Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 8
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 8
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 november 2018 en van 5 maart 2019, over versnelde bodemdaling in Nederland (Dossier 35000-J)
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 november 2018 en van 5 maart 2019, over versnelde bodemdaling in Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2019 Najaar 2018 heeft de Kamer, naar aanleiding van berichten over de snelheid van de bodemdaling in Nederland, op initiatief van het lid Van der Lee (GroenLinks) (Handelingen II 2018/19, nr. 25, item 24) de Ministers van EZK, LNV en IenW verzocht om een integrale reactie te geven op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over bodemdaling1. ...

Herstart Besturingssysteem Maeslantkering (Dossier 35000-J)
Herstart Besturingssysteem Maeslantkering Brief regering begroting financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2019 Met deze brief informeer ik u over de vervanging van het besturingssysteem op de Maeslantkering zoals toegezegd in mijn brief aan uw Kamer van 13 juni 2019. ...

Invulling van een aantal moties en toezeggingen en de actuele stand van zaken ten aanzien van enkele andere waterdossiers (Dossier 35000-J)
Invulling van een aantal moties en toezeggingen en de actuele stand van zaken ten aanzien van enkele andere waterdossiers Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2018 In aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018 informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over de invulling van een aantal moties en toezeggingen. ...

Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018 (Dossier 35000-J)
Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 In het Wetgevingsoverleg (WGO) Water dat op 26 november jl. plaatsvond (Kamerstuk 35 000 J, nr. 28), heb ik toegezegd uw Kamer over een aantal onderwerpen nader te informeren. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 35000-J)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 18 september 2018 Op 10 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over zeespiegelstijging (Dossier 35000-J)
Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over zeespiegelstijging Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2019 Op 12 februari 2019 heeft het lid Van Raan (PvdD) om een brief verzocht over de wijze waarop wordt omgegaan met een snellere stijging van de zeespiegel dan waarin het Deltaprogramma nu voorziet (Handelingen II 2018/19, nr. 52, item 25). ...

Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018 (Dossier 35000-J)
Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 maart 2019 In het WGO Water van 26 november 2018 (Kamerstuk 35 000 J, nr. 28) heb ik toegezegd uw Kamer over een aantal onderwerpen nader te informeren. ...

Deltaprogramma 2019 (Dossier 35000-J)
Deltaprogramma 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2018 Hierbij bied ik u het MIRT Overzicht 2019 (Kamerstuk 35 000 A, nr. ...