Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

29 resultaten

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Brief van het lid Van Raak c.s. over nadere toelichting op de scheiding van advies en onderzoek binnen het Huis voor klokkenluiders en de ophanging van het Huis onder het instituut van de Nationale ombudsman en een reactie op een aantal adviezen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Dossier 33258)
Brief van het lid Van Raak c.s. over nadere toelichting op de scheiding van advies en onderzoek binnen het Huis voor klokkenluiders en de ophanging van het Huis onder het instituut van de Nationale ombudsman en een reactie op een aantal adviezen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 17 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Brief van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw en Ouwehand inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33258)
Brief van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw en Ouwehand inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN VAN RAAK, HEIJNEN, SCHOUW EN OUWEHAND Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ‘s -Gravenhage, 5 december 2012 Hierbij delen wij u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van mevrouw Van Gent, haar plaats als vierde initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Voortman; de plaats van mevrouw Ortega-Martijn als vijfde initiatiefnemer zal in verband met haar vertrek uit de Kamer worden overgenomen door het lid Segers. ...

Geleidende brief (Dossier 33258)
Geleidende brief Geleidende brief arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 14 mei 2012 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders. ...

Reactie van de indieners op het amendement van het lid Bisschop (Dossier 33258)
Reactie van de indieners op het amendement van het lid Bisschop Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 14 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35754)
Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 5 BRIEF VAN DE LEDEN BIKKER, KUIKEN, KUIK, WESTERVELD, VAN DER STAAIJ, HIJINK EN VAN ESCH Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2021 Hierbij delen wij u mede dat vanwege zijn vertrek uit de Kamer de plaats van het lid Voordewind bij bovengenoemd voorstel van wet wordt ingenomen door het lid Bikker en door haar vertrek uit de Kamer het lid Sazias niet langer mede-indiener van dit initiatiefwetsvoorstel is. ...

Geleidende brief (Dossier 31571)
Geleidende brief Geleidende brief dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 571Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachtennr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 2 september 2008Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Thieme ...

Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld (#:-)
Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld Brief lid / fractie defensie internationaal Nr. 8 BRIEF VAN DE LEDEN EIJSINK, VAN DIJK, HACHCHI, EL FASSED, VOORDEWIND, OUWEHAND, VAN DER STAAIJ, HERNANDEZ, BRUINS SLOT EN BOSMAN Ontvangen 16 juni 2011 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Op 15 juni 2010 hebben de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters het voorstel van wet tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) aanhangig gemaakt. ...

Geleidende brief (Dossier 34906)
Geleidende brief Geleidende brief financieel toezicht financiĆ«n Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 maart 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank. ...

Geleidende brief (Dossier 35130-(R2119))
Geleidende brief Geleidende brief economie europese zaken internationaal migratie en integratie nederlanderschap ondernemen Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 29 januari 2019 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit). ...

Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35143-(R2120))
Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie internationaal internationale samenwerking Nr. 2 BRIEF VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35574)
Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiƫn Nr. 21 BRIEF VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Brief van de leden Klaver en Ouwehand over uitstel van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (35386) (Dossier 35386)
Brief van de leden Klaver en Ouwehand over uitstel van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (35386) Brief lid / fractie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 11 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER EN OUWEHAND Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2022 Op 8 juni jongstleden heeft de eerste termijn van de zijde van de Kamer inzake bovengenoemd initiatiefwetsvoorstel plaatsgevonden. ...

Geleidende brief (Dossier 35386)
Geleidende brief Geleidende brief openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2020 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten. ...

Geleidende brief (Dossier 36178)
Geleidende brief Geleidende brief recht strafrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 augustus 2022 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie (Wet strafbaarstelling conversiehandelingen). ...

Brief van de leden Paulusma, Becker, Westerveld, Van Nispen en Kostic inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 36178)
Brief van de leden Paulusma, Becker, Westerveld, Van Nispen en Kostic inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 7 BRIEF VAN DE LEDEN PAULUSMA, BECKER, WESTERVELD, VAN NISPEN EN KOSTIC Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2024 Hierbij delen wij u mede dat bovengenoemd wetsvoorstel niet langer wordt verdedigd door de leden Van der Laan, Van der Woude, De Hoop, Kwint en Van Esch en dat de verdediging in het vervolg plaatsvindt door de leden Paulusma, Becker, Westerveld, Van Nispen en Kostić. ...

Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman inzake een reactie op het gewijzigd amendement van het lid Veldman (Kamerstuk 34 105, nr. 12) en de gewijzigde amendementen van de leden Bisschop en Veldman (Kamerstuk 34 105, nrs. 16 en 17) (Dossier 34105)
Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman inzake een reactie op het gewijzigd amendement van het lid Veldman (Kamerstuk 34 105, nr. 12) en de gewijzigde amendementen van de leden Bisschop en Veldman (Kamerstuk 34 105, nrs. 16 en 17) Brief lid / fractie bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman met een nadere toelichting op de onafhankelijkheid van het Huis voor klokkenluiders en de benoeming van de voorzitter en de leden van het Huis voor klokkenluiders (Dossier 34105)
Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman met een nadere toelichting op de onafhankelijkheid van het Huis voor klokkenluiders en de benoeming van de voorzitter en de leden van het Huis voor klokkenluiders Brief lid / fractie bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 34105)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 11 december 2014 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders. ...

Brief van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34541)
Brief van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie immigratie migratie en integratie Nr. 18 BRIEF VAN DE LEDEN ELLEMEET, PIRI, JASPER VAN DIJK EN TEUNISSEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 april 2021 Hierbij delen wij u mede dat, gelet op het vertrek van de leden Van Ojik en Van Kooten-Arissen uit de Kamer, de positie van het lid Van Ojik overgenomen wordt door het lid Ellemeet en het voorstel niet langer mede verdedigd wordt door Van Kooten-Arissen. ...