Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid inzake de mogelijkheid van pensioenopbouw bij loondispensatie (Dossier 32165)
Adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid inzake de mogelijkheid van pensioenopbouw bij loondispensatie Brief regering financiën inkomensbeleid organisatie en beleid werk werkgelegenheid zorg en gezondheid 32 165Tijdelijke regels voor een pilot ter bevordering van de participatie van personen met een arbeidsbeperking met behulp van loondispensatie (Tijdelijke wet pilot loondispensatie)nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 december 2009Conform uw verzoek om nadere informatie (32165/2009D59591) inzake Tijdelijke wet pilot loondispensatie wil ik uw Kamer informeren over de inhoud van de adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid (STAR) inzake de pensioenopbouw bij loondispensatie en de mogelijkheden daartoe, alsmede de stand van zaken ten aanzien van de adviesaanvraag. ...

Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw (Dossier 31780)
Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw Brief regering jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 maart 2009InleidingMet deze brief wordt de toezegging in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) (31 780, nr. ...

Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke gevallen een voormalig pleegkind gelijk te stellen aan een eigen kind binnen de sociale zekerheid (Dossier 31700-XV)
Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke gevallen een voormalig pleegkind gelijk te stellen aan een eigen kind binnen de sociale zekerheid Brief regering begroting burgerlijk recht financiën ouderen recht sociale zekerheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 54BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 februari 2009Bij het debat over het rapport van de Themacommissie Ouderenbeleid in januari en februari 2008 heeft uw Kamer de motie Willemse-van der Ploeg (Kamerstukken 2007–2008, 29 549, nr. 21) aangenomen. ...

Toezending van de AOW-notitie m.b.t. verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd (Dossier 31700-XV)
Toezending van de AOW-notitie m.b.t. verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd Brief regering begroting financiën ouderen sociale zekerheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 66BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 juni 2009Het kabinet heeft in het aanvullend beleidsakkoord aangegeven dat de AOW-gerechtigde leeftijd zal worden verhoogd van 65 naar 67 jaar (rekening houdend met zware beroepen). ...

Kabinetsreactie op de Handreiking Cliëntenparticipatie van de RWI (Dossier 31514)
Kabinetsreactie op de Handreiking Cliëntenparticipatie van de RWI Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 34BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 november 2009Hierbij ontvangt u de kabinetsreactie op de door de eerder door de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) aan u aangeboden Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen.1Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november 2008 is de motie Vermeij en Van Gent (31 514, nr. ...

Update stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI (Dossier 31514)
Update stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 30BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij op 17 december jl. (31 514, nr. 29/2008D22662) verzocht de Tweede Kamer te informeren over de laatste stand van zaken betreffende de arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit de fusie UWV/CWI. ...

Beantwoording Motie Vermeij c.s. over het regionale arbeidsmarktbeleid (Dossier 31514)
Beantwoording Motie Vermeij c.s. over het regionale arbeidsmarktbeleid Brief regering 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 33BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 september 2009Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november 2008 is de motie Vermeij c.s. (31 514, nr. ...

Uitvoering aangenomen moties en toezegging behandeling wijziging Wet SUWI (Dossier 31514)
Uitvoering aangenomen moties en toezegging behandeling wijziging Wet SUWI Brief regering financiën inkomensbeleid jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 32BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november jl. is een aantal moties aangenomen. ...

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Geleidende brief (Dossier 32476)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 7 september 2010Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in artikel 5, tweede lid, artikel 6a, tweede lid en artikel 7, tweede lid, van de Algemene wet gelijke behandeling De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Van der Ham Van Miltenburg Klijnsma Jasper van Dijk Van Gent ...