijk verslag over hun werkzaamheden. ...

Verslag van het werkbezoek naar Bonaire, Aruba en Sint Maarten van 3 tot en met 7 januari 2021 over landspakketten en de voortgang van het bestuursakkoord en de actuele bestuurlijke situatie (Dossier 35570-IV)
Verslag van het werkbezoek naar Bonaire, Aruba en Sint Maarten van 3 tot en met 7 januari 2021 over landspakketten en de voortgang van het bestuursakkoord en de actuele bestuurlijke situatie Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 januari 2021 Met deze brief doe ik uw Kamer verslag van mijn reis naar Bonaire, Aruba en Sint Maarten van 3 tot en met 7 januari 2021. ...

Twee rapporten die ingaan op vraagstukken rond de verduidelijking en herijking van de taakverdeling tussen het Rijk en het openbaar lichaam, resp. de vormgeving van het BES-fonds (Dossier 35570-IV)
Twee rapporten die ingaan op vraagstukken rond de verduidelijking en herijking van de taakverdeling tussen het Rijk en het openbaar lichaam, resp. de vormgeving van het BES-fonds Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2021 In het kader van de kabinetsreactie op de Voorlichting van de Raad van State en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35 300 IV, nr. ...

Uitlekken advies Raad van State van het Koninkrijk over rijkswetsvoorstel-COHO (Dossier 35570-IV)
Uitlekken advies Raad van State van het Koninkrijk over rijkswetsvoorstel-COHO Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2021 Op 11 maart jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk advies uitgebracht over het voorstel van rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). ...

Tijdsplanning rijkswetsvoorstel-COHO (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling) (Dossier 35570-IV)
Tijdsplanning rijkswetsvoorstel-COHO (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling) Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2021 Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 21 april jl. om een tijdsplanning voor het voorstel van rijkswet-COHO bericht ik u als volgt. ...

Benoeming nieuwe regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius (Dossier 35570-IV)
Benoeming nieuwe regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2021 Middels deze brief wil ik uw Kamer informeren over de benoeming van de nieuwe regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius. ...

Eerste halfjaarrapportage 2020 Cft BES (Dossier 35570-IV)
Eerste halfjaarrapportage 2020 Cft BES Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2020 Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba brengt eens per halfjaar schriftelijk verslag uit over zijn werkzaamheden. ...

39ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten (Dossier 35570-IV)
39ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2021 Hierbij bied ik u aan de 39ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten, die op 15 maart 2021 aan het Ministerieel Overleg, bestaande uit de Minister-President van Sint Maarten en ondergetekende, werd gezonden1. ...

Uitvoering van de motie van de leden Özütok en Diertens over op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren (Kamerstuk 35200-IV-9) (Dossier 35570-IV)
Uitvoering van de motie van de leden Özütok en Diertens over op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren (Kamerstuk 35200-IV-9) Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2020 Middels deze brief informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie van de leden Özütok (GroenLinks) en Diertens (D66) d.d. 20 juni 20191 waarbij de regering wordt verzocht om in goede onderlinge samenwerking met Caribisch Nederland (CN) te zoeken naar op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren, daarvoor een plan van aanpak te maken en de Kamer daarover te informeren. ...

Verslag werkbezoek Curaçao, Sint Eustatius, Saba over de consensus Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (2 tot en met 5 november 2020) (Dossier 35570-IV)
Verslag werkbezoek Curaçao, Sint Eustatius, Saba over de consensus Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (2 tot en met 5 november 2020) Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2020 Met deze brief doe ik uw Kamer verslag van mijn reis naar Curaçao, Sint Eustatius en Saba van 2 tot en met 5 november 2020. ...

Reactie op verzoek commissie over de open brief van de Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ) (Dossier 35570-IV)
Reactie op verzoek commissie over de open brief van de Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ) Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2020 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft mij op 2 september jl. gevraagd een reactie te geven op de open brief van de Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ). ...

Verslag van het werkbezoek aan de Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao van 3 tot en met 7 juli 2021 (Dossier 35570-IV)
Verslag van het werkbezoek aan de Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao van 3 tot en met 7 juli 2021 Brief regering ...

Afwijken van begrotingsnormen door Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Dossier 35570-IV)
Afwijken van begrotingsnormen door Aruba, Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2020 Op 13 november jl. heeft de Rijksministerraad (RMR) enkele besluiten genomen inzake de liquiditeitsbehoefte van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de landen) en de ruimte die de landen krijgen om af te wijken van de wettelijke begrotingsnormen als gevolg van de Covid-19 crisis. ...

Verslag van een werkbezoek aan Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten van 16 tot en met 21 mei 2021 (Dossier 35570-IV)
Verslag van een werkbezoek aan Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten van 16 tot en met 21 mei 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2021 Inleiding Met deze brief doe ik uw Kamer verslag van mijn reis naar Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten van 16 tot en met 20 mei 2021. ...

Zorgen Eilandsraad van Openbaar Lichaam Saba over budget openbaar lichaam (Dossier 35570-IV)
Zorgen Eilandsraad van Openbaar Lichaam Saba over budget openbaar lichaam Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2020 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft mij op 2 september 2020, verzocht een reactie te geven op een brief ontvangen op 31 juli 2020 van het Openbaar Lichaam Saba (OLS). ...

Halfjaarrapportages College financieel toezicht (Dossier 35570-IV)
Halfjaarrapportages College financieel toezicht Brief regering ...

Zesde voortgangsrapportage Sint Eustatius (Dossier 35570-IV)
Zesde voortgangsrapportage Sint Eustatius Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2020 In deze brief informeer ik uw Kamer over de voortgang op alle terreinen die de ingreep op Sint Eustatius betreft. ...