Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Rapport AFM Kostentransparantie bij premieovereenkomsten en de motie Omtzigt c.s. (32 123 XV, nr. 22) (Dossier 32123-XV)
Rapport AFM Kostentransparantie bij premieovereenkomsten en de motie Omtzigt c.s. (32 123 XV, nr. 22) Brief regering arbeidsvoorwaarden begroting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid werk 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 50BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 december 2009Bij deze ontvangt u het rapport1 van het onderzoek door de Autoriteit Financiële Markten naar de kostentransparantie bij premieovereenkomsten.Bij beantwoording van de Kamervragen van het lid Omtzigt over torenhoge kosten bij pensioenen (Aanhangsel der Handelingen II, vergaderjaar 2007–2008, nr. 2320) heb ik u dit toegezegd.De uitkomsten van dit onderzoek zijn al aan de orde geweest tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 en 10 december jl. en zijn aanleiding geweest voor de leden Omtzigt, Linhard en Ortega-Martijn om een motie in te dienen (Kamerstukken II 2009/10, 32 123 XV, nr. 22), welke op 15 december 2009 door uw Kamer is aangenomen.Ik ben nog in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de advisering door adviseurs aan werkgevers over rechtstreeks verzekerde regelingen. ...

Eerste voortgangsrapportage herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen (Dossier 32123-XV)
Eerste voortgangsrapportage herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 augustus 2010In het Algemeen Overleg van 20 mei 2010 heb ik met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesproken over de herbeoordeling van dossiers van vanuit de WW gestarte zelfstandigen door UWV. ...

Toezegging met betrekking tot marginale druk van meer dan 52% (Dossier 32123-XV)
Toezegging met betrekking tot marginale druk van meer dan 52% Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2010InleidingOp 10 december 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 36, blz. 3436–3455 en blz. 3458–3487) is naar aanleiding van een voorgestelde motie van de heer Omtzigt (kamerstuk 32 123 XV, nr. ...

Ontwikkelingswerkers en de vrijwillige verzekering AOW (Dossier 32123-XV)
Ontwikkelingswerkers en de vrijwillige verzekering AOW Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juni 2010Tijdens het debat over de 2010-begroting van mijn ministerie (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 36, blz. 3458–3487) heeft Kamerlid Ortega Martijn c.s. een motie (Vergaderjaar 2009/2010, Kamerstukken II, 32 123 XV, nr. 33) ingediend die betrekking heeft op de situatie van ontwikkelingswerkers en zendelingen (in het vervolg hebben we het steeds over ontwikkelingswerkers) ten aanzien van de vrijwillige verzekering AOW. ...

Samenstelling Sociaal-Economische Raad 2010-2012 (Dossier 32123-XV)
Samenstelling Sociaal-Economische Raad 2010-2012 Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 april 2010Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 10 december 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 36, blz. 3458-3487) is door de leden Blok en Koşer Kaya een motie ingediend waarmee de regering wordt verzocht de organisaties van zzp-ers een plaats te geven in de Sociaal-Economische Raad (SER) (TK 2009-2010, 32 123 XV, nr. 23). ...

Reactie op het amendement van het lid Spekman inzake de onderbouwing van de kosten van 100 fte’s aan extra inspecteurs en over de motie van de leden Van Gent en Spekman inzake "Vazalo" (begroting SZW) (Dossier 32123-XV)
Reactie op het amendement van het lid Spekman inzake de onderbouwing van de kosten van 100 fte’s aan extra inspecteurs en over de motie van de leden Van Gent en Spekman inzake "Vazalo" (begroting SZW) Brief regering arbeidsomstandigheden begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten werk 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 49BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2009Tijdens het plenaire debat over de SZW-begroting op donderdag 11 december heb ik – in reactie op het amendement van de heer Spekman (Kamerstuk 32 123 XV, nr. ...

Reactie op motie Ortega/Spekman (32123-XV, nr. 35) (Dossier 32123-XV)
Reactie op motie Ortega/Spekman (32123-XV, nr. 35) Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid recht rijksoverheid staatsrecht werk 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 48DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2009Tijdens de begrotingsbehandeling van mijn ministerie is een motie ingediend door mevrouw Ortega-Martijn en de heer Spekman die de regering vraagt een quick scan te ontwikkelen die expliciet gericht is op het in beeld brengen van de transparantie van het wervings-, selectie- en promotiebeleid bij de Rijksoverheid (kamerstuk 32 123 XV, nr. ...

Recht op een aanbod voor WW-gerechtigden (Dossier 32123-XV)
Recht op een aanbod voor WW-gerechtigden Brief regering begroting financiën 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 41BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 december 2009Mevrouw Hamer (PvdA) heeft bij gelegenheid van de Algemene politieke beschouwingen Begroting 2010, verzocht om een recht op een aanbod ook van WW-gerechtigden, waardoor alle werklozen uiterlijk na een jaar gegarandeerd een aanbod krijgen. ...

Uitwerking ombuigingsmaatregel vangnet Ziektewet (Plenaire behandeling SZW-begroting) (Dossier 32123-XV)
Uitwerking ombuigingsmaatregel vangnet Ziektewet (Plenaire behandeling SZW-begroting) Brief regering begroting financiën sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 47BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2009Tijdens het plenaire debat over de SZW-begroting op donderdag 11 december had ik een gedachtewisseling met mevrouw Vermeij over de uitwerking van de ombuigingsmaatregel vangnet Ziektewet. ...

Reactie op twee amendementen van Spekman c.s. m.b.t. de Arbeidsinspectie. (Dossier 32123-XV)
Reactie op twee amendementen van Spekman c.s. m.b.t. de Arbeidsinspectie. Brief regering arbeidsomstandigheden begroting bestuur financiën organisatie en beleid werk 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2010 Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2010 zijn twee amendementen van Spekman c.s. aangenomen die betrekking hebben op de Arbeidsinspectie. ...

Ontwikkelingen vangnet-Ziektewet (Dossier 32123-XV)
Ontwikkelingen vangnet-Ziektewet Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 september 2010Met deze brief informeer ik u over een aantal ontwikkelingen in het kader van het vangnet-Ziektewet (ZW). ...

SER scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009 (Dossier 32123-XV)
SER scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009 Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 45BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2009Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de Wet op de bedrijfsorganisatie informeer ik u jaarlijks over de jaarverslagen van de product- en bedrijfschappen (hierna: schappen). ...

Uitvoering van pilots in het kader van markt voor persoonlijke dienstverlening (Dossier 32123-XV)
Uitvoering van pilots in het kader van markt voor persoonlijke dienstverlening Brief regering begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 april 2010In de motie van Kamerlid Van Hijum van 17 juni 2009 (Kamerstuk 31 924 XV, nr. 9) is de regering verzocht financiële middelen beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van pilotprojecten in Tilburg/Eindhoven en Friesland (Te Plak). ...

Toezichtverslag PBO SER 2009 (Dossier 32123-XV)
Toezichtverslag PBO SER 2009 Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 mei 2010Op 1 april 2010 heeft de SER zijn eerste (afzonderlijke) Toezichtverslag PBO over het jaar 2009 gepubliceerd. ...

Informatie inzake herbeoordelingsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen (Dossier 32123-XV)
Informatie inzake herbeoordelingsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen Brief regering begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 mei 2010In het algemeen overleg van 22 april 2010 met de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik toegezegd nader in te zullen gaan op een aantal zaken bij de op handen zijnde herbeoordeling van gevallen in de startersregeling WW. ...

Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2009 (Dossier 32123-XV)
Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2009 Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 juni 2010In artikel 6, lid 7 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen ’45 (BBA) is bepaald dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) aan mij verslag uitbrengt over de wijze waarop de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming tot het beëindigen van de arbeidsverhouding is uitgeoefend. ...

Evaluatie startersregeling WW (Dossier 32123-XV)
Evaluatie startersregeling WW Brief regering begroting economie financiën ondernemen organisatie en beleid werk werkgelegenheid 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 5BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 oktober 2009In 2006 zijn de mogelijkheden om vanuit een WW-uitkering te starten als zelfstandig ondernemer verruimd door middel van de zogeheten startersregeling. ...

Uitstel evaluatie levensloopregeling (Dossier 32123-XV)
Uitstel evaluatie levensloopregeling Brief regering begroting economie financiën organisatie en beleid overige economische sectoren werk 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 51BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 januari 2010Bij de begrotingsbehandeling 2010 heb ik u laten weten dat is toegezegd u voor 1 januari 2010 de evaluatie van de levensloopregeling toe te zenden (Kamerstukken II 2009/10, 32 123 XV, nr. 6). ...

Onderzoek Kosten en baten uitbreiding zwangerschapsverlof (Dossier 32123-XV)
Onderzoek Kosten en baten uitbreiding zwangerschapsverlof Brief regering begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 juli 2010Hierbij stuur ik u het onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten van een mogelijke uitbreiding van het zwangerschaps- en bevallingsverlof1 waarom is verzocht met de motie-Van Hijum, Tweede Kamer 2009–2010, 32 123 XV, nr. ...