Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

23 resultaten

Reactie op motie van Hijum REA-scholingsinstituten (Dossier 31700-XV)
Reactie op motie van Hijum REA-scholingsinstituten Brief regering begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap werk werkgelegenheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 50BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 december 2008Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2009 heeft de TK de motie Van Hijum c.s. aangenomen, waarin wordt gevraagd om de verantwoordelijkheid voor de financiering van de REA-scholingsinstituten per 1 januari 2011 over te dragen van het Ministerie van SZW naar het ministerie van OCW (Tweede Kamer, 2008–2009, 31 700 XV, nr. ...

Adviesvoornemens SER 2010 (Dossier 31700-XV)
Adviesvoornemens SER 2010 Brief regering 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 76BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2009Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van het overzicht1 van adviesvoornemens van het kabinet voor het komende jaar met betrekking tot de Sociaal-Economische Raad, alsmede van de brief van heden aan de voorzitter van de Raad, waarbij ik het overzicht van deze voornemens ter kennis van de Raad breng.Dit najaar zal ik hierover met de Raad overleg voeren, waarna de Raad het werkprogramma voor 2010 definitief zal vaststellen.De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,J. ...

Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke gevallen een voormalig pleegkind gelijk te stellen aan een eigen kind binnen de sociale zekerheid (Dossier 31700-XV)
Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke gevallen een voormalig pleegkind gelijk te stellen aan een eigen kind binnen de sociale zekerheid Brief regering begroting burgerlijk recht financiën ouderen recht sociale zekerheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 54BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 februari 2009Bij het debat over het rapport van de Themacommissie Ouderenbeleid in januari en februari 2008 heeft uw Kamer de motie Willemse-van der Ploeg (Kamerstukken 2007–2008, 29 549, nr. 21) aangenomen. ...

Resultaat Sociaal Overleg 24 maart 2009 (Dossier 31700-XV)
Resultaat Sociaal Overleg 24 maart 2009 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid werk werkgelegenheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 56BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 maart 2009InleidingIn het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben kabinet en sociale partners de Tripartiete verklaring «Samen doen wat mogelijk is» vastgesteld. ...

Toezending van de AOW-notitie m.b.t. verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd (Dossier 31700-XV)
Toezending van de AOW-notitie m.b.t. verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd Brief regering begroting financiën ouderen sociale zekerheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 66BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 juni 2009Het kabinet heeft in het aanvullend beleidsakkoord aangegeven dat de AOW-gerechtigde leeftijd zal worden verhoogd van 65 naar 67 jaar (rekening houdend met zware beroepen). ...

Planningsoverleg 10 december 2008 (Dossier 31700-XV)
Planningsoverleg 10 december 2008 Brief regering begroting financiën 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 46BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 december 2008In antwoord op de brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 oktober 2008 doe ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris de gevraagde overzichten toekomen ten behoeve van het jaarlijkse overleg over de planning van werkzaamheden.I Overzichten van wetsvoorstellen nog af te handelen voor het kerstreces door de Tweede Kamer, aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen en beleidsstukken tot aan het zomerreces 2009.1II Overzicht van de stand van zaken m.b.t. aanvaarde Kamermoties.1De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,J. ...

Wijziging Ontslagbesluit (Dossier 31700-XV)
Wijziging Ontslagbesluit Brief regering begroting financiën organisatie en beleid werk 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 71BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 juli 2009Hierbij doe ik u toekomen een wijziging van het Ontslagbesluit.1 Met deze wijziging wordt invulling gegeven aan «de andere maatregelen in het belang van het behoud van vakmanschap» zoals aangekondigd in de brief van 25 maart 2009 aan de voorzitter van de Tweede Kamer betreffende de resultaten van het sociaal overleg d.d. 24 maart 2009 (Kamerstukken II 2008/09 31 700 XV, nr. ...

Verzoek van de commissie om een reactie op het artikel in de Volkskrant van 19 mei j.l.,inzake de nieuwe kantonrechtersformule (Dossier 31700-XV)
Verzoek van de commissie om een reactie op het artikel in de Volkskrant van 19 mei j.l.,inzake de nieuwe kantonrechtersformule Brief regering begroting financiën inkomensbeleid organisatie en beleid werk 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 70BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 juni 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij om een reactie verzocht op het artikel in de Volkskrant van 19 mei jl. (31 700 XV-67/2009D32319), waarin wordt gesteld dat door de nieuwe kantonrechtersformule gemiddeld 10 000 euro minder ontslagvergoeding zou worden toegekend.Ik heb kennisgenomen van de berichtgeving in de Volkskrant. ...

Uitstel reactie op berichten in de media over stakingsbrekers (Dossier 31700-XV)
Uitstel reactie op berichten in de media over stakingsbrekers Brief regering begroting financiën 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 63BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 april 2009Hierbij deel ik u mede dat een reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over mediaberichten betreffende stakingsbrekers niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat de beantwoording meer tijd vergt vanwege afstemming met het Ministerie van Justitie en raadpleging van de uitvoering.De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,J. ...

Oordeel IWI Jaarrekening SER 2008 (Dossier 31700-XV)
Oordeel IWI Jaarrekening SER 2008 Brief regering begroting bestuur economie financiën organisatie en beleid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 73BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 augustus 2009Hierbij ontvangt u de brief met het oordeel van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) over de jaarrekening 2008 van de Sociaal-Economische Raad.1Het oordeel van de IWI luidt dat de jaarrekening 2008 een juist en getrouw beeld geeft van de uitgaven van de SER in het kader van de uitoefening van haar taken. ...

Situatie bij bedrijf Kroymans en aanvraag UWV inzake het overnemen van salarisbetalingen (Dossier 31700-XV)
Situatie bij bedrijf Kroymans en aanvraag UWV inzake het overnemen van salarisbetalingen Brief regering begroting burgerlijk recht financiën recht 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 61BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 april 2009Op 2 april 2009 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid per brief verzocht informatie te verschaffen met betrekking tot de situatie bij het bedrijf Kroymans alsmede over de aanvraag bij UWV inzake het overnemen van salarisbetalingen.Op 31 maart 2009 zijn Kroymans Corporation B.V., Kroymans Car Import B.V., Kroymans Import Europe B.V. en Kroymans Retail Group B.V. failliet verklaard. ...

Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2008 (Dossier 31700-XV)
Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2008 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid werk 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 67BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juni 2009In artikel 6, lid 7 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen ’45 (BBA) is bepaald dat de Uitvoeringsorganisatie Werknemers Verzekeringen (UWV), tot 1 januari 2009 de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI), aan mij verslag zal uitbrengen over de wijze waarop de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming tot het beëindigen van de arbeidsverhouding is uitgeoefend. ...

Mededeling inzake het aanhangig maken van het wetsvoorstel tot afschaffing van interbestuurlijk toezicht in de WWB bij de Tweede Kamer om hierbij aan te geven of en in welke mate de taken van IWI in de nabije toekomst een wijziging zullen ondergaan (Dossier 31700-XV)
Mededeling inzake het aanhangig maken van het wetsvoorstel tot afschaffing van interbestuurlijk toezicht in de WWB bij de Tweede Kamer om hierbij aan te geven of en in welke mate de taken van IWI in de nabije toekomst een wijziging zullen ondergaan Brief regering begroting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 200926 448Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)nr. 58BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 april 2009Naar aanleiding van mijn brief van 4 maart 2009 over de «Programmering IWI 2009 en de visie toekomstige taak IWI» (Kamerstuk 26 448, nr. 395) heeft uw vaste commissie voor SZW mij verzocht aan te geven of en zo ja, wanneer ik voornemens ben het wetsvoorstel tot afschaffing van interbestuurlijk toezicht in de WWB bij de Tweede Kamer aanhangig te maken en om hierbij aan te geven of en in welke mate de taken van IWI in de nabije toekomst een wijziging zullen ondergaan.Bij brief van 23 april 20081 bent u door mijn ambtsgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïnformeerd over de kabinetsreactie op het rapport Van specifiek naar generiek van de Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtsarrangementen. ...

(inkomens)positie alleenstaanden (Dossier 31700-XV)
(inkomens)positie alleenstaanden Brief regering begroting financiën inkomensbeleid organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 45BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2008Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft de heer Pechtold zijn zorgen geuit over de inkomenspositie van alleenstaanden. ...

Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008 (Dossier 31700-XV)
Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008 Brief regering 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 74BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 september 2009Hierbij stuur ik u mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het rapport «Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2008» van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)1. ...

Informatie deeltijdval (Dossier 31700-XV)
Informatie deeltijdval Brief regering arbeidsvoorwaarden begroting financiën werk 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 52BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 januari 2009Hierbij zend ik u de gevraagde informatie over de deeltijdval naar aanleiding van de toezegging bij het wetgevingsoverleg van 19 november 2008 (kamerstuk 31 700 XV, nr. 51).In de bijgevoegde tabel is de inkomensvooruitgang niet uitgedrukt in een percentage van het gezinsinkomen (zoals in de begroting van SZW) maar in een percentage van het inkomen van de minstverdienende partner. ...

Verslag Najaarsoverleg 7 oktober jl (Dossier 31700-XV)
Verslag Najaarsoverleg 7 oktober jl Brief regering begroting financiën werk werkgelegenheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 5BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 oktober 2008Op 7 oktober 2008 heeft het kabinet het zogenoemde Najaarsoverleg gevoerd met centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid. ...

Eindrapportages van twee onderzoeken die in opdracht van SZW zijn verricht, Onderzoeksrapport 'Gebruik, niet-gebruik of onderbenutting?' en Onderzoeksrapport 'Naleving van de WOR: stand van zaken 2008' (Dossier 31700-XV)
Eindrapportages van twee onderzoeken die in opdracht van SZW zijn verricht, Onderzoeksrapport 'Gebruik, niet-gebruik of onderbenutting? ...

Reacties op aangenomen moties en amendementen SZW begroting 2009 (Dossier 31700-XV)
Reacties op aangenomen moties en amendementen SZW begroting 2009 Brief regering begroting financiën 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 53BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 januari 2009Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een overzicht aan van onze reacties op de aangenomen moties en amendementen die zijn ingediend bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2009.Motie Spekman c.s. over een extra inzet om Wajong’ers aan het werk te helpen (31 700 XV, nr. ...

Koopkracht APB 2009 (Dossier 31700-XV)
Koopkracht APB 2009 Brief regering begroting financiën inkomensbeleid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 4BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, EN VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2008Het Kabinet hecht er aan bij de toezending van het wetsvoorstel BU/Wtcg in te gaan op de talrijke berichten die in de afgelopen week in de media zijn verschenen over de koopkrachteffecten van de kabinetsvoornemens voor het begrotingsjaar 2009. ...