Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

120 resultaten

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen) (herdruk) (Dossier 34453)
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Brief regering; Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen) (herdruk) Kamerstuk bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 27 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 1 mei 2017. ...

Invoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Dossier 33978)
Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Brief regering; Invoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2015 1. ...

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Dossier 33978)
Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Brief regering; Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2014 De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij in zijn brief van 14 oktober 2014 uitgenodigd in vervolg op mijn brief van 14 oktober 2014 (Kamerstuk 33 978, nr. ...

Nadere informatie omtrent het voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT en het voorstel van de Reparatiewet WNT (Dossier 33978)
Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Brief regering; Nadere informatie omtrent het voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT en het voorstel van de Reparatiewet WNT Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2014 Op 8 oktober 2014 heeft de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een hoorzitting belegd over het voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT en het voorstel van de Reparatiewet WNT. ...

Aanbieding afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Dossier 33978)
Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Brief regering; Aanbieding afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 augustus 2014 Hierbij stuur ik u – naar aanleiding van uw verzoek van 3 april 2014 – het afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT1 die – onder andere – is gestuurd aan het Voorzittersoverleg Raden van Toezicht Nederlandse Universiteiten2. ...

Voorzetting van de plenaire behandeling van Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (Dossier 33989)
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim; Brief regering; Voorzetting van de plenaire behandeling van Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2016 Uw Kamer heeft de plenaire behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel op verzoek van het kabinet aangehouden, omdat het kabinet er de voorkeur aan gaf de besluitvorming met betrekking tot de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten eerst af te ronden. ...

Verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (artikel 13 Grondwet) (Dossier 33989)
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim; Brief regering; Verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (artikel 13 Grondwet) Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2015 Uw Kamer heeft bovengenoemd wetsvoorstel voor plenaire behandeling aangemeld in de week van 5 oktober 2015. ...

Tijdstip van plaatsing in het Staatsblad en een inwerkingtredingsbesluit inzake Wet aanpak woonoverlast (Dossier 34007)
Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Brief regering; Tijdstip van plaatsing in het Staatsblad en een inwerkingtredingsbesluit inzake Wet aanpak woonoverlast Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 maart 2017 Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal het voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (Kamerstuk 34 007) aanvaard (Handelingen I 2016/17, nr. 15, item 3). ...

Reactie op motie van het lid Omtzigt over het openbaar maken van de correspondentie met de EU over de naheffing (Dossier 34023)
Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157); Brief regering; Reactie op motie van het lid Omtzigt over het openbaar maken van de correspondentie met de EU over de naheffing Kamerstuk financiën organisatie en beleid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2015 Op 19 maart jongstleden heeft het lid Omtzigt (CDA) een motie ingediend en vervolgens aangehouden waarin het kabinet wordt verzocht de correspondentie tussen Nederland en de Europese Unie over de naheffing in 2014 openbaar te maken en voorts de Europese Commissie mee te delen dat het kabinet de bezwaren tegen openbaarmaking intrekt (Kamerstuk 34 023, nr. ...

Uitvoering motie Veldman cs. inzake de rioolheffing (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Uitvoering motie Veldman cs. inzake de rioolheffing Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2016 Met deze brief bericht ik u over de voortgang van de uitvoering van de motie Veldman inzake de rioolheffing, ingediend bij de behandeling van de Omgevingswet1, als ook van de motie Veldman over de precarioheffing op netwerken van nutsbedrijven. ...

Reactie op de moties van het lid Veldman c.s. over precariobelasting en rioolheffing via het ingezetenschap (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Reactie op de moties van het lid Veldman c.s. over precariobelasting en rioolheffing via het ingezetenschap Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 183 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2016 Bij brief van 1 december 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om schriftelijke terugkoppeling van de gesprekken die over de rioolheffing en de precariorechten worden gevoerd met de VNG. ...

Uitstel reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Uitstel reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 180 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2015 Bij brief van 8 september 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. ...

Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Herdruk) (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Herdruk) Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 181 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2015 Bij brief van 8 september 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. ...

Controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Brief regering; Controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2017 Zoals uw Kamer op 26 januari jl.1 door de Minister van Economische Zaken is toegezegd, informeer ik u hierbij mede namens de Minister van Economische Zaken over de tussen departementen gemaakte afspraken voor het gunnen van opdrachten onder de Europese drempelwaarden. ...

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (Dossier 32476)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling; Brief regering; Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2015 Hierbij bericht ik u dat het initiatiefvoorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (Kamerstuk 32 476) op 21 mei 2015 is bekrachtigd. ...

Aanvang consultatie over novelle inzake aparte Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer (Dossier 33131)
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer; Brief regering; Aanvang consultatie over novelle inzake aparte Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer Kamerstuk bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2015 Op 17 maart jongstleden heb ik Uw Kamer toegezegd (Kamerstuk 33 900, nr. 12) dat vóór de zomer een novelle in consultatie gaat die ertoe strekt het kiesrecht voor de Eerste Kamer in de Grondwet mede toe te kennen aan de leden van aparte kiescolleges in de Caribische openbare lichamen. ...

Kiescollege BES-eilanden (Dossier 33131)
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer; Brief regering; Kiescollege BES-eilanden Kamerstuk bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 maart 2014 Bij de Eerste Kamer ligt ter behandeling het wetsvoorstel houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (Kamerstukken 33 131). ...

Voorhang wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Dossier 33219)
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) ; Brief regering; Voorhang wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 29 oktober 2015. ...

Aanbieding ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)) (Dossier 33219)
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) ; Brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)) Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 9 september 2013. ...

Aanbieding ontwerpbesluit houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet basisregistratie personen (Aanpassingsbesluit basisregistratie personen) (Dossier 33219)
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) ; Brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet basisregistratie personen (Aanpassingsbesluit basisregistratie personen) Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 9 september 2013. ...