Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

378 resultaten

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 september 2015 over reclame maken op televisie voor een gezondheidsproduct (Dossier 34000-XVI)
Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 september 2015 over reclame maken op televisie voor een gezondheidsproduct Brief regering begroting financiën Nr. 126 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2015 Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van dinsdag 1 september 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 106) is mij, naar aanleiding van een door het lid Leijten aangemeld verzoek tot een interpellatie, verzocht om een briefje over mijn deelname aan Linda’s Zomerweek. ...

Stand van zaken toezeggingen VWS (Dossier 34000-XVI)
Stand van zaken toezeggingen VWS Brief regering begroting financiën Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Mede namens de Staatssecretaris van VWS stuur ik u de stand van zaken van de toezeggingen die door ons zijn gedaan aan de Tweede Kamer. ...

Inzage (beleidsrelevante) VWS-rapporten (Dossier 34000-XVI)
Inzage (beleidsrelevante) VWS-rapporten Brief regering begroting financiën Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2015 Tijdens het algemeen overleg Toezending regeringsstukken dd 14 april 2015 (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 110), hebben wij toegezegd u voor de zomer te informeren over hoe wij uw Kamer op een handige handzame manier inzicht gaan bieden in (beleidsrelevante) VWS-rapporten. ...

Ontwerpbesluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2015 (Dossier 34000-XVI)
Ontwerpbesluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 18 september 2014. ...

Rapport van de Verkenner Samenwerking Zeeuwse Zorg (Dossier 34000-XVI)
Rapport van de Verkenner Samenwerking Zeeuwse Zorg Brief regering begroting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2015 Op 4 juli 2014 besloten de provinciale staten van Zeeland een «Verkenner Samenwerking Zeeuwse Zorg» aan te stellen met als doel na te gaan welke factoren samenwerking in Zeeland juist belemmeren en welke zaken juist benoemd kunnen worden die samenwerking zouden kunnen bevorderen, teneinde een toekomstbestendige zorginfrastructuur overeind te houden. ...

Toezegging met betrekking tot de ingangsdatum van de nieuwe subsidieregeling die energiebesparing bij sportverenigingen stimuleert (Dossier 34000-XVI)
Toezegging met betrekking tot de ingangsdatum van de nieuwe subsidieregeling die energiebesparing bij sportverenigingen stimuleert Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 oktober 2014 Met deze brief informeer ik u over de door mij gedane toezegging tijdens het AO Sport van 2 juli jongstleden (Kamerstuk 30 234, nr. 101) met betrekking tot de ingangsdatum van de nieuwe subsidieregeling die energiebesparing bij sportverenigingen stimuleert. ...

Schriftelijke reactie op de tijdens de eerste termijn ingediende amendementen bij de begrotingsbehandeling Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 (Dossier 34000-XVI)
Schriftelijke reactie op de tijdens de eerste termijn ingediende amendementen bij de begrotingsbehandeling Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2014 Bijgaand treft u aan de schriftelijke reactie op de tijdens de eerste termijn door de leden van uw Kamer ingediende amendementen bij de VWS-begroting 2015. ...

Verslag van de reis naar Colombia, Aruba, VS en Canada van 27 mei tot en met 6 juni 2015 (Dossier 34000-XVI)
Verslag van de reis naar Colombia, Aruba, VS en Canada van 27 mei tot en met 6 juni 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 112 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2015 Van 27 mei tot en met 6 juni bracht ik een bezoek aan Colombia, Aruba, de Verenigde Staten en Canada. ...

Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage ambulancehelikopter Friese Waddeneilanden (Dossier 34000-XVI)
Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage ambulancehelikopter Friese Waddeneilanden Brief regering begroting financiën Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 4 mei 2015. ...

Positie nabestaanden bij suïcide in relatie tot medisch beroepsgeheim (Dossier 34000-XVI)
Positie nabestaanden bij suïcide in relatie tot medisch beroepsgeheim Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor VWS op 4 september jl. ...

IGZ rapport ‘Het Resultaat Telt Particuliere klinieken 2013’ (Dossier 34000-XVI)
IGZ rapport ‘Het Resultaat Telt Particuliere klinieken 2013’ Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2014 Hierbij stuur ik u het rapport «het Resultaat telt particuliere klinieken 2013»1. ...

Resultaten van het gesprek met de KNMG over medisch beroepsgeheim (Dossier 34000-XVI)
Resultaten van het gesprek met de KNMG over medisch beroepsgeheim Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2014 In uw brief van 2 oktober jl. heeft u mij verzocht u de resultaten mee te delen van het gesprek met de KNMG dat heeft plaatsgevonden op 29 oktober jl. ...

Afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag (Dossier 34000-XVI)
Afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2015 Op 4 april 1997 is in Oviedo het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en de geneeskunde tot stand gekomen, beter bekend als het Biogeneeskundeverdrag (Trb. ...

Wijziging van de reisagenda in september van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Dossier 34000-XVI)
Wijziging van de reisagenda in september van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief regering begroting financiën Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 augustus 2015 In mijn brief d.d. 16 juni jl. informeerde ik u over mijn reisagenda voor de tweede helft van 2015. ...

Aanvullende schriftelijke reactie op ingediende amendementen bij de VWS begroting 2015 (Dossier 34000-XVI)
Aanvullende schriftelijke reactie op ingediende amendementen bij de VWS begroting 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 Op 20 november 2015 heb ik u voorafgaand aan mijn eerste termijn van de behandeling van de VWS-begroting 2015 gemeld wat mijn reactie is op de mij op dat moment bekende ingediende amendementen (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 84). ...

Zorgbalans 2014 (Dossier 34000-XVI)
Zorgbalans 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2014 Hierbij zend ik u de Zorgbalans 2014 die op mijn verzoek is opgesteld door het RIVM1. ...

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over toezending regeringsstukken (Dossier 34000-XVI)
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over toezending regeringsstukken Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 In uw brief d.d. 16 oktober jl. over de toezending van regeringsstukken vraagt u aandacht voor het feit dat bij «herhaling beleidsstukken de Kamer op een zeer laat moment bereiken met het oog op bespreking in een overleg/debat». ...

Evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Dossier 34000-XVI)
Evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector Brief regering begroting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april 2015 Bijgaand zend ik u ter kennisneming het rapport van Deloitte over het door hen uitgevoerde evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) en de achterborg van het Rijk bij het WFZ1. ...

Informatie inzake toezending regeringsstukken (Dossier 34000-XVI)
Informatie inzake toezending regeringsstukken Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 januari 2015 Op 20 januari 2015 hebben wij overleg gevoerd met de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het toezenden van regeringsstukken aan de Kamer. ...

Concept werkplannen van de organisaties van VWS (Dossier 34000-XVI)
Concept werkplannen van de organisaties van VWS Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september 2015 In het Algemeen Overleg gehouden op 14 april over Informatievoorziening toezending regeringsstukken (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. ...