Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

193 resultaten

Vastrecht elektriciteit Sint Eustatius (Dossier 34089)
Vastrecht elektriciteit Sint Eustatius Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 februari 2019 Op 17 januari 2019 zond uw commissie een brief met vragen over het vastrecht voor elektriciteit op Sint Eustatius. ...

Beantwoording vragen commissie over vastrecht elektriciteit op Sint Eustatius (Dossier 34089)
Beantwoording vragen commissie over vastrecht elektriciteit op Sint Eustatius Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2019 Op 17 januari 2019 zond de commissie Koninkrijksrelaties een brief met vragen over het vastrecht voor elektriciteit op Sint Eustatius. ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...

Overdracht van de zorg voor de Wet op de architectentitel, de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de bescherming van de titels architect en stedenbouwkundige en het bureau architectenregister (Dossier 34775-VIII)
Overdracht van de zorg voor de Wet op de architectentitel, de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de bescherming van de titels architect en stedenbouwkundige en het bureau architectenregister Brief regering begroting financiën Nr. 128 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 april 2018 Mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) deel ik u mede dat de zorg voor de Wet op de architectentitel, de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de bescherming van de titels architect en stedenbouwkundige en het bureau architectenregister bij koninklijk besluit van 9 maart 2018 zijn overgegaan van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de Minister van OCW (Stcrt. 2018, 15985). ...

41ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten (Dossier 35925-IV)
41ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2021 Hierbij bied ik u aan de 41ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten, die op 31 augustus 2021 aan het Ministerieel Overleg, bestaande uit de Minister-President van Sint Maarten en ondergetekende, werd gezonden1. ...

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken voortgang opgravingen vliegveld Sint Eustatius (Dossier 35925-IV)
Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken voortgang opgravingen vliegveld Sint Eustatius Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2021 Hierbij beantwoord ik het verzoek van de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over de stand van zaken rond de opgravingen bij het vliegveld van Sint Eustatius. ...

Halfjaarrapportage College Aruba financieel toezicht (CAft), College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) (Dossier 35925-IV)
Halfjaarrapportage College Aruba financieel toezicht (CAft), College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2021 Het College Aruba financieel toezicht (CAft), College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) zenden eens per halfjaar een schriftelijk verslag over hun werkzaamheden. ...

Uitvoering van de motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International (Kamerstuk 35925-IV-22) (Dossier 35925-IV)
Uitvoering van de motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International (Kamerstuk 35925-IV-22) Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 november 2021 Met een brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties vroeg zij op 10 november jl. de Minister van Justitie en Veiligheid en mij de in de aangenomen motie van het lid Koekkoek c.s. ...

Resultaten Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in Curaçao en Sint Maarten 2019-2021 (Dossier 35925-IV)
Resultaten Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in Curaçao en Sint Maarten 2019-2021 Brief regering begroting financiën Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2021 Zoals aangekondigd1 informeer ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, over de geleverde inzet en de resultaten van de ondermijningsaanpak die de afgelopen jaren zijn behaald in Curaçao en Sint Maarten door de projectaanpak onder de naam Team Bestrijding Ondermijning (TBO). ...

42ste voortgangsrapportage Sint Maarten (Dossier 35925-IV)
42ste voortgangsrapportage Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2021 Hierbij bied ik u de 42ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten aan, die op 30 november 2021 aan het Ministerieel Overleg, bestaande uit de Minister-President van Sint Maarten en ondergetekende, werd gezonden1. ...

Informatievoorziening financieel- en begrotingsbeheer Caribisch Nederland (CN) 2021 (Dossier 35925-IV)
Informatievoorziening financieel- en begrotingsbeheer Caribisch Nederland (CN) 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2021 Middels deze brief informeer ik uw Kamer over de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de verbeterplannen financieel beheer Caribisch Nederland (CN) en op basis van een aantal indicatoren tevens over de uitkomsten van de nulmeting van het begrotings- en financieel beheer in CN. ...

Achtste voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius (Dossier 35925-IV)
Achtste voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius Brief regering begroting financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2021 Inleiding In deze brief informeer ik uw Kamer over de voortgang van de projecten op Sint Eustatius en over de voortgang onder de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (Kamerstuk 35 422). ...

Reactie op verzoeken commissie over afschriften van de antwoorden op brieven over geo-blokkade binnen het Koninkrijk, over de benoemingstermijn plv. rijksvertegenwoordiger en over een project Maritime, Floating Sustainable Freshwater Plant (Dossier 35925-IV)
Reactie op verzoeken commissie over afschriften van de antwoorden op brieven over geo-blokkade binnen het Koninkrijk, over de benoemingstermijn plv. rijksvertegenwoordiger en over een project Maritime, Floating Sustainable Freshwater Plant Brief regering begroting financiën Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2022 Hierbij ontvangt u reacties op brieven van derden, zoals u mij in een aantal brieven heeft gevraagd. ...

Stand van zaken diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties (Dossier 35925-IV)
Stand van zaken diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2021 In deze brief informeer ik uw Kamer over een aantal onderwerpen waar de commissie Koninkrijksrelaties aandacht voor heeft gevraagd. ...

Uitvoering van de motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International (Kamerstuk 35925-IV-22) (Dossier 35925-IV)
Uitvoering van de motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International (Kamerstuk 35925-IV-22) Brief regering begroting financiën Nr. 39 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 januari 2022 Op 26 oktober jl. nam de Tweede Kamer de motie van het lid Koekkoek c.s. van 14 oktober jl. aan.1 In deze motie wordt de regering van Nederland verzocht om binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International «Nog steeds niet veilig: Venezolanen krijgen geen bescherming op Curaçao» aan de Kamer te sturen. ...

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Saba over de begroting 2022 (Dossier 35925-IV)
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Saba over de begroting 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 januari 2022 Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief aan de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Saba over de begroting 2022 d.d. 30 november 20211. ...

Reactie op het advies de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Reactie op het advies de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2019 Met deze brief bied ik u het advies van de heer Van Zutphen van 1 oktober jongstleden aan1 en geef ik mijn reactie op zijn advies. ...

Acties naar aanleiding van het advies van de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Acties naar aanleiding van het advies van de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2020 Bij brief van 11 november 2019 heb ik u geïnformeerd over het advies van de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders en mijn reactie daarop gegeven.1 Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de uitvoering van de daarin aangekondigde acties om tot een goed functionerend Huis te komen. ...

Voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging (Wlb) (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging (Wlb) Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2019 Conform de toezegging in de brief van 10 september 2019 (Kamerstuk 30 696, nr. 45), informeer ik u over de voortgang van de voorbereidingen om de Wet op de lijkbezorging (Wlb) te vernieuwen. ...

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over een innovatief land- en tuinbouwbeleid (#:-)
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over een innovatief land- en tuinbouwbeleid Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 april 2018 De motie van de leden Van den Berg, Diertens, Bosman, Van der Graaf, Kuiken en Van Raak (Kamerstuk 34 775 IV, nr. 23) verzoekt de regering, in overleg met de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba de mogelijkheden te onderzoeken om met expertise van bijvoorbeeld Wageningen Universiteit een innovatief land- en tuinbouwbeleid te ondersteunen en te realiseren, zodat de eilanden zoveel mogelijk in de eigen voedselproductie kunnen voorzien. ...