Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (Dossier 33862)
Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk Brief lid / fractie bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 21 BRIEF VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Brief van het lid Bisschop inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Van Meenen en Rog (Dossier 33862)
Brief van het lid Bisschop inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Van Meenen en Rog Brief lid / fractie bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 BRIEF VAN HET LID BISSCHOP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage 6 november 2014 Hierbij deel ik u mede dat mijn initiatiefwetsvoorstel in het vervolg mede zal worden ondertekend en verdedigd door de leden Van Meenen en Rog. ...

Geleidende brief (Dossier 33862)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 6 februari 2014 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht teneinde de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen door de vrijheid van professionals beter te waarborgen en door de uitoefening van het toezicht doeltreffender te regelen. ...

Motivering van de indiener om het initiatiefwetsvoorstel in stemming te brengen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Dossier 30874-(R1818))
Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie; Brief lid / fractie; Motivering van de indiener om het initiatiefwetsvoorstel in stemming te brengen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN HET LID VAN DER STAAIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 20 juni 2012 Hierbij wil ik graag het volgende aan u voorleggen. ...

Brief van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Esch (Dossier 35754)
Brief van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Esch Brief lid / fractie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN VOORDEWIND, KUIKEN, KUIK, WESTERVELD, VAN DER STAAIJ, HIJINK EN SAZIAS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2021 Hierbij delen wij u mede dat bovengenoemd voorstel van wet in het vervolg mede wordt verdedigd door mevrouw Van Esch. ...

Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35754)
Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 5 BRIEF VAN DE LEDEN BIKKER, KUIKEN, KUIK, WESTERVELD, VAN DER STAAIJ, HIJINK EN VAN ESCH Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2021 Hierbij delen wij u mede dat vanwege zijn vertrek uit de Kamer de plaats van het lid Voordewind bij bovengenoemd voorstel van wet wordt ingenomen door het lid Bikker en door haar vertrek uit de Kamer het lid Sazias niet langer mede-indiener van dit initiatiefwetsvoorstel is. ...

Geleidende brief (Dossier 35754)
Geleidende brief Geleidende brief gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2021 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). ...

Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld (#:-)
Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld Brief lid / fractie defensie internationaal Nr. 8 BRIEF VAN DE LEDEN EIJSINK, VAN DIJK, HACHCHI, EL FASSED, VOORDEWIND, OUWEHAND, VAN DER STAAIJ, HERNANDEZ, BRUINS SLOT EN BOSMAN Ontvangen 16 juni 2011 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Op 15 juni 2010 hebben de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters het voorstel van wet tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) aanhangig gemaakt. ...

Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden en Van der Staaij inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35079)
Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden en Van der Staaij inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie bestuursrecht openbare orde en veiligheid recht staatsveiligheid Nr. 9 BRIEF VAN DE LEDEN KUIKEN, VAN TOORENBURG, VAN WIJNGAARDEN EN VAN DER STAAIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2019 Hierbij delen wij u mede dat gelet op het vertrek van de heer Drost uit de Kamer bovengenoemd wetsvoorstel in het vervolg mede wordt verdedigd door mevrouw Van der Graaf. ...

Geleidende brief (Dossier 35079)
Geleidende brief Geleidende brief bestuursrecht openbare orde en veiligheid recht staatsveiligheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 13 november 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties). ...

Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg en Van der Staaij inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35079)
Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg en Van der Staaij inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie bestuursrecht openbare orde en veiligheid recht staatsveiligheid Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN KUIKEN, VAN TOORENBURG EN VAN DER STAAIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 april 2019 Hierbij delen wij u mede dat gelet op het vertrek van de heer van Oosten en het tijdelijke vertrek van mevrouw Van der Graaf uit de Kamer de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel mede wordt verdedigd door de heer van Wijngaarden en de heer Drost. ...

Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij over het gewijzigd amendement van het lid Groothuizen over nadere invulling van werkzaamheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid (Dossier 35079)
Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij over het gewijzigd amendement van het lid Groothuizen over nadere invulling van werkzaamheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid Brief lid / fractie bestuursrecht openbare orde en veiligheid recht staatsveiligheid Nr. 27 BRIEF VAN DE LEDEN KUIKEN, VAN TOORENBURG, VAN WIJNGAARDEN, VAN DER GRAAF EN VAN DER STAAIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2020 De initiatiefnemers van onderhavig wetsvoorstel hebben kennis genomen van het amendement van het lid Groothuizen onder Kamerstuk 35 079, nr. ...

Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij over inwerkingtreding per de eerstvolgende 1 januari of 1 augustus volgend op de plaatsing in het Staatsblad (Kamerstuk 35145-12) (Dossier 35145)
Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij over inwerkingtreding per de eerstvolgende 1 januari of 1 augustus volgend op de plaatsing in het Staatsblad (Kamerstuk 35145-12) Brief lid / fractie basisonderwijs beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 13 BRIEF VAN DE LEDEN BISSCHOP EN KWINT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2021 De initiatiefnemers hebben kennisgenomen van het tijdens de plenaire behandeling aangekondigde amendement van het lid Van der Staaij over een vaste inwerkingtredingsdatum voor het wetsvoorstel (35 145, nr. ...

Geleidende brief (Dossier 35145)
Geleidende brief Geleidende brief basisonderwijs beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 18 februari 2019 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal. ...

Geleidende brief (Dossier 35105)
Geleidende brief Geleidende brief economie markttoezicht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 5 december 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein. ...

Brief van het lid Emiel van Dijk c.s. met het verzoek om het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35332)
Brief van het lid Emiel van Dijk c.s. met het verzoek om het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie emigratie immigratie migratie en integratie Nr. 3 BRIEF VAN HET LID EMIEL VAN DIJK C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 33341)
Geleidende brief Geleidende brief cultuur en recreatie economie gezondheidsrisico's handel recreatie zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 20 juli 2012 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Drank- en Horecawet ten einde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van zestien naar achttien jaar en de handhaving daarvan alsmede het daarbij te voeren preventiebeleid in die wet te verankeren. ...

Geleidende brief (Dossier 34598)
Geleidende brief Geleidende brief onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2016 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen. ...

Brief van het lid Diederik van Dijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35338)
Brief van het lid Diederik van Dijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 BRIEF VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2023 Hierbij deel ik u mede dat, gelet op het vertrek van het lid Van der Staaij uit de Kamer, ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem. ...

Geleidende brief (Dossier 35338)
Geleidende brief Geleidende brief organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 november 2019 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning aan ongewenst zwangere vrouwen. ...