Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

232 resultaten

Novembercirculaire van gemeentefonds 2009 (Dossier 32123-B)
Novembercirculaire van gemeentefonds 2009 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 13BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 januari 2010Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Financiën, een afschrift toekomen van de novembercirculaire 2009 van het gemeentefonds die ik heb verzonden aan de gemeentebesturen.1 Het is geen vaste gewoonte dat de fondsbeheerders in november of december een circulaire uitbrengen, maar in dit geval was er aanleiding om dat wel te doen.In de septembercirculaire 2009 kon de uitkeringsfactor van het jaar 2007 nog niet definitief worden vastgesteld. ...

Onderhoudsrapportage specifieke uitkeringen 2010 (Dossier 32123-B)
Onderhoudsrapportage specifieke uitkeringen 2010 Brief regering ...

Niet indienen wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven (Dossier 32123-B)
Niet indienen wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2010 Naar aanleiding van het zeer kritische advies van de Raad van State van 30 juni 2009 over het voorstel van wet vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven heeft het kabinet besloten om het voorstel van wet niet in te dienen bij uw Kamer. ...

Toezending van het rapport ‘Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010: verkenningen verdeling Wmo’ (Dossier 32123-B)
Toezending van het rapport ‘Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010: verkenningen verdeling Wmo’ Brief regering begroting bestuur financiën gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 8BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 november 2009Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Financiën, het rapport «Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010: verkenningen verdeling Wmo» toekomen1. ...

Toezichtverslag 2010; financieel toezicht op de provincies (Dossier 32123-B)
Toezichtverslag 2010; financieel toezicht op de provincies Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 mei 2010 Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2010 aan.1 Dit verslag geeft een overzicht van de bevindingen van het door mij uitgeoefende financiële toezicht op de begrotingen 2010 en de rekeningen 2008 van de provincies en de gemeenschappelijke regelingen waaraan provincies deelnemen. ...

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) inzake de invoering van een tijdelijke krimpmaatstaf per 2011 in het gemeentefonds (Dossier 32123-B)
Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) inzake de invoering van een tijdelijke krimpmaatstaf per 2011 in het gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 maart 2010 Bijgaand treft u een afschrift1 van mijn adviesaanvraag van heden aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). ...

Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds (Dossier 32123-B)
Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2010 Op 28 januari 2010 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma en staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van OCW. ...

Junicirculaire gemeentefonds en meicirculaire provinciefonds 2010 (Dossier 32123-B)
Junicirculaire gemeentefonds en meicirculaire provinciefonds 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 juli 2010Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Financiën, afschriften toekomen van de junicirculaire 2010 van het gemeentefonds en meicirculaire van het provinciefonds, die ik heb verzonden aan de gemeente- en provinciebesturen.1GemeentefondsIn de junicirculaire informeren wij bestuurders over de gemeentefondsuitkeringen. ...

Studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2009 (Dossier 32123-B)
Studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2009 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 10BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 november 2009Hierbij ontvangt u de studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2009.1 Maten voor gemeenten 2009 is de achtste studie van een reeks. ...

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2009 (Dossier 32123-B)
Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2009 Brief regering begroting financiën 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 201032 123 CVaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010nr. 5BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 oktober 2009Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Financiën, afschriften toekomen van de septembercirculaire 2009 van het gemeentefonds en van het provinciefonds, die ik heb verzonden aan de gemeente- en provinciebesturen.1AccrescijfersIn de meicirculaire 2009 gemeentefonds en de junicirculaire 2009 provinciefonds zijn gemeenten en provincies geïnformeerd over de accresontwikkeling 2009 tot en met 2013. ...

Financiering nazorgfondsen (Dossier 32123-B)
Financiering nazorgfondsen Brief regering begroting financiën 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 201032 123 CVaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010nr. 6BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009Mede namens de minister van Financiën vraag ik uw aandacht voor het volgende.Het lid Heijnen (PvdA) heeft aan mij over de financiering van de nazorgfondsen vragen gesteld.Deze vragen heeft hij gesteld in het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 30 juni 2009 (kamerstuk 31 700 B, nr. 20) over met name een aantal onderwerpen met betrekking tot de financiën van de decentrale overheden.De heer Heijnen (PvdA) heeft toen opgemerkt dat hij:– het rendement op het Nazorgfonds stortplaatsen van 5% zoals is vermeld in de regelgeving nogal hoog vindt;– van mening is dat dit bijna veronderstelt dat er wat risicovoller belegd moet worden;– vraagt of ik bekend ben met dit probleem? ...

Kabinetsstandpunt Rfv-onderzoek naar de positie van de G4 in het Gemeentefonds (Dossier 32123-B)
Kabinetsstandpunt Rfv-onderzoek naar de positie van de G4 in het Gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 september 2010 De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft in december 2009 een advies uitgebracht over de positie van de vier grote steden (G4) in het gemeentefonds. ...

Stand van zaken lokaal belastinggebied (Dossier 32123-B)
Stand van zaken lokaal belastinggebied Brief regering 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 3BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 oktober 2009Het lokaal belastinggebied is regelmatig onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer, maar ook daar buiten. ...

officiële publicatie (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Uitvoering toezeggingen wijziging Wet op de lijkbezorging Kamerstuk burgerlijk recht recht 30 696Wijziging van de Wet op de lijkbezorgingnr. 32BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 20091. ...

Libië (#:-)
Libië Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2017 Hierbij stuur ik u ter vertrouwelijke inzage voor de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie, een brief over Libië1. ...

Libië (#:-)
Libië Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 mei 2018 Hierbij stuur ik u ter vertrouwelijke inzage voor de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie, een brief over Libië1. ...

Integrale aanpak veiligheid en integriteit (#:-)
Integrale aanpak veiligheid en integriteit Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Naar aanleiding van het algemeen overleg (ao) Integrale aanpak veiligheid en integriteit van 25 april jl. en ter voorbereiding op het VAO op 16 mei aanstaande sturen wij u nog een korte toelichting op de gedane toezeggingen en antwoorden op de openstaande vragen. ...

Mutaties na tweede suppletoire begroting 2017 (#:-)
Mutaties na tweede suppletoire begroting 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2017 In overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2016 informeer ik u met deze brief over de nu voorziene overschrijdingen (uitgaven en/of verplichtingen) op begrotingsartikelniveau, die na het vaststellen van de tweede suppletoire begroting 2017 zijn geconstateerd. ...

Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2017, over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2017, over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2017 In uw brief van 20 december jl. verzoekt u mij te reageren op het verzoek zoals dat is gedaan door het lid Ploumen naar aanleiding van berichtgeving over een inwijdingsritueel bij de luchtmobiele brigade (Handelingen II 2017/18, nr. ...

Beleidsreactie op het OVV-rapport ‘Mortierongeval Mali’ (#:-)
Beleidsreactie op het OVV-rapport ‘Mortierongeval Mali’ Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2018 Hierbij bieden wij u de beleidsreactie aan op het rapport «Mortierongeval Mali»1 dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op 28 september 2017 heeft gepubliceerd (zie bijlage bij Kamerstuk 34 775 X, nr. ...