Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

97 resultaten

Reactie van De Nederlandsche Bank (DNB) op het verzoek om af te zien van toepassing van de zogenoemde bijdrage aan hersteleis op de vaststelling van de pensioenpremies voor het jaar 2015 (Motie van de leden Van Weyenberg en Lodders Kamerstuk 33 972, nr. 42) en rectificatie omwille van de zorgvuldigheid van een eerdere berekening van de generatie-effecten van de motie van het lid Van Haersma Buma (Kamerstuk 34 000, nr. 9) (Dossier 33972)
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Brief regering; Reactie van De Nederlandsche Bank (DNB) op het verzoek om af te zien van toepassing van de zogenoemde bijdrage aan hersteleis op de vaststelling van de pensioenpremies voor het jaar 2015 (Motie van de leden Van Weyenberg en Lodders Kamerstuk 33 972, nr. 42) en rectificatie omwille van de zorgvuldigheid van een eerdere berekening van de generatie-effecten van de motie van het lid Van Haersma Buma (Kamerstuk 34 000, nr. 9) Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 december 2014 Met deze brief informeer ik u over de reactie van De Nederlandsche Bank (DNB) op mijn verzoek om af te zien van toepassing van de zogenoemde bijdrage aan hersteleis op de vaststelling van de pensioenpremies voor het jaar 2015. ...

Reactie op het tweede nader gewijzigd amendement van het lid Klaver c.s. inzake verruiming van de termijn waarbinnen een verzoek tot waardeoverdracht in gang moet worden gezet (Dossier 33972)
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Brief regering; Reactie op het tweede nader gewijzigd amendement van het lid Klaver c.s. inzake verruiming van de termijn waarbinnen een verzoek tot waardeoverdracht in gang moet worden gezet Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 53 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader op woensdag 15 oktober jl. hebben wij gesproken over het amendement van het lid Klaver c.s. inzake verruiming van de termijn waarbinnen een verzoek tot waardeoverdracht in gang moet worden gezet (Handelingen II 2014/15, nr. 14). ...

Aanvullende informatie ten behoeve van behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (Dossier 33972)
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Brief regering; Aanvullende informatie ten behoeve van behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2014 Tijdens het wetgevingsoverleg op 13 oktober jl. over het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen (Kamerstuk 33 972) heb ik u over een aantal onderwerpen aanvullende informatie toegezegd. ...

Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag, een tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader en een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet aanpassing financieel toetsingskader (Dossier 33972)
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Brief regering; Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag, een tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader en een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet aanpassing financieel toetsingskader Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2014 Hierbij bied ik u aan de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (Kamerstuk 33 972, nr. 10), een tweede nota van wijziging van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 972, nr. 11) en een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet aanpassing financieel toetsingskader1. ...

Reactie op verzoek commissie m.b.t. Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (Dossier 33972)
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Brief regering; Reactie op verzoek commissie m.b.t. ...

Beoogde inwerkingtreding Wet aanpassing financieel toetsingskader (Dossier 33972)
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Brief regering; Beoogde inwerkingtreding Wet aanpassing financieel toetsingskader Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2014 Op 4 april jl., toen het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (ftk) voor advies naar de Afdeling advisering van de Raad van State is gestuurd, heb ik u geïnformeerd over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. ...

Voornemen inwerkingtreding wet taaleis WWB 1 januari 2016 (Dossier 33975)
Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB); Brief regering; Voornemen inwerkingtreding wet taaleis WWB 1 januari 2016 Kamerstuk cultuur cultuur en recreatie organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2015 Tijdens de behandeling van de Wet taaleis WWB (Kamerstuk 33 975)(na inwerkingtreding: Wet taaleis Participatiewet) in de Eerste Kamer, is gesproken over de mogelijke datum van inwerkingtreding van de wet en bijbehorende algemene maatregel van bestuur (amvb) op 1 juli 2015. ...

Ontwerpbesluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort (Dossier 29544)
Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Ontwerpbesluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort Kamerstuk werk werkgelegenheid Nr. 739 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Ontvangen ter Griffie op 13 juli 2016. ...

Nulmeting in het kader van Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Nulmeting in het kader van Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 46 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2014 Eerder heb ik uw Kamer toegezegd, bevestigd bij het wetgevingsoverleg en de plenaire behandeling van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Handelingen II 2014/15, nr. ...

Toezegging om de mogelijkheden te bezien om de beoordeling banenafspraak voor de vso- en pro-leerlingen te vereenvoudigen, ook met het oog op het eventueel verlagen van de kosten, informatie over de opbrengsten van de quotumheffing en in te gaan op de mogelijkheid om de opgelegde quotumheffing in het sociaal jaarverslag op te nemen (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Toezegging om de mogelijkheden te bezien om de beoordeling banenafspraak voor de vso- en pro-leerlingen te vereenvoudigen, ook met het oog op het eventueel verlagen van de kosten, informatie over de opbrengsten van de quotumheffing en in te gaan op de mogelijkheid om de opgelegde quotumheffing in het sociaal jaarverslag op te nemen Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 45 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2014 Bij het wetgevingsoverleg banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten heb ik u toegezegd de mogelijkheden te bezien om de beoordeling banenafspraak voor de vso- en pro-leerlingen te vereenvoudigen, ook met het oog op het eventueel verlagen van de kosten, informatie te sturen over de opbrengsten van de quotumheffing en in te gaan op de mogelijkheid om de opgelegde quotumheffing in het sociaal jaarverslag op te nemen. ...

Nadere informatie over aanvullende gegevens over het aantal mensen dat in staat is het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen maar voor wie wel een werkvoorziening is ingezet (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Nadere informatie over aanvullende gegevens over het aantal mensen dat in staat is het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen maar voor wie wel een werkvoorziening is ingezet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2014 In de Procedurevergadering van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november jongstleden heeft de Kamer gevraagd om nadere schriftelijke informatie over aanvullende gegevens over het aantal mensen dat in staat is het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, maar voor wie wel een werkvoorziening is ingezet. ...

Nota van wijziging (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 oktober 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdeel B, onderdeel 2, komt te luiden: 2. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 oktober 2014 Algemeen 1 Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 2 Hoofdstuk 2: Inhoud van het wetsvoorstel 19 Hoofdstuk 3: Dienstverlening aan werkgevers 35 Hoofdstuk 4: Eerdere ervaringen 40 Hoofdstuk 5: De uitvoering 43 Hoofdstuk 6: Financiële paragraaf 50 Hoofdstuk 7: Ontvangen commentaren en adviezen 53 Hoofdstuk 8: Artikelsgewijze toelichting, bijlagen, uitvoeringstoetsen, lagere regelgeving, overig. 55 Algemeen De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen die de fracties hebben gesteld over het wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten1 en de opvattingen die zij over het wetsvoorstel hebben. ...

Aanbieding uitvoeringstoets van de Belastingdienst op zowel het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten als de lagere regelgeving (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Aanbieding uitvoeringstoets van de Belastingdienst op zowel het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten als de lagere regelgeving Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2014 Bijgaand zend ik u op uw verzoek de uitvoeringstoets van de Belastingdienst op zowel het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten als de lagere regelgeving1. ...

Aanbieding van de lagere regelgeving behorende bij de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Aanbieding van de lagere regelgeving behorende bij de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2014 Hierbij bied ik u ter informatie aan de lagere regelgeving behorende bij de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten1. ...

Reactie over het recht op AOW-partnertoeslag bij beëindiging recht op WW-uitkering (Dossier 33988)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Brief regering; Reactie over het recht op AOW-partnertoeslag bij beëindiging recht op WW-uitkering Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 op 5 november jl. ...

Uitvoering van de moties en toezeggingen inzake het wetsvoorstel pensioencommunicatie (Kamerstuk 34 008) (Dossier 34008)
Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Brief regering; Uitvoering van de moties en toezeggingen inzake het wetsvoorstel pensioencommunicatie (Kamerstuk 34 008) Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2015 Tijdens de plenaire behandeling (Handelingen II 2014/15, nr. 56, item 7 en Handelingen II 2014/15, nr. 59, item 10) van het wetsvoorstel pensioencommunicatie (Kamerstuk 34 008) heeft uw Kamer een aantal moties aangenomen en heb ik een aantal toezeggingen gedaan. ...

Uitvoering toezeggingen pensioencommunicatie en uniformering begrip partner (Dossier 34008)
Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Brief regering; Uitvoering toezeggingen pensioencommunicatie en uniformering begrip partner Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 35 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2015 Door middel van deze brief wil ik uw Kamer voorafgaand aan de begrotingsbehandeling op de hoogte stellen van de uitvoering van een viertal toezeggingen. ...

Uitvoering van de motie van het lid Lodders c.s. over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen (Kamerstuk 34 008, nr. 19) (Dossier 34008)
Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Lodders c.s. over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen (Kamerstuk 34 008, nr. 19) Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2015 Door middel van deze brief wil ik uw Kamer op de hoogte stellen van de voortgang van de uitvoering van de motie van mevrouw Lodders en anderen over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen (Kamerstuk 34 008, nr. 19). ...

Inwerkingtreding van de Wet pensioencommunicatie (Dossier 34008)
Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Brief regering; Inwerkingtreding van de Wet pensioencommunicatie Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2015 Met deze brief informeer ik Uw Kamer over de inwerkingtreding van de Wet pensioencommunicatie (Staatsblad 2015, nr. 193). ...