Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

265 resultaten

Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Dossier 33862)
Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2015 1 Inleiding De leden Bisschop, Van Meenen en Rog hebben een initiatiefwetsvoorstel bij uw Kamer ingediend voor een meer doeltreffende regeling van het onderwijstoezicht. ...

Verzoek om een tweede lezing van het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen (Dossier 34251)
Verzoek om een tweede lezing van het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Brief regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2016 Op 21 januari en op 3 februari 2016 is het debat in uw Kamer gevoerd over het wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (Kamerstuk 34 251) (Handelingen II 2015/16, nr. 45 en Handelingen II 2015/16, nr. 50). ...

Reactie op de ingediende amendementen inzake het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht (Kamerstuk 34 251) (Dossier 34251)
Reactie op de ingediende amendementen inzake het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht (Kamerstuk 34 251) Brief regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 januari 2016 Donderdag 21 januari 2016 vond het eerste deel van het debat over het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht plaats (Handelingen II 2015/16, nr. 45, Versterking Bestuurskracht onderwijsinstellingen). ...

Reactie op de motie van het lid Bruins over onderzoek naar de bescherming van klokkenluiders (Dossier 34251)
Reactie op de motie van het lid Bruins over onderzoek naar de bescherming van klokkenluiders Brief regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni 2016 Bij de behandeling van het wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (Kamerstuk 34 251) is de motie Kamerstuk 34 251, nr. 60 van het Tweede Kamerlid Bruins op 3 februari 2016 met algemene stemmen aangenomen. ...

Ruimte voor Olympische plannen (Dossier 31700-XI)
Ruimte voor Olympische plannen Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën sport 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 4BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 september 2008Nu veel Nederlandse sporters terug zijn uit Beijing en anderen zich opmaken voor de Paralympische Spelen, is er aanleiding om vooruit te kijken naar mogelijke Olympische Plannen van Nederland. ...

Uitstel beantwoording verslagen schriftelijk overleg over drie onderwerpen op het terrein van de medische ethiek (Dossier 31700-XVI)
Uitstel beantwoording verslagen schriftelijk overleg over drie onderwerpen op het terrein van de medische ethiek Brief regering begroting ethiek financiën zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 170BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 juli 2009Eind juni heeft de vaste Commissie voor Volkgezondheid, Welzijn en Sport over drie onderwerpen op het terrein van de medische ethiek vragen en opmerkingen aan mij voorgelegd. ...

Jaarverslag 2007 van de centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Dossier 31700-XVI)
Jaarverslag 2007 van de centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen Brief regering begroting ethiek financiën ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 84BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2008Hierbij bied ik u het jaarverslag 2007 van de centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen aan1.Het betreft het eerste jaarverslag van deze commissie die op 15 maart 2007 is gestart met zijn werkzaamheden. ...

Resultaten doorlichting subsidies en overzicht subsidies 2009 (Dossier 31700-XVI)
Resultaten doorlichting subsidies en overzicht subsidies 2009 Brief regering begroting financiën 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 141BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, VOOR JEUGD EN GEZIN, EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 mei 2009Met deze brief informeren wij uw Kamer over de resultaten van het project inzake de doorlichting van het subsidiebeleid en subsidies, zoals toegezegd bij het voorbereidend onderzoek van de ontwerpbegroting 20091. ...

Vervoersregeling teamsporters met een beperking (Dossier 31700-XVI)
Vervoersregeling teamsporters met een beperking Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën organisatie en beleid sport zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 109BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 december 2008Tijdens het Wetgevingsoverleg Sport van 27 oktober jl. ...

Vervoersregeling teamsporters met een beperking (Dossier 31700-XVI)
Vervoersregeling teamsporters met een beperking Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën organisatie en beleid sport verkeer zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 128BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 februari 2009Hierbij beantwoord ik uw vraag of ik bereid ben om een structurele voorziening te treffen voor de vervoersregeling voor teamsporters met een beperking.In mijn brief van 18 december 2008 (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. 109) heb ik u reeds geïnformeerd dat ik eind 2009 een oplossing zal vinden voor deze vervoersregeling. ...

Onderzoek naar de aard en de omvang van problemen bij Philadelphia (Dossier 31700-XVI)
Onderzoek naar de aard en de omvang van problemen bij Philadelphia Brief regering begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 132BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 maart 2009In uw brief van 3 maart jongstleden verzoekt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij en de minister van WWI om in een algemeen overleg van gedachten te wisselen over de problemen bij Philadelphia. ...

Onderzoek van het CSZ naar Philadelphia Zorg (Dossier 31700-XVI)
Onderzoek van het CSZ naar Philadelphia Zorg Brief regering begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 112BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 januari 2009Ik heb bij brief van 23 oktober 2008 het College sanering zorginstellingen (CSZ) verzocht om een deskundige aan te stellen en onderzoek te doen naar de aard en de omvang van de problematiek bij Stichting Philadelphia te Nunspeet.Het CSZ heeft mij op 17 december 2008 het rapport met bevindingen doen toekomen. ...

Ontwikkelingen V.S. stamcelonderzoek sinds het aantreden van Obama (Dossier 31700-XVI)
Ontwikkelingen V.S. stamcelonderzoek sinds het aantreden van Obama Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 143BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 mei 2009In uw brief, kenmerk 2009Z04410/2009D11776, heeft u mij verzocht om een reactie te geven op de ontwikkelingen die zich sinds het aantreden van de huidige president van de Verenigde Staten (VS), Barack Obama, aldaar voordoen op het gebied van stamcelonderzoek.Graag voldoe ik aan dat verzoek. ...

Openbaarmaking rapport Philadelphia (Dossier 31700-XVI)
Openbaarmaking rapport Philadelphia Brief regering begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 158BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 juni 2009Bij brief van 20 april 2009 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot mijn onderzoek naar de financiële problemen bij Philadelphia1.In deze brief heb ik u onder andere meegedeeld (zie punt 4 van mijn brief) dat verzocht is om openbaarmaking van het eerste rapport van het CSZ over de situatie bij Philadelphia. ...

Aankondiging brief goed bestuur bij zorgaanbieders (Dossier 31700-XVI)
Aankondiging brief goed bestuur bij zorgaanbieders Brief regering begroting financiën 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 122BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 januari 2009Het onderwerp goed bestuur (governance) is een bijzonder actueel en urgent thema. ...

Uitvoering moties Leijten nr. 42 en Wolbert/De Vries nr. 52 m.b.t. fraude in de thuiszorg (Dossier 31700-XVI)
Uitvoering moties Leijten nr. 42 en Wolbert/De Vries nr. 52 m.b.t. fraude in de thuiszorg Brief regering begroting criminaliteit financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 85BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 november 2008Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 5 november heb ik u toegezegd schriftelijk te zullen reageren op de moties Leijten 31 700 XVI, nr.42 en Wolbert/de Vries 31 700 XVI, nr. ...

Melding publicatie Besluit houdende wijziging van Besluit afbreking zwangerschap in het Staatsblad (Dossier 31700-XVI)
Melding publicatie Besluit houdende wijziging van Besluit afbreking zwangerschap in het Staatsblad Brief regering begroting ethiek financiën ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 162BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juni 2009Hierbij zend ik u het Besluit tot wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap.1 Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting. ...

Jaarverslag 2008 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (Dossier 31700-XVI)
Jaarverslag 2008 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Brief regering begroting ethiek financiën zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 153BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 mei 2009Mede namens de minister van Justitie bied ik u hierbij het jaarverslag 2008 aan van de vijf regionale toetsingscommissies euthanasie.1In het jaarverslag leggen de commissies verantwoording af van hun wijze van toetsing op grond van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL). ...

Onderzoek naar de aard en omvang van problemen bij Philadelphia (Dossier 31700-XVI)
Onderzoek naar de aard en omvang van problemen bij Philadelphia Brief regering begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 115BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 januari 20091. ...

Reactie op het jaarverslag van de centrale deskundigencommissie levensbeëindiging bij pasgeborenen en late zwangerschapsafbreking (Dossier 31700-XVI)
Reactie op het jaarverslag van de centrale deskundigencommissie levensbeëindiging bij pasgeborenen en late zwangerschapsafbreking Brief regering begroting ethiek financiën ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 129BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 februari 2009Naar aanleiding van uw brief (van 21 november 2008, kenmerk 31 700-XVI-84/2008D17454) doe ik u mijn reactie toekomen.Het jaarverslag van de centrale deskundigencommissie levensbeëindiging bij pasgeborenen en late zwangerschapsafbreking heb ik u op 12 november 2008 toegestuurd. ...