Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

232 resultaten

Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte en het oordeel van Actal (Dossier 31705)
Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte en het oordeel van Actal Brief regering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 21BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 juli 2009Aanbieding Evaluatierapport en oordeel ActalOp 29 mei jl. heb ik, samen met de staatssecretaris van Financiën, uw Kamer geïnformeerd over de invoering van de eenduidige loonaangifte per 1 januari 2011 (Tweede Kamer 2008/09, 31 705, nr. ...

Stand van de eenduidige loonaangifte (Dossier 31705)
Stand van de eenduidige loonaangifte Brief regering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 20BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 mei 2009Stand van de eenduidige loonaangifteBij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009 in het najaar van 2008 is een pilot toegezegd naar de werking van de eenduidige loonaangifte (Handelingen der kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 26, blz. 2206-2232 en 2242-2257). ...

Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) (Dossier 32241)
Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) Brief regering ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2011 Bij nader rapport van 6 oktober 2011 heb ik Hare Majesteit de Koningin verzocht bij Uw Kamer in te dienen het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW). ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief minister over gezamelijke behandeling met wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009U verzoekt ons uw Kamer te informeren hoe wetsvoorstel 31 7741 zich verhoudt tot het kabinetsvoornemen om de AOW-leeftijd te verhogen. ...

Reactie op de motie-Heijnen c.s. (30693, nr. 21) over opschorten van de vergoeding voor raads- en statenleden die enige tijd niet hebben deelgenomen aan raads- en statenvergaderingen (Dossier 30693)
Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en enkele technische wijzigingen; Brief regering; Reactie op de motie-Heijnen c.s. (30693, nr. 21) over opschorten van de vergoeding voor raads- en statenleden die enige tijd niet hebben deelgenomen aan raads- en statenvergaderingen Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2011 In oktober 2009 heeft uw Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel Invoering van een beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers de motie Heijnen c.s. met algemene stemmen aanvaard (TK 30 693, nr. 21). ...

Informatie over de beantwoording van de vragen inzake handleiding opgraven en ruimen en model-beheersverordening begraafplaatsen (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Informatie over de beantwoording van de vragen inzake handleiding opgraven en ruimen en model-beheersverordening begraafplaatsen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2011 Bij brief van 24 juni jl. (2011Z13091/2011D34182) is mij namens de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht de op 21 januari van dit jaar door de commissie gestelde vragen bij de Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (30696-35/2011D02900) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. ...

Toezending Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Toezending Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 december 2010Bij brief van 11 november 2010 (kenmerk 30696-34/2010D44493) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij verzocht de Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen toe te zenden. ...

officiële publicatie (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Stand van zaken nieuwe regels inzake het ruimen van graven Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 november 2010Bij brief van 15 oktober jl. (2010Z14818/2010D40254) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd naar de stand van zaken rondom de herziening van de model-beheersverordening begraafplaatsen en de onderliggende handreiking. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Brief regering; Reactie brief babyverlof Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 19BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2010Ik heb kennis genomen van de brief van de leden Halsema en Van Gent over de financiering van het initiatiefwetsvoorstel babyverlof (Kamerstuk 31 071, nr. ...

Reactie op verzoek Ortega-Martijn betreffende aanpassingen van wetgeving (wijziging Derde Aanpassingswet openbare lichamen BES, 32428) (Dossier 32428)
Reactie op verzoek Ortega-Martijn betreffende aanpassingen van wetgeving (wijziging Derde Aanpassingswet openbare lichamen BES, 32428) Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 januari 2011De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft in haar procedurevergadering van 15 december 2010 een verzoek gedaan met betrekking tot het raadplegen van de bestuurders op de BES-eilanden naast de Nederlandse organen over de artikelen die uit de Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ABES 3) zijn gehaald en bij ministeriële regeling op grond van artikel 20 van de Invoeringswet BES zijn geregeld en bij formele wet moeten worden goedgekeurd. ...

Onderzoek achtergronden niet-naleving aanbestedingsregels binnen Rijksoverheid (#:-)
Onderzoek achtergronden niet-naleving aanbestedingsregels binnen Rijksoverheid Brief regering economie markttoezicht Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2010Op 6 juli 2010 is door de Minister van Economische Zaken het wetsvoorstel Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..) bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukdossier 32 440). ...

Uitvoering van de motie van het lid Heijnen en de motie van het lid Dibi bij wetsvoorstel College voor de rechten van de mens (32467 nr. 20 en 22) (#:-)
Uitvoering van de motie van het lid Heijnen en de motie van het lid Dibi bij wetsvoorstel College voor de rechten van de mens (32467 nr. 20 en 22) Brief regering bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2011 Uw Kamer heeft op 19 april 2011 het wetsvoorstel College voor de rechten van de mens aangenomen. ...

Nut en Noodzaak inzake Artikel 7 van de Wet College voor de rechten van de mens (32467) (#:-)
Nut en Noodzaak inzake Artikel 7 van de Wet College voor de rechten van de mens (32467) Brief regering bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 april 2011Op 31 maart jongstleden (Handelingen II, vergaderjaar 2010/11, nr. 67, behandeling Oprichting van het College voor de rechten van de mens) heb ik tijdens de plenaire behandeling van het voorstel van wet houdende de oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens (32 467)) toegezegd uw Kamer een brief te sturen over het nut en noodzaak van artikel 7 van het onderhavige wetsvoorstel. ...

Maartcirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 (#:-)
Maartcirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 maart 2011Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de maartcirculaire 2011 van het gemeentefonds respectievelijk het provinciefonds1. ...

Toezending studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2010 (#:-)
Toezending studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 december 2010Hierbij ontvangt u de studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2010.1 Maten voor gemeenten 2010 is de negende studie van een reeks. ...

De provinciale financiën 2010 (#:-)
De provinciale financiën 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2010In aanvulling op het Toezichtverslag 2010 dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u per brief van 18 mei 2010 (32 123 B, nr. 16) toezond, bied ik u «De provinciale financiën 2010, een interprovinciale vergelijking» ter kennisneming aan1. ...

Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s (#:-)
Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2011 Hierbij bied ik u het rapport «Evaluatie van de gemeentelijke en provinciale rekenkamers» aan1, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2010 (#:-)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2010Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de decembercirculaire 2010 van het gemeentefonds respectievelijk het provinciefonds1. ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 (#:-)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2011 Hierbij zend ik u ter kennisneming een afschrift van de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 die heden voor de gemeenten en de provincies op www.rijksoverheid.nl zijn geplaatst.1 Gemeenten en provincies hebben deze informatie nodig om hun begrotingen voor het komende jaar tijdig te kunnen voorbereiden. ...