Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

92 resultaten

Rapport varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Rapport varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2017 In de tweede voortgangsrapportage over de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet toegezegd te onderzoeken hoe aan de criteria «vrije vervanging» en «gezagsverhouding» een concretere of andere invulling kan worden gegeven om deze beter te laten aansluiten bij het huidige maatschappelijk beeld van een arbeidsrelatie.1 Hierbij zend ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën het ambtelijke rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie2. ...

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht dat ING en andere grote bedrijven alle contracten met zzp’ers opzeggen en payrollers en detacheerders inschakelen (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht dat ING en andere grote bedrijven alle contracten met zzp’ers opzeggen en payrollers en detacheerders inschakelen Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 december 2016 Tijdens het ordedebat op 8 november jl. heeft het lid Omtzigt (CDA) mij om een brief verzocht waarin wordt ingegaan op mogelijkheden om de begrippen «persoonlijke arbeid» en «gezagsrelatie» aan te passen (Handelingen II 2016/17, nr. ...

Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg over geen afspraken in cao's over het gebruik van bepaalde voorbeeldovereenkomsten (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg over geen afspraken in cao's over het gebruik van bepaalde voorbeeldovereenkomsten Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2015 Op 29 juni jongstleden is door het lid Van Weyenberg (D66) een motie ingediend (Kamerstuk 34 036, nr. ...

Reactie over het recht op AOW-partnertoeslag bij beëindiging recht op WW-uitkering (Dossier 33988)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Brief regering; Reactie over het recht op AOW-partnertoeslag bij beëindiging recht op WW-uitkering Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 op 5 november jl. ...

Toelichting op vijfde nota van wijziging (Dossier 33988)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Brief regering; Toelichting op vijfde nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2014 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vijfde nota van wijziging aan op het wetsvoorstel tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015, Kamerstuk 33 988). ...

Toezending nota naar aanleiding van het verslag, vierde nota van wijziging en nadere informatie inzake Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) (Dossier 33988)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Brief regering; Toezending nota naar aanleiding van het verslag, vierde nota van wijziging en nadere informatie inzake Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 oktober 2014 Hierbij zend ik u de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 988, nr. ...

Aanbieding van de derde nota van wijziging inzake Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) (Dossier 33988)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Brief regering; Aanbieding van de derde nota van wijziging inzake Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2014 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 988, nr. 14) op het wetsvoorstel tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015, Kamerstuk 33 988, nr. 2) aan. ...

Toelichting op de (eerste) nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2015 (Dossier 33988)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Brief regering; Toelichting op de (eerste) nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2015 Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2014 Dinsdag 23 september jl. hebben de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om een nadere toelichting op de inhoud van de (eerste) nota van wijziging op het wetsvoorstel tot Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) (Kamerstuk 33 988, nr. 6). ...

Beoogde indiening van een nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2015 (Dossier 33988)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2015); Brief regering; Beoogde indiening van een nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2015 Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2014 Graag wil ik u informeren dat er een nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 (Kamerstukken 33 988) in voorbereiding is. ...

Uitvoering motie van het lid Groot over duidelijke communicatie over de inkomenseffecten bij nieuwe wetgeving en over loonstrookjes 2014 (Dossier 33682)
Evaluatie Wet uniformering loonbegrip; Brief regering; Uitvoering motie van het lid Groot over duidelijke communicatie over de inkomenseffecten bij nieuwe wetgeving en over loonstrookjes 2014 Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2013 Tijdens de evaluatie van de Wet Uniformering Loonbegrip (Wet ULB) heeft de Kamer in de motie Groot1 de regering verzocht om lessen te trekken uit de gang van zaken rond de invoering van de wet. ...

Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over een exportverbod van kinderbijslag in de EU (Kamerstuk 33750 XV, nr. 38) (Dossier 33162)
Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over een exportverbod van kinderbijslag in de EU (Kamerstuk 33750 XV, nr. 38) Kamerstuk gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2014 In de door uw Kamer aangenomen motie d.d. 4 december 2013 van het lid Heerma1 wordt het kabinet verzocht om binnen Europa de discussie aan te gaan om te komen tot een exportverbod van de kinderbijslag binnen de Europese Unie. ...

Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 februari 2015 Bij brief d.d. 14 oktober 20141 berichtte ik u over mijn voornemen te komen tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen. ...

Mededeling plaatsing Staatsblad Remigratiebesluit (Dossier 33085)
Wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet); Brief regering; Mededeling plaatsing Staatsblad Remigratiebesluit Kamerstuk migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Ontvangen ter Griffie op 14 maart 2014. ...

Bekrachtiging van het Initiatiefwetsvoorstel flexibel werken en inwerkingtreding meerlingenverlof Wet arbeid en zorg en reactie op het amendement van het lid Pieter Heerma over het geven van vier weken extra bevallingsverlof bij meerlingzwangerschappen (Dossier 32889)
Voorstel van wet van de leden Voortman en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen; Brief regering; Bekrachtiging van het Initiatiefwetsvoorstel flexibel werken en inwerkingtreding meerlingenverlof Wet arbeid en zorg en reactie op het amendement van het lid Pieter Heerma over het geven van vier weken extra bevallingsverlof bij meerlingzwangerschappen Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni 2015 Initiatiefwetsvoorstel flexibel werken Op 14 april 2015 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman (GL) en Van Hijum (CDA) tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen (Kamerstuk 32 889) aanvaard. ...

Arbeid en zorg (Dossier 32855)
Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden; Brief regering; Arbeid en zorg Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2016 Inleiding Tijdens de plenaire behandeling van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden op 9 oktober 2014, heb ik u op voorstel van het lid Heerma (CDA) toegezegd een arbeid- en zorgbijeenkomst te organiseren.1 Ik heb daarbij tevens toegezegd u te informeren over de resultaten van deze bijeenkomst die op 31 oktober jl. heeft plaatsgevonden en het standpunt van het kabinet op dit beleidsthema. ...

Uitkomsten van het rapport “Mannen, zorg en werk” (Dossier 32855)
Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden; Brief regering; Uitkomsten van het rapport “Mannen, zorg en werk” Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2015 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel «Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden» (Kamerstuk 32 855) op 9 oktober 2014 heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de uitkomsten van de literatuurstudie «Mannen, zorg en werk». ...

Aanbieding van de nota naar aanleiding van het nader verslag en de derde nota van wijziging inzake Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden en uitvoering teozegging over het gebruik van ouderschapsverlof (Dossier 32855)
Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden; Brief regering; Aanbieding van de nota naar aanleiding van het nader verslag en de derde nota van wijziging inzake Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden en uitvoering teozegging over het gebruik van ouderschapsverlof Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 september 2014 Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen in het nader verslag bij het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, vastgesteld dd. 5 juni jl. ...

Aanbieding van de tweede nota van wijziging en mogelijke verdere wijzigingen van het wetsvoorstel (Dossier 32855)
Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden; Brief regering; Aanbieding van de tweede nota van wijziging en mogelijke verdere wijzigingen van het wetsvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2014 Hierbij bied ik u aan de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Kamerstuk 32 885, nr. ...

Resultaten van de bijeenkomst arbeid en zorg op 18 november 2013 (Dossier 32855)
Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden; Brief regering; Resultaten van de bijeenkomst arbeid en zorg op 18 november 2013 Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2013 Bij brief van 2 juli jl.1 heb ik aangekondigd een bijeenkomst te organiseren over het brede thema van de combinatie van arbeid en zorg. ...

Arbeid en zorg (Dossier 32855)
Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden; Brief regering; Arbeid en zorg Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2013 Bij brief van 11 januari 20131 heb ik aangekondigd in gesprek te gaan met sociale partners over arbeid en zorg en de Tweede Kamer te informeren over mogelijke aanvullende stappen om de combinatie arbeid en zorg te verbeteren. ...