Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

274 resultaten

Ondersteuning opstart kredietunies (Dossier 33949)
Ondersteuning opstart kredietunies Brief regering financieel toezicht financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2015 Tijdens het plenaire debat over het initiatiefwetsontwerp inzake de regelgeving voor kredietunies op 19 maart jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. 65, item 5), heeft de Minister van Financiën toegezegd dat ik een schriftelijke reactie zal geven op de motie van de leden Groot en Omtzigt (Kamerstuk 33 949, nr. 16). ...

Stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten (Dossier 34000-B)
Stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 oktober 2014 Met deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten. ...

CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) (Dossier 34000-IX)
CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 april 2015 Vorig jaar heeft in Europees verband een herziening plaats gevonden van macro-economische data als bbp en bni als gevolg van de invoering van nieuwe internationale regels conform ESA2010 en de bronnenrevisie. ...

CBS-bijstellingen bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) 2011 - 2014 (Dossier 34000-IX)
CBS-bijstellingen bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) 2011 - 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2015 In de brief van 29 april 2015 hebben wij u geïnformeerd over de CBS-bijstellingen van het bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) in 2011 en 2012 en de mogelijke gevolgen hiervan voor onder meer de afdrachten aan de Europese Unie. ...

Uitwerking van de monitor gemeentelijke betaaltermijnen (Dossier 34000-VII)
Uitwerking van de monitor gemeentelijke betaaltermijnen Brief regering begroting financiën Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 april 2015 Zoals toegezegd in mijn brief van 31 oktober 2014 (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

Voorgenomen integratie van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) (Dossier 34002)
Voorgenomen integratie van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) Brief regering belasting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2015 In deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, over de voorgenomen integratie van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA). ...

Reactie op verzoek commissie over uitvoering motie van de leden Agnes Mulder en Van Laar over betaalbare en maximaal duurzame energievoorziening (Dossier 34089)
Reactie op verzoek commissie over uitvoering motie van de leden Agnes Mulder en Van Laar over betaalbare en maximaal duurzame energievoorziening Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2016 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft verzocht om informatie over het gevolg dat de regering geeft aan de motie van de leden Agnes Mulder en Van Laar over een plan voor de verduurzaming en betaalbaarheid van energie in Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 089, nr. 13). ...

Plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland (Dossier 34089)
Plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2017 Energie is een belangrijke voorziening die nodig is voor het functioneren van maatschappij en economie. ...

Betaalbaarheid en verduurzaming energie in Caribisch Nederland (Dossier 34089)
Betaalbaarheid en verduurzaming energie in Caribisch Nederland Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2016 Bij de voorbereiding van de Wet elektriciteit en drinkwater BES hebben de leden Agnes Mulder en Van Laar een motie ingediend die de regering verzochten om een plan voor de betaalbaarheid en de verduurzaming van de energievoorziening in Caribisch Nederland en de Kamer voor de zomer van 2016 hierover te berichten (Kamerstuk 34 089, nr. ...

Ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) met de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Dossier 34199)
Ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) met de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) Brief regering economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 1 juli 2015. ...

Reactie op enkele mondelinge vragen en amendementen bij het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (Dossier 34199)
Reactie op enkele mondelinge vragen en amendementen bij het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet Brief regering economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2015 Uw Kamer heeft mij ten behoeve van de voortzetting van het debat over het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (Kamerstuk 34 199) op 6 oktober a.s. verzocht schriftelijk te reageren op de ingediende amendementen op het wetsvoorstel. ...

Uitvoering motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom (Dossier 34199)
Uitvoering motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom Brief regering economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2016 Met de motie Jan Vos en Van Tongeren (Kamerstuk 34 199, nr. ...

Uitvoering diverse aangenomen moties in het kader van het wetsvoorstel STROOM (Dossier 34199)
Uitvoering diverse aangenomen moties in het kader van het wetsvoorstel STROOM Brief regering economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2015 Bij de stemmingen in uw Kamer over het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (STROOM) (Kamerstuk 34 199) zijn drie moties aangenomen die ik bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel heb ontraden. ...

Bestrijden schijnzelfstandigheid in de prostitutiebranche (Dossier 32211)
Bestrijden schijnzelfstandigheid in de prostitutiebranche Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 november 2011 Bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (hierna: wetsvoorstel regulering prostitutie) is door de leden Van Toorenburg (CDA) en Arib (PvdA) een motie ingediend betreffende schijnzelfstandigheid in de prostitutiebranche. ...

Stand van zaken over het onderzoek Stichting Koninklijke Defensiemusea (Dossier 35925-X)
Stand van zaken over het onderzoek Stichting Koninklijke Defensiemusea Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2021 Op 22 januari jl. heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 35 570 X, nr. ...

Reactie op amendementen ingediend tijdens de begroting Defensie 2022 (Dossier 35925-X)
Reactie op amendementen ingediend tijdens de begroting Defensie 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 november 2021 Voor de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie zijn door leden van uw Kamer twee amendementen ingediend. ...

Reactie op verzoek commissie inzake schrijnende gevallen met betrekking tot het AOW-gat van militairen (Dossier 35925-X)
Reactie op verzoek commissie inzake schrijnende gevallen met betrekking tot het AOW-gat van militairen Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2021 Met uw brief van 1 oktober 2021 geeft u aan veelvuldig e-mailberichten te hebben ontvangen inzake schrijnende gevallen met betekking tot het AOW-gat van militiaren. ...

Tussenrapportage Commissie Uitkeringsregeling chroom-6 (Dossier 35925-X)
Tussenrapportage Commissie Uitkeringsregeling chroom-6 Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2021 Naar aanleiding van het wetgevingsoverleg van 30 november 2020 (Kamerstuk 35 570 X, nr. ...

Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-X)
Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2021 In overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2016 informeer ik u met deze brief over de nu voorziene overschrijdingen (uitgaven, ontvangsten en/of verplichtingen) op begrotingsartikelniveau, die na het vaststellen van de tweede suppletoire begroting 2021 (Kamerstuk 35 975 X) zijn geconstateerd. ...

Reactie op verzoek commissie inzake ongelijke behandeling militairen en burgermedewerkers van Defensie bij afkeuring (Dossier 35925-X)
Reactie op verzoek commissie inzake ongelijke behandeling militairen en burgermedewerkers van Defensie bij afkeuring Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2021 Met uw brief van 10 september 2021 heeft u mij gevraagd te reageren op de brief van de heer R.H.J.D. van 25 juni 2021 inzake «Ongelijke behandeling militairen en burgermedewerkers van Defensie bij afkeuring». ...