Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

206 resultaten

Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) (Dossier 35925-XVI)
Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2021 Bijgaand zend ik u ter kennisneming het rapport van Ecorys over het door hen uitgevoerde evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ)1. ...

Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS (Dossier 35925-XVI)
Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS Brief regering ...

Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS (Dossier 35925-XVI)
Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS Brief regering ...

Jaarverslag 2020 Preïmplantatie genetische Testen (PGT) Nederland (Dossier 35925-XVI)
Jaarverslag 2020 Preïmplantatie genetische Testen (PGT) Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2021 Bij deze stuur ik u het jaarverslag 2020 van PGT Nederland1, de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van preïmplantatie genetische testen (PGT)2 in ons land. ...

Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 (Dossier 35925-XVI)
Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, stuur ik u bijgevoegd de stand van zaken van de moties en toezeggingen die zijn gedaan aan de Tweede Kamer, waarover wij u voor de begroting zouden informeren. ...

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Dossier 35925-XVI)
Voortgang financieel beheer ministerie van VWS Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2021 Op Verantwoordingsdag (19 mei 2021) heeft uw Kamer het programmaplan verbetering financieel beheer ontvangen (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 5) dat is opgesteld om het financieel beheer van het Ministerie van VWS te verbeteren. ...

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021 (Dossier 35925-XVI)
Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021 Brief regering ...

Werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017-2021 (Dossier 35925-XVI)
Werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017-2021 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Met deze brief informeer ik u over het werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017–2021. ...

Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 (Dossier 35925-XVI)
Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2021 Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de ontwerpbegroting VWS 2022 op 26 oktober 2021. ...

VWS-monitor september 2021 (Dossier 35925-XVI)
VWS-monitor september 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Inleiding Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VWS-monitor van september 2021 aan1. ...

Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten (Dossier 35925-XVI)
Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2021 Op 28 september jl. heb ik u geïnformeerd over de voorgenomen evaluatie van de regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten1. ...

Evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten (Dossier 35925-XVI)
Evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2021 Tijdens het Wetgevingsoverleg «Jaarverslag en Slotwet 2020 VWS» van 23 juni jl. ...

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 (Dossier 35925-XVI)
Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 21 september 2021. ...

Uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (Dossier 34775-VI)
Uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2018 In het Regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) staat als ambitie opgenomen dat vrijwilligers, die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie, gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. ...

Uitvoering begroting 2023 Koninkrijksrelaties en BES-fonds (Dossier 36410-IV)
Uitvoering begroting 2023 Koninkrijksrelaties en BES-fonds Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2023 De Comptabiliteitswet schrijft voor dat alle majeure wijzigingen die na tweede suppletoire begroting zijn opgetreden uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces gemeld moeten worden aan beide Kamers der Staten-Generaal. ...

Zicht op thuiszorgorganisaties (#:-)
Zicht op thuiszorgorganisaties Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2019 In het Algemeen Overleg over de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (AO-IGJ) van 27 september jl. kwam het toezicht van de IGJ op nieuwe en onbekende zorgaanbieders aan de orde (Kamerstuk 33 149, nr. 54). ...

Jaarplanning Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (#:-)
Jaarplanning Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR MEDISCHE ZORG EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2018 In uw brief van 6 december jl. heeft u, namens de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzocht om een overzicht te verstrekken van de stukken die wij voornemens zijn nog in 2018 aan uw Kamer te sturen. ...

Reactie op het rapport van de externe evaluatiecommissie van de Gezondheidsraad (#:-)
Reactie op het rapport van de externe evaluatiecommissie van de Gezondheidsraad Brief regering begroting financiën Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2018 Op 5 februari 20181 heb ik de evaluatie van de Gezondheidsraad2 aan uw Kamer aangeboden. ...

Mutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (#:-)
Mutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief regering begroting financiën Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2017 Bijgaand stuur ik u in de bijlage van deze brief de mutaties en toelichting die na de Najaarsnota in de VWS-begroting 2017 zijn verwerkt. ...

Portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (#:-)
Portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR MEDISCHE ZORG EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2017 Hierbij informeren wij u voor de goede orde over de portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...