Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

194 resultaten

Geleidende brief (Dossier 34156)
Geleidende brief Geleidende brief huisvesting huren en verhuren Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 20 februari 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren). ...

Voortgang van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen, de rapportage ‘Actielijnen klimaatrapportage natuur’, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de zorg voor jonge dieren en reactie op enkele commissieverzoeken (Dossier 35925-XIV)
Voortgang van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen, de rapportage ‘Actielijnen klimaatrapportage natuur’, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de zorg voor jonge dieren en reactie op enkele commissieverzoeken Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2021 Middels deze brief wil ik uw Kamer informeren over de voortgang van een aantal onderwerpen en de het uitvoering van een aantal moties en toezeggingen. ...

Overhevelen van middelen voor de Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19, de nadeelcompensatie pelsdierhouderijen, het Warmtesysteem Westland en verhogen uitgaven voor de regeling Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (Dossier 35925-XIV)
Overhevelen van middelen voor de Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19, de nadeelcompensatie pelsdierhouderijen, het Warmtesysteem Westland en verhogen uitgaven voor de regeling Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2021 Hierbij bied ik u een nota van wijziging (Kamerstuk 35 925 XIV, nr. ...

Advies "Vertrouwen in samenwerking door en met de landbouw" (Dossier 35925-XIV)
Advies "Vertrouwen in samenwerking door en met de landbouw" Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2021 Naar aanleiding van de motie van het lid Geurts (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. ...

Floriade 2022 (Dossier 35925-XIV)
Floriade 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2021 Hierbij informeer ik uw Kamer over de organisatie van de Floriade 2022 en de stand van zaken over mijn bijdrage die ik daaraan lever. ...

Stand van zaken over de gesprekken met Rendac en de nieuwe overeenkomst (Dossier 35925-XIV)
Stand van zaken over de gesprekken met Rendac en de nieuwe overeenkomst Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2021 Met mijn brief van 8 februari 2021 (Kamerstuk 35 570 XIV, nr. ...

Toezegging cijfermatige onderbouwing van de jaarlijkse tariefwijzing van het Diergezondheidsfonds (DGF) (Dossier 35925-XIV)
Toezegging cijfermatige onderbouwing van de jaarlijkse tariefwijzing van het Diergezondheidsfonds (DGF) Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 november 2021 Op 11 oktober 2021 zijn de tarieven voor de diergezondheidsheffing 2022 gepubliceerd in de Staatsblad (Stb. ...

Overeenkomst Staat der Nederlanden – Rendac Son B.V. 2022-2026 (Dossier 35925-XIV)
Overeenkomst Staat der Nederlanden – Rendac Son B.V. 2022-2026 Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2021 Met mijn brief van 8 oktober 2021 (Kamerstuk 35 925 XIV, nr. ...

Beschikbaarheid van de minister van LNV als een gevolg van haar rol van onderhandelaar in de formatie (Dossier 35925-XIV)
Beschikbaarheid van de minister van LNV als een gevolg van haar rol van onderhandelaar in de formatie Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2021 Op dinsdag 5 oktober jl. heeft uw Kamer het debat gevoerd over het eindverslag van de informateur, de heer Johan Remkes (Handelingen II 2021/22, nr. ...

Verkenning marktordening destructiestelsel (Dossier 35925-XIV)
Verkenning marktordening destructiestelsel Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2021 Op 17 december 2020 heb ik aangegeven dat ik een verkenning zal uitvoeren naar de ordening van de markt voor het ophalen en verwerken van kadavers (Kamerstuk 35 570 XIV, nr. 69). ...

Reactie op 'Informatie Greenpeace Nederland over starten van civiele zaak tegen de Staat' (Dossier 35925-XIV)
Reactie op 'Informatie Greenpeace Nederland over starten van civiele zaak tegen de Staat' Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2021 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzocht mij op 13 oktober 2021 om een reactie te geven op de brief van Greenpeace Nederland over «Informatie Greenpeace Nederland over starten van civiele zaak tegen de Staat» van 30 september 2021. ...

Green Deal Natuurinclusieve Landbouw en Groenpact (Dossier 35925-XIV)
Green Deal Natuurinclusieve Landbouw en Groenpact Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2021 Mede naar aanleiding van de motie van lid Bromet1 bij de vaststelling van de LNV begroting 2021 informeer ik uw Kamer middels deze brief over de aanpak voor structurele kennisuitwisseling over natuurinclusieve landbouw (NIL). ...

Reactie op verzoeken tot uitstel inzaaidatum vanggewas na maïs voor het groeiseizoen 2021 (Dossier 35925-XIV)
Reactie op verzoeken tot uitstel inzaaidatum vanggewas na maïs voor het groeiseizoen 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2021 De afgelopen tijd hebben mij meerdere verzoeken en signalen vanuit verschillende sectorpartijen bereikt in relatie tot de verplichte inzaaidatum van vanggewassen na maïs op zand- en lössgrond op uiterlijk 1 oktober. ...

Budgettaire mutaties van de begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XIV)
Budgettaire mutaties van de begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2021 Met deze brief informeren we u over de nu voorziene begrotingswijzigingen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (Kamerstuk 35 975 XIV, nr. ...

Handhavend optreden bij ontbreken natuurvergunning (Dossier 35925-XIV)
Handhavend optreden bij ontbreken natuurvergunning Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2021 In het Tweeminutendebat Mijnbouw van 15 december 2021 (Handelingen II 2021/22, nr. 35, tweeminutendebat Mijnbouw Groningen) heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uw Kamer toegezegd dat u nader geïnformeerd zult worden over handhavend optreden ingeval een bedrijf niet beschikt over een vereiste natuurvergunning. ...

Aanpak van stalbranden (Dossier 35925-XIV)
Aanpak van stalbranden Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2021 Op 24 maart jl. heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: OvV) zijn onderzoek naar de aanpak van stalbranden gepubliceerd. ...

Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Brief regering; Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2017 Op 23 november 2017 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vragen gesteld over de voortgang van het Besluit subsidie sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30 826, nr. ...

Reactie op het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland (Dossier 36410-IV)
Reactie op het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ARMOEDEBELEID, PARTICIPATIE EN PENSIOENEN EN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2024 Iedereen moet kunnen beschikken over voldoende middelen om van rond te komen en om mee te doen in de samenleving. ...

Rapport Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland (Dossier 36410-IV)
Rapport Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ARMOEDEBELEID, PARTICIPATIE EN PENSIOENEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober 2023 De Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland heeft vandaag haar eindrapport «Een waardig bestaan: Een sociaal minimum dat voorziet in toenemend perspectief op zelfredzaamheid» overhandigd aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. ...

Uitstel oplevering Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland (Dossier 36410-IV)
Uitstel oplevering Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ARMOEDEBELEID, PARTICIPATIE EN PENSIOENEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2023 Bij instellingsbesluit van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland heb ik uw Kamer laten weten dat zij haar eindrapport uiterlijk 1 oktober 2023 uitbrengt aan mij1. ...