Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

64 resultaten

Voortgang van de invoering van de eed of belofte voor de financiële sector (Dossier 33236)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013); Brief regering; Voortgang van de invoering van de eed of belofte voor de financiële sector Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2012 Hierbij wil ik u informeren over de voortgang van de invoering van de eed of belofte voor de financiële sector. ...

Reactie op het amendement van het lid Aukje de Vries over de uitzonderingsmogelijkheid in de horizonbepaling voor subsidies (Kamerstuk 33 837 nr. 10) (Dossier 33837)
Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 onder andere in verband met het invoeren binnen de rijksdienst van verplichtingen-kasagentschappen en van een gezamenlijke accountantsdienst en in verband met het uitbreiden van de voorhangprocedure bij de Staten-Generaal ter zake van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen door het Rijk (Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001); Brief regering; Reactie op het amendement van het lid Aukje de Vries over de uitzonderingsmogelijkheid in de horizonbepaling voor subsidies (Kamerstuk 33 837 nr. 10) Kamerstuk financiën organisatie en beleid Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2014 Naar aanleiding van het plenair debat over de Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 (Kamerstukken 33 837) op 18 juni jl. ...

Aanbieding van de brief van de Europese Commissie inzake AIFM (Dossier 33589)
Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 2011, L 174) (implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de AIFM-richtlijn); Brief regering; Aanbieding van de brief van de Europese Commissie inzake AIFM Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2013 Hierbij bied ik u de brief van de Europese Commissie aan die ik tevens aan u heb overhandigd tijdens de plenaire behandeling op woensdag 15 mei jl. ...

Aanbieding afschrift brief van de Nederlandsche Bank (DNB) over vervroegd heffen over pensioeninkomen (Dossier 33610)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen); Brief regering; Aanbieding afschrift brief van de Nederlandsche Bank (DNB) over vervroegd heffen over pensioeninkomen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2013 Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een brief van de heer prof. dr. ...

Aanbieding afschrift brief van de DNB en AFM over toezichtsaspecten Stichting van de Arbeid aanpassingen Witteveenkader (Dossier 33610)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen); Brief regering; Aanbieding afschrift brief van de DNB en AFM over toezichtsaspecten Stichting van de Arbeid aanpassingen Witteveenkader Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juni 2013 Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een brief van de Nederlandsche Bank (DNB en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) die ik heden ontving1. ...

Aanbieding afschrift brief van de Autoriteit Financiële Markten inzake de actuariële berekening bij de aanpassing van het Witteveenkader (Dossier 33610)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen); Brief regering; Aanbieding afschrift brief van de Autoriteit Financiële Markten inzake de actuariële berekening bij de aanpassing van het Witteveenkader Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2013 Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een brief van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) die ik heden ontving1. ...

Reactie op de aangehouden motie van het lid Nijboer inzake eisen aan accountantsverklaring en signaleringsfunctie van accountants (Dossier 33632)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Brief regering; Reactie op de aangehouden motie van het lid Nijboer inzake eisen aan accountantsverklaring en signaleringsfunctie van accountants Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2014 Tijdens het wetgevingsoverleg met de Vaste commissie voor Financiën over de Wijzigingswet financiële markten 2014 op 9 september 20131 is een motie van het lid Nijboer aangaande de aan de accountantsverklaring te stellen eisen en de signaleringsfunctie van de accountant aangehouden in afwachting van een inhoudelijke reactie op deze motie2. ...

Appreciatie van het amendement van de leden De Vries en Koolmees over de algemene zorgplicht (Dossier 33632)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Brief regering; Appreciatie van het amendement van de leden De Vries en Koolmees over de algemene zorgplicht Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2013 Tijdens het Wetgevingsoverleg op 9 september jl. ...

Reactie op het amendement van het lid Van Hijum (Kamerstuk 33632, nr. 13) over de kostendoorberekening in het kader van de Wft- en Permanente Educatie (PE)-examenbank (Dossier 33632)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Brief regering; Reactie op het amendement van het lid Van Hijum (Kamerstuk 33632, nr. 13) over de kostendoorberekening in het kader van de Wft- en Permanente Educatie (PE)-examenbank Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2013 Op het wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2014 (Kamerstuk 33 632) is onlangs een amendement ingediend van het lid Van Hijum (CDA) over de kostendoorberekening in het kader van de Wft- en Permanente Educatie (PE)-examenbank (Kamerstuk 33 632, nr. ...

Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging en aanbieding van de reactie op een consultatie van de Europese Commissie over het onderwerp nucleaire aansprakelijkheid (Dossier 33660)
Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie; Brief regering; Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging en aanbieding van de reactie op een consultatie van de Europese Commissie over het onderwerp nucleaire aansprakelijkheid Kamerstuk burgerlijk recht energie natuur en milieu organisatie en beleid recht Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2013 Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoten van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (Kamerstuk 33 660, nr. ...

Reactie op het verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 november 2015, over het effect van de amendementen Plasterk/Irrgang en Merkies/Nijboer op de reikwijdte van het bonusverbod bij staatsgesteunde ondernemingen (Dossier 33058)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van een aansprakelijkheidsbeperking voor de toezichthouders op de financiële markten en het opnemen van regels met betrekking tot de beloning van dagelijks beleidsbepalers van financiële ondernemingen die staatsteun genieten (Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 november 2015, over het effect van de amendementen Plasterk/Irrgang en Merkies/Nijboer op de reikwijdte van het bonusverbod bij staatsgesteunde ondernemingen Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2015 Tijdens het ordedebat van 17 november jongstleden heeft het lid Merkies verzocht om een uitleg van de effecten van de amendementen Plasterk/Irrgang1 en Merkies/Nijboer2 op de reikwijdte van het verbod op bonussen bij staatsgesteunde ondernemingen. ...

Brief van de leden Van Gerven en Dijsselbloem inzake het verbod op vossen- en chinchillahouderij in Nederland (Dossier 33076)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Gerven en Dijsselbloem inzake het verbod op vossen- en chinchillahouderij in Nederland Kamerstuk dieren landbouw Nr. 10 BRIEF VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIJSSELBLOEM Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2012 Naar aanleiding van vragen uit uw Kamer tijdens het wetgevingsoverleg «nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij», onderstaande informatie betreffende de geschiedenis van het verbod op vossen- en chinchillahouderij in Nederland. ...

Geleidende brief (Dossier 33076)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk dieren landbouw Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 7 november 2011 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij. ...

Stand van zaken toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg kredietmarkt van 20 maart 2013 (Dossier 33121)
Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting); Brief regering; Stand van zaken toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg kredietmarkt van 20 maart 2013 Kamerstuk belasting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei 2013 Bij deze stuur ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, mijn reactie op het verzoek van de vaste commissies voor Financiën en voor Economische Zaken om de Kamer te informeren over het nakomen van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Kredietmarkt d.d. 20 maart 2013 (Kamerstuk 33 121, nr. 37). ...

Appreciatie van het rapport van Ecorys inzake de gevolgen van het wetsvoorstel Hof op de investeringsprogramma’s van een aantal provincies (Dossier 33416)
Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Brief regering; Appreciatie van het rapport van Ecorys inzake de gevolgen van het wetsvoorstel Hof op de investeringsprogramma’s van een aantal provincies Kamerstuk begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 september 2013 Tijdens de behandeling in uw Kamer van het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Hof) (Handelingen II 2012/13, nr. 75, item 41, blz. 72–103), heb ik toegezegd een appreciatie te geven van het rapport van Ecorys inzake de gevolgen van het wetsvoorstel Hof op de investeringsprogramma’s van een aantal provincies, zodra dit rapport definitief en openbaar is. ...

Appreciatie op het rapport van Ecorys inzake de gevolgen van het wetsvoorstel Hof op de investeringsprogramma’s van een aantal provincies (Dossier 33416)
Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Brief regering; Appreciatie op het rapport van Ecorys inzake de gevolgen van het wetsvoorstel Hof op de investeringsprogramma’s van een aantal provincies Kamerstuk begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2013 In het debat over het wetsvoorstel Hof heb ik toegezegd een appreciatie te geven van het rapport van Ecorys inzake de gevolgen van het wetsvoorstel Hof op de investeringsprogramma’s van een aantal provincies. ...

Oordeel over de ingediende amendementen bij het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) (Dossier 33416)
Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Brief regering; Oordeel over de ingediende amendementen bij het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) Kamerstuk begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2013 Met deze brief informeer ik u over mijn oordeel over de ingediende amendementen bij het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof). ...

Beantwoording vragen over de positie van partijen op stations (Dossier 33965)
Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32); Brief regering; Beantwoording vragen over de positie van partijen op stations Kamerstuk spoor verkeer Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2015 Op 21 oktober 2014 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verslag uitgebracht (Kamerstuk 33 965, nr. 5) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Kamerstuk 33 965). ...

Ratificatie Eigen Middelen Besluit (EMB) (Dossier 34023)
Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157); Brief regering; Ratificatie Eigen Middelen Besluit (EMB) Kamerstuk financiën organisatie en beleid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2016 Op 19 september heeft Roemenië als laatste lidstaat het nieuwe Eigen Middelen Besluit (EMB) geratificeerd. ...

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 31 maart 2015, over het bericht ‘De Telegraaf naar rechter om naheffing uit Brussel; Europese Commissie en kabinet weigeren openheid van zaken’ (Dossier 34023)
Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 31 maart 2015, over het bericht ‘De Telegraaf naar rechter om naheffing uit Brussel; Europese Commissie en kabinet weigeren openheid van zaken’ Kamerstuk financiën organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2015 Tijdens de regeling van werkzaamheden van uw Kamer op dinsdag 31 maart heeft het lid Omtzigt verzocht om uiterlijk vanavond de toegezegde schriftelijke reactie van het kabinet te ontvangen naar aanleiding van de door hem ingediende motie1 tijdens het debat over het Eigen Middelenbesluit op 19 maart jongstleden2. ...