Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Toezegging begrotingsbehandeling 2010 ( Hoofdstuk IV) over bestuurskrachtmonitor op de BES (#:-)
Toezegging begrotingsbehandeling 2010 ( Hoofdstuk IV) over bestuurskrachtmonitor op de BES Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2011Tijdens de begrotingsbehandeling 2010 van hoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties) is door staatssecretaris Bijleveld-Schouten het volgende toegezegd:Onderzocht zal worden of het instrument van bestuurskrachtonderzoeken voor gemeenten zodanig aangepast kan worden dat het toepasbaar is op de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 IV, nr. 2). ...

Reactie van de rijksministerraad op het rapport van de Commissie Democratisch Deficit “Kiezen voor het Koninkrijk” (#:-)
Reactie van de rijksministerraad op het rapport van de Commissie Democratisch Deficit “Kiezen voor het Koninkrijk” Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 januari 2011De commissies voor Koninkrijksrelaties uit de Eerste en de Tweede Kamer hebben gevraagd om een reactie van de rijksministerraad op het rapport van de Commissie Democratisch Deficit «Kiezen voor het Koninkrijk» van 11 november 2009, mede in het licht van de toegezegde visie op het Koninkrijk. ...

Antwoord op vraag van de commissie inzake noodhulp en de stormschade door de tropische storm Tomas (#:-)
Antwoord op vraag van de commissie inzake noodhulp en de stormschade door de tropische storm Tomas Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 november 2010In antwoord op de vraag van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om haar te informeren over de omvang van de schade die recent op Curaçao is aangericht door de tropische storm Tomas en over de noodhulp die naar aanleiding daarvan wordt ingezet, bericht ik u, mede namens de minister van Defensie, het volgende: Op dit moment kan de Curaçaose overheid nog geen inschatting maken van de exacte grootte van de stormschade. ...

Voorjaarsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (#:-)
Voorjaarsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2011 Bijgevoegd stuur ik u de Voorjaarsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger over de stand van zaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba1. ...

Uitvoering van de aangenomen moties bij de behandeling van het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (32500 IV) (#:-)
Uitvoering van de aangenomen moties bij de behandeling van het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (32500 IV) Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 januari 2011Met deze brief en bijlage informeer ik u over de wijze waarop ik de moties, aangenomen tijdens de behandeling van het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk IV), ten uitvoer zal brengen. ...

Uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba inzake het kiesrecht voor de Eilandsraad van niet-Nederlanders (#:-)
Uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba inzake het kiesrecht voor de Eilandsraad van niet-Nederlanders Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 januari 2011Op 10 januari jl. heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba uitspraak gedaan in het geding tussen de heer Santana Rodriguez en het bestuurscollege van Bonaire. ...

Voortgang onderzoek Curaçao van de commissie die is ingesteld bij Koninklijk Besluit en die tot taak heeft zich op de hoogte te stellen van de oorzaken en ontwikkelingen t.a.v. het functioneren van belangrijke overheidsinstituties. Tevens een overzicht van de samenstelling van de commissie. (#:-)
Voortgang onderzoek Curaçao van de commissie die is ingesteld bij Koninklijk Besluit en die tot taak heeft zich op de hoogte te stellen van de oorzaken en ontwikkelingen t.a.v. het functioneren van belangrijke overheidsinstituties. ...

Stand van zaken van het onderzoek naar de staat van bestuur op Aruba (#:-)
Stand van zaken van het onderzoek naar de staat van bestuur op Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 april 2011Bij brief van 31 maart 2011 (kenmerk 2011Z06638/2011D16666) heb ik van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties het verzoek gekregen om inzicht te geven in de stand van zaken van het onderzoek naar de staat van bestuur op Aruba. ...

Monitor Onderwijs- en Jongerenprogramma en stand van zaken Sociale Vormingsplicht op Curaçao en Sint Maarten (#:-)
Monitor Onderwijs- en Jongerenprogramma en stand van zaken Sociale Vormingsplicht op Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 november 2010Mijn ambtsvoorganger heeft de Tweede Kamer toegezegd de resultaten van de monitor van het Onderwijs- en Jongerensamenwerkingsprogramma (OJSP), dat wordt uitgevoerd op Curaçao en Sint Maarten, toe te zenden. ...

Screening bewindspersonen Curaçao (#:-)
Screening bewindspersonen Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2011U heeft vorige week, bij de regeling van werkzaamheden, een brief gevraagd over de waarborgfunctie van het Koninkrijk. ...

Omvang van de Rijksoverheid in Caribisch Nederland (#:-)
Omvang van de Rijksoverheid in Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2011Op 10 oktober 2010 is het land Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan. ...

Informatie n.a.v. het overleg van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de minister van Curaçao over de Isla raffinaderij te Curaçao (#:-)
Informatie n.a.v. het overleg van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de minister van Curaçao over de Isla raffinaderij te Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2011 Naar aanleiding van mijn bezoek aan Curaçao op 20 juni 2011 informeer ik u hierbij over het overleg dat ik met de Minister-president van Curaçao heb gevoerd betreffende de Isla raffinaderij. ...

Halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (#:-)
Halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Brief regering begroting financiën Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2011 Hierbij doe ik toekomen de halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba1. ...

Kennismakingsbezoek Koninkrijksrelaties (#:-)
Kennismakingsbezoek Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2011Van 6 tot 14 januari heb ik een kennismakingsbezoek gebracht aan het Caribisch deel van Koninkrijk. ...

Verslag van het bezoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie en Asiel aan Sint Maarten, Aruba en Curacao van 2 tot 8 april 2011. Tevens toezending van de eerste rapportage van de Voortgangscommissie en de Overeenkomst inzake de ondersteuning van de samenwerkingsregeling waarborging uitvoering Landstaken Sint Maarten en Curacao (meerkostenregeling). (#:-)
Verslag van het bezoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie en Asiel aan Sint Maarten, Aruba en Curacao van 2 tot 8 april 2011. ...

Screening ministers Curacao (#:-)
Screening ministers Curacao Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 januari 2011Tijdens mijn bezoek aan Curaçao op 12 en 13 januari jongstleden heb ik onder meer gesprekken gevoerd over de mate waarin een aantal van de ministers die sinds 10-10-10 deel uitmaken van de regering van Curaçao ministeriabel geacht kan worden. ...

Begroting van Sint Maarten (#:-)
Begroting van Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 april 2011Op 4 april 2011 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van dat moment met betrekking tot de begroting 2011 van Sint Maarten. ...

Situatie op Curaçao (#:-)
Situatie op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juni 2011 Tijdens het algemeen overleg d.d. 26 mei jl. met de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heb ik toegezegd de Tweede Kamer zo spoedig als mogelijk en verantwoord te informeren over de situatie op Curaçao. ...

Tweede rapportage Voortgangscommissie Sint Maarten (#:-)
Tweede rapportage Voortgangscommissie Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 augustus 2011 Hierbij bied ik u de tweede rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten aan1 die de commissie met de bijbehorende uitvoeringsrapportage van het ministerie van Justitie van Sint Maarten, de uitvoeringsrapportage van het ministerie van Algemene Zaken van Sint Maarten en de uitvoeringsrapportage van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur, aan de minister-president van Sint Maarten en mij heeft aangeboden. ...

Reactie op verzoek om een afschrift van de brief van de Minister-President van Curaçao, de heer G.F. Schotte, m.b.t een onderzoek naar de Centrale Bank van Curaçao (#:-)
Reactie op verzoek om een afschrift van de brief van de Minister-President van Curaçao, de heer G.F. ...